Google Website Translator Gadget

luni, 5 mai 2014

Bilantul pentru 31 decembrie 2013

Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 70/2014.

Termenele de depunere ale situaţiilor financiare anuale sunt reglementate de art. 36 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, după cum urmează:

a) persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 1 martie 2014;

b)
pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, raportarea contabilă anuală, adică până pe data de 31 martie 2014;

c)
asociaţiile şi fundaţiile, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 aprilie 2014;

d)
societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 mai 2014.
Pentru anul 2013, în funcţie de valoarea cifrei de afaceri, de active şi de numărul de salariaţi, se va avea în vedere posibilitatea întocmirii următoarelor situaţii financiare:

1) situaţii financiare simplificate, pentru entităţile care nu au depăşit în anul de referinţă o cifră de afaceri netă şi totalul activelor de 35.000 de euro pentru fiecare dintre aceşti indicatori.

Notă: acest sistem este unul opţional prevăzut de art. 5 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări.

Situaţiile financiare simplificate se compun din:

- bilanţul simplificat;
- contul de profit şi pierdere simplificat.

De reţinut: nu se necesită întocmirea Notelor explicative la bilanţ.

2) pentru întocmirea situaţiilor financiare prescurtate, vom ţine cont de următoarele criterii:

- total active suma de 3.650.000 de euro;
- cifra de afaceri suma de 7.300.000 de euro;
- număr de salariaţi 50 de persoane.

Dacă entitatea nu depăşeşte două dintre aceste criterii, va depune situaţii financiare prescurtate, ce se compun din:

- bilanţ prescurtat;
- cont de profit şi pierdere prescurtat;
- note explicative la bilanţ.

Opţional, acestea pot depune şi Situaţia fluxurilor de numerar, respectiv Situaţia modificării capitalurilor proprii.

Dacă entitatea depăşeşte două dintre criteriile mai sus amintite, va depune situaţii financiare cu cinci componente, astfel:

- bilanţ;
- cont de profit şi pierdere;
- note explicative la bilanţ;
- situaţia fluxurilor de numerar;
- situaţia modificării capitalurilor proprii.

De reţinut: aceste două criterii trebuie să fie depăşite timp de două exerciţii financiare consecutive. În această situaţie, entitatea va fi supusă şi auditului statutar. Practic, criteriile de audit statutar sunt aceleaşi ca şi pentru formatul situaţiilor financiare cu cinci componente.

Notă: Vor fi auditate, indiferent de aceste criterii, entităţile care sunt supuse auditului prin lege specială (cotate pe o piaţă reglementată sau entităţi de interes public).
Situaţiile financiare se pot depune la unităţile ANAF prin următoarele modalităţi:

a) prin transmitere electronică;
b) prin depunerea direct la registratura ANAF;
c) transmitere prin poştă prin scrisoare cu valoare declarată.
Situaţiile financiare anuale se depun însoţite de următoarele documente:
- Raportul administratorului (al directoratului);
- Raportul cenzorilor sau auditorilor, în funcţie de forma de organizare;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor sau Acţionarilor, din care să rezulte modul de repartizare a beneficiilor/pierderilor;
- Declaraţia administratorului cu privire la politicile contabile utilizate.
Sursa :legestart.ro

Niciun comentariu: