Google Website Translator Gadget

joi, 2 august 2012

Declaratii august 2012

Până la 7 august 2012, inclusiv

Depunerea formularului 092 “Declaraţie de menţiuni“ de către plătitorii de TVA, care au în anul 2012 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitara în luna iulie 2012(pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începând cu luna iulie 2012);

Pana la 10 august 2012

 Declaratia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA (Formular 096). Formularul se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.


Până la 16 august 2012, inclusiv

Depunerea formularului 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare“ de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în luna iulie 2011 livrări şi/sau achiziţii intracomunitare, prestări şi/sau achiziţii de servicii intracomunitare prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012, de către operatorii economici care la data de 31.12.2011 au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri la 31.12.2011 sub echivalentul în lei a sumei de 35.000 euro nu depun raportarea contabil a.
Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercit iului financiar precedent (curs la 31.12.2011– ).
Raportă rile contabile se compun din trei formulare:
- Situat ia activelor, datoriilor s i capitalurilor proprii-cod 10;
- Contul de profit s i pierdere-cod 20;
- Date informative-cod 30.
Formatul electronic al raport arilor contabile cont inand formularistica necesar s i programul de verificare cu documentat ia de utilizare aferenta , se obt ine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispozit ia operatorilor economici gratuit de unitat ile teritoriale sau poate fi desca rcat de pe portalul Agent iei Nat ionale de Administrare Fiscală , la adresa www.anaf.ro, sect iunea Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situat ii financiare.
Situatia livrarilor de tigarete pentru luna iulie se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna iulie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna iulie se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna iulie se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna iulie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna iulie se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna iulie se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare


Până la 27 august 2012, inclusiv

Depunerea formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ pentru obligaţiile de plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii;

Depunerea formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate“ cu termen lunar şi plată acestor obligaţii de către:
- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator;
- entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor;
- plătitorii de venituri de natura profesională, altele decât cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj;
- instituţii publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

ATENŢIE! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariaţi, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declară si se plateste de societatea mama la organul fiscal la care aceasta este înregistrată .
Codul fiscal al fiecărui sediu secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată ) se declară la secţiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mama va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscal al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

Depunerea formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată“ de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi plata TVA-ului datorat;

Depunerea formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adăugată“ şi plata TVA-ului datorat, de către persoane neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru:
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depăşit plafonul anual de 10.000 euro (persoană trebuie să fie înregistrată special ca plătitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
- achiziţii de mijloace de transport noi şi produse accizabile (persoana care efectuează astfel de achiziţii nu are obligaţia să se înregistreze special ca plătitoare de TVA cf. art. 1531 Cod fiscal);
- achiziţii de servicii care au locul taxării în România cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara României, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal;
- achiziţii de bunuri care ies din regimurile/situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul fiscal cu excepţia cazului în care are loc un import sau o achiziţie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (5) Cod fiscal [ OMFP 3418/2009];
- achiziţii de bunuri şi servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art. 150 alin.(3) şi (6) Cod fiscal;
- achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, efectuate de persoanele înregistrate ca plătitoare de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal, pentru care se datorează taxa pe valoarea adăugată în România.
[1563 Cod fiscal şi OPANAF 75/2010 modificat prin OPANAF 30/2011]

Atenţie! Persoanele înregistrate normal ca plătitori de TVA cf. art. 153 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300!
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania (Formular 224) se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (Formularul 394) se depune de catre:
a) persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA in Romania, obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Niciun comentariu: