Google Website Translator Gadget

joi, 20 decembrie 2012

Proiect modificare Declaratia 394 eclaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”

Proiect publicat pe site-ul ANAF   link


AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
O R D I N NR.     pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
În temeiul art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
I. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr.927 din 28 decembrie 2011 , se modifică după cum urmează:
1. La Anexa nr.2 - Instrucţiuni de depunere şi completare a formularului (394) “Declaraţie
informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pct.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. Declaraţia se completează şi se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr..571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege.
Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.
Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă“ sau “TVA la încasare”.
Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România,achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.
Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv
cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă“ sau “TVA la încasare”.
Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
2. La Anexa nr.2 - Instrucţiuni de depunere şi completare a formularului (394) “Declaraţie
informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pct.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor
omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial
II. Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
III. Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional
în luna ianuarie 2013.
IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data
de 1 februarie 2013.
Emis la Bucureşti, la
PREŞEDINTE,
ŞERBAN POP
Vicepreşedinte A.N.A.F.
Florin TUNARU
Vicepreşedinte A.N.A.F.
Mihail CONSTANTIN
Direcţia Generală Juridică
Director General,
Irina NIŢU
Direcţia Generală Proceduri
pentru Administrarea Veniturilor
Director General,
Robert HOFNĂR
Director General,
Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei
Director General,
Ştefan DAIA
Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală
Director General,
Adrian NICA
Direcţia Generală de Informaţii Fiscale
Director General,
Daniel DIACONESCU

Niciun comentariu: