Google Website Translator Gadget

joi, 25 septembrie 2014

Declaratii fiscale cu termen pana la 30 septembrie

Pana la 30 septembrie 2014

- Formular 318 - Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in  beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.

Baza legala: art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si OPANAF 3/2010

- Formular 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii", pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata pentru bunurile mobile livrate sau serviciile prestate in beneficiul solicitantilor in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania, pe o perioada de minim trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic precedent.

Baza legala: OPANAF  225/2014

Proiect legislativ :Inca o zi libera pentru bugetari .

        Un proiect de act normativ, aflat pe masa de lucru a Camerei Deputatilor,prevede ca ziua de 24 ianuarie sa fie libera,ca Zi a Unirii Principatelor Romane. Aceasta zi lebera nu se acorda  institutiilor unde activitatea nu poate fi oprita din cauza procesului de productie.
       Proiectul a fost deja adoptat de Senat .

miercuri, 24 septembrie 2014

Conventii civile ,retinere la sursa,monografie

Inregistrarea cheltuielilor aferente incheierii unei conventii civile, in cazul in care se retin toate contributiile sociale obligatorii, precum si impozitul pe venit:

Conform Codului Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate, poate opta intre doua modalitati de impozitare, respectiv:
 1)  Modalitatea retinerii la sursa, reprezentand plati anticipate. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul ce trebuie retinut, se stabileste aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut, din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa, potrivit titlului IX2. 
2)  Modalitatea stabilirii impozitului pe venit ca impozit final. In acest caz, conform art. 521 alin. (2) din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Potrivit art. 29621 din Codul fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:

a)  intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
b)  membrii intreprinderii familiale;
c)  persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d)  persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e)  persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
f)   persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. (e).;
g)  persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 alin. (1);
h)  persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 alin. (2) si (5);
i)    persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
 Printre veniturile la care face trimitere art. 29621 lit. f) regasim si veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.
 Asadar, regula este ca pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil se datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale si contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Art. 29623 alin. (4) din Codul fiscal stabileste ca persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 29621 alin. (1).
Pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil nu exista exceptii de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Pentru contributia de asigurari sociale de sanatate, cota este de 5,5%.
 Platitorul de venit are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului si contributiilor obligatorii.

marți, 23 septembrie 2014

ORDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat


RDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 19 septembrie 2014

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.505 din 8 septembrie 2014;
- art. 2 alin. (2) şi titlul IX2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 211 alin. (1), (2) şi (3), art. 212 alin. (1), art. 213, 215, art. 256 alin. (2), art. 257, 258, 259, 260, art. 261 alin. (1) şi (5), art. 315 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014,
În temeiul:
- dispoziţiilor art. 211 alin. (5) şi art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. 1 Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

LEGEA CARTELELOR TELEFONICE PREPAY NECONSTITUTIONALA

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, in data de 16 septembrie 2014, ca Legea referitoare la identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay este neconstitutionala, dupa ce a admis sesizarea Avocatului Poporului.
CCR a constatat ca legea pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice este neconstitutionala in ansamblul ei, dispozitiile legii criticate nu au caracter precis si previzibil, iar modalitatea prin care sunt obtinute si stocate datele necesare pentru identificarea utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice pentru care plata se face in avans, respectiv a utilizatorilor conectati la puncte de acces la internet, nu reglementeaza garantii suficiente care sa permita asigurarea unei protectii eficiente a datelor cu caracter personal fata de riscurile de abuz, precum si fata de orice accesare si utilizare ilicita a acestor date.
Curtea a retinut incidenta in prezenta cauza a considerentelor Deciziei nr.440/8 din iulie 2014, intrucat actul normativ supus controlului nu reprezinta in fapt decat o completare a dispozitiilor Legii 82/2012 (n.r.—Legea Big Brother), preluand partial solutii legislative care au incetat sa mai produca efecte juridice ca urmare a constatarii neconstitutionalitatii lor.

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei este definitiva si general obligatorie.
Sursa GRUPUL DE FIRME “P & R"

duminică, 21 septembrie 2014

In vederea simplificarii cerintelor de raportare pentru IMM-uri....

Noile cote ale contributiei de asigurari sociale ,2014

Dupa publicarea in Monitorul oficial a Legii privind reducerea CAS ,intra in vigoare noile cote  de contributie .Acestea sunt :
 • 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;
 • 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 • 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.
IPDATE 22 septrmbrie 2014 a fost publicata  LEGE nr. 123 din 19 septembrie 2014 La art 1 spune:,,Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi." Asadar 1 octombrie 2014

Se recalculeaza pensiile celor pensionati in perioada ianuarie-noiembrie 2013.

        Motivul ? Curtea Constitutionala (CCR) a decis recalcularea tuturor pensiilor ce le revin persoanelor care s-au pensionat in perioada ianuarie - noiembrie 2013, dupa ce a stabilit ca a fost  a aplicata in mod eronat o decizie anterioara a Curtii,din noiembrie 2013 , care a stabilit ca dreptul pensionarilor la indexare se acorda de la 1 ianuarie 2013. Casele de Pensii  aplicasera indexarea de la 7 noiembrie,cand a fost publicata decizia Curtii, si nu de la 1 ianuarie 2013.

joi, 18 septembrie 2014

Cum se activeaza serviciul ,,Spatil virtual"ANAF ?

Astfel, la data de 15 septembrie, ANAF a lansat serviciul "Spatiu privat virtual", prin intermediul caruia puteti sa va informati asupra obligatiilor fiscale pe care le aveti neplatite si va puteti vizualiza decizia de impunere pentru anul 2013.

Potrivit ANAF, accesand "Spatiul privat virtual" puteti verifica daca angajatorul dvs. v-a declarat contributiile de asigurari sociale. Pentru a accesa aplicatia de inregistrare utilizatori, accesati link-ul: ...citeste continuarea articolului

Rapunderea solidara pentru pentru obligatiile fiscale

miercuri, 17 septembrie 2014

Cand se trece la calculul impozitului pe profit la microintreprinderi si cum se procedeaza ?

        Firmele platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in cursul unui an fiscal realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, vor datora impozit pe profit.Acesta se calculeaza incepând cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele mentionate Se iau in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.
        Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pâna la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului.
       Cum procedam ? .Impozitul pe venitul microintreprinderilor se storneaza si se inregistreaza impozitul pe profit ,diferenta se va reflecta  ca impozit de recuperat, in formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" .

vineri, 12 septembrie 2014

Despre nota de contabilitate

        Exista operatiuni in contabilitate care nu au documente justificative.De exemplu :stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare etc  Conform OMFP 3512/2008,documentul justificativ pentru ele este NOTA CONTABILA (cod 14-6-2/A). Pe baza notei  se inregistraza in contabilitatea sintetica si analitica .Nota de contabilitate se intocmeste pe baza  notei justificative sau notei de calcul, dupa caz
       Nota contabila se intocmeste intr-un singur exeplar ,de catre departamentul financia-contabil care si arhiveaza, si are ca elemente obligatorii :
– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
– denumirea unitătii;
– explicatii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
– semnaturi: intocmit, verificat.

miercuri, 10 septembrie 2014

Contribuabilii care obtin venituri in strainatate trebuie sa depuna declaratia 201

        Veniturile ce trebuie declarate de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice nerezidente  care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta sunt :
 • venituri din profesii libere; 
 • venituri din activitati comerciale;  
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala; 
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
 • venituri din activitati agricole;   
 • venituri sub forma de dividende;  
 • venituri sub forma de dobanzi;  
 • venituri din premii; 
 • venituri din jocuri de noroc;   
 • venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;  
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare; 
 •  venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de         valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare;  
 • alte venituri din investitii;    
 • venituri din pensii;
 • alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal
     Formularul 201 trebuie depus  pana la data de 25 mai a anului urmator .Deci pentru 2014, se depune pana la 25 mai 2015.

Rectificarea declaratiei 394 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

        Dupa depunerea declaratiei 394 ,contribuabilii platitori de TVA pot constata omisiuni in declararefie din erori de operare,fie din cauza primirii cu intarziere,dupa data depunerii,a unor facturi.Rectificarea se face prin depunerea unei noi declaratii,completata corect,ce inlocuieste declaratia initiala,conform pct. 3 - anexa 2 din OANAF 3596/2011

Bancuri.....

O pereche discutand:
- Luis, da-mi un sarut!
- Nu!
- Luis, imbratiseaza-ma!
- Nu!
- Luis, dar toate perechile se saruta si se imbratiseaza!
- Da, dar noi suntem o pereche de politisti, Armando!!

 
- Tati, daca imi dai 50 de lei, iti povestesc ce ii zice postasul zilnic la mama.
- Poftim, Bulisor! Ia spune-mi...?
- Postasul ii spune mamei zilnic: "Buna ziua, doamna, astazi nu ati primit nici o scrisoare".


- Domnisoara, pot deveni visul tau?
- ...Este puțin probabil sa te poti transforma intr-un Bentley negru...

miercuri, 3 septembrie 2014

Cabinet medical individual (C.M.I) .Generalitati ,regim fiscal,contabilitate

Infiintarea si functionarea acestora sunt reglementate prin mai multe acte normative :
(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice
de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.
(2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, stomatologi, specialisti si alte categorii de personal medical autorizat. Cabinetele medicale se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatea sau/si competenta medicului titular sau a asociatilor, in cazul formelor asociative. Medicii (generalist si stomatologi) care au mai multe specialitati sau competente pot infiinta cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitatile sau/si competentele medicale dobândite.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.