Google Website Translator Gadget

miercuri, 31 octombrie 2012

Notiuni de baza pentru SRL

       
         Societatea cu rãspundere limitatã, abreviată(, S.R.L., sau SRL) este un tip de entitate economică ,o a sociaţie de persoane care răspunde în fața legii și a terţilor doar cu capitalul de start al companiei, al cărui valoare minimă este de cel puțin de 200 de lei. Din cauza acestei limitări a răspunderii legale, fiecare SRL trebuie să indice clar acest capital de start în orice relație economică cu orice partener, pentru ca partenerul său partenerii de afaceri să știe exact acoperirea maximă a oricărei activități economice.
            Acest tip de societate are caracteristicile următoare
- este o asociaţie de persoane alcătuită din maximum 50 de persoane .
- contractul şi statutul sunt autentificate - capitalul social minim de 200 lei este divizat în părţi sociale  ce nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile,ci sunt părţi egale cu valoare fixă , care nu pot fi mai mici de 10 lei.
- aportul(partea  subscrisă şi depusă de fiecare asociat) în natură  este limitat  la 60% . Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. (ex: mijloace fixe,clădiri,terenuri,creanţe). În cazul în care există un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate. Se solicită,în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registruluicomerţului cu plata taxei de registru.
 -părţile sociale pot fi transmise ,prin cesiune,fără restricţii între asociaţi şi chiar pot fi cedate unor persoane din afara societăţii,dacă 75%dintre asociaţi decid acest lucru ,în urmă hotărârii luate în şedinţa AGA,cu excepţia cazuil dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, când societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat. Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii şi produce efecte către terţi de la data la care are loc înscrierea
- asociaţii pot fi remuneraţi pentru prestaţii efectuate în societate , dar această remuneraţie nu se consideră a fi aport la constituirea SRL
I.Actul constitutiv  . Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul. Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite,de asemenea, act constitutiv.Denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii.
                Actul constitutiv al societãţii va cuprinde :
a) datele de identificare a asociaţilor;
b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;
d) capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării. Se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul sau;
e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
h) durata societăţii;
i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
 II.Capital social minim 200 lei. Societatea cu răspundere limitată este obligatã să verse integral capitalul social subscris, la data constituirii . Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
III Asociatul unic. O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. La autentificarea actului constitutiv,la darea de dată certă a acestuia, se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.
        O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. În cazul încălcării prevederilor legale, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătoreasca a unei societăţi astfel constituită.
În cazul societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii. Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată . Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui asociat unic este.
IV Sediul. Pentru sediu,la Registrul Comerţului ,trebuie prezentate următoarele documente: Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la  administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
- Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obţine prin intermediul oficiului registrului comerţului);
- Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediulsocial, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
        La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi, daca este îndeplinită cel putin una dintre următoarele condiţii:
a) imobilul, prin structura lui, permite funcţionare mai multor societăţi in încăperi diferite;
b) cel putin o persoana este, in condiţiile legii, asociat in fiecare dintre societăţi;
c) daca cel putin unul dintre asociaţii este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii.
(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care da data certa va refuza operaţiunile solicitate, daca din documentaţia prezentata rezulta ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
Ghid de înfiinţare    ONRC link
 obligaţii fiscale şi descriere linkNiciun comentariu: