Google Website Translator Gadget

joi, 26 noiembrie 2015

Contul 201 Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire  (cont 201 ) pot fi incluse la active  in patrimoniu .Ele sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe  si alte cheltuieli de inscriere  si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea  si vanzarea de actiuni  si obligatiuni, precum  si alte cheltuieli de aceasta  natura, legate de infiintarea  si extinderea activitatii ),putand  fi amortizate pe o perioada e de maximum 5 ani. De asemenea, pot fi incluse direct pe cheltuieli prin debitul conturilor din clasa a 6-a.

Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Coform prevederilor OMFP 1802/2014, evaluarea imobilizarilor presupune respectarea anumitor reguli.

 Citex ,,(1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit
caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (2) Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus
intre valoarea de inventar  si valoarea contabila  se evidentiaza  distinct in contabilitate, in conturi de
ajustari, aceste elemente mentinandu‐se la valoarea lor de intrare.
    85.  ‐  (1) Evaluarea imobilizarilor corporale  si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea de inventar, stabilita  de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit legii. fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
    (2) Corectarea valorii imobilizarilor necorporale  si corporale  si aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari
suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.
    (3) In cazul imobilizarilor corporale  si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere,
evaluatorii autorizati, potrivit legii, sau personalul entitatii pot utiliza diferite metode de evaluare (de
exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
  

miercuri, 25 noiembrie 2015

Formularul 602 - „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor”.

Prin Ordinul ANAF nr. 2963/2015, se hotaraste introducerea formularului 602 - „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor”.
Acest formular trebuie depus de catre persoanele exceptate de la plata CASS, si anume:

·       persoanele fizice, indiferent de cetatenie si de domiciliul stabil sau resedinta, care detin o asigurare sociala de sanatate incheiata pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul Romaniei
             si

·       persoanele fizice, indiferent de cetatenie, care au domiciliul ori resedinta intr-un stat cu care Romania nu are incheiate acorduri privind sistemele de securitate sociala sau care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si care nu beneficiaza de prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania pentru o perioada mai mare de 90 de zile.
            Declaratia se depune insotita de  urmatoarele documente :  
·       Documentul portabil A1   ( clic aici)   care dovedeste mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala al statului de care apartine institutia emitenta, in situatia persoanelor aflate sub incidenta regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala;
·       Formular privind legislatia aplicabila in situatia persoanelor aflate sub incidenta acordurilor in domeniul securitatii sociale la care Romania este parte, completat de institutia competenta a statului respectiv.

Angajatorii pot sa-si cheme salariatii la munca, in zilele libere doar daca acorda compensatii

         Decizia ICCJ nr. 22 din 19 octombrie 2015, luata de Completul competent sa judece recursul in interesul legii, a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 24 noiembrie si a devenit obligatorie pentru instante de la data publicarii. 
        Acest document se refera la aplicarea prevederilor Codului muncii in cazul angajatorilor care se ocupa, in centrele comerciale, cu comercializarea cu amanuntul a produselor nealimentare..Acestia pot solicita salariatilor sa lucreze   in zilele de sarbatoare legala ,doar doar daca acorda compensatii: timp liber corespunzator sau, dupa caz, un spor la salariul de baza..Daca firma indeplineste aceasta cerinta ,faptul ca salariatii sunt chemati ca serviciu in zilele de sarbatoare legala,nu constitue contraventie .Angajatorii trebuie sa fie amendati in aceste situatii,cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei, doar daca nu respecta obligatia legala de a acorda salariatilor compensatiile cuvenite.(zile libere ,in urmatoarele 30 zile  sau  un spor de 100% din salariul de baza ,daca nu e posibila acordarea de zile libere).
        "In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, stabileste ca fapta angajatorului, de a desfasura activitati de comercializare cu amanuntul a produselor nealimentare in punctele de lucru din centrele comerciale, in zilele de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din aceasta lege, atunci cand angajatorul si-a indeplinit obligatiile prevazute de art. 142 din acelasi act normativ", 

Decizia ICCJ nr. 22 din 19 octombrie 2015, integrala aici

sâmbătă, 21 noiembrie 2015

Comunicat oficial despre veniturile din drepturi de proprietate intelectuala din 2016

ANAF informeaza contribuabilii ca incepand cu 1 ianuarie 2016 se aplica prevederile Legii nr. 227/2015 , modificata prin O.U.G. nr. 50/2015 in ceea ce priveste impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.
Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. 

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 68 din Legea nr. 227/2015.

Acte normative aprobate ANAF

Pe site-ul Ministerului de Finante,in sectiunea treansparenta decizionala ,cele mai recente acte normative aprobate sunt :

sâmbătă, 7 noiembrie 2015

De la 1 ianuarie 2016, se elimina registrul jurnal de incasari si plati, dar si alte documente financiar-contabile

Ministerul Finantelor a elaborat un proiect de ordin care urmareste actualizarea si simplificarea normelor de intocmire si utilizare a acestor documente .Se prevad modificari importante :eliminarea registrului jurnal de incasari si plati si a altor formulare financiar-contabile, ca de exemplu: procesul-verbal de plati, fisa de cont analitic pentru cheltuieli de productie sau fisa de cont analitic pentru cheltuieli.
Cititi proiectul aici si normele aici

vineri, 6 noiembrie 2015

GRUPA 22 - IMOBILlZĂRI CORPORALE în CURS DE APROVIZIONARE

Aceast grupa cuprinde CONTURI DE ACTIV  prin care se  tine evidenta imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor. De fapt este vorba de cazurile in care exista decalaje in timp ,intre data la care are loc transferul controlului asupra proprietatii  si data livrarii si transferului acesteia , pentru :

· bunuri vandute in consignatie sau stocurile la dispozitia clientului;
· stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care raman in evidenta debitorului pana la vanzarea lor;
· bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura, care trebuie inregistrate in activele cumparatorului;
· bunuri livrate si nefacturate, care trebuie scoase din evidenta, transferul de proprietate avand loc;
 bunuri vandute si nelivrate inca, pentru care a avut loc transferul proprietatii. De exemplu, la vanzarile cu conditia de livrare "ex-work", bunurile vandute ies din stocul vanzatorului din momentul punerii lor la dispozitia cumparatorului etc.

Cont 1174 Rez.reportat prov.din corectarea erorilor contabile

Este folosit  corectarea operaţiunilor eronate din exerciţiile financiare precedente . Cont bifuncţional .


   Debit                                                                                               Credit
 rezultatul nefavorabil provenit din                        rezultatul favorabil  provenit din corectarea erorilor
corectarea erorilor (371,378,280,281,                     (371, 378, 411, 461, 4282, 4428;)
 301 la 303, 361,371,401, 4281,4381,   
 4481, 4428)                                             
                                                                                                                                


Soldul debitor al contului 1174 reprezintă pierderea nerecuperată, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
     Practic, pentru erori aferente unui an anterior celui în care se efectuează corectarea, se utilizează contul 1174 în aceleaşi condiţii în care s-ar utiliza conturile din clasa 600 şi 700. Dar nu are loc o închidere a  conturilor de venituri şi cheltuieli, similar operaţiunii efectuate prin creditul sau debitul contului 121. Pur şi simplu, contul 1174 rămâne cu un sold debitor sau cu un sold creditor care reprezintă rezultatul contabil al corectării erorilor de natură contabilă. La rândul lor, aceste rezultate trebuie reflectate şi d.p.d.v. fiscal în registrul de evidenţă fiscală care va sta la baza justificării întocmirii declaraţiei rectificative cod 101.

        Corecţia erorilor din exerciţiile financiare anterioare, prin contul 1174 trebuie menţionată în notele explicative la bilanţul pe anul 2011 şi vor trebuii reflectate în în balanţă de la decembrie 2011 şi situaţiile financiare ale anului 2011 (respective la rd. 32 sau 33 din bilanţ)
Acest cont face parte din grupa 117 ,, Rezultatul reportat" care cuprinde si conturile :
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a lAS, mai puţin lAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene