Google Website Translator Gadget

miercuri, 31 martie 2010

Proiect modificare vector fiscal

Proiectul vizeaza modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, fiind introdus un nou articol, 41, cu privire la obligatiile fiscale ce se inscriu in vectorul fiscal.

„Art.41. Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a). Taxa pe valoarea adaugata;
b). Impozitul pe profit;
c). Accizele;
d). Impozitul la titeiul din productia interna;
e). Impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f). Contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g). Contributia de asigurari pentru somaj;
h).Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i). Contributia de asigurari sociale;
j). Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) Contributia pentru concedii si indemnizatii.”

Vectorul fiscal este o informatie atasata datelor de identificare ale contribuabililor si care defineste obligatiile permanente ale acestora.

Aceasta informatie este necesara pentru identificarea contribuabililor care nu isi indeplinesc obligatia de a depune declaratiile, prin verificarea incrucisata a informatiei existente in vectorul fiscal cu declaratiile efectiv depuse de contribuabil.

Categoriile de obligatii fiscale de plata datorate conform legii se completeaza pe baza informatiilor comunicate de Registrul Comertului din constatarile proprii ale organului fiscal si pe baza informatiilor comunicate de contribuabil prin depunerea formularului 010 “ Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica” sau 020 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiune pentru persoane fizice romane cu domicilul in Romania”.

Modificarile intervenite in datele declarate initial in vectorul fiscal vor fi anuntate organului fiscal competent.

In acelasi context, ANAF modifica prin acest proiect si modelul formularului Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010) noul formular .

Depunerea declaratiei 010

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
- pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Sursa avocatnet.ro

Contraventii potrivit cod procedura fiscala

COD DE PROCEDURA FISCALA

  ARTICOLUL 219
  Contraventii


(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

   a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;

   b) neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume;

    b1) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;  

   c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 56 si art. 57 alin. (2);

   d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 105 alin. (8);

   e) neducerea la indeplinire a masurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (4) si art. 105 alin. (9);  

   f) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 53;

   g) nerespectarea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documente, potrivit art. 73;

   h) nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale;

   i) neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, dupa caz, la terte persoane a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale si declaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni;

   j) nerespectarea de catre banci a obligatiilor privind furnizarea informatiilor si a obligatiilor de decontare prevazute de prezentul cod;

   k) nerespectarea obligatiilor ce-i revin tertului poprit, potrivit prezentului cod;

   l) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 154 alin. (9);

   m) refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate;

   n) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;

   o) neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

   p) retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni;

   r) refuzul de a indeplini obligatia prevazuta la art. 52 alin. (1).

   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

   a) cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c);

   b) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. d);

   c) cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. e) si f);

   d) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), g)-m);

   e) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

   f) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

   g) cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. n)-r), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei;

   h) cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. b1).  

   (3) In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 lei la 100 lei.

   (4) In cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda prevazuta pentru persoanele fizice.

   (5) Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale se sanctioneaza potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (6) Sumele incasate in conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.

marți, 30 martie 2010

Depunerea situaţiilor financiare anuale si alte obligatii la asoc proprietari

Depunerea situaţiilor financiare anuale

Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă trebuie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă trebuie să depună bilanţ contabil, conform prevederilor legale, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Alte obligaţii

Asociaţiile de proprietari sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă veniturile obţinute din activităţi economice sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, conform art. 15 alin. (1) lit. h) din Codul Fiscal.
Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile de mai sus asociaţiile de proprietari au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16% şi să-l vireze la bugetul de stat;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- să depună, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- să plătească impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor anului expirat.

Sancţiuni

Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 5.000 lei:
- nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
- neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;
- neîndeplinirea obligaţiei de înscrie codul de înregistrare fiscală pe documentele emise;
- nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.

Baza legală:
- Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/.2007;
- HGR nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/.2008;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/.2003; Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/.2003;
- OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/2008.

via - finantevalcea.ro

Evidenta contabila la AP


Conducerea evidentelor contabile si fiscale la asociatiile de proprietari


Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.
Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Evidenţele contabile in cazul asociatiilor de proprietari sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Evidenţele contabile şi fiscale trebuie păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate să presteze servicii de arhivare. În cazul în care evidenţele contabile sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.

Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate eferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror documente prevăzute de lege. Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Baza legală:
- Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/.2007;
- HGR nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/.2008;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/.2003; Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/.2003;
- OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/2008.

via - finantevalcea.ro

Obligatii fiscale aprilie 2010

7
aprilie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009


până la 1.04.2010:


alin. (7) al pct. 23.1 de la titlul VII;


de la 1.04.2010: alin. (11) al pct. 113.1
15
aprilie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna ... Formular. Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009
15
aprilie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009


până la 1.04.2010:


alin. (9) al pct. 23.1 de la titlul VII;


de la 1.04.2010: alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
15


aprilie
Depunerea situaţiei privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în regim de scutire de accize Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. HG 1620/2009


până la 1.04.2010:


alin. (27) al pct. 22 de la titlul VII


de la 1.04.2010


alin. (25) al pct. 111
15


aprilie
Depunerea situaţiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice în regim de scutire de accize pentru luna precedentă


Formular.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final HG 1620/2009. De la 1.04.2010: alin. (12) al pct. 113.2 şi alin. (8) al pct. 113.7 de la titlul VII
15
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile Formular Operatorii înregistraţi şi neînregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscaliDestinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali până la 1.04.2010


art. 19210 CF;


de la 1.04.2010


art. 20650 CF
15
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse energetice Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final HG 1620/2009


până la 1.04.2010 : alin. (15) al pct. 51.3  de la titlul VII;


de la 1.04.2010: alin. (22) al pct. 82
15
aprilie
Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamală teritorială) HG 1620/2009


Pct.  109. la tivlul VII
15
aprilie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor


Formular
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii HG 1620/2009


de la 1.04.2010: alin. (9) al pct. 117.2 de la titlul VII din Norme
15
aprilie
Transmiterea  on-line a situaţiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamală teritorială


Formular


Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia Până la 1.04.2009: art.197 C.F.


De la 01.04.2009:


art. 20655 CF
15


aprilie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri


Formular 390 VIES
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. C.F. art. 1564


OPANAF 77/2010
26


aprilie
Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit şi plata acestuia


Formular 101
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (4), (5), (11), C.F. art. 35 alin. (1)


OPANAF 101/2008
26
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc Formular 105 Organizatorii de jocuri de noroc. Declaraţia se depune pentru poziţiile 10, 13 şi 14 din Nomenclatorul cuprins în OPANAF 1451/2010 OUG 77/2009


Art. 14
şi OPANAF 1451/2010
26
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România Formular 224 pentru luna precedentă Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art.60


OMEF  2371/07
26


aprilie
Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile


Formular
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile C.F.  art. 19210 (până la  1.04.)


Art. 20650 după 1.4.2010
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind accizele


Formular 103
Orice plătitor de accize armonizate şi alte produse accizabile Pana la 1.04.2010


art. 194 si 214


După 1.04


C.F. art. 20652 si Art.214


OPANAF 101/2008
26


aprilie
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adăugată Formular 300 Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153.


Lunar


Trimestrial, pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia celei care a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.


Semestrial, cf. aprobării (dacă efectuează op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)


Anual, cf. aprobării (dacă efectuează op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)
OPANAF 1746/2008
26


aprilie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată


Formular 301
Persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operaţiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se înregistra, conform art. 153, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) şi f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301) C.F. art. 1563


alin. (2)


OPANAF 75/2010
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat    Formular 100 privind:


-     Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reţin la sursă impozitul pe venit . Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi C.F.art.52 alin. (3), art. 58 şi 116


OG  92/03 art.81


OPANAF 101/08

-     Declararea impozitului pe ţiţeiul de producţie internă pentru luna precedentă Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă C.F. art. 217

-     Calcularea, virarea si declararea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim.I 2010 Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator C.F.art. 52 alin. (1) lit. d)


OG  92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a)


OPANAF 101/08

-     Calcularea şi virarea impozitului pentru  trim. I 2010 Plătitorii de venituri pentru venitul obţinut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere C.F.art. 111


OG  92/03 art. 81


OPANAF 101/08

-     Efectuarea plăţilor anticipate, în contul impozitului pe profit anual Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, inclusiv  societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine C.F. art. 34 alin. (1) lit. a), b). şi alin. (6)

-     Calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. I 2010 Persoanele juridice străine care realizează venituri din/ sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română C.F. art. 34 alin. (3)

-     Calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. I 2010 Asocierile fără personalitate juridică. C.F. art. 13 lit. c) şi e), art. 34 alin. (2)
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale Formular 102


-     pentru luna precedentă
Plătitorii de contribuţii cărora le revin obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu excepţia celor care au obligaţii fiscale trimestrial sau semestrial OG  92/03 art. 111 alin. (6)


OPANAF 101/08

-     pentru trim. I 2010 Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator. OG  92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a)


OPANAF 101/08
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trim. I 2010


Formular 104
Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din C.F. OPANAF 101/2008
30


aprilie
Depunerea Decontului privind accizele


pentru anul 2009


Formular 120
Operatorii economici plătitori de accize C.F. art. 219


OPANAF 101/2008
30


aprilie
Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă


pentru anul 2009


Formular 130
Operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă C.F. art. 219


OPANAF 101/2008

Despre tichetele de masa

In momentul de fata proiectul de modificare a Codului Fiscal este in proces de elaborare, prevederile sale fiind discutate de catre reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, reprezentanti ai firmelor de consultanta, patronate, reprezentanti ai administratiilor publice locale, se specifica in comunicatul MFP.

“In ceea ce priveste „bonurile valorice”, facem precizarea ca actualele propuneri de modificare ale Codului Fiscal nu prevad modificarea tratamentului fiscal aplicabil acestora”, se arata in comunicatul de presa.

Astfel, potrivit MFP, abrogarea prevederilor lit. e) a art. 42 din Codul Fiscal, potrivit carora nu este impozabila “contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare” are drept ratiune clarificarea dispozitiilor legale, in contextul in care, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) din Codul Fiscal nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: tichetele de cresa acordate potrivit legii (litera a.1), tichetele de vacanta acordate potrivit legii ( litera a.2), tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor in conformitate cu legislatia in vigoare (litera b) precum si cadourile acordate in conditiile prevazute la litera a).

Dupa ce vor fi sintetizate propunerile tuturor factorilor implicati si se va decide asupra formei finale a proiectului legii de modificare si completare a Codului Fiscal, acesta va intra in dezbatere publica, conform prevederilor Legii nr. 52/2003.

Impozitarea terenului de sub cladire?

Potrivit MFP, structurile asociative ale Administratiilor Publice Locale au venit cu propunerea referitoare la impozitarea terenului de sub cladire.

”Mentionam faptul ca in acest moment functioneaza scutirea de la plata impozitului pe terenul de sub cladire in baza art. 257 lit a) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Tratamentul de baza este impozitarea intregii suprafete de teren aflata in proprietate, scutirea acordata pana in acest moment de Codul Fiscal fiind o exceptie de la aceasta regula”, spun reprezentantiiMFP.

Ca argument, MFP aduce exemplul unor tari precum Cehia, Slovenia, unde intalnim un tratament fiscal similar. In plus, MFP subliniaza faptul ca in majoritatea tarilor Europene terenul si cladirea se impoziteaza impreuna, la valoarea de piata, aceasta fiind si tendinta la nivel european de impozitare a proprietatilor.

sâmbătă, 27 martie 2010

Despre depunere bilant

- Cererea de depunere situaţie financiară anuală

Atentie aici – sub casuta cu opis, treceti cu pixul “Note explicative – ___ file” – deoarece acest lucru nu este specificat in modelul de cerere, dar asa cer cei de la ONRC.

- Situaţia financiară anuală la 31.12.2009 – F 10, F 20, F30 si F 40 – semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii, deci de administrator si de contabil sef sau expert contabil – aplicatie aici
- Adresa inaintare situatii financiare la 31.12.2009
- Imputernicire din partea firmei care depune – in cazul in care merge expertul contabil si le depune
Atentie in acest caz – in cererea de la punctul 1, dupa “Doamnă/Domnule Director” (sus), incepeti cu numele administraotorului, iar la randul care incepe cu “prin” treceti numele expertului sau a persoanei care depune, iar la randul care incepe cu “conform” treceti – prin imputernicire.
- Raport administrator
- Propunere de distribuire a profitului realizat/acoperire a pierderilor
- Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991
- Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor
- Note explicative – 10 la numar
- Balanta

ATENTIE MARE – PE DOSAR TREBUIE SA TRECETI (ca in poza de mai jos):
- IN COLTUL DIN DREAPTA SUS, URMATOARELE – NR. DE INREGISTRARE LA REG. COM (ADICA J___/_____/______), SI SUB NUMAR – BILANT LA 31.12.2009
- PE LA MIJLOC – NUMELE FIRMEI SI CODUL FISCAL

Costuri depunere:
- 14 RON – pentru SC cu cifra de afaceri < 10.000.000 ron - 74 RON - pentru SC cu cifra de afaceri > 10.000.000 ron

Celelalte persoane juridice (operatori economici) care nu sunt societăţi comerciale şi întocmesc situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare – depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Sursa:contacafe.ro,cabinetexpert.ro

vineri, 26 martie 2010

Cheltuieli nedeductibile

In perioada 1 mai 2009—31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepția situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază și protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

Descriere termeni:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie reprezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie;

b) vehiculele utilizate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;

d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio-video sau transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile să efectueze producţii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau să transmită la distanţă prin tehnologii de radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibră optică semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de reportaj sau către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;

e) vehiculele destinate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii postvânzare şi monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. În această categorie se cuprind şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităţii reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii economice la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea sau la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;

g) vehiculele utilizate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei de muncă.

sursa:contzilla
Up date : Cheltuielile cu combustibilul sunt nedeductibile pina la 31 dec.2011
Cheltuieli deductibile limitat up date 01.07.2012
-cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile 50 % pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii
- cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.Aceasta prevedere s-a extins si asupra venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla(sistem real de impozitare in cazul PFA)

Aparat care arde tumori

Aparatul care arde cancerul


Centrul Medical Bio Terra Med


Oricum e bine de stiut si merita trimis mai departe, poate cineva are nevoie de aceasta informatie in Romania!

Fara interventii chirurgicale sau iradiere, tratamentul cu ultrasunete focalizate de intensitate inalta (HIFU) distruge tesutul canceros prin suprincalzire. Terapia poate fi efectuata doar contra-cost, la o clinica privata din Capitala. Primul echipament generator de ultrasunete din Romania a costat 1,2 milioane de dolari si a fost achizitionat din China, acolo unde acest tratament este folosit pe scara larga. "Ultrasunetele ating tinta si se transforma in caldura, care distruge celulele tumorale, fara a afecta organele si tesuturile din jur. Nu exista efecte secundare", explica  dr. Nicolae Verga, directorul Centrului Medical Bio Terra Med.

Pentru interventie, pacientul e anesteziat total, nu are nevoie de transfuzii sau de recuperare postoperatorie. Metoda HIFU poate fi folosita si in asociere cu alte tratamente medi

joi, 25 martie 2010

Proiect pentru noul impozit forfetar

Noul impozit forfetar


Transportul cu taxiuri, spalatoriile auto si interpretarea artistica se numara printre activitatile introduse intr-o lista ce cuprinde 28 de servicii pentru care se va plati impozit forfetar, potrivit unui nou proiect, in care nu mai figureaza touroperatorii sau centrele de fitness, informeaza agentia Mediafax.

Alte servicii nou introduse, clasificate dupa codul CAEN, pentru care se va plati impozit forfetar sunt:
• vulcanizarile
• transporturile urbane, suburbane si metropolitane de calatori
• alte transporturi terestre de calatori
• activitati de intretinere peisagistica
• activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
• activitati de creare artistica
• activitati de gestionare a salilor de spectacole si alte activitati de servicii

Activitatile mentionate sunt incluse intr-un proiect de lucru al Guvernului privind modificarea Codul Fiscal si introducerea impozitul forfetar, obtinut de MEDIAFAX.

Printre domeniile care au fost initial incluse in lista si au fost ulterior eliminate se numara repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii, repararea ceasurilor si a bijuteriilor, balciurile si parcurile de distractii.

Astfel, in noua lista a serviciilor propuse pentru impozitul forfetar mai sunt incluse:
• intretinerea si repararea autovehiculelor (vulcanizari)
• hoteluri si alte facilitati de cazare similare
• facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
• parcuri pentru rulote, campinguri si tabere si alte servicii de cazare
De asmenea, impozitul forfetar se va aplica si pentru:
• restaurante
• firme prestatoare de servicii in alimentatie (catering) pentru evenimente
• alte activitati de alimentatie
• baruri si alte activitati de servire a bauturilor
• alte servicii de rezervare si asistenta turistica
• repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
• repararea incaltamintei si a articolelor din piele
• repararea mobilei si a furniturilor casnice
• repararea ceasurilor si a bijuteriilor
• repararea articolelor de uz personal si gospodaresc
• spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
• coafura si alte activitati de infrumusetare
• activitati de pompe funebre si similare
• activitati de intretinere corporala si alte activitati de servicii

In proiectul Guvernului este prezentata si modalitatea de calcul pentru stabilirea impozitului forfetar in cazul categoriilor "Restaurante, baruri cafenele", si "Hoteluri si alte facilitati de cazare".

In cazul primei categorii, firmele prestatoare vor plati o suma care creste odata cu rangul localitatii unde se afla restaurantul si a suprafetei totale utile.

Cel mai mic impozit forfetar, de 2.000 de lei, va fi platit pentru localurile de la sat care nu au o suprafata utila mai mare de 10 metri patrati.

Proprietarul unui bar cu o suprafata de 20 de metri patrati, tot dintr-un sat, va plati 3.400 de lei. Suma maxima pentru un astfel de local situat la sat poate ajunge, pentru o suprafata de 240 de metri patrati, la 34.200 de lei pe an.

Pentru cafenelele, barurile sau restaurantele situate in comune, suma minima platita pentru o suprafata de maxim 10 metri patrati va fi de 2.300 de lei, in timp ce impozitul maxim pentru o suprafata totala utila de 240 de metri patrati ajunge la 34.500 de lei.

La oras, impozitul variaza, conform acelorasi parametri, intre 2.900 de lei si 34.800 de lei.

In cazul municipiilor, impozitul este diferentiat pe patru zone, astfel ca o firma care isi desfasoara activitatea intr-o zona de tip A (centrala -n.r.) va plati un impozit anual intre 8.900 de lei si 41.100 de lei.

La categoria "Hoteluri si alte facilitati de cazare", impozitul forfetar este calculat in functie de numarul de camere autorizate si numarul de stele sau margarete.

Astfel, impozitul anual se calculeaza inmultind 1.226 lei cu numarul de camere si cu un coeficient care porneste de la 0,5 pentru locatiile de o stea si creste cu 0,25 unitati, pana la 1,5 pentru cele de cinci stele.

Pentru hotelurile si pensiunile cu o singura stea, valoarea impozitului este de 613 lei inmultit cu numarul de camere, pentru cele cu doua stele/margarete ajunge la 919,5 lei inmultit cu numarul de camere, iar cele de cinci stele/margarete vor trebui sa achite o suma echivalenta cu 1.839 de lei inmultit cu numarul de camere.

Proiectul nu precizeaza clar nivelul minim al veniturilor anuale sub care se plateste impozit forfetar, in documentul de lucru fiind specificata conditia ca veniturile sa nu depaseasca "35.000 (100.000) euro".

Documentul mai arata ca impozitul forfetar se va declara si plati trimestrial, in suma de o patrime din impozitul forfetar anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza impozitul.

Sursa: Mediafax si avocatnet.ro

luni, 22 martie 2010

Declaratii haioase

Cele ce urmeaza au fost extrase dintr-o carte numita “Disorder in the American Courts” si sunt lucruri reale spuse in timpul proceselor, publicate apoi de reporteri specializati in relatarea proceselor :

AVOCATUL : Aceasta astenie grava va afecteaza memoria ?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : In ce fel va afecteaza memoria ?
MARTORUL : Uit
AVOCATUL : Uitati ? Ne puteti da un exemplu de ceva pe care l-ati uitat ?

……………………………………
AVOCATUL : Doctore, e adevarat ca daca o persoana moare in somn, el nu-si va da seama de treaba asta pana a doua zi dimineata ?
MARTORUL : E adevarat ca dumneata chiar ai trecut examenul de barou ?

………………………………………
AVOCATUL : Fiul cel tanar, cel de douazeci de ani, ce varsta are ?
MARTORUL : Are 20 , cam ca si IQ-ul dumneavoastra

……………………………………....

AVOCATUL : Erati de faţă cand v-a fotografiat ?
MARTORUL : Glumiti ?

………………………………………

AVOCATUL : Deci data conceperii (bebelusului) a fost 8 August
MARTORUL : Da

AVOCATUL : Si ce faceati dumneavoastra atunci ?
MARTORUL : Cam ce credeti ca faceam ?

………………………………………….

AVOCATUL : Ea avea trei copii, asa e ?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : Cati din ei erau baieti ?
MARTORUL : Niciunul
AVOCATUL : Era vreunul din copii fata ?
MARTORUL : Onorata Curte, cred ca am nevoie de un alt avocat. Pot sa-mi iau un alt avocat ?

……………………………………………

AVOCATUL : Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj ?
MARTORUL : Prin moarte
AVOCATUL : Si prin moartea cui s-a incheiat ?
MARTORUL : Incercati sa ghiciti !

………………………………………………

AVOCATUL : Puteti descrie individul ?
MARTORUL : Cam de inaltime medie si purta barba.
AVOCATUL : Era barbat sau femeie ?
MARTORUL : In afara de cazul in care era vreun Circ in oras, as merge pe varianta barbat.

………………………………………………..

AVOCATUL : Doctore, cate din autopsiile pe care le-ai facut au fost pe oameni morti ?
MARTORUL : Toate. Cei inca vii … se zbat prea mult !

……………………………………………….

AVOCATUL : Va amintiti la ce ora ati examinat trupul ?
MARTORUL : Autopsia a inceput la ora 8.30 p.m.
AVOCATUL : Si D-nul Denton era mort in acel moment ?
MARTORUL : Daca nu, in mod sigur a fost pana am terminat autopsia !

………………………………………………

AVOCATUL : Esti calificat sa dai o mostra de urina ?
MARTORUL : Dar dumneata chiar esti calificat sa pui intrebari ??

…………………………………………………

Si … cireasa de pe tort !!!

AVOCATUL : Doctore, inainte sa faci autopsia, ai cautat sa vezi daca mai avea puls ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Ai controlat tensiunea ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Ai verificat daca mai respira
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Deci e posibil ca pacientul sa fi fost inca viu atunci cand ai inceput autopsia ?
MARTORUL : Nu
AVOCATUL : Cum poti fi sigur Doctore ?
MARTORUL : Pentru ca creierul lui statea pe o tavita pe biroul meu
AVOCATUL : Inteleg, dar nu ar fi putut totusi ca pacientul sa fie viu, in ciuda acestui lucru ?
MARTORUL : Ba da, e posibil sa fi fost viu si sa practice avocatura !

miercuri, 17 martie 2010

Carta contribuabilului

ANAF a elaborat o Carta a contribuabilului, instrument ce va contine drepturi si obligatii ale firmelor in raport cu Administratia fiscala, dar si ale Fiscului fata de contribuabili.

„Cresterea transparentei in relatia cu cetatenii reprezinta un obiectiv important al reformei administratiei publice, inscris in Programul de guvernare 2009-2012” subliniaza ANAF. Ca urmare a acestui obiectiv, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat Carta contribuabilului, un instrument de o importanta egala pentru contribuabili si Administratia fiscala", se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.

„Carta urmareste sa gaseasca echilibrul necesar intre exercitarea misiunii de serviciu public al Administratiei fiscale si asteptarile legitime ale contribuabililor si de a ancora acest echilibru intr-o relatie fondata pe incredere reciproca si pe respectarea legii” mai precizeaza comunicatul.

Ce spune Carta ?

“Dezvoltarea civismului fiscal presupune o relatie responsabila intre cetatean si functionarul fiscal. Simplitatea, respectul si echitatea trebuie sa orienteze actiunea Administratiei fiscale.

Relatia dintre contribuabili si Administratia fiscala isi are temeiul in prevederile Constitutiei:
„Art. 56 Contributii financiare
(1) Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.
(3) Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.”

Din aceste prevederi se desprind urmatoarele:
- principiul impozitului este legitim, iar cetatenii au obligatia sa consimta la
acesta;
- nivelul impozitelor tine seama de conditiile de existenta ale cetatenilor;
- fiecare cetatean trebuie sa plateasca ceea ce datoreaza si nimic in plus”

marți, 16 martie 2010

Proiect amânare plăţi anticipate impozit

Ministerul Finantelor vrea să amâne introducerea plăţilor anticipate de impozit pe profit până in anul 2015, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, lansat luni in dezbatere publică.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul Fiscal

Având în vedere necesitatea reducerii influenţelor bugetare ale unor
prevederi fiscale care sunt prevăzute în actualul cadru legislativ să se aplice
din anul 2010,

în scopul susţinerii mediului de afaceri şi în vederea perfecţionării continue a
legislaţiei fiscale,

în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, se modificăşi se completează după
cum urmează:

1. La articolul 18 după alineatul (4) se introduc trei noi alineate,
alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
˝(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) efectuează pentru
trimestrele I-III comparaţia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul
minim prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru
trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi
înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv. În situaţia în
care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul unui trimestru,
impozitul minim prevăzut la alin. (3), se recalculează corespunzător
numărului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea
impozitului pe profit datorat se efectuează comparaţia impozitului pe profit
anual cu impozitul minim anual prevăzut la alin. (3), iar în situaţia în care
perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul anului pentru
definitivarea impozitului pe profit se efectuează comparaţia impozitului pe

profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevăzut la alin.

(3) recalculat în mod corespunzător pentru aceeaşi perioadă.
(6) În cazul sucursalelor din România ale băncilor persoane juridice
străine înregistrate în cursul anului dintr-o operaţiune prevăzută la art. 271 în
care a fost implicată o persoană juridică prevăzută la art. 34 alin.(1) lit.a),
pentru stabilirea impozitului minim anual, încadrarea în tranşa de venituri
totale prevăzută la alin.(3) se efectuează în funcţie de veniturile totale anuale
înregistrate de persoana juridică - societate cedentă.
(7) Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. a) şi alin. (5), pentru
definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile alin. (2) prin
compararea impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu
impozitul minim anual, prevăzut la alin. (3).˝
2. La articolul 34 alineatul (1) litera b) se modificăşi va avea
următorul cuprins:
˝b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), au obligaţia de a
declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a
primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă
în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 2015, aceşti
contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru
contribuabilii menţionaţi la lit. a).˝

3. La articolul 34 după alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (71) cu următorul cuprins:
˝(71) Prin excepţie de la prevederile alin.(7), în cazul sucursalelor din
România ale băncilor persoane juridice străine înregistrate în cursul anului
dintr-o operaţiune prevăzută la art. 271 în care a fost implicată o persoană
juridică prevăzută la alin.(1) lit.a), impozitul pe profit pentru anul precedent,
pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit datorat
de către persoana juridică - societate cedentă, fără a lua în calcul plăţile
anticipate efectuate în acel an.˝

4. La articolul 34 după aplineatul (18) se introduce un nou alineat,
alineatul (19), cu următorul cuprins:
˝(19) Prin excepţie de la prevederile alin.(6), contribuabilii prevăzuţi
la alin. (1) lit. a) înfiinţaţi în cursul anului precedent care nu au fost obligaţi
la plata impozitului minim şi care la sfârşitul anului fiscal precedent
înregistrează pierdere fiscală, efectuează trimestrial plăţi anticipate în contul
impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual,

prevăzut la art. 18 alin. (3) recalculat în mod corespunzător pentru perioada
impozabilă aferentă anului în care s-au înfiinţat.˝

Art. II. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru
determinarea impozitului pe profit începând cu anul 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Gheorghe Teodor Vlădescu

vineri, 12 martie 2010

Proiect lege

”Dispunerea nejustificata de controale repetate, cu aceeasi tematica la acelasi contribuabil, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei” , prevede proiectul initiat de Ministerul Economiei.
Potrivit expunerii de motive, prin aceasta lege se doreste ca, in absenta unor situatii care sa impuna efectuarea unui control (cereri ale unor organe de stat, suspiciuni intemeiate de producere a unor infractiuni, cazuri flagrante de incalcare a legii, etc.), acelasi organ de control sa nu controleze acelasi contribuabil la intervale de timp mai mici de doi ani calendaristici.
Totodata, “prin eliminarea controalelor repetate la intervale scurte de timp asupra aceluiasi contribuabil se raspunde si solicitarilor insistente si repetate venite, in acest sens, din partea mediului de afaceri si se asigura si o cuprindere in activitatea supusa controlului a unui numar mai mare de contribuabili, ceea ce conduce la cresterea eficientei activitatii de control” se arata in expunerea de motive a proiectului.

Control repetat nejustificat, in intelesul prezentei legi, este controlul efectuat in cursul a doi ani calendaristici consecutivi, de catre acelasi organ de control specializat, la acelasi contribuabil, in absenta unor elemente care sa justifice temeinic efectuarea controlului respectiv (solicitari exprese ale unor autoritati publice, cazuri flagrante, suspiciuni intemeiate de producere a unor infractiuni, etc.).”

Controalele efectuate de diversele organe de specialitate cu atributii in acest sens, sunt adesea percepute de contribuabili ca o metoda de sicanare si de intimidare a lor, in scopul de a le influenta comportamentul si atitudinea fata de reprezentantii organelor cu atributii de control.

O asemenea perceptie este intarita mai ales atunci cand, controalele efectuate de aceleasi organe de control, la acelasi contribuabil, se repeta la intervale prea mici de timp (sub un an).

Totodata, tinand seama de domeniile variate in care, diferitele organe de specialitate sunt abilitate prin lege sa efectueze controlul asupra modului in care contribuabilii aplica prevederile reglementarilor legale in domeniu, de complexitatea activitatii de control, care presupune mobilizarea personalului contribuabilului pentru a furniza organului de control documentele, datele si explicatiile solicitate, se ajunge ca, in perioada efectuarii oricarui control, activitatea contribuabilului sa fie perturbata.

"Aceasta perturbare devine si mai evidenta in cazul contribuabililor de dimensiuni mai mici, cu personal redus, de multe ori insuficient, supusi unor controale repetate” se arata in nota de fundamentare a proiectului de lege.

GUVERNUL ROMANIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 252/2003

privind registrul unic de control

Art. I – Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 429 din 18 iunie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu amendă după cum urmează:

a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru fapta prevăzută la lit. a);

b) de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru fapta prevăzută la lit. b).

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele de control specializate.”

2. După articolul 9, se introduc două articole noi, art. 91 şi art. 92, cu următorul cuprins:

„Art. 91 - (1) Dispunerea nejustificată de controale repetate, cu aceeaşi tematică la acelaşi contribuabil, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele ierarhic superioare ale conducătorului organului de control specializat care a dispus nejustificat efectuarea controlului repetat.

(3) Control repetat nejustificat, în înţelesul prezentei legi, este controlul efectuat în cursul a doi ani calendaristici consecutivi, de către acelaşi organ de control specializat, la acelaşi contribuabil, în absenţa unor elemente care să justifice temeinic efectuarea controlului respectiv (solicitări exprese ale unor autorităţi publice, cazuri flagrante, suspiciuni întemeiate de producere a unor infracţiuni, etc.).”

“Art. 92. - (1) Dispoziţiile art. 8. şi ale art. 91.din prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II – Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, după aprobarea acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

Modificare cod fiscal


Legea nr. 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Legea nr. 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 143 din 4 martie 2010.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4).”
2. Dupa alineatul (7 1 ) se introduce un nou alineat, alineatul (7 2 ), cu urmatorul cuprins:
„(7 2 ) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile, fanete si paduri, în suprafata de pana la 5 ha, se aplica pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

Guvernul reduce numarul declaratiilor fiscale si permite firmelor sa achite principalul datoriei


Guvernul va permite companiilor sa achite cu prioritate principalul unei restante la bugetul de stat, si nu penalitatile aferente datoriei, si va reduce numarul declaratiilor fiscale care trebuie completat lunar de firme pentru plata diverselor contributii, a anuntat, joi, premierul Emil Boc, citat de agentia Mediafax.

"Vom permite plata principalului, nu a accesorului atunci cand achitati o datorie la fisc . Practica actuala este ca ai o datorie si prima data platesti din penalitati, iar principalul datoriei merge in continuare si produce penalitati, ajunandu-se la insolventa. Dam acum posibilitatea ca atunci cand mergi sa platesti o datorie, sa nu existe obligatia de a taia doar datoria din penalitati, ci din datoria principala, pentru ca aceea este producatoare in continuare de penalitati", a spus seful Guvernului reprezentantilor firmelor prezente la sediul Ministerului Economiei pentru ceremonia de semnare a contractelor de proiecte pe anul 2010 destinat investitiilor in intreprinderi mari.

El a aratat totodata ca Executivul analizeaza si posibilitatea introducerii unui mecanism de compensare a TVA-ului care trebuie achitat de catre o firma cu restantele pe care aceasta le are de incasat de la stat din rambursarea TVA.

Premierul a precizat ca toate aceste masuri fac parte dintr-un set de proiecte pregatite de Guvern pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Sursa :Mediafax

marți, 9 martie 2010

Noul cont pentru imobilizarile in curs de aprovizionare


Noul cont pentru imobilizarile in curs de aprovizionare


Ordinul 3055/2009 aduce noutati in planul de conturi pentru imobilizari, si anume faptul ca sunt reflectate distinct în contabilitate, acele imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

Aceasta este o grupa distincta de grupa imobilizarilor in curs de executie (grupa 23)

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

In acest scop este necesar sa se asigure:

a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate si înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignatie se receptioneaza si înregistreaza distinct ca intrari în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistreaza în conturi în afara bilantului;

b) în situatia unor decalaje între aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:

- bunurile sosite fara factura se înregistreaza ca intrari în gestiune atât la locul de depozitare, cât si în contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor însotitoare;

- bunurile sosite si nereceptionate se înregistreaza distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

c) în cazul unor decalaje între vânzarea si livrarea bunurilor, acestea se înregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

- bunurile vândute si nelivrate se înregistreaza distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilantului;

- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistreaza ca iesiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât si în contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;

d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atât în gestiune, cât si în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

Noua grupa introdusa :

22. IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE se compune din:

223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii în curs de aprovizionare (A)

224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de

aprovizionare.

Conturile din aceasta grupa sunt conturi de activ.

În debitul conturilor din grupa 22 “Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” se înregistreaza:

- valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (404).

În creditul conturilor din grupa 22 “Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” se înregistreaza:

- valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (213, 214).

Soldul conturilor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Bancul zilei

Vanatorul si padurarul

Un vanator, urmarind un mistret ranit, s-a afundat in padure si fara
sa-si de-a seama l-a prins noaptea si s-a ratacit. Batea vantul si
ningea iar el disperat mergea ca sa se incalzeasca fara sa mai stie unde
se afla. Intr-un tarziu vede undeva o lumina si tot mergand catre ea
ajunge la un canton silvic.
Bate la usa si apare padurarul.

vineri, 5 martie 2010

Ordin 3055/2009

ORDINUL nr. 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009)

in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

joi, 4 martie 2010

Necertificarea declaratiilor fiscale ,nu se sanctioneaza

Actul normativ elaborat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) referitor la certificarea declaratiilor fiscale nu va contine sanctiuni contraventionale, a declarat Sorin Blejnar, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala(ANAF) pentru Avocatnet.ro.

Presedintele ANAF, Sorin Blejnar a declarat ca proiectul de OUG elaborat de Ministerul Finantelor prin care certificarea declaratiior fiscale de catre un consultant va fi obligatorie doar pentru contribuabilii mari si mijlocii, va fi aprobat in perioada urmatoare, avand in vedere ca pe 25 aprilie este termenul de depunere a bilanturilor pentru marea majoritate a agentilor economici.

Acesta a mai mentionat ca, indiferent de forma sub care se va adopta proiectul de OUG, nu va avea sanctiuni contraventionale.

„Acest act normativ trebuie inteles ca o dorinta a unei parti a administratiei fiscale de a avea aceste bilanturi certificate, pentru o mai buna corectitudine a datelor. Eu, ca opinie personala, nu m-as duce pe obligativitatea contribuabililor, ci as lasa la latitudinea societatilor daca isi angajeaza, sau nu, un consultant fiscal”, a adaugat presedintele ANAF.

Mentionam ca certificarea declaratiilor fiscale a fost instituita prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ce a modificat art. 83 din Codul de procedura fiscala. Ulterior, prin art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aplicarea dispozitiilor sus mentionate, a fost suspendata pana la data de 01 ianuarie 2010.

Prin urmare, incepand cu 01 ianuarie 2010, prevederile referitoare la certificarea declaratiilor fiscale anuale au intrat in vigoare.

De asemenea, referitor la impozitul minim, introdus in 2009, Blejnar a afirmat ca acesta a adus rezultate bune, in sensul ca au fost incasate 1,3 miliarde de lei.

„Totodata a condus la curatarea mediului de afaceri de foarte multe firme inactive, de firme care nu aveau activitate, iar multi dintre administratorii lor au omis in mod deliberat sa le radieze sau sa le suspende activitatea”, a mentionat Blejnar.

Acesta a mai adaugat ca, din 160 de mii de firme suspendate in anul 2009, 72% sunt societati care in 2008 nu au depus bilanturi contabile, sau nu aveau activitate, inca 10% au fost societati comerciale care au avut pierderi in anul 2008 si 2007, iar inca 10% au fost societati care au avut cifra de afaceri nesemnificativa, adica sub 100 de euro pe luna.

„ Intradevar, un procent de 4-7% au fost societati care si-au suspendat activitatea din motive obiective. Foarte multi si-au mutat activitatea pe alte forme de organizare, de exemplu persoana fizica autorizata” a incheiat Blejnar.

Obligatii fiscale valabile in luna martie 2010

Obligatii fiscale valabile in luna martie 2010
TermenObligatiaCategorii de contribuabiliBaza legala cu modificarile si completarile ulterioare
5 martieDepunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatieAntrepozitarii autorizati pentru productie/depozitareHG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (7) al pct. 23.1 de la titlul VII;

de la 1.04.2010: alin. (11) al pct. 113.1
15 martieDepunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica Formular 204 pentru anul 2009Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnatC.F.art.86 alin. (4)
Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna ... Formular.Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.HG 1620/2009
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatieAntrepozitarii autorizati pentru depozitareHG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (9) al pct. 23.1 de la titlul VII;

de la 1.04.2010: alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accizeOperatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.HG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (27) al pct. 22 de la titlul VII

de la 1.04.2010

alin. (25) al pct. 111
Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice FormularOperatorii economici care detin autorizatii de utilizator finalHG 1620/2009

pana la 1.04.2010 : alin. (15) al pct. 51.3 de la titlul VII;

de la 1.04.2010: alin. (22) al pct. 82
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase FormularAntrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)HG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (9) al pct. 28 de la titlul VII
Transmiterea on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala

Formular
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuiaPana la 1.04.2009: art.197 C.F.

De la 01.04.2009:

art. 20655 CF
Depunerea situatiei privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor pentru luna precedentaAntrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilateC.F.art. 237 (se abroga din 1aprilie 2010)
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2010Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71C.F.art.82 alin. (3)
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri
Formular 390 VIES
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal..C.F. art. 1564

OPANAF 77/2010
25 martiePlata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trim. II 2010Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machineOUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. i
Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pentru anul in cursCompania Nationala "Loteria Romana" - S.A.OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. c)

si OPANAF 1451/2010
Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105Declaratia se depune pentru pozitiile 3-7 si 8-9 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010OUG 77/2009

Art. 14

si OPANAF 1451/2010
Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105Organizatorii de jocuri de noroc. Declaratia se depune pentru pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010OUG 77/2009

Art. 14

si OPANAF 1451/2010
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedentaPersoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in RomaniaC.F.art.60

OMEF 2371/07
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Formular
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabileC.F.art. 19210 (pana la 1.04.)

Art. 20650 dupa 1.4.2010
Depunerea Declaratiei privind accizele

Formular 103
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabilePana la 1.04.2010

art. 194 si 214

Dupa 1.04

C.F.art. 20652 si Art.214

OPANAF 101/2008
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.

Lunar

Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)

Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)
OPANAF 1746/2008
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata

Formular 301
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301)C.F. art. 1563

alin. (2)

OPANAF 75/2010
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 privind:

- Calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedenta
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursã impozitul pe venit . Se declarã si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidentiC.F.art.52 alin. (3), art. 58 si 116

OG 92/03 art.81

OPANAF 101/08
- Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedentaOrice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia internaC.F.art. 217

OPANAF 101/2008
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102

- pentru luna precedenta
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrialOG 92/03 art. 111 alin. (6)

OPANAF 101/08