Google Website Translator Gadget

vineri, 18 mai 2012

Baza de impozitare tva import-monografie

ART. 139 Baza de impozitare pentru import
(1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, stabilită conform legislaţiei vamale în vigoare, la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe datorate în afara României, precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută.
Valoarea în vamă – reprezintă valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export cu destinaţia teritoriul vamal al Comunităţii. 
Notă. În  situaţia în care valoarea în vamă a mărfurilor este exprimată în altă monedă decât cea naţională, cursul de schimb folosit la determinarea acestei valori este cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii în care se utilizează. Ff art. 168-172 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93

Conform normelor metodologice ale noului cod fiscal,privind cursul de schimb ,avem urmatoarele exemple .
Exemplul nr. 1: În luna ianuarie 2016, o persoană impozabilă A înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal încasează 1.000 euro drept avans pentru livrarea în interiorul țării a unui automobil de la o altă societate B; A va emite o factură către B la cursul de 4,5 lei/euro, valabil la data încasării avansului.

Baza de impozitare a TVA: 1.000 euro x 4,5 lei/euro = 4.500 lei.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansului: 4.500 lei x 20% = 900 lei.
După o perioadă de 3 luni are loc livrarea automobilului, care costă 5.000 euro. Cursul din data livrării bunului este de 4,4 lei/euro. La data livrării se vor storna avansul și taxa pe valoarea adăugată aferentă acestuia, respectiv 4.500 lei și 900 lei, cu semnul minus.
Baza de impozitare a TVA pentru livrare se determină astfel:
    [(1.000 euro x 4,5 lei/euro) + (4.000 euro x 4,4 lei/euro)] = 22.100 lei.
Taxa pe valoarea adăugată aferentă livrării se determină astfel:
22.100 lei x 20% = 4.420 lei.
Exemplul nr. 2: Compania A încasează în luna decembrie 2015 un avans de 2.000 euro pentru livrarea în interiorul țării a unui utilaj către clientul său B. Livrarea utilajului are loc în cursul lunii ianuarie la prețul de 6.000 euro.
A va emite o factură pentru avansul de 2.000 euro către B la cursul de 4,45 lei/euro, valabil la data încasării avansului în luna decembrie.

Baza de impozitare a TVA pentru avans: 2.000 euro x 4,45 lei/euro = 8.900 lei.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansului: 8.900 lei x 24% = 2.136 lei.
În ianuarie 2016, la livrarea utilajului se regularizează avansul facturat, inclusiv cota de taxă pe valoarea adăugată ca urmare a modificării cotei standard la 1 ianuarie 2016. Cursul din data livrării bunului este de 4,5 lei/euro. Regularizările efectuate, inclusiv regularizarea cotei de TVA:
Stornarea avansului, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată aferente acestuia, respectiv 8.900 lei și 2.136 lei, cu semnul minus.
Baza de impozitare a livrării: [(2.000 euro x 4,45 lei/euro) + (4.000 euro x 4,5 lei/euro)] = 8.900 lei + 18.000 lei = 26.900 lei.
Taxa pe valoarea adăugată aferentă livrării: 26.900 lei x 20% = 5.380 lei.
Exemplul nr. 3: Compania A livrează bunuri în valoare de 7.000 euro către compania B, la data de 20 februarie 2016. Compania A aplică sistemul TVA la încasare, iar factura este emisă la data de 10 martie 2016. Cursul de schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2016 este de 4,5 lei/euro. Societatea A încasează contravaloarea integrală a facturii în data de 15 mai 2016, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de 6.300 lei, calculată astfel:
- baza impozabilă: 7.000 euro x 4,5 lei/euro = 31.500 lei;
- TVA neexigibilă aferentă livrării: 31.500 lei x 20% = 6.300 lei.

Exigibilitatea TVA aferente livrării intervine la data încasării, respectiv 15 mai 2016, dată la care societatea A trebuie să colecteze TVA în sumă de 6.300 lei.
(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1). Primul loc de destinaţie a bunurilor îl reprezintă destinaţia indicată în documentul de transport sau în orice alt document însoţitor al bunurilor, când acestea intră în România, sau, în absenţa unor astfel de documente, primul loc de descărcare a bunurilor în România.

 Baza de impozitare nu cuprinde următoarele:

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț, acordate de furnizori direct clienților la data exigibilității taxei; Norme metodologice

b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă, după caz, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate;

c) dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăți cu întârziere;


d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin schimb, fără facturare; Norme metodologice
ART. 287 Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:
a) în cazul desființării totale sau parțiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;

b) în cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și în cazul desființării totale ori parțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, sau în urma unui arbitraj;

c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț prevăzute la art. 286 alin. (4) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, hotărâre rămasă definitivă/definitivă și irevocabilă, după caz. În cazul în care ulterior pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare sunt încasate sume aferente creanțelor modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor respective prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate;
e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin factura.
Exemplu conform art 287 alin 1 şi 2
1 .Achiziţie marfã import implicã următoarele documente
-Factura furnizorului extern
-DVI (dispoziţie vamalã de import)
-Document (factură) transport
În DVI sunt defalcate :
Comisionul vamal,taxele vamale ,şi tva care se va plăti la vamă în momentul sosirii mărfii ,accize etc(calculate la valoarea facturii furnizorului+ valoarea facturii de transport)
Să presupunem ca valoarea în vamă a mărfii (valoare factură furnizor+valoare  factură transportator), transformată în lei, este de 4000 lei
Taxa vamală 10 % = 400 lei
Comision vamal 5%= 200 lei
Baza impozabilă pentru tva este =4000+400+200 =4600lei
Tva =4600 x 20% = 920 lei
Nota contabilă :
1.      371= 401analitic = 4000 pentru valoarea în vamă
2.      371=446.analitic =400 taxă vamală
3.      371=446.analitic =200 comision vamal
4.      4428=446.analitic  920 tva
5.      4426=4428= 920

Plată prin cont bancar a
446 analitic=5121= 400
446 analitic=5121=200
446 analitic=5121=920
Importurile se evidenţiază în jurnalele pentru cumpărări pe baza declaraţiei vamale de import sau, după caz, a actului constatator emis de autoritatea vamală.
Tva calculat conform exemplu,apare în jurnalul de cumpărări ,deci este deductibil

Tariful vamal comun al UE se poate consulta la link 

Prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal (NCF), au fost aprobate modificări importante la sistemul de cote de taxă pe valoare adăugată (TVA standard, TVA redusă și TVA super-redusă). Legea NCF va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.
TVA standard 20%
Cota standard de TVA va fi 20%, începând cu 1 ianuarie 2015, și 19%, începând cu 1 ianuarie 2017. 
TVA standard se aplică la toate operațiunile de livrare de bunuri și prestare de servicii, cu excepția operațiunilor scutite și operațiunilor pentru care se aplică cota redusă sau super-redusă.
MODIFICĂRI: În comparație cu Codul Fiscal 2015, cota standard de TVA va fi redusă de la 24% la 20%, respectiv 19%.
TVA redusă 9%
Cota redusă de TVA de 9% se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 următoarele 
1. livrări de bunuri:
– livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
– livrarea de produse ortopedice;
– livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
– livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
2. prestări de servicii:
– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.
MODIFICĂRI: În comparație cu Codul Fiscal 2015, au fost eliminate 2 categorii de operațiuni și au fost introduse la cota super-redusă.
TVA super-redusă 5%
Cota super-redusă de TVA de 5% se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 următoarele
1. livrări de bunuri:
– manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
– livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, definite astfel:
1. clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
2. clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
3. locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m², exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%, respectiv: (i) în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%; (ii) în cazul familiilor, soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;
4. clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
2. prestări de servicii:
– serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);

Consultati noul cod fiscal aici


11 comentarii:

LovelyKocca spunea...

Pt import accesorii fashion din USA, valoare 500$ sa spunem, free shipping, cum estimezi-cat vor costa aproximativ, tva+taxe vamale?

Multumesc

Florentin spunea...

@LovelyKocca :Trebie sa consultati tariful vamal comun al CE ce poate fi gasit la link:http://www.numeris.com.ro/nomenclator/nomenclator%20vamal%20combinat.pdf sau intreaba un comisionar vamal .Pentru anumite bunuri aduse din SUA exista restrictii care sunt specificate de ambasadele SUA. Pentru un calcul corect mai ai nevoie de factura furnizorului si de factura de transport. Consulta un comisionar vamal .

Anonim spunea...

pentru deseuri din cupru , se platesc taxe vamale? precizez ca vreau sa cumpar 1 tona

Florentin spunea...

Nu platiti . In conformitatec cu Modificarea Instrucţiunilor privind Partea II, Titlul III “Regimuri vamale economice” din Regulamentul (CEE) nr 2454/93 al Comisiei din data de 2 iulie 1993 ce instituie regulile de aplicare ale Regulamentului (CEE) nr 2913/92 al Consiliului ce instituie Codul Vamal Comunitar publicate în Jurnalul Oficial C 269 din 24.9.2001, p.1 .Art.548, paragraful 1, în corelaţie cu anexa 75(care se deşeuri, resturi, reziduuri, rămăşiţe şi rebuturi,etc),aceste produse sunt supuse taxelor vamale care le aparţin.
In nomenclatorul vamalsi in instructiuni , deseurile de cupru au cod 7404 00 si sunt SCUTITE DE TAXE
Pentru siguranta intrebati si un comisionar vamal .

Florentin spunea...

Iata o situatie aparent banala: un client dintr-o tara UE va comanda o marfa, dar doreste sa i-o livrati nu la sediul din tara lui, ci undeva in Romania (la un punct de lucru de-al sau, la un partener etc.). Cum facturati - cu TVA sau fara?

La prima vedere, raspunsul e clar: cu TVA, dat fiind ca transportul se face in Romania. Si nici nu declarati tranzactia in Declaratia 390. Dar… raspunsul acesta este gresit!

Conform legislatiei fiscale in vigoare, factura trebuie sa fie fara TVA, la valoarea neta agreata cu clientul. Iar tranzactia se trece si in Declaratia 390.

Daca nu procedati astfel, veti avea 3 probleme:
1. veti plati amenda de 2% din valoarea tranzactiei pentru nedeclararea ei in 390;
2. societatea-client nu va plati factura, pe motiv ca este emisa gresit;
3. TVA-ul aplicat (chiar daca a fost aplicat incorect) va trebui platit catre bugetul de stat.

Anonim spunea...

Buna ziua,
As dori sa stiu care sunt demersurile vamale si cheltuielile, sau ce trebuie sa fac, pentru a importa o cantitate mica de argint direct din China ca si persoana fizica. In cazul in care transportul de face printr-un curier tipDHL, se mai platesc taxe vamale (TVA SI ALTELE) sau care-i procedura?Pachetul se va mai vamui ? va multumesc ptr raspuns

Florentin Sorescu spunea...

TVA se plateste in vama iar alte taxe le gasiti pe www.customs.ro la sectiunea TARIC din dreapta sus a paginii. Acolo gasiti alte taxe care se platesc pe orice produs in functie de tara de provenienta.Daca valoarea depaseste 100 Euro ,se vamuieste . Veti plati taxe vamale, tva etc in functie de valoarea facturata

Anonim spunea...

Buna ziua,
Doresc sa achizitionez 2 utilaje din China pentru a le folosi in procesul de productie.Care sint in acest caz taxele pe care trebuie sa le platesc (e vorba de un CNC si o masina de infoliat).Am vazut ca se poate face import prin casute postale sau firme de curierat din Germania pentru a evita taxele.Daca banii pentru achizitia acestor utilaje ii obtin din fonduri de la stat, pot face acest lucru, si daca da cum inregistrez actele in contabilitate?Multumesc.

Florentin Sorescu spunea...

Anonim : nu stiu sa existe restrictii sau conditii speciale la achizitionarea utilajelor din import cu fonduri acordate de stat ,privind taxele platite . Este necesar ca aceste utilaje sa aiba documente de provenienta :factura furnizorului +factura transportatorului(curierului). Inregistrarile contabile sunt in articol.In locul contului 371 ,,Marfuri "trebuie pus 2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJESIINSTALATII DE LUCRU) si in locul lui 401 pui 404 ,,Furnizori de imobilizari " Taxele depind de valoarea in vama si de tariful practicat de UE in relatia cu China , continut in TARIC

Delia spunea...

Buna seara, Puteti sa postati o monografie pt. tema: baza de impozitare TVA pentru import conform Codului fiscal 2016?, sa fie cateva exemple, mentionez ca imi sunt necesare pt. un referat.
Multumesc anticipat,
Delia

Florentin Sorescu spunea...

@Delia .Am facut cateva adaugari la postare .Exemple bune poti gasi in nirmele metodologice ale noului CF .Consulta art 289 din CF si norme la linkul
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#A289