Google Website Translator Gadget

luni, 18 iunie 2012

Infiintarea intreprinderii familiale(IF)-documente


Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea întreprinderilor familiale*:
1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz);
8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
9. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
10. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale (declaraţie, etc.);
- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (acordul de constituire sau actul adiţional la acesta);
- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
11. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.


NOTĂ:
�� Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale; în cazul întreprinzătorilor persoane fizice nerezidente titulari ai întreprinderilor individuale, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
�� Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
�� Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
�� Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
�� Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
�� Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei întreprinderi familiale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.
* Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea comercianţilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi/sau autorizarea funcţionării în baza declaraţiilor tip pe propria răspundere.
2
*
* *
I. Dovezile privind sediul profesional / puncte de lucru pot fi făcute, la alegerea solicitantului, cu unul dintre următoarele documente:
1. Certificat de rol fiscal/rol agricol, în termen de valabilitate, sau
2. Contract de vânzare-cumpărare, intabulat*, sau
3. Contract de schimb, intabulat*, sau
4. Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice
şi persoane juridice ori între persoane fizice, sau
5. Contract de subînchiriere, sau
6. Contract de concesiune, intabulat*, sau
7. Contract de leasing imobiliar, sau
8. Contract de comodat, în original, în formă autentică sau sub semnătură privată, însoţit de actul doveditor al proprietarului, intabulat*, sau
9. Contract de donaţie, în formă autentică, intabulat*, sau
10. Contract de uz, sau
11. Contract de uzufruct, sau
12. Extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, sau
13. Certificat de moştenitor, sau
14. Act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, intabulat*, sau
15. Hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea (intabulată*) sau folosinţa/uzufructul, sau
16. Hotărâre judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, intabulată*, sau
17. Proces verbal de recepţie a construcţiei, intabulat*, sau
18. Act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite.
II. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:
- diploma;
- certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
- certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
- atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
- atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
- orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
III. Acordul de constituire al întreprinderii familiale se încheie în formă scrisă, ca o condiţie de valabilitate.
Acordul de constituire va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
- numele şi prenumele membrilor;
- reprezentantul;
- data întocmirii;
* Pentru actele încheiate şi transcrise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, se va aplica prevederea art. 58 din lege.
3
- participarea fiecărui membru la întreprindere;
- condiţiile participării;
- cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii;
- raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere.
IV. Prin acordul de constituire a întreprinderii, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. Prin acordul de constituire se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune, care pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau la pierderile întreprinderii.
V. Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
VI. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
VII. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
VIII. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Niciun comentariu: