Google Website Translator Gadget

vineri, 30 aprilie 2010

Modificari cod fiscal in M.O.

Organele de inspectie fiscala vor avea dreptul de a stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor si eliminarea procedurii de cesiune a creantelor fiscale de catre ANAF, potrivit modificarilor aduse Codului de Procedura Fiscala. De asemenea, noul act normativ stabileste si noi niveluri ale dobanzilor si penalitatilor pentru neplata obligatiilor fiscale.

Aplicarea de metode indirecte pentru a determina obligatiile fiscale ale unui contribuabil

Actul normativ da posibilitatea inspectorilor fiscali sa stabileasca obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor, atunci cand constata ca evidentele contabile si fiscale sau declaratiile contribuabilului nu reflecta situatia de fapt fiscala sau acestea nu le sunt puse la dispozitie.

Regula generala sau altfel spus regula obisnuita sau directa de stabilire a bazei de impunere are in vedere veniturile si cheltuielile astfel cum acestea sunt inregistrare in evidentele contabile si fiscale. Inregistrarea operatiunilor in evidentele contabile si fiscale reprezinta obligatii ale contribuabilului conform diverselor acte normative (de ex. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata).

Ori, atunci cand nu exista evidente contabile sau acestea nu reflecta situatia reala, MFP considera ca organele fiscale trebuie sa recurga la o abordare indirecta pentru determinarea bazei de impunere. Aceasta inseamna ca se pleaca de la un element al bazei de impozitare prezumat a fi corect (de ex. o factura de utilitati - energie electrica, apa; sumele existente in conturi bancare, etc.) sau alte asemenea elemente si se face reconstituirea veniturilor si dupa, caz, a cheltuielilor.

cititi tot articolulu aici

marți, 27 aprilie 2010

ORDONANTA DE URGENTA: modificare Codul de procedura fiscala

ORDONANTA DE URGENTA: modificare Codul de procedura fiscala

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala In vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu privire la:

- imbunatatirea practicilor de gestionare a creantelor fiscale si arieratelor, precum si la intarirea controlului asupra contribuabililor, mentionate la punctul 17 din Scrisoarea suplimentara de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie2009, ratificata prin OUG nr. 99 din 22 septembrie 2009 privind ratificarea Aranjamentuluistand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009;

- adoptarea prin ordonanta de urgenta, pana la finele lunii aprilie 2010

joi, 22 aprilie 2010

S-au redus penalitatile de intarziere

Ministerul Finanţelor Publice a simplificat regimul de penalităţi pentru întârzierea la plata obligaţiilor fiscale, o măsură care vine în sprijinul agenţilor economici

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată OUG pentru completarea şi modificarea Codului de Procedură Fiscală care prevede o reducere a dobânzilor de întârziere pentru creanţe bugetare de la 0,1% la 0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, de două ori mai mică faţă de nivelul din prezent, şi nicio sumă penalizatoare pentru primele 30 de zile de întârziere.

Astfel, plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.

Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

  • dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

  • dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5 % din obligaţiile fiscale principale stinse;

  • dacă perioada de neachitare depăşeşte termenul de 90 de zile, penalitatea va ajunge la 15% din obligaţiile fiscale principale stinse.


Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

De asemenea, din cele două comisii fiscale existente, a fost desfiinţată Comisia de proceduri fiscale pentru a nu exista riscul emiterii unor soluţii neunitare. Astfel, Comisia Fiscală Centrală, care îşi continuă activitatea, va prelua atribuţiile comisiei desfiinţate şi anume dreptul de a emite decizii cu privire la aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală, a legislaţiei subsecvente acestuia precum şi a normelor în legătură cu administrarea contribuţiilor sociale şi a altor sume ce constituie venituri ale bugetului de stat.

Ordonanţa de Urgenţă mai prevede majorarea de la 1 milion lei la 5 milioane lei a plafonului creanţelor fiscale contestate care delimitează competenţa de soluţionare a contestaţiilor dintre direcţia de specialitate constituită la nivel central şi structurile specializate constituite la nivelul direcţiilor teritoriale ale ANAF.

Toate aceste măsuri vin în sprijinul agenţilor economici şi au rolul de a facilita activitatea micilor întreprinzători.

sursa : aici

marți, 20 aprilie 2010

Un gand

Optimistul vede o oportunitate in fiecare pericol ,pesimistul vede un pericol in orice oportunitate “ W.Churchillvineri, 9 aprilie 2010

Ce obligatii au la Fisc asociatiile de proprietari?

Una din problemele des intalnite in cazul persoanelor care locuiesc la bloc vizeaza neplata datoriilor asociatiei la bugetul de stat, iar asta se intampla cel mai frecvent nu din vina proprietarilor, ci a administratorului, care uneori "uita" sa indeplineasca obligatiile fiscale prevazute de lege pentru asociatiile de proprietari. Astfel, proprietarii sunt expusi riscului de a plati amenzi insemnate, mai ales daca aceste obligatii fiscale nu sunt declarate.

Avocatnet.ro iti prezinta un ghid al obligatiilor fiscale pe care asociatia de proprietari trebuie sa le indeplineasca, astfel incat, in cazul in care blocul inregistreaza datorii la Fisc, sa stii cine poate fi tras la raspundere sau cum se pot preveni astfel de evenimente nefericite.

Inregistrarea fiscala

Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala. In cazul asociatiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, codul de identificare fiscala va fi codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii, a asocierii.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.

Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia are obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

Asociatiile de proprietari au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

Conducerea evidentelor

In vederea stabilirii starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidentele contabile, potrivit actelor normative in vigoare. Evidentele contabile sunt tinute in limba romana si in moneda nationala.

Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. In cazul in care evidentele contabile sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

Indeplinirea obligatiilor fiscale

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari, se disting urmatoarele situatii:
1. Asociatia are angajati cu contract de munca
Obligatiile asociatiei constau in:
-Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre asociatie. Impozitul lunar se determina astfel:
a)pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
b)pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, in cazul indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi);

Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Acordarea deducerilor personale la functia de baza

Deducerea personala se acorda la functia de baza, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si sunt stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Gestionarea fiselor fiscale

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.

Formularul 210 “Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Asociatia are obligatia sa completeze fisele fiscale, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Declararea obligatiilor privind impozitul pe veniturile din  salarii

Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, in care declara impozitul pe veniturile din salarii calculat, retinut pentru perioada de raportare.

Declararea obligatiilor la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor  speciale
Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, in care se inscriu toate obligatiile de plata la bugete respective ale asociatiei de proprietari.

Plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii

Asociatia are obligatia de a calcula si de a retine semestrial impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si de a le vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat.

2. Asociatia incheie contracte/conventii potrivit Codului civil

Obligatiile asociatiei difera in functie de urmatoarele situatii:

Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
-asociatia are obligatia sa retina la sursa impozitul reprezentand plati anticipate din impozitul anual, aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut;
-impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil” de la cap.I Natura veniturilor.
Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, conform optiunii exercitate de catre aceasta, nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
- optiunea de impunere a venitului brut cu o cota de 16% aplicata la venitul brut se exercita in scris de catre persoana fizica respectiva, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract;
- impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre asociatie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut; impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
- impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut;
- asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii venitului, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
- asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, a formularului 205 “Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Alte venituri” de la cap.I Natura veniturilor.

3. Asociatia obtine venituri din activitati economice
Pot exista urmatoarele situatii:
Daca veniturile urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, atunci asociatia este scutita de la plata impozitului pe profit.
Daca aceste venituri nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei ii revin urmatoarele obligatii :
- calculul impozitului pe profit realizat, conform evidentelor, in cota de 16%;
- depunerea, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si efectuarea de plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
- depunerea, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator, a “Declaratiei privind impozitul pe profit”- formular 101;
- plata, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator, a impozitului pe profit anual.

Sanctiuni

Se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 5.000 lei:
- nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
- neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege;
- neindeplinirea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documentele emise;
- nerespectarea obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale.

Diurna deplasari

UPDATE 27 ianuarie 2015 :Prin Ordinul  MFP nr. 60/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 68, valoarea diurnei pentru personalul bugetar a crescut cu 4 lei, ajungand la 17 lei/zi.
Cu alte cuvinte, un salariat angajat in mediu privat poate primi, incepand din 27 ianuarie, o diurna neimpozabila pentru delegatie in tara in suma de 17 lei x 2,5 = 42,5 lei/zi     

UPDATE 01.02.2013 :De la 1 februarie 2013, conform OG 8/2013 art 55 alin 4 indemnizatia reprezinta :
g) sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

Nivelul legal al indemnizaţiei de deplasare în România în perioada 2004-2015:

-10,520lei/zi – 16 ianuarie 2004 – 31 dec. 2006 cf. HG 543/1995 modificată prin OMFP nr. 1817/2004
-13 lei/zi – 1 ianuarie 2007-27 ianuarie 2015 cf. HG nr.1860/2006
-17 lei/zi – 27 ianuarie 2015 până în prezent cf. OMFP nr. 60/2015 modifică anexa la HG nr.1860/2006


Conform art. 9 din H.G. nr. 1.860/2006, indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare in tara este de 13 lei. Asadar, suma maxima deductibila pentru societatile comerciale este de 13 lei x 2,5 = 32,5 lei/zi.
Aceasta indemnizatie :
- nu este inclusa in veniturile salariale si nu este impozabila in sensul impozitului pe venit
- nu intra in baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii
Tot ordonanta mentionata stabileste ca, indiferent de regimul angajatorului (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, PFA, II, ONG), indemnizatia acordata peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice, angajatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului: 
 • se supune impozitului pe salarii;
 • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii.

Din nou despre impozitul forfetar

Desi Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) remarca progresul adus de propunerile de modificare a Codului Fiscal prin care se dispune eliminarea impozitului minim si reglementarea impozitului forfetar, membrii Consiliului arata ca, firmele din Romania vor ajunge sa plateasca un impozit forfetar chiar si de 28% din totalul veniturilor brute.

 In cadrul unei conferinte de presa, CNIPMMR a facut o serie de precizari pe marginea proiectului de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, initiat de Ministerul Finantelor Publice, ce cuprinde reglementarea impozitului forfetar.

„In cazul activitatii unui restaurant (CAEN 5610), potrivit formulei de calcul mentionata la art. 107 din proiectul MFP, impozitul forfetar poate ajunge si la de 24% din totalul veniturilor brute, in timp ce, pentru un restaurant-municipiu-categoria A, suprafata utila 240 mp, impozitul forfetar datorat este de 28% din totalul veniturilor brute. Exista o diferenta enorma fata de impozitul pe profit de 16% care se calculeaza la profitul net si nu la venitul brut. In aceste conditii, cota impozitului forfetar de 24%, respectiv 28% din veniturile brute, reprezinta o fiscalitate excesiva, care va avea ca efecte desfiintarea unui numar foarte mare de societati comerciale din codurile CAEN prevazute in domeniul de aplicabilitate al impozitului forfetar, cu efecte drastice asupra bugetului de stat”, a explicat presedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu.

Referitor la cele 2 propuneri formulate de MFP privind plafonul maxim stabilit pentru aplicabilitatea impozitului forfetar (de 35.000 euro, respectiv de 100.000 euro), membrii CNIPMMR considera mai adecvat plafonul de 35.000 euro, nesustinand plafonul de 100.000 euro.

Pe de alta parte, CNIPMMR solicita MFP precizari cu privire la argumentarea alegerii domeniilor pentru care se va aplica impozitul forfetar, raportat la numarul de societati comerciale din ramura respectiva, nivelul rentabilitatii, ponderea in PIB, contributia acestora la bugetul de stat, valoarea activelor gestionate, precum si comunicarea notei de impact, cu privire la efectele aplicarii masurii impozitului forfetar, cu evidentierea efectelor negative si pozitive cuantificabile asupra IMM-urilor si mediului de afaceri.

De asemenea, CNIPMMR solicita MFP ca reglementarea impozitului forfetar sa vizeze cu prioritate sectoarele in care activeaza societatile multinationale si marile intreprinderi, care au un grad mic de rentabilitate, si anume:
- ramura petrolului (industria chimica si petrochimica);
- industria tutunului
- industria alcoolului si domeniul jocurilor de noroc

„O asemenea abordare asigura o fundamentare riguroasa economica si sociala, prevenind discriminarea, favorizarea unor domenii, intreprinderi sau persoane”, au mentionat reprezentantii Consiliului pentru IMM-uri.

CNIPMMR considera ca selectarea domeniilor in care se va aplica impozitul sa se realizeze pe baze economice si sociale riguroase, pe analize economice si studii de impact.

In plus, CNIPMMR solicita ca in cazul instituirii impozitului forfetar, sa fie explicitate formulele de calcul pentru toate codurile CAEN pentru care se va aplica impozitul, iar cuantumul acestui impozit sa nu depaseasca in nici un caz impozitul pe profit de 16%, astfel incat sa fie mentinuta cota unica.

Referitor la informatiile vehiculate in presa conform carora, introducerea impozitului forfetar diferentiat ar putea fi amanata pana in 2011, presedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu a afirmat ca acest lucru nu a fost confirmat  oficial.

Sursa articoluluii : avocatnet.ro

 

luni, 5 aprilie 2010

ACTIV SORF CONSULTING SRL

ACTIV SORF CONSULTING SRL va ofera servicii de contabilitate completa de calitate,consultanta afaceri,la cele mai mici preturi.Doar 100lei noi faratva .

Contact la tel . 0725667704 si e-mail activ_sorf@msn.com

vineri, 2 aprilie 2010

Bancul zilei

Un pacient care astepta dupa un transplant de cord, i se ofera, de catre doctor, urmatoarele alternative:
-Avem trei posibilitati, trebuie sa va hotarati pentru una. Una este inima unui atlet tanar si sanatos care a murit intr-un accident de masina. A doua este a unui om de afaceri care nu a baut si fumat niciodata in viata si care a murit intr-un
accident cu avionul sau privat, iar a treia a unui avocat care a murit dupa ce a practicat 30 de ani.
-O iau pe cea a avocatului, zice pacientul...
Dupa reusita transplantului doctorul isi intreaba pacientul de ce s-a hotarat in acest fel.
-Foarte simplu, zice acesta, am luat inima care nu a fost deloc folosita...

CRAMA CULMEA VECHE

Noi stapanim Inflatia!!!  Preturile au "inghetat"  din 2008 !!! Deszapezirea lor se amana tot anul 2010!!!


Crama Culmea Veche...
Un loc pentru fiecare!!!
Crama Culmea Veche te invita sa te bucuri de preturi fara egal intreaga zi, de luni pana duminica.
Savureaza prepratele noastre cu specific romanesc indiferent de ora, indiferent de zi...
Totul pentru ca TU sa poti manca ce ai pofta.Nou!!! Meniu special pentru mese organizate, minim 10 persoane! Detalii la sectiune Meniu!

Meniul zilei la Crama Culmea Veche!!! Detalii la sectiunea Meniu!!

!
Detalii aici

Propunere modificare formular 100

Agentia Nationala de Administrare Fiscala propune ca, pentru impozitele si taxele cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, sa se renunte la gruparea obligatiilor de plata in declaratii distincte, in functie de destinatia platii, astfel incat acestea sa fie declarate in cadrul aceluiasi formular.

Potrivit proiectului elaborat de ANAF, prin formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, se vor declara toate impozitele si taxele datorate la bugetul de stat, pentru care exista obligatie declarativa, potrivit legii, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Noile reglementari stabilite de ANAF

1. Modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa, prin:
a) renuntarea la formularul 103 „Declaratie privind accizele”;
b) modificarea si completarea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, dupa cum urmeaza:
- crearea unui tabel distinct, care sa cuprinda indicatorii necesari administrarii accizelor si taxei de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, avand in vedere reglementarile specifice din domeniu, impuse, fie de
armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara, fie datorita unui mecanism de plata specific prevazut pentru aceste obligatii care nu se platesc in contul unic;
- reintroducerea indicatorului „Impozit minim” in continutul formularului, ca urmare a amanarii sistemului de plata anticipata a impozitului pe profit pentru contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal si mentinerea sistemului de declarare
trimestriala a impozitului pe profit;
c) modificarea si completarea instructiunilor de completare a formularului 100;
d) modificarea si completarea Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat, prin introducerea obligatiilor reprezentand accize, preluarea taxelor de jocuri de noroc pentru care, potrivit legii, exista obligatie declarativa si eliminarea obligatiilor pentru
care nu exista obligatii declarative, in conformitate cu prevederile art.81 alin.(1) din Codul de procedura fiscala.

2. Abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc".

Instructiuni de completare a formularului 100

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune decatre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.

1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare
- la alte termene

Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii , impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra
titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) accize;
c) impozit la titeiul din productia interna;
d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
e) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
f) taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari.

Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit.a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit.a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art.13 lit.b), c) si d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile din salarii, precum si impozit retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
f) facilitatile fiscale prevazute la art.38 alin.(1) si (8) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial,cu exceptia institutiilor publice.

Alte termene:
Pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane
juridice.

Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal in a
carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In cazul sediului
secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a
carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.

Modul de depunere

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificare informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Sursa:avocatnet.ro