Google Website Translator Gadget

luni, 20 aprilie 2015

Declaratii cu termen pana la sfarsitul lunii aprilie 2015

27 aprilie 2015


-   Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă  face de către  plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
C.F.art. 52 alin. (3)art. 52^1 alin. (1) şi (4)art. 77 alin. (6)art. 79 alin. (3)art. 116 alin. (4) şi (5)art. 116 alin.(5)

-Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit,   aferentă trim. I 2015. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial C.F. art. 34 alin. (8)  si contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) - e) C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 3136/2013 
- Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104   .Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii .
-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112  

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300


Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă  Formular 301

-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

-Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

-Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent,de către beneficiarii scutirilor (instituţii, organizaţii) de accize.

-Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent de către vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă

-Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

30 aprilie 2015  


-Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2014 (software de asistenţă) pentru instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial . Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din L 82/91, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

-Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120   pentru operatorii economici plătitori de accize

-Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă  pentru anul  trecut Formular 130   
  Niciun comentariu: