Google Website Translator Gadget

luni, 12 mai 2014

Acte necesare deschiderii unui punct de lucru

1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administraţie/
directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);
Pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea de sedii secundare de către RA şi organizaţiile cooperatiste de credit, în
locul hotărârii prevăzută mai sus, se vor depune, după caz:
- hotărârea consiliului de administraţie (original);
- hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori (original).
3. Dovezile privind sediile secundare (copii);
4. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.
230/2007 (completat pe formular-tip, original);
5. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).
6. Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care
să rezulte, după caz, că:
- persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar,
protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;

- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
􀀩 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
􀀩 În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; în cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum
sunt definite de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie
1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenţie, respectiv în
forma supralegalizată de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite
în statele cu care România are încheiate convenţii/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.
􀀩 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei
sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
􀀩 Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru
completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
􀀩 Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate şi
numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau
prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă.
􀀩 Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba
română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
􀀩 Pentru înregistrarea în registrul comerţului a desfiinţării unui sediu secundar, solicitantul va ataşa la cererea de înregistrare
aceleaşi documente mai puţin declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, care va fi înlocuită cu
certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip.
Sursa :www.onrc.ro

Niciun comentariu: