Google Website Translator Gadget

marți, 19 octombrie 2010

Ordinul MFP nr. 2414/2010 - completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2414/2010 pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692, din 15 octombrie 2010.In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. — Dupa capitolul C „Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2010, se introduce un nou capitol, capitolul D „Alte precizari privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare de catre autoritatile administratiei publice locale si spitalele publice transferate la acestea”, cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL D
Alte precizari privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare de catre autoritatile administratiei publice locale si spitalele publice transferate la acestea

1. Sumele incasate de unitatile administrativ-teritoriale in contul 50.02.44 «Disponibil din imprumuturi acordate din venituri din privatizare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010» se evidentiaza in contabilitatea acestora cu ajutorul conturilor 5161 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale»/analitic distinct si 162 «Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale».
1.1. Soldurile acestor conturi se raporteaza in anexa nr. 40b «Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala», iar platile efectuate in anexa nr. 16 «Contul de executie a bugetului creditelor interne — Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Spitalele publice transferate la autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.
3. Spitalele publice transferate la autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa intocmeasca bilantul contabil de inchidere la data predarii/preluarii, cu datele privind «Soldul la inceputul anului» (coloana 1) si «Soldul la data predarii/preluarii» (coloana 2). Pe baza datelor inscrise in coloana 2 si a protocoalelor de predare-primire se scad din evidenta contabila drepturile si obligatiile, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora, astfel:

Nota Avocatnet.ro: Consultati fisierul 1 atasat.

3.1. Data predarii/preluarii in aceasta situatie este 31 iulie 2010, intrucat dupa data incheierii situatiei financiare la 30 iunie 2010 au mai avut loc finantari pentru drepturile de personal aferente anumitor categorii de personal, potrivit mecanismului de finantare aplicat in perioada pana la data transferarii unitatilor sanitare catre autoritatile administratiei publice locale, respectiv prin directiile de sanatate publica.
3.2. Soldurile conturilor in afara bilantului se predau, de asemenea, prin protocoale de predare-primire.
4. Spitalele publice transferate la autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa intocmeasca bilantul contabil de deschidere la data predarii/preluarii de catre autoritatile administratiei publice locale, astfel:
Nota Avocatnet.ro: Consultati fisierul 2 atasat.

4.1. Soldurile conturilor in afara bilantului se inregistreaza pe baza protocoalelor de predare-primire.
5. Datele din coloana 1 «Sold la inceputul anului» din bilantul spitalelor publice transferate trebuie sa se regaseasca in coloana 1 din bilantul centralizat al autoritatilor administratiei publice locale care le-au preluat, precum si in celelalte anexe centralizate la situatiile financiare in care se raporteaza solduri initiale.
6. Bilantul contabil de inchidere va fi insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite pe fiecare sursa de finantare si celelalte anexe care se intocmesc la sfarsitul exercitiului financiar potrivit normelor in vigoare.
6.1. Spitalele publice transferate, pentru perioada pana la data predarii/preluarii, au obligatia sa prezinte ordonatorului de credite in subordinea caruia au functionat, dar si ordonatorului de credite in subordinea caruia urmeaza sa functioneze dupa transferul managementului asistentei medicale situatiile mentionate la pct. 6. Conturile de executie se intocmesc in structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursa de finantare, corespunzator perioadelor pentru care s-a primit finantarea.
6.2. Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa raporteze conturile de executie, pentru perioada in care spitalele au functionat in subordinea acestora, ordonatorului principal de credite, lunar, pana la finele anului.
7. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor solicita viza directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pe bilantul contabil si celelalte anexe la situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2010 de catre fiecare spital preluat de autoritatile locale, in vederea confirmarii soldurilor initiale.
8. Spitalele publice transferate la autoritatile administratiei publice locale, incepand cu luna august 2010, au obligatia sa intocmeasca conturi de executie in structura bugetelor aprobate, pe fiecare sursa de finantare, astfel:
— Anexa nr. 8 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) —Venituri» si anexa nr. 10 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) — Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), pentru sumele primite de spitalele publice transferate in contul de trezorerie 5041 «Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997» potrivit prevederilor pct. 4 alin. (10) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.043/2010;
— anexa nr. 9 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) — Venituri» si anexa nr. 11 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) — Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), pentru sumele primite de spitalele publice transferate in contul de trezorerie 5047 «Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala» potrivit prevederilor pct. 4 alin. (10) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.043/2010.
8.1. Anexele nr. 10 si 11 se detaliaza pe structura clasificatiei economice — anexa nr. 7 «Contul de executie a bugetului institutiei publice — Cheltuieli» (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).
9. Incepand cu luna august 2010, spitalele publice preluate de autoritatile administratiei publice locale intocmesc raportarile financiare lunare prevazute la cap. B pct. 2 lit. c) si d) si pct. 3 lit. a) si b) din prezentele norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010.
10. Incepand cu luna august 2010, spitalele publice preluate de autoritatile administratiei publice locale depun situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare la unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) la care s-a transferat managementul asistentei medicale.
10.1. Spitalele publice care nu au depus raportarile financiare lunare pentru luna august 2010 la unitatile administrativteritoriale (comune, orase, municipii, judete) vor lua masuri pentru depunerea acestora, iar directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor retransmite raportarile lunare corectate la Ministerul Finantelor Publice.”
Art. II. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010.
Art. III. — Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucuresti, 7 octombrie 2010.
Nr. 2.414.


Niciun comentariu: