Google Website Translator Gadget

marți, 8 noiembrie 2016

Declaratii si plati scadente in noiembrie 2016

8 noiembrie
• Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 de catre contribuabilii. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunitara taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
 10 noiembrie
• Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 de catre perrsoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 14 noiembrie
Depunerea Situaţiei livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 3) de catre ntrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.
• Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
Depunera Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) de catre peratorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)
Cine depune?
Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse
• Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48) de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia
• Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia
• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă Formular (anexa 52) de catre ntrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare
• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă Formular (anexa 53) de catre Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
• Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) de catre Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) de catre Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii
 25 noiembrie
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2019. de catre deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de catre plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată) de catre contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II de catre contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g)
• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă.Se depune de catre persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224.Pentru persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) pentru persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
• Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307,pentru  persoanele impozabile, după caz, menţionate în instrucţiunile de completare a formularului.
• Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) e) din Codul fiscal Formular 311 de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA .
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
• Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394  de catre pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
-Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.Niciun comentariu: