Google Website Translator Gadget

joi, 26 noiembrie 2015

Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Coform prevederilor OMFP 1802/2014, evaluarea imobilizarilor presupune respectarea anumitor reguli.

 Citex ,,(1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit
caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (2) Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus
intre valoarea de inventar  si valoarea contabila  se evidentiaza  distinct in contabilitate, in conturi de
ajustari, aceste elemente mentinandu‐se la valoarea lor de intrare.
    85.  ‐  (1) Evaluarea imobilizarilor corporale  si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea de inventar, stabilita  de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit legii. fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
    (2) Corectarea valorii imobilizarilor necorporale  si corporale  si aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari
suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.
    (3) In cazul imobilizarilor corporale  si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere,
evaluatorii autorizati, potrivit legii, sau personalul entitatii pot utiliza diferite metode de evaluare (de
exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
  
  86. ‐ (1) Pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, in afara
constatarii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate in considerare surse externe si interne de informatii.
    (2) La sursele externe de informatii se incadreaza aspecte precum:
    ‐ pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a scazut semnificativ mai mult decat ar fi
fost de asteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizarii;
    ‐ pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau
astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.     (3) Din sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele elemente:     ‐ exista indicii de uzura fizica sau morala a imobilizarii;
 ‐ raportarile interne pun la dispozitie indicii cu privire la faptul ca rezultatele economice ale unei
imobilizari sunt sau vor fi mai slabe decat cele scontate.
    Indiciile de depreciere a imobilizarilor, puse la dispozitie de raportarile interne, includ:
    ‐ fluxul de numerar necesar pentru achizitionarea unei imobilizari similare, pentru exploatarea
sau intretinerea imobilizarii este semnificativ mai mare decat cel prevazut initial in buget;
    ‐ rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevazut in buget;
    ‐  o scadere semnificativa  a profitului din exploatare prevazut in buget, respectiv o crestere
semnificativa a pierderilor prevazute in buget, generate de imobilizare etc.
    (4) Deciziile privind reluarea unor deprecieri inregistrate in conturile de ajustari au la baza 
constatarile comisiei de inventariere. Pot exista si unele indicii ca o pierdere din depreciere recunoscuta in perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporala  sau corporala  nu mai exista  sau s‐a redus. La aceasta evaluare se tine cont de surse externe si interne de informatii.
    (5) In categoria surselor externe de informatii se pot incadra urmatoarele:
    ‐ valoarea de piata a imobilizarii a crescut semnificativ in cursul perioadei;
    ‐ in cursul perioadei au avut loc modificari semnificative cu efect favorabil asupra entitatii sau se
estimeaza  ca  astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat, in mediul tehnologic, comercial,economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.
    (6) Dintre sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele:
    ‐ pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect favorabil asupra entitatii,
sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat in ceea ce priveste gradul sau modul in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Aceste modificari includ costurile efectuate in timpul perioadei pentru a imbunatati  si a creste performanta imobilizarii sau pentru a restructura activitatea careia ii apartine imobilizarea;
    ‐ raportarile interne dovedesc faptul ca performanta economica a unei imobilizari este sau va fi
mai buna decat s‐a prevazut initial etc.
    87.  ‐  Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza  la cost, mai putin
amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa ladata reevaluarii, mai putin orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate.
    88. ‐ (1) Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere
constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.
    (2) Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie.
    (3) In intelesul prezentelor reglementari, prin valoare realizabila  neta  a stocurilor se intelege
pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus
costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.
    89.  ‐  (1) Evaluarea la inventar a creantelor  si a datoriilor se face la valoarea lor probabila  de
incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila  a creantelor se inregistreaza  in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.
    (2) Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
    (3) Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei
in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala  a
Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar. In scopul prezentarii in bilant, valoarea creantelor,astfel evaluate, se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare.
    90.  ‐  (1) Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie,
acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se prezinta in bilant in conformitate cu prevederile legale.
    (2) Disponibilitatile banesti  si alte valori similare in valuta se evalueaza  in bilant  la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
    (3) Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscale, tichetelor de
calatorie, bonurilor cantitati fixe, a biletelor de spectacole, de intrare in muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominala.
    In cazul unor bunuri de aceasta natura depreciate sau fara utilizare se constituie ajustari pentru
pierdere de valoare.
    91. ‐ (1) Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o
piata  reglementata  se evalueaza  la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele
netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
    (2) Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric, mai
putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
    92.  ‐  Pentru elementele de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de
inventar si valoarea contabila se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.
    93. ‐ Capitalurile proprii raman evidentiate la valorile din contabilitate.
    94. ‐ La fiecare data a bilantului:
    a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt
acreditivele  si depozitele bancare, creante  si datorii in valuta) trebuie evaluate  si prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate  si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar,dupa caz.
    b) Pentru creantele  si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta  din evaluarea acestora se
inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupa caz. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a).
    c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari,
stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data
efectuarii tranzactiei.
    d) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta  si inregistrate la valoarea justa  (de
exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale la aceasta valoare "Niciun comentariu: