Google Website Translator Gadget

miercuri, 29 iunie 2011

Infiintarea unui SRL

Continutul dosarului si pasii de urmat (link)
I. Avantaje şi dezavantaje la înfiinţarea unui SRL
Principalele avantaje ale înfiinţării unei SRL sunt:

A) asociaţii firmei răspund în faţa creditorilor cu patrimoniul firmei, şi nu cu averea proprie în limitele prevăzute de lege;
B) nu este necesară pregătirea profesională pentru codurile CAEN din actul constitutiv;
C) societatea poate trece în obiectul de activitate oricâte coduri CAEN doreşte, mai puţin cele reglementate prin legi speciale.
D) există două opţiuni pentru plata impozitului trimestrial: 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit;
Dacă se optează pentru plata impozitului de 16% firma nu este obligată să aibă salariaţi;

Principalele dezavantaje ale înfiinţării unei SRL:

A) dacă se alege varianta de impozitare 3% pe venituri, societatea este obligată ca în termen de 60 zile de la înfiinţare să angajeze un salariat cu contract individual de muncă;
B) dubla impozitare a profitului: o dată 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit aferent firmei şi 16% impozit pe dividende;
C) patronul intră în posesia profitului realizat în anul următor prin repartizarea profitului ca dividende.

II. Etape de înfiinţare

Inregistarea propriu-zisă se face la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Formularele şi lista documentelor necesare precum şi ghidul de completare se găsesc pe www.onrc.ro.

În funcţie de vectorul fiscal ales la înfiinţare şi de modificările ce vor apărea în acesta, este necesară deplasarea la ANAF pentru completarea declaraţiei 010 –Declaratie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

III. Fiscalitate

Impozitarea

Există 2 opţiuni de impozitare:

 A) 3% impozit pe venit –conditii ce trebuie îndeplinite: angajarea a minim unui salariat şi până la maxim 9 salariaţi cu contract individual de muncă, în termen de 60 zile de la data eliberării certificatului de la Registrul Comerţului; cifră de afaceri să nu depăşească 100.000 euro. Nu pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor următoarele persoane juridice care: desfăşoară activităţi în domeniul bancar; desfăşoară activităţi în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au capital social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 angajaţi.
Deoarece se aplică o cotă fixă asupra cifrei de afaceri,la microintreprindere nu există noţiunea de cheltuieli nedeductibile, tratamentul de nedeductibil aplicându-se doar societăţilor plătitoare de impozit pe profit. Cheltuielile înregistrate vor diminua rezultatul exerciţiului, vor afecta aşadar profitul şi rezultatul care se va repartiza.
 B) 16% impozit pe profit – nu este necesară angajarea nici unui salariat, profitul impozabil la care se aplică cota de 16% se calculează după formulă: Venituri impozabile - Cheltuieli deductibile + Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile

Indiferent de formă de impozitare aleasă, impozitul calculat se declară şi se plăteşte trimestrial până la data de 25 a lunii următoare pentru trimestrul încheiat.

Atenţie!
O firma poate fi microintreprindere plătitoare de impozit pe venit 3% sau microintreprindere plătitoare de impozit pe profit 16%.

Cu salariaţi sau fără?

Primul pas pentru angajarea unui salariat îl reprezintă întocmirea Contractului individual de muncă şi transmiterea acestuia la Inspectoratul teritorial de muncă (ITM) prin intermediul programului Revisal cu o zi înainte de începerea derulării contractului. De asemenea, fiecărui salariat i se întocmeşte un dosar care trebuie să cuprindă documentele necesare angajării, un exemplar din Contractul individual de muncă, iar pe parcurs se completează cu actele adiţionale întocmite şi alte documente care le modifică pe cele iniţiale.

Înaintea angajării unui salariat este obligatoriu controlul medical la cabinetul de Medicină Muncii, apoi acest control se afectueaza anual.

Salariatului nou venit i se aduc la cunoştinţă prevederile Regulamentului intern al firmei, i se înmânează un exemplar din fişa postului, este instruit pe linie de Sănătate şi securitate în muncă. Angajatorului îi este necesară dovada ca angajatul a luat la cunoştinţă despre toate acestea.

Taxe şi impozite aferente fondului de salarii

Angajat:
10.5% contribuţie individuală de asigurări sociale (pensii -CAS)
5.5% contribuţie la fondul naţional unic de sănătate (CASS)
0.5% contribuţie individuală pentru şomaj
16% impozit pe veniturile din salarii

Angajator:
20.80% contribuţie la fondul de pensii (CAS)
5.2 % contribuţie la fondul naţional unic de sănătate (CASS)
0.5% contribuţie la fondul de şomaj
0.85% contribuţie pentru concedii şi îndemnizaţii
0.25% contribuţie la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
0.1-... % contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în funcţie de codul CAEN al activităţii principale declarate.

Salariul minim garantat în plata pentru 2011 este de 670 lei pentru un program de 8 ore.

Contractele de muncă pot fi încheiate pentru normă întreagă – 8 ore – dar şi cu timp parţial.

În cazul în care nu există salariaţi angajatorul nu are nici una din obligaţiile prezentate mai sus.

Taxa pe valoarea adăugată

La înfiinţare, firma poate opta pentru a fi plătitor de TVA sau nu.

Opţiunea de neplătitor este activă până la depăşirea plafonului de 35.000 euro cifră de afaceri/an, respectiv 119.000 lei (curs euro calculat la data aderării României la UE), firma are obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare ale lunii următoare depăşirii plafonului să se înregistreze ca plătitor de TVA prin depunerea formularului 010.

Dacă se optează pentru varianta “neplătitor de TVA” nu există posibilitatea ca firma să poată deduce TVA-ul de pe facturile de achiziţii. La emiterea facturilor, de asemenea, nu se va evidenţia TVA-ul aferent.

Dacă se optează pentru varianta “plătitor de TVA” de pe facturile de achiziţii se deduce TVA-ul, pe facturile emise se colectează TVA.

TVA deductibil (facturi primite) > TVA colectat (facturi emise) = TVA de recuperat de la bugetul statului

TVA deductibil (facturi primite) < TVA colectat (facturi emise) = TVA de plata la bugetul statului

Obligaţii declarative

În funcţie de opţiunile firmei la înfiinţare, o societate are următoarele obligaţii declarative:
- Declaraţia 100 trimestrială privind obligaţiile de plata la bugetul de stat;
- Declaraţia 101 anuală privind impozitul pe profit;
- Declaraţia 112 declaraţie lunară privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate;
- Declaraţia 300 lunară sau trimestrială decont de taxa pe valoarea adăugată;
- Declaraţia 390 lunară privind achiziţiile şi livrările intracomunitare;
- Declaraţia 392 A anuală privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precedent;
- Declaraţia 392 B anuală privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precedent;
- Declaraţia 394 semestrială privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional;

În cazul în care societatea are salariaţi există obligativitatea depunerii centralizatorului fişelor fiscale până la data de 28 februarie a anului următor pentru anul încheiat.

De asemenea, în termen de 150 zile calendaristice ale anului următor se depun situaţiile financiare anuale pentru anul încheiat.

Registre obligatorii.

- Registrul unic de control
- Registrul de evidenţă fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit
- Registrul jurnal
- Registrul inventar
- Cartea mare

Niciun comentariu: