Google Website Translator Gadget

miercuri, 23 ianuarie 2013

Registrul Operatorilor Intracomunitari


Incepând cu data de 1 august 2010 se înfiinţează, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
         Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari sunt:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din CF;
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
- prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;

- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România;
   
      Obligativitatea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari intervine:
- la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
- înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare amintite, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 CF.
        Cererea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul fiscal competent însoţită de documente doveditoare. Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidenţa căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.             
        În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună, la organul fiscal competent, următoarele:- formularul (095) „Cerere de înregistrare în /radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România, ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor;
- în cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile care intră sub incidenţa art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
- în cazul în care, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF.
       Persoanele fizice care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
       Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu „Cererea de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/ de  menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 CF.
       Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF.
Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul TVA cu statele membre ale UE, vor fi utilizate informaţiile din Registrul operatorilor intracomunitari.
       Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală introdus prin OUG nr. 54/2010.

 

Niciun comentariu: