Google Website Translator Gadget

vineri, 6 ianuarie 2017

Declaratii cu termen de depunere ianuarie 2017

-9 Ianuarie -Declaratia 092 privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania si care obligate sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar..Se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare .Descarcati Formular 092


-10 Ianuarie

Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal. (D096).Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.Descarcati Formular 096

-Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
Taxa se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de prestari si plateste lunar de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei.
-Plata taxei hoteliere si depunerea declaratiei - decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.
-Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (D010)
Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.Descarcati Formular 010
Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (D020) se depune de catre  persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inreguistreze in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului legal de scutire.
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit. Descarcati Formular 020
-Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (D070).Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

 -15 Ianuarie


-Declaratia intrastat pentru luna precedenta
Toti operatorii economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata - adica au cod de identificare fiscala;
2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

 -16 Ianuarie
-Declaratia pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent.Declaratia se depune la autoritatea vamala teritoriala in a carei raza gospodaria isi are domiciliul.
-Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut se depune de catre micii producatori de vinuri linistite care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an.
In cazul in care in timpul anului micul producator de vinuri linistite inregistreaza o productie mai mare de 1.000 hl de vin si doreste sa continue aceasta activitate, este obligat ca in termen de 15 zile de la data inregistrarii acestui fapt sa depuna cerere de autorizare ca antrepozitar autorizat, potrivit prevederilor de la pct. 84. Declaratia se depune semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala.
-Declaratia privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
Declaratia reprezinta o situatie cetralizatoare a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de vinuri si se depune semestrial pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatile vamale teritoriale.
-Declaratia pe propria raspundere privind privind productia de bere pe anul in curs - 2017
Declaratia se depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an. Aceasta trebuie sa cuprinda informatii privind nivelul productiei din anul precedent, precum si nivelul de productie estimat a fi realizat in anul in curs ,de catre antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere.
-Depunerea Situatiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare - pentru luna precedenta.
Situatia se depune lunar odata cu situatia utilizarii marcajelor,de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
Se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:
-primul exemplar ramane la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale - directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.
-Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendenta - (anexa nr. 47 la norme)
Declaratia se depune online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
-Depunerea Situatiilor privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta
-Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta.

-Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta

-Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ... - (pentru luna precedenta) (anexa nr. 55.1) Se depune de catre 
- operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat
- pct. 90.1 alin. 8^1 si anexa nr. 55.1 din normele metodologice de aplicare a art. 206^30 Cod fiscal;
- pct. I subp. 7.11 din Instructiunile aprobate prin Ordinul nr. 26/2011.
-Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
Situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea, se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, la autoritatile vamale teritoriale.
-Declaratia privind venitul estimat/norma de venit(D220)
- se depune in cazul derularii unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere. Descarcati Formular 220
-Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile,de catre antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala.
-Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta de catre asiguratii care au incheiat optional un contract de asigurare pentru somaj cu Agentia de ocupare a fortei de munca judeteana/a municipiului Bucuresti.
-Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole (ITL 029)
-Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilzarile de produse energetice pentru luna precendenta - produse energetice.Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI, autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, conform modelului prevazut in anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal.
-Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta - alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 -Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru trimestrul precedent.
-20 ianuarie ,Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)
- se depune prin mijloace electronice in termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic
-26 ianuarie 
-Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia.Obligatia de a comunica organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia.
-Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior.Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, cand pro-rata calculata potrivit prevederilor prezentului articol nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, poate solicita M.F.P., prin directia de specialitate, aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.
-Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
Platitorii de urmatoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuala;
- din contracte/ conventii civile si de agent (fac exceptie contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie);
- expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
- obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica
- din premii si jocuri de noroc
- obt. de nerezidenti
- din alte surse
-Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile,inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de 100.000 euro,pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (D094) .Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.Descarcati Formular 094

-Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat - (D100).Se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

-Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
- pentru luna precedenta (D112)
Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se transmite prin portalul e-guvernare.ro Descarca Formular 112
-Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (D208).e completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală Declaraţia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program  

-Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta. (D224). Se depune, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul, la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; sau la
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice; Descarcati Formular 224

-Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata (D300)

- se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – in functie de perioada fiscala (vezi instructiuni)
Formularul se completeaza electronic cu ajutorul programului ANAF. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
-Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata (D307).Aceasta  se depune, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, astfel:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active;
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing;
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a taxei pe valoarea adaugata privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii ale ajustarilor/regularizari efectuate.

-Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal (D311)
Declaratia se depune, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri efectuate prin organele de executare silita de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, livrari efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal;
- pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

-Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta - (D390VIES)
Declaratiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate la art. 156 ind. 4 alin. (1), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare acesteia.
D 390 Formular. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national - (D394). Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Declaraţia se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunica prin poşta cu confirmare de primire) in format electronic, pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1 la ordin, in format hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe portalul ANAF. Conform art. 1 din OPANAF nr. 4019/2014, termenul prevazut la punctul 1 literele a) si b) din instructiunile de depunere şi completare a formularului 394, se proroga pana la data de 31 decembrie 2016.Program
-Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097)
- pentru iesirea din sistem - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul de 2.250.000 lei.Descarcati Formular 097

-Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu
Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii, urmatoare lunii, trimestrului sau anului celui in care s-a desfasurat activitatea.
Declaratia se completeaza cu ajutorul programului afisat pe pagina de internet a ministerului mediului, se printeaza pe suport hartie, se semneaza, se stampileaza si se depune in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunica cu confirmare de primire.
-Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc.

Niciun comentariu: