Google Website Translator Gadget

marți, 7 februarie 2017

Declaratii cu termen februarie 2017

6 februarie 

-Declaratia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitara taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2015 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.


10 februarie


Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;


-Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
-Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscală luna, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.15 februarie 

-Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) Se depune de către  antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7),HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)


-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final   (produse energetice) C.F. art. 206^20HG 1620/2009,pct. 82 alin. (22) 


-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)  Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice),C.F.  art. 206^58,HG 1620/2009,pct. 111 alin. (30)-Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) .Se depune de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile C.F. art. 206^50  HG 44/2004  pct. 105 alin. (2) - (3).


-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5). Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2) HG 44/04 pct. 109

-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) .  Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2) HG 44/04 pct. 109.


-Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă.Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare cf.HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11) -Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă  .Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare,cf HG 1620/2009,pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).

-Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1).Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat,cf.HG 44/2004,subpct. 90.1 alin. (8^1)

-Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57).Se depune de către  antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii C.F. art. 206^64 HG 1620/2009
subpct. 117.2 alin. (9)

-Declaratia INTRASTAT, al carei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri. 

25 februarie 

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
(format electroniclunar. de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 3136/2013

-Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent  Formular 101 (format electronicSe depune de către organizaţiile nonprofit şi ontribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurateFormular 112   pentru luna precedentă,de către  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224,de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în RomâniaC.F.art.60alin. (2) OPANAF  52/2012

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 C.F.Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

 Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301(format electronic).Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/2011

-Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306..Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F. OPANAF  6/2010

-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea dăugată  Formular 307 .Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.OPANAF 2223/2013

-Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA cf OPANAF 2224/2013

-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES.Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.C.F.art. 156^4 ,OPANAF 3162/2011
-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic).Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei C.F.art.  156^3 alin. (5) OPANAF  93/2014

-Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular  393 pentru anul trecut (format electronic). Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoaneC.F. art. 156^3  alin. (6)   OPANAF  93/2014

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394.  
Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.OPANAF 3806/2013

-Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală; - din contracte/ convenţii civile şi de agent; - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.; - din premii şi jocuri de noroc; - obţ. de nerezidenţi; - din alte surse C.F.
art. 52 alin. (3) ,art. 52^1 alin. (1) şi (4), art. 77 alin. (6),art. 79 alin. (3),art. 116 alin. (4) şi (5)

-Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 . Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. OPANAF 3884/2013

28 februarie 
--Declaratia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art. 119 Cod Fiscal;

-Declaratia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III Cod Fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 1.913/2012;


-Declaratia anuală privind impozitul pe reprezentanţe. Reglementare: art.124 Cod Fiscal; OMFP nr. 460/2004;

-Declaratia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate, formular 400. Reglementare: art. 119 alin. (1A1) Cod Fiscal; OMEF nr. 564/2007.

-Declaratia de inactivitate Firmele fără activitate ,de la înfiinţare până la sfârşitul lui 2014,depun această declaraţie până la 28 februarie  2015,precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate,la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Update 16.02.2017 
Precizari ANAF privind formular 207 .Documentul integral aici

Niciun comentariu: