Google Website Translator Gadget

marți, 12 martie 2013

Fisa sintetica a contribuabilului poate fi accesata online


In Monitorul Oficial nr.126/07.03.2013 a fost publicat Ordinul nr. 230 din 03.01.2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului
Prin acest ordin se aprobă Procedura de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului.
PROCEDURĂ de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului
I. Dispoziții generale
1. În vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili și funcționarii publici din cadrul organului fiscal și simplificării accesului la o informație rapidă și exactă, informațiile cuprinse în evidența creanțelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, asigurându-se astfel transparența datelor cuprinse în fișa pe plătitori.
2. Contribuabilii pot accesa informațiile prevăzute la pct. 1, de pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital.
3. Pentru utilizarea accesului controlat la dosarul fiscal, contribuabilii pot solicita emiterea unui certificat digital în baza formularelor 152 și 153, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta procedură, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.
4. După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spațiul său privat, unde vizualizează informații din dosarul fiscal prin accesarea aplicației „Dosar fiscal”.
II. Mod de accesare
5. La accesarea serviciului de acces controlat la dosarul fiscal al contribuabilului se afișează meniul principal care conține 4 submeniuri de lucru, astfel:
a) submeniul DATE IDENTIFICARE;
b) submeniul VECTOR FISCAL;
c) submeniuri pentru fiecare DECLARAȚIE;
d) submeniul SITUAȚIE SINTETICĂ.
6. În mod automat, aplicația afișează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul de identificare fiscală pentru care dorește afișarea informațiilor.
7. Se lansează acțiunea de căutare a datelor pentru codul de identificare fiscală furnizat. În absența acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile, însă acestea nu vor avea conținut.
III. Informații afișate
8. Submeniul DATE IDENTIFICARE În acest submeniu se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secțiuni, astfel:
8.1. Secțiunea de date comune, care prezintă principalele date de identificare, comune tuturor tipurilor de coduri de identificare fiscală. În prima parte a secțiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat și denumirea contribuabilului, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, cu includerea numărului și datei declarației, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregistrarea ca plătitor de T.V.A., tipul sediului.
8.2. Secțiunea de date specifice, care prezintă principalele date specifice, caracteristice tipului de contribuabil selectat, și categoriile pentru care se prezintă informații de identificare specifice, respectiv:
8.2.1. Persoană juridică La această categorie se regăsesc informații privind forma de organizare, informații despre codul CAEN, domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili, stare, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, plătitor T.V.A., tip sediu.
8.2.2. Persoană fizică autorizată La această categorie se regăsesc informații privind forma de organizare și informații despre codul CAEN (numărul și denumirea acestuia, precum și anul din care contribuabilul are asociat acest cod). În funcție de categoria de persoană fizică (profesii libere sau prestatoare de activități comerciale) se prezintă codul numeric personal, numele și prenumele, codul CAEN (denumirea și anul de atribuire), numărul de înregistrare la registrul comerțului.
8.2.3. Instituție publică La această categorie se regăsesc informații privind actul normativ de înființare, sistemul de finanțare, organul tutelar, sectorul de activitate.
8.2.4. Persoană juridică nerezidentă La această categorie se regăsesc informații privind codul de identificare fiscală în țara de apartenență și forma juridică.
9. Submeniul VECTOR FISCAL În acest submeniu se prezintă informații legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuție, datele de început și sfârșit (dacă este cazul) și periodicitatea declarării acestora.
10. Submeniuri pentru fiecare DECLARAȚIE În acest submeniu se prezintă informații cu privire la declarațiile depuse, grupate după tipul declarației sub formă tabelară, în ordinea descrescătoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, pe luna de raportare.
11. Submeniul SITUAȚIE SINTETICĂ Submeniul cuprinde informații referitoare la obligațiile de plată datorate.
11.1. Obligații fiscale datorate:
a) titlu de creanță (declarație, decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii etc.);
b) tipul de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
c) scadența soldului obligației de plată neachitate;
d) categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate și dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eșalonare la plată, amendă);
e) termen de plată;
f) soldul debitor reprezentând obligația de plată rămasă neachitată din titlul de creanță.
11.1.1. În situația în care contribuabilul dorește să vizualizeze informații cu privire la situația sa fiscală, acesta va accesa câmpul „Obligații fiscale datorate”, moment în care se afișează informații grupate pe ani calendaristici, în cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, iar în cadrul fiecărui an, pe luni calendaristice.
11.1.2. Pentru a putea vizualiza informații cu privire la proveniența sumelor datorate într-o anumită lună, contribuabilul va selecta luna respectivă, moment în care i se vor afișa informații referitoare la soldul obligațiilor fiscale datorate.
11.1.3. Pentru obținerea unei situații fiscale detaliate, contribuabilul va accesa câmpul „Soldul obligațiilor fiscale datorate”, moment în care se vor afișa toate tipurile de impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului general consolidat, împreună cu soldurile aferente.
11.1.4. Prin accesarea câmpurilor reprezentând soldurile aferente fiecărui tip de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat se afișează informații cu privire la titlurile de creanță din care provin, scadențele obligațiilor fiscale neachitate, categoria de sumă, termenul de plată a acestora și cuantumul sumei neachitate.
11.2. Stingerea obligațiilor de plată Informațiile cuprinse în formularul „Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale”, al cărui model a fost instituit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, cu modificările și completările ulterioare, pot fi accesate de către contribuabili pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secțiunea „Informații publice”.
IV. Dispoziții finale
12. Lunar, pentru fiecare zonă de informații se realizează actualizarea acestora, iar data ultimei actualizări a acestora se menționează ori de câte ori sunt solicitate aceste informații.
13. În vederea asigurării accesului contribuabililor la informațiile cuprinse în submeniul SITUAȚIE SINTETICĂ, organul fiscal competent afișează, până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală toate aceste informații.
14. După luarea la cunoștință de către contribuabili a informațiilor cuprinse în submeniul SITUAȚIE SINTETICĂ, acestea pot fi utilizate în vederea corelării evidenței fiscale cu evidența contabilă a contribuabilului.

Niciun comentariu: