Google Website Translator Gadget

miercuri, 27 ianuarie 2016

Sanctiuni privind Revisal

a) netransmiterea registrului cu următoarele elemente ale contractului individual de muncă (elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţară de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE; data angajării; perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără că amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;

Noutati legislative cu incidenta fiscala din intervalul 16-22 ianuarie 2016

Va informam ca ANAF a publicat lista noutatilor legislative cu incidenta fiscala.

1. Legea nr.12/2016 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020 (M.Of. nr.48 din 21 ianuarie 2016);

2. Legea nr.14/2016 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in România (M.Of. nr.48 din 21 ianuarie 2016);

3. Legea nr.308/2015 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar intre Côte d'Ivoire, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele sale membre, pe de alta parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 (M.Of. nr.43 din 20 ianuarie 2016);

4. Legea nr.309/2015 pentru ratificarea Acordului interimar in vederea incheierii unui acord de parteneriat economic intre Comunitatea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si partea "Africa Centrala", pe de alta parte, semnat la Yaoundé la 15 ianuarie 2009 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 (M.Of. nr.47 din 21 ianuarie 2016);

vineri, 22 ianuarie 2016

Noile proceduri pentru contribuabilii inactivi. OpANAF 3846/2015

Va aducem la cunostinta ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 14 din 08 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Prin actul normativ mentionat au fost aprobate urmatoarele proceduri: ...
Ordinul integral ANAF clic aici

joi, 21 ianuarie 2016

24 ianuarie -Ziua Unirii Principatelor Romane.e zi libera

        Parlamentul a apeobat o propunere legislativa mai veche,ca ziua de 24 ianuarie sa fie libera,intrucat este ,,Ziua Unirii Principatelor Romane''. In aceata zi lucreaza numai institutiile unde activitatea nu poate fi oprita din cauza procesului de productie. In aceasta situatie, va amintim ca se va acorda timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
S-a considerat necesara marcarea acestui eveniment istoric,petrecut la 24 ianuarie 1859,cand Adunarea Electiva a Tarii Romanesti se pronunta pentru alegerea ca domn a lui Al.I.Cuza, realizandu–se astfel de facto Unirea Principatelor Romane,cunoscuta ca Mica Unire.
        Contextul european favorabil creeat de deznodamantul razboiului Crimeii a dus la realizarea unirii. Votul popular in favoarea ei, in ambele tari, exprimat in Adunari ad-hoc in 1857 a determinat, la Conventia de la Paris din 1858, o intelegere intre Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult formala intre cele doua tari, cu guverne diferite si cu unele institutii comune. La 24 ianuarie, anul urmator, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei si Tarii Romanesti, aducandu-le intr-o uniune personala. In 1862, cu ajutorul unionistilor din cele doua tari, Cuza a unificat Parlamentul si Guvernul, realizand unirea politica. Dupa inlaturarea sa de la putere in 1866, unirea a fost consolidata prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar constitutia adoptata in acel an a denumit noul stat Romania.

Cotele de tva aplicabile conform codului fiscal 2016

Art.291 cod fiscal prevede aplicarea urmatoarelor cote de TVA

(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:
a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;
b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.
(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
a) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
b) livrarea de produse ortopedice;
c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
f) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.
(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:
a) manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu,prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2 , exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare şi dacă terenul pe care este construită locuinţa nu depăşeşte suprafaţa de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol a locuinţei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuinţe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuinţe nu poate depăşi suprafaţa de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuinţe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%, respectiv:
(i) în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%;
(ii) în cazul familiilor, soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;
4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

ART. 319 - Facturarea

(1) În înţelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul articol.
(2) Orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără ambiguităţi la factura iniţială are acelaşi regim juridic ca o factură.
Un document justificativ este considerat factură dacă are,în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
 • numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
 • denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
 • denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;
 • indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
 • în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea "autofactură";
 • în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea "taxare inversă";
 • în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea "regimul marjei - agenţii de turism";
 • dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei - bunuri second-hand", "regimul marjei - opere de artă" sau "regimul marjei - obiecte de colecţie şi antichităţi", după caz;
 • în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare";
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.

sâmbătă, 9 ianuarie 2016

Despre imunitatea parlamentara in Constitutie .

Despre imunitatea parlamentara Constitutia .Sa terminam cu confuzia !

ARTICOLUL 72
,,(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri."

joi, 7 ianuarie 2016

De la 1 ianuarie 2016, sunt in continuare exceptate de la plata CASS sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate

Potrivit art. 224 alin. (1) lit. b) ultima teza din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Art. 224. – (1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b) tinerii cu varsta de pana la  ... 

...citeste mai departe

marți, 5 ianuarie 2016

Plafoane fiscale actualizate la 2016 (in functie de cursul la 31.12.2015)

Sursa articolului contzilla.ro
Cursul valutar publicat de BNR la 31.12.2015 este : 4,5245 .
Cursul valutar EUR  valabil la 31.12.2015 (publicat in 30.12.2015) este : 4,5285.
1.Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 100.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2015 a fost de 4,5245  prin urmare plafonul este 452.450 lei.
2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva : cifra de afaceri : 65.000 eur.(220.000 lei)
3. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal – cifra de afaceri : 2.250.000 lei.

ANAF a aprobat metodele indirecte de stabilire a veniturilor si a ANAF a aprobat metodele indirecte de stabilire a veniturilor.

       Prin  Ordinulnr. 3733/2015  privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor si a procedurii de aplicare a acestora si prin OpANAF nr. 3698/2015  pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal au fost aprobate metodele indirecte de stabilire a veniturilor si procedurile de modificare a vectorului fiscal. Reamintim ca a aparut o modificare semnificativa privind termenul de declarare a modificarilor ulterioare intervenite in structura unei persoane impozabile. Dupa inregistrare, orice modificare intervenita se declara la ANAF in termen de 15 zile fata de 30 zile cat era termenul de anul trecut. 

Metodele indirecte, conform ordin 3733/2015 sunt :metoda sursei si utilizarii fondului;  metoda fluxurilor de trezorerie si  metoda patrimoniului net,folosite in functie de situatia personala, de cazul concret in care se afla persoana fizica.
1metoda sursei si a utilizarii fondurilor  determina  totalul fondurilor utilizate de persoana fizica, comparandu-se diferenta intre folosirea acestor fonduri si sursa impozabila a lor.Concret ,stabileste diferenta dintre valoarea bunurilor achizitionate pe numele persoanei si veniturile declarate,determinand astfel venitul suplimentar din surse neidentificate si aplicarea tratamentului fiscal corespunzator.

2.Metoda fluxurilor de trezorerie presupune identificarea platilor facute din conturile bancare si compararea acestora cu veniturile declarate la impozitare.

3.Metoda patrimoniului net  porneste de la identificarea activelor si a altor bunuri si titluri financiare detinute de persoana fizica la sfarsitul perioadei comparativ cu inceputul perioadei. Cresterea de patrimoniu net se va compara cu veniturile declarate.

sâmbătă, 2 ianuarie 2016

ORDONANŢA DE URGENŢA Nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015

Prin  OUG nr. 57/2015 ,Valoarea punctului de pensie creşte de la 830,2 lei, la 871,7 lei, din 1 ianuarie 2016.

 Consultati aceasta ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, AICI