Google Website Translator Gadget

vineri, 26 august 2016

Acte obligatorii la dosarul salariatului

HG nr. 500/2011 stabileste ca dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
actele necesare angajarii,
contractul individual de munca,
actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
acte de studii/certificate de calificare,
orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
•  copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;
•  copie de pe livretul militar, daca este cazul;
•  adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii;
•  copii de pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul act aferent ultimei forme de invatamant absolvita;
•  copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
•  copie de pe carnetul de munca/ copii ale adeverintelor de la locurile de munca anterioare;
•  recomandari de la locurile de munca anterioare;
•  cazierul judiciar, in original;
•  curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat
•  contractul individual de munca impreuna cu oferta de angajare, ambele semnate, datate si cu numar de inregistrare;
•  fisa postului;
•  acte aditionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre elementele raportului juridic de munca;
•  cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic de aprobare/ constatare a suspendarii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii;
•  actele juridice care atesta modificarile salariale;
•  actele juridice de desemnare/ mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul;
•  actul juridic prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;
•  actul juridic de incetare a raportului juridic de munca, cand este cazul;
•  rapoartele de evaluare.


Niciun comentariu: