Google Website Translator Gadget

luni, 7 mai 2012

Obligatiile fiscale cu termen in luna mai 2012

10 mai 2012
- Declaraţia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA (Formular 096) .Se depune  de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

15 mai 2012

- Situaţia livrărilor de ţigarete pentru luna aprilie . Se depune  de către antrepozitării autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse


- Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna aprilie .Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcool etilic şi alte produse alcoolice).

-Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna aprilie.Se depune de către antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

- Situaţia cu privire la produsele accizabile pentru luna aprilie.Se depune  către antrepozitării autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

25 mai 2012

- Impozitul reţinut la sursă în luna aprilie .Se plăteşte de către plătitorii de următoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Contribuţia trimestrială pentru medicamente pentru trimestrul I 2012.Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a plăti trimestrial pentru medicamentele gratuite şi compensate pe care le desfac pe piaţa românească o anumită contribuţie prin care să asigure finanţarea sistemului public de Sănătate.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formular 100).Se depune lunar de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, păr. 1.1. sau la alte termene de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, păr. 1.4.

-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate (Formular 112).Se depune de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului,

-Declaraţia de venit pentru anul 2011 (Formular 200)  se depune  către persoane fizice care au realizat în 2011:

·         venituri din activităţi independente,
·         venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare),
·         venituri din activităţi agricole,
·         câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare,
    operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

-Declaraţia privind veniturile realizate în 2011 (Formular 201).Se depune de către  contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate.
Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţa prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi.

- Cererea privind destinaţia sumei de până la 2% din impozitul pe venit anual Se depune până în 25 mai de către persoane fizice care realizează venituri din salarii, şi care:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora;
b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit;
c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

-Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2012 (Formular 220).Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

-Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (Formular 221) pentru anul 2012

-Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică (Formular 223) pentru anul 2012.Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România (Formular 224)

- Decontul de TVA (Formular 300)

-Decontul special de TVA (Formular 301)

-Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri (Formular 390 VIES)

-Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (Formularul 394)

29 mai 2012

-Situaţiile financiare anuale pentru 2011. Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice.

 Sursa :avocatnet

Niciun comentariu: