Plafoane privind platile si incasarile in numerar(cash) care intra in vigoare de la 11 noiembrie 2023

Update 10.11.2023:RAMAN VALABILE URMATOARELE PRAGURI

--sumele in numerar aflate in casierie nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei;
-plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana 

 In urma reactiilor aparute cu privire la aceste masuri si a crestrrilor de comisioana aplicate asupra operatiunilor in numerar ,aplicate de banci,masura se va revizui .Totusi,pana la aparitia unor modificari,redau mai jos prevederile

In ceea ce priveste firmele 

-platile in numerar efectuate catre alte firme nu pot depasi 1000 lei de persoana juridica

-platile in numerar efectuate catre magazine tip cash&carry sunt limitate la 2000 lei/persoana

Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 1.000 lei, respectiv 2.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 1.000 lei, respectiv 2.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

--sumele in numerar aflate in casierie nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei;

Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si a altor operatiuni cu persoane fizice, pentru o perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.

Sumele in numerar care depasesc nivelul stabilit conform alin. (1) vor fi depuse in conturile bancare ale persoanelor respective in termen de doua zile lucratoare.”

-plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana 

Se interzic platile si incasarile  fractionate pentru pragurile de mai sus

In ceea ce priveste persoanele fizice :

In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 5.000 lei, pana la data de 31 decembrie 2024 si 2.500 lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2025, iar sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzactie, pana la data de 31 decembrie 2024 si 5.000 lei/tranzactie incepand cu data de 1 ianuarie 2025. Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei pana la data de 31 decembrie 2024 si 5.000 lei incepand cu data de 1 ianuarie 2025, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 10.000 lei pana la data de 31 decembrie 2024 si 5.000 lei incepand cu data de 1 ianuarie 2025.”

Amenda contraventionala este de  25% din suma incasata/platita, respectiv detinuta in casierie, care depaseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 500 lei.

Despre PFA

Avantaje
- costuri reduse de înfiinţare -nu depăşesc 300 de lei,
-cheltuielile de administrare sunt şi ele mai mici decât în cazul unei societăţi comerciale.Nefiind obligatoriu un contabil,persoana fizică autorizată îşi poate ţine singură contabilitatea în partidă simplă.
-depune un număr redus de declaraţii fiscale
-persoana fizică autorizată poate dispune, în orice moment, de banii încasaţi, şi nu doar la finalul anului, atunci când se stabileşte modalitatea de repartizare a profitului.
Dezavantaje
- pers.fizică autorizată răspunde cu toată averea personală pentru obligaţiile sale, nu în limita capitalului social, aşa cum se întâmplă la societăţile comerciale.

Foarte important! Titularul persoanei fizice autorizate si titularul intreprinderii individuale nu pot incheia contracte individuale de munca cu entitatile pe care le reprezinta!

- PFA nu este considerată o entitate solidă, putând fi supusă unei proceduri simplificate de dizolvare.
- La infintare, este necesară justificarea experienţei/pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.
        Cadrul legal este dat de  OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, şi de către Legea nr. 300/2004  .Pot deveni persoane fizice autorizate orice cetăţeni români sau ai unor state membre UE, care au împlinit 18 ani, nu au săvârşit infracţiuni economice şi au pregătire profesională în domeniul în care vor să fie autorizaţi.

A.Procedura de înfiinţare
 Este obligatoriu că PFA  să aibă un sediu profesional asupra căruia să deţină un drept de folosinţă şi să declare, pe propria răspundere, că îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii.

Etape necesare
1.Solicitantul trebuie să verifice disponibilitatea denumirii sub care va funcţiona ca PFA. prin urmtoarele documente ce se depun la ghişeul Oficiului Registrului Comerţului (ORC) sau se pot transmite prin poştă ori în format electronic, caz în care este nevoie de semnătură electronică extinsă.
a) o cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă,
b) fotocopie a actului de identitate
c) dovada că aţi achitat taxa de registru, în valoare de 10 lei.

2Alegerea domeniului principal şi a domeniilor secundare de activitate şi identificare codurilor CAEN care corespund acestora.3.Identificarea spaţiului pentru stabilirea sediului profesional (proprietate/drept de utilizare), iar în cazul în care sediul profesional este într-un bloc de locuinţe, trebuie să obţineţi acordul asociaţiei de proprietari şi al vecinilor.
Odată îndeplinite toate aceste formalităţi, solicitantul va întocmi un dosar pe care îl va depune la ghişeul ORC în raza căruia persoană fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional. Acesta va fi un dosar cu şina şi va conţine, potrivit datelor ONRC, următoarele documente:
1. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionarii şi anexă nr. 1 referitor la înregistrarea fiscală, ambele în original;
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătura al persoanei fizice autorizate (original);
7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal);
8. Declaratia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original) – model 1 său model 2.
9. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţă spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
- declaraţia privind patrimoniul de afectatiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);
- documentele care atestă pregătirea profesională : diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia,   (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională:
certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
11. Dovezile privind plata taxelor de registru. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal sau ordin de plată.

B. Regimul juridic al PFA- PFA  pot colabora cu alte PFA, întreprinderi individuale, familiale sau orice persoană juridică sau fizică pentru efectuarea unei activităţi economice.
-PFA nu vă poate fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă aceasta  este exclusivă.
-PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată şi pe cea de de salariat.
- în cazul PFA-urilor funcţionează principiul contabilităţii de casă şi nu cea de angajament,fiind necesar registru de încasări şi plăti,în principiu.
update :02.07.2011 indiferent de forma de impunere,în sistem real sau norme de venit,trebuie condus(întocmit) obligatoriu Jurnalul de vanzări şi Jurnalul  de cumpărări, si pentru PFA neînregistrate ca platitori de tva cf titlul IV pct 62(1) din HG 44/2004 ptr. aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a Codului Fiscal,cu modificarile şi completarile ulterioare .

C. Impozitarea PFA: sistem real sau norma de venit

1.Norma de venit reprezintă, o sumă fixă stabilită anual de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale .PFA cu normă norma fixă de venit datorează impozit 16% (cota unică) din respectivă norma, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate. De aceea ,contribuabilii nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă şi în consecinţă nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat (200);
Norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţara garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
Normele de venit se cumulează pentru fiecare cod CAEN specificat în certificatul de înmatriculare al PFA, potrivit art. 49, alin. 5, din Codul Fiscal.Citeşte mai multe (link)
• În cazul în care persoana fizică desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi o altă activitate independentă venitul net anual se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Cititi modificarile contributiilor pentru activitati independente ,in 2018 aici 
Normele de venit valabile în anul 2014 pentru PFA sunt disponibile pe pagina de internet a ANAF.
Prin prin OUG 125/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 938, din 30 decembrie 2011. contribuabilii impusi la norma de venit sunt obligati sa treaca la impozitarea in sistem real, daca in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.
2. Sistem real. PFA  datorează cota de 16% la veniturile nete totale. Adică asupra diferenţei dintre veniturile realizate (veniturile încasate, şi nu cele facturate) şi cheltuielile deductibile. 
Important!un pfa inregistrat in sistem real, poate sa treaca la sistemul pe baza normelor de venit doar dupa 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca acel contribuabil nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului 120 la organul fiscal competent pana la data de 31ianuarie inclusiv.
Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plăteşte trimestrial, cu următoarele termene: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.
 

D.Obligaţii fiscale ale PFA a)PFA trebuie să depună la administraţia financiară din raza teritorială a sediului profesional formularul 220 privind venitul estimat, împreună cu o cerere de opţiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit, o copie după autorizaţia de funcţionare obţinută de la ORC, o copie BI/CI şi o cerere de înregistrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăti şi a Registrului inventar. În termen de 15 zile de la începerea activităţii. UPDATE 10.01.2012 cererea de optiune a fost eliminata ,trebuie depusa doar declaratia 212, in termenul de 15 zile.
Declaraţia 392 privind livrările de bunuri şi servicii efectuate în anul anterior, cu clasificarea: 392A – pentru cei care sunt înregistraţi în scopuri TVA (au RO la codul fiscal) şi 392B – pentru cei care nu sunt înregistraţi în scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administraţia financiară până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se face raportarea. Se depune în format electronic, însoţit de un formulat completat în două exemplare (unul va fi predat la administraţia financiară împreună cu suportul electronic, iar celălalt, păstrat de persoană impozabilă). Poate fi depus şi prin poştă, că scrisoare recomandată.Depunerea declarației 392A/392B a fost suspendată pentru un an [2023], până la data de 31.12.2023, conform O.U.G. nr. 168/2022.

PFA-urile care au optat pentru sistemul real de impozitare trebuie să depună şi declaraţia 212 privind veniturile realizate din România .

In baza declaratiilor 220 si 212 ,organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Toate formularele se completează în dublu exemplar, dintre care unul rămâne la contribuabil, şi pot fi transmise şi prin poştă, că scrisoare recomandată.

În plus, persoană fizică autorizată trebuie să depună o serie de documente şi la Casa de Pensii şi la cea de Sănătate pentru asigurarea în sistemul public de pensii şi, respectiv, de sănătate.

         Astfel, la Casa de Pensii Judeţeana, dosarul va conţine declaraţia de asigurare, copia după actul de identitate, copia după Certificatul de înregistrare sau Autorizaţie de funcţionare şi o copie a carnetului de muncă.

        Persoanele fizice autorizate sunt obligate să întocmească şi să depună Declaraţia individuală de asigurare în temen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia respectivă;
• Persoanele fizice autorizate care au şi contract de muncă, nu au obligaţia să declare şi să plătească CAS;
• Plata contribuţiei se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Începând cu 2023,  se adaugă un plafon de 24 de salarii minime brute la care se va calcula contribuția la pensie pentru cei care au venituri nete peste 72.000 de lei. Astfel dacă venitul net va fi: 

 • Mai mic de 12 salarii - nu este obligatorie contribuția la pensie.
 • Între 12 și 24 de salarii - Contribuția se calculează raportat la plafonul de 12 salarii (36.000 lei) și este de 750 de lei pe lună.
 • Peste 24 de salarii - Contribuția se calculează raportat la plafonul de 24 salarii (72.000 lei) și este de 1.500 lei pe lună. 
În 2022, plata pensiei este obligatorie (25% din plafon) atunci când venitul net anual depășește plafonul de 12 salarii minime pe economie (30.600 lei)
 
Declararea veniturilor independente și stabilirea taxelor aferente se face prin depunerea declarației unice pentru persoanele fizice (mai multe detalii aici). În 2022, termenul-limită este stabilit pe 25 mai. Până la acea dată, prin declarația unică (adică formularul 212) se estimează veniturile ce vor fi obținute în 2022 și taxele aferente, însă plata taxelor respective poate fi făcută până la 25 mai 2023, după ce PFA-urile au o definitivare a situației pe 2022. Tot până la 25 mai 2022 se definitivează veniturile obținute efectiv în 2021 și se plătesc taxele aferente.
In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.
Exista urmatoare categorii de PFA care nu daroreaza contributia la pensii :

 • CAS și CASS sunt obligatorii pentru veniturile independente dacă o PFA estimează sau chiar obține în 2022 un venit lunar de minimum 2.550 lei.
 • Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
 • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii - cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

 • La Casa de Asigurări de Sănătate se depun: declaraţia privind obligaţiile de constituire şi plată la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, o copie a actui de identitate, o copie a Autorizaţiei de funcţionare sau a Certificatului de înregistrare, precum şi o copie a Carnetului de muncă sau a Adeverinţelor de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de muncă.
  După primirea Deciziei de impunere de la ANAF, aceasta trebuie depusă anual, în copie, la Casa de Sănătate, ca document justificativ privind veniturile realizate, concomitent cu Declaraţia anexă 5( de pe adresa www.casmb.ro)
  Contribuţii sociale
  Noile modificari aduse de OUG 79/2017 nu mai scutesc PFA-urile de la plata CAS si CASS daca obtin si venituri din salarii, asa cum se preciza initial in proiect.

  Din 2023 obligația contribuției la sănătate coboară de la 12 salarii minime brute la 6 salarii minime brute. Ca și în cazul pensiei, a fost introdus și un plafon de 24 de salarii.

  Astfel, dacă venitul net va fi: 

  • Mai mic de 6 salarii - nu este obligatorie contribuția la sănătate
  • Între 6 și 12 salarii -  Contribuția se calculează raportat la plafonul de 6 salarii (18.000 lei) și este de 150 de lei pe lună.
  • Între 12 și 24 de salarii - Contribuția se calculează raportat la plafonul de 12 salarii (36.000 lei) și este de 300 lei pe lună.
  • Peste 24 de salarii - Contribuția se calculează raportat la plafonul de 24 salarii (72.000 lei) și este de 600 lei pe lună.
  În 2022, contribuția la sănătate este obligatorie (10% din plafon) dacă venitul net anual depășește 12 salarii minime pe economie (30.600 lei).
  In ce priveste impozitul pe venitul obtinut din activitati independente, iata care sunt noile modificari de care va trebui sa tineti cont daca ati optat pentru una dintre organizarile amintite mai sus, conform GestiunePFA.ro.
  - 10% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile incasate si cheltuielile deductibile realizate in cursul anului fiscal, sau
  - 10% din norma de venit.

  Microintreprinderea nu mai este o optiune, motivele fiind: 
  (a) pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie sa platesti cel putin aceleasi contributii ca la PFA, 
  (b) platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat, 
  (c) platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate folosit de tine),
  (d) platesti contabil lunar/trimestrial - la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine singur contabilitatea.

  Numărul maxim de angajaţi şi numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate. Astfel, art. 16 alin. (1) prevede că “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”, în timp ce art. 24 alin. (1) stipulează că “întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”.

  În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, art. 17 alin. (1) prevede că “PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii”

  În calitate de angajatori, persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii:
  - să completeze vectorul fiscal cu obligaţii care le revin în calitate de angajatori, respectiv impozitul pe venituri din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţiile sociale obligatorii;
  - să întocmească şi să depună la organul fiscal competent lunar, până la data de 25 a lunii următoare, formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate”.
  Pentru  Declaratia 112 e nevoie de semnatură electronică .
  - să întocmească şi să depună la organul fiscal competent anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de realizare a veniturilor din salarii, fişele fiscale pentru fiecare angajat.
  Trebuie sa intocmeasca si sa depuna la ITM REVISAL ,descarcat de pe link
        Pentru persoanele care au calitatea de pensionar angajate cu contract individual de muncă nu se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

  Contributia la casa de sanatate, in cota de 10% are baza de calcul in functie de tipul de impozitare :in sistem real sau norma de venit.Astfel ,constituie baza de calcul :
  • Venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale) sau
  • valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
  La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale

  Plata se face anticipat ,cu regularizarea sumelor datorate anual.Trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
   Procedura de stabilire a platilor anticipate este urmatoarea :

  -se dpune declaratia de venit estimat (Formular 220) sau a declaratia de venit realizat (Formular 200),apoi organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.
  -regularizarea anuala se face pe baza declaratiei (formular 200) venitului realizat,incheierea anului fiscal .Organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
  Pentru  PFA cu norma de venit , contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate,deoarece acestea nu depun formularele 220 sau 200

  E. Taxa pe valoarea adăugată ( TVA )
  Persoana fizica autorizată se poate înregistra neplătitor sau plătitor de TVA ( lunar sau trimestrial), după opţiune.
  ATENŢIE ! Cei care se înregistrează neplătitori de TVA, trebuie să se înregistreze ca plătitori în cazul în care depăşesc plafonul de TVA , în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau depăşit plafonul.
  ATENŢIE ! Cifră de afaceri pe baza căreia se calculează plafonul de TVA este diferită de venitul brut care stă la baza calculării impozitului pe venit. Cifră de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise.
  Efectele nerespectării acestei obligaţii pot fi majore!

  • Plafonul de TVA este echivalentul a 65.000 euro , calculat la cursul din data aderării României la UE, rotunjită la mia de lei superioară, adică 220.000 lei pentru un an fiscal întreg;


  • În cazul în care PFA este infintat în cursul anului, plafonul de TVA, se ajustează proporţional cu perioada cuprinsă între momentul infintarii şi finalul anului;
  • În cazul în care o persoana înregistrată în scopuri de TVA ( plătitor de TVA ), nu depăşeşte în cursul unui an calendaristic plafonul de TVA, poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă începând cu 1 februarie.
  ATENŢIE ! Operaţiunile scutite de TVA sunt stabilite în Codul Fiscal la art.143. Veniturile obţinute din activităţile enumerate mai jos nu impun înregistrarea în scopuri de TVA indiferent dacă valoarea lor depăşeşte sau nu plafonul de 119.000 lei într-un an fiscal.
  • Cabinete medicale, stomatologice, societăţi care se ocupă cu transportul bolnavilor
  • Activităţi de învăţământ, prestări de bunuri şi servicii către aceste instituţii şi meditaţii acordate în particular
  • Servicii sau livrări legate de protecţia socială, a copiilor şi tinerilor
  • Servicii legate de activităţile sportive
  • Servicii culturale
  • Servicii de natură financiar-bancara
  • Servicii în asigurări
  • Activităţi de închiriere, arendare, concesionare
  • Livrări de construcţii sau terenuri cu construcţii care nu sunt noi
  ATENŢIE ! Intenţia de a efectua operaţiuni economice intracomunitare implică înregistrarea în scopuri de TVA cf. art 153 sau 153/1 şi înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari în conformitate cu art. 158/2 .
  F. Documente obligatorii in partida simpla 

  Dispozițiile introduse de Ordinul MFP nr. 170/2015 au redus numărul de formulare folosite de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă, de la 15 la 10. Concret, Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile cuprinde:

  • Registrul-jurnal de încasări și plăți;
  • Registrul-inventar;
  • Fișa mijlocului fix;
  • Factura;
  • Aviz de însoțire a mărfii;
  • Lista de inventariere;
  • Chitanța;
  • Chitanța pentru operațiuni;
  • Dispoziția de plată/încasare către casierie;
  • Statul de salarii.

  G Patrimoniul de afectatiunetotalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora;

  Pentru incetarea activitatii PFA trebuie depusa o cerere la a registrul comertului, iar in urma hotararii judecatoresti se depune radierea la administratia financiara..Trebuie sa nu aveti nicio datorie la stat si sa fie depuse toate declaratiile la zi 

   

  Taxarea inversa operatiuni conform codului fiscal

  ART. 331 - Măsuri de simplificare in codul fisal

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316.
  (2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
  a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:
  1. deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
  2. reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor;
  3. deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;
  4. materialele prevăzute la pct. 1-3 după prelucrarea/transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere;
  b) livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată;
  c) livrarea de cereale şi plante tehnice, inclusiv seminţe oleaginoase şi sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
  d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă;
  e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil.

  Rolul numerarului in economie

   Banca Centrala Europeana sintetizeaza avantajele banilor peșin(bani lichizi,cash) in economie .

  Iata ce spune Banca Centrala Europeana despre rolul cash-ului in economie,ar fi util sa cititi t ,ca sa stiti cate pierdeti prin disparitia lui :
  ,,numerarul oferă și alte funcții și avantaje importante:
  -asigură libertate și autonomie. Bancnotele și monedele reprezintă singura formă de bani pe care cetățenii o pot deține fără implicarea unei părți terțe. Nu este necesar accesul la echipamente, internet sau electricitate pentru a plăti cu numerar, ceea ce înseamnă că acesta poate fi utilizat în cazul unei pene de curent sau al pierderii cardului;
  -este un mijloc legal de plată. Creditorii, precum magazinele și restaurantele, nu pot refuza numerarul, cu excepția cazului în care convin, în prealabil, cu clienții asupra unui alt mijloc de plată. Pentru mai multe informații, a se vedea recomandarea Comisiei Europene din 22 martie 2010 (2010/191/UE);
  -asigură protecția vieții private. Operațiunile cu numerar respectă dreptul nostru fundamental la protecția vieții private, a datelor și a identității în chestiuni financiare;
  -are caracter incluziv. Numerarul oferă opțiuni de plată și de economisire persoanelor cu acces limitat sau fără acces la monedă digitală, acesta fiind astfel esențial pentru incluziunea cetățenilor vulnerabili din punct de vedere social, precum categoria vârstnicilor sau cea a persoanelor cu venituri mai scăzute;
  -te ajută să ții evidența cheltuielilor. Numerarul îți permite să îți ții cheltuielile sub un control mai atent, de exemplu te împiedică să îți depășești bugetul;
  -este rapid. Bancnotele și monedele permit reglarea imediată a unei plăți;
  -este sigur. Numerarul s-a dovedit a fi sigur în ceea ce privește criminalitatea cibernetică, frauda și contrafacerea. De asemenea, întrucât reprezintă bani ai băncii centrale, acesta nu presupune riscuri financiare nici pentru inițiatorul plății, nici pentru destinatarul acesteia;
  -este un mijloc de tezaurizare. Numerarul este mai mult decât un simplu instrument de plată. Acesta permite cetățenilor să dețină bani în scopul economisirii fără riscul de nerambursare. Este util pentru cadouri și plăți de mică valoare între persoane. De exemplu, părinții pot da copiilor mici sume în numerar pentru cumpărături de mică valoare sau o persoană poate încredința numerar unui prieten sau unei cunoștințe pentru o achiziție în numele său. Numerarul contribuie, de asemenea, la promovarea culturii financiare în rândul copiilor."
  Sursa BCE
  Cititi noile plafoane pentru operatiunile in numerar (clic aici)

  Cheltuielile de sponsorizare

             Se înregistrează în debitul contului 6582 - Donaţii şi subvenţii acordate. Cont de activ
  Este de preferat deschiderea unui cont analitic separat pentru sponsorizări .
             Cadrul legal al sponsorizării este dat de prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,art 21 alin 4 pct p. Cod fiscal
          Conform acestor acte normative, aceste cheltuieli au deductibilitate  limitată .
  Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare de la 02 ianuarie 2022
  ART. 25 - Cheltuieli
  (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
  i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, , scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
  1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
  2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat

  Despre nota de contabilitate

          Exista operatiuni in contabilitate care nu au documente justificative.De exemplu :stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare etc  Conform OMFP 3512/2008,documentul justificativ pentru ele este NOTA CONTABILA (cod 14-6-2/A). Pe baza notei  se inregistraza in contabilitatea sintetica si analitica .Nota de contabilitate se intocmeste pe baza  notei justificative sau notei de calcul, dupa caz
         Nota contabila se intocmeste intr-un singur exeplar ,de catre departamentul financia-contabil care si arhiveaza, si are ca elemente obligatorii :
  – denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
  – denumirea unitătii;
  – explicatii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
  – semnaturi: intocmit, verificat.

  Despre creante incerte

  Tratamentul contabil si fiscal al creantelor incerte

  Update ordin 1802/2014 :Pentru creanţele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

  Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii).

  In scopul prezentarii corecte in situatiile financiare anuale, creantele incerte se evalueaza la valoarea probabila de incasat si se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera inclusiv TVA.

  Tratament fiscal pentru creante incerte  :


  Din punct de vedere al impozitului pe profit pentru creantele incerte se pot constitui provizioane deductibile fiscal, in urmatoarele procente deductibile fiscal :