Google Website Translator Gadget

marți, 20 decembrie 2011

Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar

Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 14 decembrie 2011

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar"


2. Dupa articolul unic, care devine articolul I, se introduce un nou articol, articolul II, cu urmatorul cuprins:

"Art. II
Pentru anul 2012 se aproba instituirea unor masuri financiare în domeniul bugetar, dupa cum urmeaza:

Art. 1
(1) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de încadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, în masura în care personalul îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.
(3) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2011, în masura în care personalul îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.
(4) Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011.
(5) În anul 2012, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B ? Reglementari specifice personalului didactic din învatamânt, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Art. 2
În anul 2012, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/încadrat în aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat în functii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica în care acesta este încadrat.

Art. 3
Prevederile art. 1 si 2 se aplica în mod corespunzator si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate în conditiile legii si si-a reluat activitatea în anul 2012.

Art. 4
(1) Valoarea de referinta se mentine si în anul 2012 la 600 lei.
(2) În anul 2012 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate în coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale caror contracte colective de munca îsi înceteaza valabilitatea în anul 2012, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, fara a depasi nivelul din luna decembrie 2011.

Art. 5
În anul 2012, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.

Art. 6
(1) În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe functii de executie în gradatia corespunzatoare transei de vechime în munca se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzatoare vechimii în munca dobândite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.
(2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplica în mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea într-o alta transa de vechime în functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale ?Justitie?.
(3) Personalul care, în cursul anului 2012, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, respectiv a soldei/salariului de functie, corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.

Art. 7
(1) În anul 2012, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar încadrat în functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata în zilele de repaus saptamânal, de sarbatori legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.
(2) În anul 2012, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta.

Art. 8
(1) În anul 2012, cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d), alin. (4), art. 13 lit. b) si c) si la art. 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012, pentru personalul încadrat în institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pe perioada participarii la misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, alocatiile de hrana se acorda în cuantumul prevazut pentru luna decembrie 2011.
(3) De cuantumul drepturilor prevazute la alin. (2) beneficiaza si politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara misiuni în strainatate în cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida ONU, NATO sau a altor organizatii internationale.

Art. 9
În anul 2012 nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerva.

Art. 10
(1) Începând cu anul 2012, salariile de baza ale personalului din institutiile si autoritatile publice care beneficia de stimulente în temeiul actelor normative prevazute la art. I?VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar se calculeaza prin includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi platit în anul 2010.
(2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilesc procedura si criteriile pe baza carora se stabilesc noile salarii de baza.
(3) Sumele care vor fi incluse în salariile de baza conform alin. (1), în mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot depasi nivelul fondului total de stimulente platite în anul 2010.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul personalului din cadrul autoritatilor si institutiilor publice care beneficiaza de prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Art. 11
(1) În anul 2012, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza si alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fara a lua în calcul drepturile incluse în salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 si ale art. 10 din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) În anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) si (7) din Legeacadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Art. 12
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legeacadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate în conditiile legii si care si-au reluat activitatea în anul 2012, numai în masura în care acesta îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare în plata.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplica în mod corespunzator personalului încadrat si personalului care si-a reluat activitatea, în anii 2010 si 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 13
(1) Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati în functie, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi avuta în vedere treapta de salarizare detinuta anterior.
(2) În cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare în plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.

Art. 14
În anul 2012, cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se stabileste la nivelul din luna decembrie 2011.

Art. 15
(1) În anul 2012, institutiile si autoritatile publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2012 ale institutiilor publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.

Art. 16
Termenul prevazut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)?(4), art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pâna la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 17
(1) Pâna la data de 31 decembrie 2012 nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pâna la începutul anului scolar 2012?2013 nu se acorda finantarea de baza pentru elevii din învatamântul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevazuta la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Începând cu anul scolar 2012?2013, finantarea de baza se asigura pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din învatamântul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum si pentru elevii din învatamântul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
În anul 2012, indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se acorda.

Art. 19
În anul 2012 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai în limita a 3 calatorii dus-întors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport prevazute de urmatoarele acte normative:
a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) si (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20
(1) Prevederile art. 21, 22 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiarfiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pâna la data de 31 decembrie 2012.
(2) În anul 2012, Guvernul poate aproba prin hotarâre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin exceptie de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia încadrarii în cheltuielile de personal aprobate.

Art. 21
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pâna la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 22
Termenul prevazut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pâna la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 23
Cheltuielile prevazute la art. 11 alin. (6), precum si cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiaza studentii pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, prevazute la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se finanteaza prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.
sursa :www.dreptonline.ro

Niciun comentariu: