Google Website Translator Gadget

miercuri, 6 noiembrie 2013

MFP a publicat un nou proiect de modificare a reglementarilor contabileMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE


Ordin pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile


În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:


Art. I. – Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale.”2. La punctul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, creşterea netă a activelor, rezultată din vânzarea produselor sau serviciilor, sau descreşterea datoriilor ca rezultat al anulării unei datorii).

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii datoriilor sau reducerii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).”

3. La punctul 51, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziţie include şi costurile direct atribuibile achiziţiei lor.”4. Punctul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„92. – (1) Imobilizările corporale reprezintă active care:

a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

(2) Unele elemente de imobilizări corporale pot fi achiziţionate din motive de siguranţă sau legate de mediu. Achiziţia unor astfel de imobilizări corporale, deşi nu creşte în mod direct beneficiile economice viitoare ale oricărui element existent de imobilizări corporale, poate fi necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizări corporale îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active deoarece dau posibilitatea unei entităţi să obţină din activele conexe beneficii economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar putea obţine dacă elementele respective nu ar fi fost dobândite.

(3) Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale.

În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele cazuri, ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual, cum ar fi matriţele, aparatele de măsură şi control, uneltele şi alte elemente similare, şi să se aplice criteriile de recunoaştere valorii agregate a acestora.

(4) Piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi recunoscute în profit sau pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante şi echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza mai mult de o perioadă.”5. Punctul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„106. – (1) Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de natura acestor cheltuieli.

(2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.”6. Punctul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„107. – (1) O entitate nu recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costurile întreţinerii zilnice a elementului respectiv. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe măsură ce sunt suportate. Costurile întreţinerii zilnice sunt reprezentate, în principal, de costurile cu manopera şi consumabilele şi pot include costul pieselor mici. Scopul acestor cheltuieli îl constituie reparaţiile şi întreţinerea elementului de imobilizări corporale.

(2) Cheltuielile cu lucrările de reparaţii şi întreţinere efectuate potrivit condiţiilor tehnice de exploatare a activelor respective, care au ca rezultat fie îmbunătăţirea parametrilor, fie asigurarea condiţiilor de exploatare pentru perioada următoare se includ în valoarea activului respectiv. Aceste cheltuieli pot cuprinde sumele facturate de furnizori pentru lucrările efectuate sau valoarea manoperei şi consumurilor de stocuri, amortizarea şi alte cheltuieli atribuibile în cazul lucrărilor executate în regie proprie.

(3) Lucrările de reparaţii la imobilizările corporale amortizate integral şi care mai pot fi folosite majorează valoarea acestora, cu excepţia cheltuielilor menţionate la alin. (1).

(4) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp. Entitatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite a unui astfel de element când acel cost este suportat, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru imobilizările corporale.”7. La punctul 110, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare, cum ar fi numărul de schimburi în care este utilizat activul, precum şi în cazul efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele determinate de întreţinerile zilnice, sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.

(5) În cazurile menţionate la alin. (4), inclusiv în situaţia prevăzută la pct. 121 alin. (3) din prezentele reglementări, durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare.”8. La punctul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv. La expirarea contractului, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări.”9. La punctul 121, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevaluării imobilizării corporale, acesteia i se stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare.”10. După punctul 124 se introduce un nou punct, punctul 1241, cu următorul cuprins:

„1241. – În cazul terenurilor care au fost reevaluate, la scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor scoase din evidenţă, şi se evidenţiază în contul 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare".”11. Punctul 1701 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1701. – (1) Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, înregistrează certificatele primite în contul 507 "Certificate verzi acordate”, pe seama veniturilor (contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct). La înregistrarea în contabilitate, certificatele verzi primite se evaluează la preţul de tranzacţionare de la data primirii, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - S.A.).

(2) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi evidenţiate în contul 507 "Certificate verzi acordate” se evaluează la valoarea de tranzacţionare publicată de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM - S.A.) pentru ultima tranzacţie, cu reflectarea în rezultatul perioadei a diferenţelor rezultate (contul 768 "Alte venituri financiare" sau contul 668 "Alte cheltuieli financiare", după caz).

(3) La vânzarea certificatelor verzi se recunoaşte câştigul rezultat (contul 764 „Venituri din investiţii financiare cedate”), respectiv pierderea înregistrată (contul 664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate”) din vânzarea acestora.”12. După punctul 1704 se introduce un nou punct, punctul 1705, cu următorul cuprins:

„1705. – (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 1701 alin. (1), contravaloarea certificatelor verzi a căror acordare se amână conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul 266 „Certificate verzi amânate”, pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 "Venituri înregistrate în avans"/analitic distinct). Veniturile înregistrate în avans se evidenţiază în contul de profit şi pierdere (contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct) pe măsura vânzării certificatelor verzi.

(2) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi prevăzute la alin. (1) se evaluează potrivit regulilor aplicabile creanţelor imobilizate, cuprinse în prezentele reglementări contabile.

(3) La vânzarea certificatelor verzi prevăzute la alin. (1) se recunoaşte venitul din vânzare (contul 764 „Venituri din investiţii financiare cedate”), concomitent cu evidenţierea costului acestora (contul 664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate”).”

13. Punctul 190 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„190. – (1) Creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la costul de achiziţie (articol contabil 461 „Debitori diverşi” = 462 „Creditori diverşi”). Valoarea nominală a creanţelor astfel preluate se evidenţiază în afara bilanţului (contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”).

(2) În cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziţie al acesteia, diferenţa până la suma preluată (valoarea nominală a creanţei) reprezintă venit la data încasării (contul 758 „Alte venituri din exploatare” /analitic distinct).”14. La punctul 198, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Impozitul pe profit, precum şi celelalte impozite pentru care legislaţia fiscală prevede efectuarea de plăţi anticipate, se reflectă distinct în contabilitate, pe seama cheltuielilor şi a conturilor de datorii, cu evidenţierea separată a achitării contravalorii acestora.”15. La punctul 233, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) – Subvenţiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi subsidii, alocaţii, prime sau transferuri.”16. După punctul 235 se introduc două noi puncte, punctele 2351 şi 2352, cu următorul cuprins:

„2351. – (1) Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, nu trebuie recunoscute până când nu există siguranţa rezonabilă că:

a) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor; şi

b) subvenţiile vor fi primite.

(2) Doar primirea unei subvenţii nu oferă în sine dovezi concludente că toate condiţiile ataşate acordării subvenţiei au fost sau vor fi îndeplinite.

2352. – (1) Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanţare, potrivit contractelor încheiate, fără a se întocmi situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.

(2) Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente se procedează astfel:

a) din punct de vedere al contului de profit şi pierdere:

- în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor;

- la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor efectuate;

b) din punct de vedere al bilanţului:

- creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;

- periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.”17. După punctul 236 se introduc două noi puncte, punctele 2361 şi 2362, cu următorul cuprins:

„2361. – (1) În cele mai multe situaţii, perioadele de-a lungul cărora o entitate recunoaşte cheltuielile legate de o subvenţie guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute de regulă în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor, şi în proporţia, în care amortizarea acelor active este recunoscută.

(2) O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada în care devine creanţă.

(3) În anumite circumstanţe, o subvenţie guvernamentală poate fi acordată în scopul oferirii de ajutor financiar imediat unei entităţi. Astfel de subvenţii pot fi limitate la o anumită entitate şi pot să nu fie disponibile unei clase întregi de beneficiari. În acest caz, recunoaşterea subvenţiei în contul de profit şi pierdere are loc în perioada în care entitatea îndeplineşte condiţiile pentru primirea subvenţiei.

(4) O subvenţie guvernamentală reprezintă o creanţă pentru o entitate în situaţia în care compensează cheltuieli sau pierderi suportate într-o perioadă precedentă. O astfel de subvenţie este recunoscută în contul de profit şi pierdere al perioadei în care devine creanţă de încasat.

(5) Entitatea prezintă în notele explicative informaţii referitoare la subvenţiile primite, destinaţia acestora şi elementele care justifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea subvenţiilor.

2362. – Subvenţiile legate de activele neamortizabile pot impune, prin contractele încheiate, îndeplinirea anumitor obligaţii. În acest caz, subvenţiile se recunosc drept venituri pe parcursul perioadelor în care sunt suportate costurile îndeplinirii respectivelor obligaţii. De exemplu, o subvenţie pentru teren poate fi condiţionată de construirea unei clădiri pe terenul respectiv. În acest caz, subvenţia se recunoaşte în contul de profit şi pierdere pe parcursul duratei de viaţă a clădirii.”18. La punctul 237, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) – În cazul terenurilor pentru care s-au primit subvenţii, la scoaterea din evidenţă a acestora subvenţia aferentă părţii cedate se transferă la venituri, corespunzător valorii contabile a terenurilor scoase din evidenţă.”

19. La punctul 238, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) O entitate prezintă în notele explicative informaţii privind condiţiile care nu au fost îndeplinite în legătură cu subvenţiile guvernamentale şi obligaţiile ce derivă din neîndeplinirea acestora.”20. La punctul 256, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„256. – (1) Veniturile din exploatare cuprind:

a) venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi prestări de servicii. În această categorie se includ şi veniturile realizate din vânzarea de locuinţe de către entităţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea de locuinţe.

Unele entităţi pot practica programe de fidelizare a clienţilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achiziţiona bunuri sau servicii gratuite sau cu preţ redus, ca parte a unei tranzacţii de vânzare de bunuri sau prestări de servicii, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare. Entitatea contabilizează punctele cadou ca o componentă identificabilă a tranzacţiei în cadrul căreia acestea sunt acordate (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct). Suma corespunzătoare punctelor cadou se recunoaşte drept venit în momentul în care entitatea îşi îndeplineşte obligaţia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienţii pot utiliza punctele cadou. Dacă se estimează că nivelul cheltuielilor necesare îndeplinirii obligaţiei de a furniza premiile depăşeşte contravaloarea primită sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le răscumpără, pentru diferenţa aferentă entitatea înregistrează în contabilitate un provizion;”21. La punctul 258, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Evaluarea momentului în care o entitate a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o examinare a circumstanţelor în care s-a desfăşurat tranzacţia. În cele mai multe cazuri, transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia cumpărătorului. Acesta este cazul celor mai multe vânzări cu amănuntul. În alte cazuri, transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate apare într-un moment diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor în posesia cumpărătorului.

Dacă o entitate păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzacţia reprezintă o vânzare şi veniturile sunt recunoscute. De exemplu, un vânzător poate păstra titlul de proprietate asupra bunurilor doar pentru a se asigura că va încasa suma care se datorează. Într-un asemenea caz, dacă entitatea a transferat riscurile şi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, tranzacţia este o vânzare şi veniturile sunt recunoscute. Un alt exemplu de entitate care păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate poate fi o vânzare cu amănuntul, cu o clauză de returnare a banilor în cazul în care clientul nu este satisfăcut. În asemenea cazuri, veniturile sunt recunoscute în momentul vânzării, presupunându-se că vânzătorul poate estima în mod fiabil retururile viitoare şi poate recunoaşte un provizion aferent retururilor pe baza experienţei anterioare şi a altor factori relevanţi.”22. După punctul 2652 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 8.10.5 „Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi”, cuprinzând punctele 2653 şi 2654, cu următorul cuprins:„8.10.5 Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi2653. – (1) În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"/analitic distinct.

(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă în contractele încheiate este stabilită această durată, sau pe perioada corespunzătoare duratei de viaţă utilă a instalaţiilor de utilizare.

2654. – (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 2653 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării racordării la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţele respective de distribuţie.

(2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.”23. După punctul 287 se introduce un nou punct, punctul 2871, cu următorul cuprins:

„2871. – (1) O entitate care a preluat creanţe prin cesionare prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente acestora, astfel.

a) se prezintă modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi bilanţiere (contul 461 „Debitori diverşi”), după cum urmează:
Situaţia creanţelor cesionate (la cost de achiziţie) la data de ...

- lei -
Creanţe
Sold la începutul exerciţiului financiar
Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar
Creanţe încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:
Creanţe trecute pe cheltuieli în cursul exerciţiului financiar
Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
evidenţiate anterior în conturi bilanţiere (contul 461 „Debitori diverşi”/ana-litic distinct)
încasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 „Alte venituri din exploatare” /analitic distinct)

0
1
2
3
4
5
6 = 1 + 2 - 3 - 5
b) se prezintă modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”), după cum urmează:

Situaţia creanţelor cesionate (la valoare nominală) la data de ...

- lei -
Creanţe
Sold la începutul exerciţiului financiar
Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar
Creanţe scoase din evidenţa extracontabilă în cursul exerciţiului financiar, din care:
Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
scoase din evidenţă ca urmare a încasării
scoase din evidenţă datorită imposibilităţii încasării

0
1
2
3
4
5 = 1 + 2 - 3 - 4

24. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, denumirea contului 6456 “Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi fondurile de pensii facultative”.25.     În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc şase noi conturi, respectiv conturile 1491 „Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A), 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 „Certificate verzi amânate” (A), 507 "Certificate verzi acordate” (A), 6455 „Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A) şi 809 „Creanţe preluate prin cesionare”.26. În capitolul VII, se introduce funcţiunea contului 266 „Certificate verzi amânate”, care va avea următorul cuprins:

„Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate şi a căror acordare a fost amânată, potrivit legii.

Contul 266 „Certificate verzi amânate" este un cont de activ.

În debitul contului 266 „Certificate verzi amânate" se înregistrează:

- valoarea certificatelor verzi primite şi a căror acordare a fost amânată, potrivit legii (472).

În creditul contului 266 „Certificate verzi amânate" se înregistrează:

- costul certificatelor verzi vândute (664).

Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi primite de entitate şi a căror acordare a fost amânată, potrivit legii.”27. În capitolul VII, funcţiunea contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.

În creditul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:

– contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi fondurile de pensii facultative (645);

– contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);

– contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (645);

– sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);

– sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).

În debitul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:

– sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);

– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi fondurile de pensii facultative (512);

– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);

– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (512);

– sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

– sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezintă contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.”28. În capitolul VII, se introduce funcţiunea contului 507 "Certificate verzi acordate”, care va avea următorul cuprins:

„Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror acordare a fost amânată.

Contul 507 "Certificate verzi acordate" este un cont de activ.

În debitul contului 507 "Certificate verzi acordate" se înregistrează:

- valoarea certificatelor verzi primite (768);

- diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a certificatelor verzi (768).

În creditul contului 507 "Certificate verzi acordate" se înregistrează:

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a certificatelor verzi şi preţul lor de vânzare (664);

- diferenţele nefavorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a certificatelor verzi (668);

- certificate verzi anulate, potrivit legii (668).

Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi existente.”29. În capitolul VII, funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.

În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se înregistrează:

– sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423);

– contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de sănătate (431);

– contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);

– contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi fondurile de pensii facultative (438);

– contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);

– contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (438).”30. În capitolul VII, se introduce funcţiunea contului 809 „Creanţe preluate prin cesionare”, care va avea următorul cuprins:

“Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorii nominale a creanţelor preluate prin cesionare.

În debitul contului 809 „Creanţe preluate prin cesionare" se înregistrează valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, iar în credit, valoarea nominală a acestor creanţe scoase din evidenţă pe măsura încasării sau ca urmare a imposibilităţii încasării lor.

Soldul contului reprezintă valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, existente la un moment dat.”Art. II. – 1. Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013.

2. Prevederile cuprinse la art. I pct. 20 referitoare la programele de fidelizare a clienţilor se aplică pentru contractele încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2014.Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă punctul 1703, alineatul (2) al punctului 201 şi alineatul (2) al punctului 262 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel CHIŢOIU Bucureşti, 

Nr. / .2013Niciun comentariu: