Google Website Translator Gadget

miercuri, 8 decembrie 2021

Declaratia privind beneficiarul real 2021

 Documentr necesare :

Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original) (descarca de aici)

Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) -  (înscris sub semnătură privată);

(descarca de aici )

Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);

Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Conform OUG 111/2020 (text aici

Art. I. - > Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

923. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale[/u], iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit."

Comunicatul ONRC aici

Update :27.05.2021  " noul termen de depunere este 1.octombrie 2021.

Update : 21.07.2021 :Declaratia de beneficiar se mai depune DOAR in 2021 intr-un format simplificat,de o pagina si jumatate si nu mai trebuie insotita de cererea pentru depunerea declaratiei de beneficiar real.  Ea poate fi depusa fie in persoana, fie trimisa prin posta sau e-mail cu semnatura electronica pana pe 1 octombrie.

Declaratie se poate depune online pe portalul ONRC
Update 08.decembrie 2021 :
,,Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, si ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor”. Regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat sunt in continuare exceptate de la aceasta obligatie. 

Companiile care au in actionariat entitati stabilite in tari cu risc de spalare a banilor vor mai depune in continuare declaratia anuala de beneficiar real. Potrivit documentului, ”persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, care au in structura actionariatului entitati inmatriculate/inregistrate si/sau care au sediul fiscal in jurisdictii necooperante din punct de vedere fiscal si/sau in jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului si/sau in jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale  relevante, pentru risc de spalare a banilor/finantare a terorismului”.  Astfel, declaratia anuala privind beneficiarul real se va depune in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.

In toate situatiile, atunci cand intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

luni, 6 decembrie 2021

Numarul EORI

 Numarul EORI reprezinta numarul de inregistrare si identificare a operatorilor economici.  Atribuirea numarului EORI de catre autoritatea vamala se realizeaza gratuit.

Scopul introducerii numarului EORI este atribuirea unui numar de inregistrare si identificare fiecarui operator economic si, cand este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referinta comuna a acestora in relatiile acestora cu autoritatile vamale de pe intreg teritoriul Uniunii, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati.

Persoanele care sunt obligate sa solicite atribuirea unui numar EORI sunt:

• operatorii economici (persoanele care, in cadrul activitatilor lor profesionale, exercita activitati reglementate de legislatia vamala, cum ar fi operatiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum si operatiuni prealabile sosirii/plecarii marfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunitatii);
• persoanele, altele decat operatorii economici, care introduc/scot marfuri in/din Uniunea Europeana.

Despre Sf .Nicolae

Foto:parohiaberceni.blogspot.com
Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei şi al multor oraşe din Apusul Europei, este unul din cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, datorită multelor minuni săvârşite atât în timpul vieţii, cât şi după moartea sa, fiind supranumit "Făcătorul de Minuni", păstrând şi rolul de Moş pentru copii.

joi, 15 iulie 2021

Termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2021

 Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici va trece in acest an prin noi modificari, potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul MFP.

Prin proiectul de ordin se propune ca sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 sa se aplice operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

Raportarile contabile la 30 iunie 2021 urmeaza a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2021.

Asa cum sunt prevederile de mai jos

LEGE nr. 238 din 6 noiembrie 2020pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 6 noiembrie 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articolul I


La articolul 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Articolul II

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 6 noiembrie 2020.

Nr. 238.

miercuri, 5 mai 2021

Lunar, ANAF va transmite catre firme mesaje despre eventualele disfunctionalitati ale caselor de marcat

 ANAF informeaza ca va transmite in fiecare luna catre operatorii economici utilizatori de astfel de aparate, prin intermediul SPV, mesaje despre eventualele disfunctionalitati privind fisierele transmise de la casele de marcat electronice fiscale catre sistemul informatic. 

Prin Ordinul nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al ANAF se prevad termenele de conectare la AMEF:

- pana la data de 30.06.2021, operatorii economici incadrati in categoria marilor contribuabili;

- pana la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii si mici;

- operatorii economici care achitioneaza aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, la data instalarii aparatului de marcat electronic fiscal.

Declaratia pe proprie raspundere (pusa la dispozitie de ANAF) pentru agentii eeconomici care nu sunt in zone cu internet se depune la urmatoarele termene :

- pana la data de 30.06.2021, operatorii economici incadrati in categoria marilor contribuabili;

- pana la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii si mici;

- in termen de doua zile lucratoare de la data instalarii aparatului de marcat electronic fiscal, operatorii economici care achitioneaza aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021

Detalii suplimentare se pot obtine  prin Formularul Unic de Contact, telefonic, apeland Call Center-ul de asistenta al ANAF, la nr. 031.403.91.60 sau la structurile de asistenta pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale.


luni, 22 februarie 2021

Bilantul pe 2020- legislatie, termen de depunere, anexe, arhiva zip

 Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale difera in functie de tipul entitatii:

1.pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Astfel, pentru SRL-uri, termenul de depunere este : 31 mai 2021 (30 mai fiind zi nelucratoare).

2.pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru asociatii, ONG-uri este astfel, 30 aprilie 2021.

Anexe la situatiile financiare anuale


Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de :

  • raportul administratorilor
  • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
  • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență
  • informatiile de prezentat de catre microentitati sau notele explicative dupa caz.
  • o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată

c)persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Atentie! Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

marți, 12 ianuarie 2021

Marxism si neomarxism .

 Marxiştii de azi nu mai pot susţine făţiş scopurile enunţate iniţial cu atâta claritate. Dar pretutindeni putem vedea cum ei urmăresc să desfiinţeze tot ceea ce consideră că ar sta în calea unei societăţi aşa-zis ideale. Numai instrumentarul pe care îl folosesc actualmente reprezintă o inovaţie faţă de epoca lui Marx (care dealtfel ar fi subscris la orice mijloace pentru atingerea scopului său). Acum se invocă „democraţia” şi „drepturile omului”, dar într-o cheie din ce în ce mai totalitară şi mai tributară concepţiei aşa-numitului „marxism cultural”. Astfel, se identifică peste tot pretinse conflicte între grupuri oprimate şi grupuri opresoare. Orice mică falie este adâncită, orice tensiune amplificată artificial

continuarea aici

miercuri, 23 decembrie 2020

Atentie, aplicatia REVISAL a fost modificata !

Update decembrie 2020 REVISAL

Incepand cu data de 19 decembrie 2020, Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor o versiune actualizata a aplicatiei Revisal pentru transmiterea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic.
 Incepand cu data de 19 decembrie 2020, transmiterea registrului poate fi efectuata numai pentru fisiere de tip .rvs generate sau validate din versiunile 6.0.7/6.0.8 ale aplicatiei Revisal.
 Important! Versiunea 6.0.8 a aplicatiei Revisal poate fi instalata numai daca exista deja pe statia de lucru versiunea 6.0.7 sau nu ati avut nicio alta versiune de Revisal instalata anterior.
 Pentru instalarea Revisal 6.0.8 nu este necesara dezinstalarea versiunii anterioare a aplicatiei Revisal, 6.0.7.

Inspectia Muncii introduce o noua versiune a aplicatiei informatice a Registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal), disponibila incepand cu 17 aprilie 2016.
Aceasta introduce actualizari in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1.105, prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500
Versiunea aplicatiei Revisal 6.0.8 cuprinde o serie de elemente noi:
 
– Actualizarea nomenclatorului COR
 
Actualizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania, in conformitate cu Ordinul de modificare si completare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Institutul National de Statistica nr. 1.477/ 12.10.2020 / 1.056/14.10.2020. Contractele in vigoare (active/suspendate/detasate) care au inregistrat codul 3252, in versiunea 6.0.8 nu se vor actualiza automat la noua  versiunea de COR si vor fi regasite in lista Actualizare COR, unde se va selecta ocupatia aferenta contractului dintre codurile nou aparute  325201 administrator programe nationale boli transmisibile/ 325202 agent retea boli transmisibile/325203 asistent coordonator programe nationale curative si boli netransmisibile (sau oricare alta ocupatie valida din nomenclatorul actualizat).
 
– Introducerea unui nou atribut pentru campul Tip norma:  Norma intreaga conform OUG 132/2020, care are asociate informatii referitoare la durata timp munca, tip interval repartizare si timp munca. Se aplica pentru toate tipurile de contract existente cu norma intreaga (Contract individual de munca, Contract de munca la domiciliu, Contract de munca cu clauza de telemunca, Contract de ucenicie la locul de munca, Contract de munca temporara), mai putin pentru tipul de contract Contract individual de munca pentru tineri dezavantajati – Legea 189/2018.
 
– Introducerea unui nou tip de contract: Contract de munca temporara cu clauza de telemunca.
 Varianta actualizata a Revisal aduce modificarile mult-asteptate privind

Remedierea erorii chkdsk din Windows 10

Unul din cele mai uzitate instrumente de corectare a erorilor de pe HDD sau SSD si anume chkdsk c: / f (opțiunea care forțează corectarea imediată a erorilor descoperite) poate provoca ecran albastru si blocarea computerului si,implicit, a accesului la partitia verificata .Problema aceasta e determinata de actualizarea Windows 10 KB4592438 lansata la a inceputul acestei luni.

Daca ati ramas ,deja,cu computerul nefunctional din acesata cauza ,iata remediul manual al erorii

1.Restartati de cateva ori computerul pentru ca acesta sa intre in modul Recovery Console 

2.Folositi butonul Advanced options si apoi Command Prompt unde tastezi chkdsk / f.

3.Astepti finalizarea scanarii automate, dupa care tastezi exit. După aceasta operatiune, Windows 10 ar trebui sa porneasca normal.

#windows #chkdsk


Declaratii fiscale care trebuie depuse in luna decembrie 2020

Miercuri 2 decembrie

Formularul 394 – Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente


Marţi 8 decembrie

Formularul 092 – Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania


Joi 10 decembrie

Formularul 010 – Declaratia de inregistrare fiscala / Declaratia de mentiuni / Declaratia de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

Formularul electronic 700 – Declaratia pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal

Formularul 020 –  Declaratia de inregistrare fiscala / Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal
Formularul 070 – Declaratia de inregistrare fiscala / Declaratia de mentiuni / Declaratia de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Formularul 087 – Depunerea formularului Notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori
Depunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal - Formularul 089