Google Website Translator Gadget

vineri, 2 decembrie 2016

Declaratiii fiscale si plati cu termen in decembrie 2016-5 decembrie  Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) Formular 394

- 8 decembrie 
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092  de către contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

- 12 decembrie
-Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089 de către  persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din CF stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energ. electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată.

-Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096 pentru persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

-Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070
- 15 decembrie

-Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1),pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

-Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2), pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precedentă Formular(anexa nr. 35) pentru operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final  (produse energetice)

-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35),pentru operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47) pentru destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţiepentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile.

-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49) pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile.

-Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

-Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1). Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

-Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular    (anexa nr. 57).Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

-Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată) pontribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme.

- 21 decembrie

-Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2015 de către organizatorii de jocuri de noroc.
-Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit   aferente trim. IV 2015 de către  contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71.

-Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor de către oganizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

-Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a la care sunt obligate persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.

-Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către  plătitorii de următoarele venituri:
        -- din drepturi de prop. intelectuală;
       - din contracte/ convenţii civile şi de agent;
       - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
      - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
      - din premii şi jocuri de noroc
      - obţ. de nerezidenţi
     -din alte surse

-Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV pentu contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i).

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă de către :
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224  de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301    

-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

-Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 

-Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor mineraleTitularii licenţelor /permiselor pentru  activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale L 85/2003

-Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 pentru pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

-Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II .Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g)

-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

-Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Formular  Persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012. Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

 30 decembrie 
-Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) Formular 394


Nedepunerea declaratiilor fiscale in termenele legale este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda.  cuantumul porneste de la 1.000 lei si poate ajunge la 14.000 lei pentru unele declaratii. Exista, insa, si situatii cand firma poate fi sanctionata doar cu un avertisment.         

Niciun comentariu: