Google Website Translator Gadget

luni, 12 octombrie 2015

OUG 91/2014 care modifica OUG 28/1999 privind casa de marcat

(1) Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmâneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege operatorul economic pe numele caruia a fost eliberata autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (2).
(4) In baza autorizatiei de distributie, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut autorizatia prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Distribuitorul autorizat are obligatia sa asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate in mod direct, cât si pentru cele comercializate prin intermediul unitatilor acreditate pentru comercializare.
(6) Distribuitor autorizat poate fi producatorul, importatorul sau persoana juridica româna care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca, in momentul constatarii defectiunii, sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui distribuitor autorizat.
(7) O unitate este acreditata daca se afla pe lista unitatilor propuse pentru acreditare pentru comercializarea si/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar aceasta lista a fost acceptata de Comisie si a fost cuprinsa in autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(8) Pâna la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si de a emite bonuri fiscale cu acestea, sa inmâneze clientilor documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8).
(10) In cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu inmâneaza clientului bonul fiscal sau inmâneaza un alt document decât bonul fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8), clientul este obligat sa solicite operatorului economic inmânarea bonului fiscal.
(11) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa afiseze la loc vizibil un anunt detaliat de atentionare a clientilor cu privire la obligatia respectarii dispozitiilor prevazute la alin. (9) si (10)."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

Art. 2. -
Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1) incasarile efectuate din urmatoarele activitati:
a) comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie efectuat de catre producatorii agricoli individuali, autorizati in conditiile legii, in piete, târguri, oboare sau in alte locuri publice autorizate;
b) vânzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
c) transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;
d) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, târguri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;
e) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinând acestor institutii;
f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;
g) vânzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;
h) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;
i) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;
k) incasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
l) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
m) serviciile de transport feroviar public de calatori in trafic intern si international, prestate de societati comerciale persoane juridice române, pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii;
n) activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrarile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce functioneaza pe baza de acceptatoare de bancnote sau monede si contin un sistem de contorizare electronic si/sau mecanic, ca parte integrata constructiva din automat, care sa permita inregistrarea, evidentierea si controlul sumelor incasate, cu exceptia livrarilor de produse energetice, astfel cum sunt definite in titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) comertul de tip cash and carry desfasurat de comerciantii care vând marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane fizice inregistrate in baza de date a vânzatorului, in scopul utilizarii acestora ca produse consumabile."
3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
"
Art. 21. -
In situatiile in care pentru incasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amanuntul si a serviciilor efectuate catre populatie, in cazul activitatilor prevazute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) si l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitante, in conditiile legii."
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 3. -
(1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client.
(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate si casele de marcat electronice fiscale si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa care permite integrarea intr-un sistem informatic;
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele functii esentiale:
a) conservarea datelor prin acumulari progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) si (2);
b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);
c) imprimarea, memorarea si emiterea electronica de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, jurnale electronice, rapoarte de sinteza si rapoarte memorie fiscala, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);
d) inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) si (2);
e) blocarea automata a functionarii aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt indeplinite conditiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare si supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) si (2);
f) asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) si (2).
(4) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor, fara ca acestea sa poata fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de 10 ani de la data inlocuirii acesteia.
(5) In memoria fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca urmatoarele date: denumirea si codul de identificare fiscala a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul si seria fiscala ale aparatului, precum si datele prevazute la alin. (3) lit. d). In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscala mai contine identificatorul jurnalului electronic, precum si datele provenite din securizarea jurnalului electronic.
(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate realizeaza, gestioneaza si publica pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizati si a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care acestia le comercializeaza, precum si o lista a unitatilor acreditate pentru comercializarea si/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service inregistrati, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora."
5. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
"
Art. 31. -
(1) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se intocmeste in forma electronica un registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, dupa caz, denumit in continuare Registru.
(2) Informatiile continute in Registru, metodologia si procedura de inregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Supravegherea si monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii.
(4) In vederea realizarii supravegherii si monitorizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) au obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale, in vederea transmiterii de date fiscale catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(5) Pentru realizarea operatiunii de supraveghere si monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale Agentia Nationala de Administrare Fiscala emite, pâna la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale."
6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 4. -
(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea si codul de identificare fiscala ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie sa contina pe lânga elementele definite la alin. (1) si urmatoarele elemente: unitatea de masura, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.
(3) Rola-jurnal emisa cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) este documentul pe care se inscriu toate datele din bonurile fiscale si se pastreaza in arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
(4) Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) este setul de fisiere electronice securizate, existente in dispozitivul de memorare, care contine toate datele din bonurile fiscale, precum si toate operatiunile din regimul de inregistrare.
(5) Jurnalul electronic se pastreaza in dispozitivul de memorare, in arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
(6) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care contine date de sinteza cu caracter fiscal: denumirea si codul de identificare fiscala ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
(7) Raportul fiscal de inchidere zilnica emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie sa contina pe lânga datele definite la alin. (6) si urmatoarele date: numarul de bonuri fiscale care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, valoarea totala a acestora, total taxa pe valoarea adaugata aferenta, identificatorul jurnalului electronic, numarul si valoarea reducerilor, anularilor, sume de serviciu, precum si sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plata utilizat. Sumele de serviciu reprezinta sumele de bani utilizate pentru plata restului catre client, puse la dispozitia operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la inceputul fiecarei zile de lucru. Acestea se regasesc in soldul contului de casa si, de asemenea, in soldul de la sfârsitul zilei de lucru.
(8) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (8) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevazut la art. 1 alin. (8) se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani, iar raportul fiscal de inchidere zilnica, pe o perioada de 5 ani.
(9) Operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) si (2), la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, ori când nu mai poate fi folosita de catre utilizatori din diverse motive, precum si in cazul in care acestia isi inceteaza activitatea, sunt obligati sa asigure pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioada de 10 ani.
(10) Nu este obligatorie inlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizata pâna la umplere, in urmatoarele cazuri:
a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscala al utilizatorului;
b) la schimbarea formei de constituire a societatii fara modificarea denumirii acesteia;
c) la modificarea denumirii si/sau adresei societatii daca se pastreaza codul de identificare fiscala;
d) la mutarea unui punct de lucru apartinând utilizatorului de la un stand la altul, in cadrul unui complex comercial situat la aceeasi adresa;
e) la schimbarea denumirii strazii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
f) in cazul inactivitatii temporare a utilizatorilor, anuntata organelor fiscale, potrivit legii;
g) in cazul unor erori constatate dupa fiscalizare privind inregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.
(11) La inlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectueaza si schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.
(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati:
a) sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta si sa asigure arhivarea datelor;
c) sa solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unitatii acreditate completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;
d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori si sa asigure arhivarea datelor;
e) sa asigure functionarea aparatului de marcat electronic fiscal in parametrii tehnici legali, pe toata durata de utilizare a acestuia;
f) sa permita interventia tehnica numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operatiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoana autorizata se intelege persoana inregistrata in baza de date a Ministerului Finantelor Publice privind distribuitorii autorizati, unitatile acreditate pentru comercializare si/sau service si tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;
g) in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal, sa notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incât utilizatorul sa poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, in fata organelor fiscale;
h) sa intocmeasca documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase in/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din incasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amanuntul si a serviciilor efectuate catre populatie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.
(13) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, in mod direct sau prin unitatile acreditate, sa completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii.
(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producatori, importatori sau comercianti, sunt obligati sa livreze utilizatorilor numai consumabilele prevazute in contractele ferme incheiate conform alin. (12) lit. d)."
7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 5. -
(1) In vederea autorizarii distribuitorilor si inregistrarii unitatilor de comercializare si/sau service propuse spre acreditate de catre acestia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumita in continuare Comisie.
(2) Comercializarea, service-ul si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai dupa obtinerea autorizatiei de distributie emise de Comisie.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile acreditate pentru service raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate. In cazul revânzarii aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de interventii insoteste aparatul.
(4) Operatorii economici sunt admisi la procedura de autorizare numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se incadreaza in prevederile prezentei ordonante de urgenta si pentru care asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.
(5) Distribuitorii autorizati, precum si unitatile din reteaua acestora acreditate pentru service, dupa caz, au obligatia sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum si inlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic in cazul in care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizata.
(6) Distribuitorii autorizati, precum si unitatile de service acreditate sunt obligati sa dea curs solicitarii organelor cu competenta in domeniul controlului, in vederea realizarii activitatii de control a aparatelor livrate.
(7) Pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) distribuitorii au obligatia sa puna la dispozitia organului fiscal programele de citire electronica a memoriei fiscale, programele de citire si verificare a jurnalului electronic, precum si instructiunile de utilizare.
(8) Distribuitorii autorizati, precum si unitatile din reteaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.
(9) In vederea autorizarii ca distribuitor de aparate de marcat electronice fiscale, operatorul economic trebuie sa detina avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal pe care doreste sa il distribuie.
(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se elibereaza de catre institutia publica/institutia de drept public, desemnata prin ordin al ministrului pentru societatea informationala.
(11) Procedura de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului pentru societatea informationala.
(12) Distribuitorii autorizati sau unitatile acreditate pentru service sunt obligati sa tina evidenta interventiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin intocmirea unui dosar de asistenta tehnica pentru fiecare aparat, in care arhiveaza documentele primite sau emise in legatura cu efectuarea interventiei tehnice asupra aparatului in cauza. Interventiile tehnice si/sau reparatiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unitatii acreditate pentru service se noteaza in dosar sub forma de tabel. Dosarul se pastreaza la sediul distribuitorilor autorizati sau unitatilor acreditate pentru service, dupa caz, pe toata perioada de functionare a aparatului.
(13) Pentru eliberarea avizului prevazut la alin. (9) se stabilesc tarife care se platesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale institutiei publice/institutiei de drept public prevazute la alin. (10) si se actualizeaza anual, in functie de rata inflatiei, prin ordin al ministrului pentru societatea informationala.
(14) Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati isi mentin valabilitatea pâna la data expirarii, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2016."
8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 8. -
(1) Distribuitorii autorizati care isi inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei carora li s-a retras autorizatia de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale ramân raspunzatori in continuare pentru obligatiile ce le revin pe o perioada de 5 ani de la data incetarii comercializarii aparatelor.
(2) In cazul in care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale isi inceteaza activitatea, precum si in cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societatile bancare ca urmare a neachitarii imprumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati.
(3) In cazul distribuitorilor autorizati care au incetat activitatea sau au fost radiati din registrul comertului si nu au cedat drepturile si obligatiile ce le revin in conditiile legii pentru efectuarea operatiunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale livrate, utilizatorii se pot adresa oricarui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urma sa comunice in scris Comisiei preluarea obligatiei privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului in cauza.
(4) Distribuitorii autorizati care isi inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia ca in termen de 10 zile de la data incetarii activitatii sa notifice acest fapt in scris Comisiei.
(5) In situatia in care distribuitorii prevazuti la alin. (1) nu isi mai onoreaza obligatiile ce le revin pentru aparatele livrate dupa perioada prevazuta la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oricarui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urma sa comunice in scris Comisiei preluarea obligatiei privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului in cauza."
9. Articolul 9 se abroga.
10. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 10. -
Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
a) comercializarea de catre operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara a detine autorizatia prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau fara a face parte din reteaua de unitati acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;
b) neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (8);
c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale;
d) neintocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase in/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din incasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amanuntul si a serviciilor efectuate catre populatie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;
e) neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achizitionate numai de la distribuitori autorizati sau unitati acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
f) emiterea bonului fiscal continând date eronate, altele decât cele prevazute la lit. c), sau fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), dupa caz;
g) neinmânarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
h) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anuntul de atentionare prevazut la art. 1 alin. (11);
i) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea acreditata pentru service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, in momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale;
j) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);
k) incalcarea de catre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (14);
l) incalcarea de catre distribuitorii autorizati si de catre unitatile acreditate a dispozitiilor art. 4 alin. (13);
m) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati, precum si unitatilor din reteaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a inlocui memoria fiscala sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, in cazurile si in termenul prevazut la art. 5 alin. (5);
n) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si de catre cei carora li s-a retras autorizatia de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta pentru aparatele livrate;
o) nerespectarea obligatiei de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a pastra si arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, dupa caz, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special prevazut la art. 1 alin. (8), cu exceptia activitatii de transport in regim de taxi unde nu se utilizeaza registrul special;
p) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenta tehnica prevazut la art. 5 alin. (12);
q) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8);
r) nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva memoria fiscala, precum si dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, in conditii care sa permita citirea acestora de catre organul fiscal competent;
s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) si (2), care nu sunt sigilate potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (6);
s) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);
t) comercializarea de catre distribuitorii autorizati a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o alta configuratie si un alt domeniu de utilizare decât cele prevazute in autorizatia de distributie;
t) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale dupa retragerea dreptului de distributie obtinut de distribuitorul autorizat in baza autorizatiei;
u) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);
v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service in unitate pentru efectuarea verificarilor la solicitarea si in prezenta organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;
w) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (12) lit. h);
x) nerespectarea obligatiei distribuitorilor autorizati prevazute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitarii organelor cu competenta in domeniul controlului in vederea citirii datelor din memoria fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activitatii de control;
y) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati, a obligatiei de a pune la dispozitia organului fiscal programele de citire electronica a memoriei fiscale, programele de citire si verificare a jurnalului electronic, precum si instructiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);
z) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati, precum si de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8);
aa) comercializarea de catre distribuitorii autorizati, sau de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), dupa data de 1 iulie 2016;
bb) nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pâna in momentul stergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1);
cc) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);
dd) continuarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii dupa suspendarea activitatii operatorului economic in punctul de lucru;
ee) incalcarea de catre operatorii economici a dispozitiilor prevazute la art. 1 alin. (9);
ff) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor prevazute la art. 31 alin. (4);
gg) detinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special sau prin chitante."
11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 11. -
(1) Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza cu amenda aplicata operatorilor economici, dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la art. 10 lit. f), h), i), s), s), t), t), v), aa) si gg), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum si cu:
(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contraventia prevazuta la lit. gg);
(ii) confiscarea veniturilor obtinute, pentru contraventia prevazuta la lit. t);
b) cele prevazute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) si ff), cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum si cu:
(i) confiscarea veniturilor obtinute, pentru contraventia prevazuta la lit. a);
(ii) suspendarea activitatii operatorului economic in punctul de lucru, de la o luna la 3 luni, in functie de gravitatea faptelor, pentru contraventia prevazuta la lit. cc);
c) cele prevazute la art. 10 lit. j), k), n) si r), cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei;
d) cele prevazute la art. 10 lit. b), c), d), e) si dd), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum si cu:
(i) confiscarea sumelor incasate, pentru contraventia prevazuta la lit. dd);
(ii) suspendarea activitatii operatorului economic in punctul de lucru, de la o luna la 3 luni, in functie de gravitatea faptelor, pentru contraventiile prevazute la lit. b), c), d) si e).
(2) Contraventia prevazuta la art. 10 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplica persoanelor fizice.
(3) Pe durata de suspendare a activitatii, unitatea este sigilata de echipa de control constituita potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unitatii, se afiseaza la loc vizibil un anunt cu privire la aceasta situatie. Anuntul va fi scris cu litere de tipar având inaltimea minima de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei prevederi se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, pâna la data de 1 martie 2015.
(4) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul de stat."
12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 12. -
(1) Controlul functionarii si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, respectiv al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si de catre structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Politei Române si organele sale subordonate.
(2) Impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plângerea nu suspenda executarea in cazul sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 10 lit. b), c), d), e) si cc).
(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, avertismentul ca sanctiune contraventionala principala nu se aplica in cazul contraventiilor prevazute la art. 10 lit. b), c), d), e) si dd).
(6) In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 10 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 13. -
(1) In cazul repetarii faptei prevazute la art. 10 lit. m), odata cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control propun comisiei retragerea autorizatiei de distributie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, in cazul distribuitorului autorizat, iar in cazul unitatii acreditate in reteaua acestuia, excluderea unitatii din reteaua de service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.
(2) In cazul constatarii nerespectarii dispozitiilor art. 5 alin. (8), organele de control propun comisiei retragerea dreptului de distributie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, in cazul distribuitorului autorizat, iar in cazul unitatii acreditate in reteaua acestuia, excluderea unitatii din reteaua de comercializare si/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.
(3) Prin retragerea dreptului de distributie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se intelege modificarea autorizatiei prevazute la art. 5 alin. (2).
(4) Prin excluderea unitatii din reteaua de comercializare si/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se intelege modificarea listei unitatilor acreditate pentru comercializarea si/sau service-ul respectivelor aparate."
14. Articolul 14 se abroga.
Art. II. -
(1) Incepând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizeaza numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incepând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Incepând cu data de 1 octombrie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Incepând cu data de 1 ianuarie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Incepând cu data de 1 mai 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz catre distribuitori autorizati sau catre operatori economici care sunt direct implicati in colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, cu conditia pastrarii si arhivarii memoriilor fiscale pe perioada prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului pentru societatea informationala, prevazut la art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba pâna la data de 31 august 2015.
(8) Dispozitiile art. 5 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepând cu data de 31 august 2015.
(9) Modelul autorizatiei prevazute la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice pâna la data de 1 februarie 2015.
(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevazut la art. 5 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza in conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Informatiile continute in registrul prevazut la art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pâna la data de 31 august 2015.
Art. III. -
In termen de 240 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice modifica si completeaza in mod corespunzator prevederile normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 479/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. IV. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.
Art. V. -
Dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor intra in vigoare la 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Sursa lege5.ro
Niciun comentariu: