Google Website Translator Gadget

marți, 15 martie 2011

Noi precizari privind revisal

Intr-o postare mai veche,privind modificarea REVISAL(registrul general de evidenta a salariatilor)link am aratat prevederile legale privind registrul salariatilor.Acum revin cu noile responsabilitati ale angajatorilor, conform cu reglementarile valabile in 2011, dar si cu legea de modificare a Codului Muncii, recent asumata de catre Guvern.

Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
- elementele de identificare a tuturor salariatilor : numele, prenumele, codul numeric personal (CNP)
- data angajarii
- functia/ocupatia conform COR sau altor acte normative
- tipul cim --- Aceste elemente se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza
- data si temeiul incetarii cim
          De asemenea,proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament,prevede ca in REVISAL se vor completa si transmite inspectoratului teritorial de munca, pe langa elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca si salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii.
         Obligatiile angajatorilor

- de a intocmi un dosar personal pt fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora
- Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin:
- Actele necesare angajarii
- CIM
- Actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea suspendarea si incetarea cim
- Orice alte documente care certifica legalitatea si corectitutinea completarii in registru
ATENŢIE! Refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă dosarul personal al salariaţilor poate fi sancţionat cu amendă între 5000-8000 lei.
Update : model de opis continut dosar.Despre continutul si alcatuirea dosarului citeste clic aici
      La solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa ii elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pt conformitate cu originalul, ale documentelor existente in dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din revisal si din dosarul personal. ( HG nr.161/2006, art.7 alin.3.)
Up date : Ministerul Muncii pregateste o HG prin care reglementeaza modul de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, instituind totodata si noi amenzi contraventionale ce pot ajunge pana la 20.000 lei.
         Conform acestui proiect,completarea si transmiterea registrului se va face doar de catre persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator, care detine calificare/specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane si cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator, sau de a incheia contracte de prestari servicii  cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care desfasoara atat activitatea de completare si transmitere a registrului, cat si activitatea de resurse umane.Angajatorul are obligatia informarii in scris a ITM despre incheierea contractului de prestari servicii, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii/modificarii/suspendarii/incetarii prestarii serviciului, anexand o copie a contractului de prestari servicii, respectiv a actului aditional al acestuia.
Cf HG nr. 500/2011 Angajatorii/prestatorii care operează efectiv în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001
 Elemente obligatorii ale registrului  :
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), cetatenia si tara de provenienta (UE, non-UE, SEE);
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform COR sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

Mai multe detalii la sursa update link
Up date 28 mai 2011 : In  MO 372/2011 a fost publicata HG 500/2011 care constituie practic materializarea ultimului proiect.Update 9iunie 2011 :completarea şi transmiterea Revisal poated fi efectuată de către una sau mai multe persoane nominalizate de către angajator, prin decizia scrisă, fără nici o calificare sau specializare în acest domeniu.
       Prin urmare, prevederile art.2 alin.5 din H.G. nr. 500/2011 oferă în continuare posibilitatea membrilor C.E.C.C.A.R. de a opera în Revisal, prin nominalizarea în acest sens făcută de angajator.
update 12iulie 2011 :noua structură REVISAL, în dezbatere publică ,vezi link

Contraventii potrivit HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza se sanctioneaza cu  o amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la ITM a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei.

b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor - amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4; se amendeaza cu sume cuprinse intre 5000 si 8000 lei .

Orice modificare a REVISAL se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin (5) din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii)..Atunci cand modificarile au loc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ, inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, conform legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.
Orice corectie a erorilor aparute in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.
d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6) - amenda de la 3.500 lei la 5.000 le
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete - amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului - amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii - amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat - amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7) - amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

Prestatorii inregistrati la ITM mentionati mai sus nu au voie sa subcontracteze, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator.

j) nerespectarea prevederilor art. 7 din HG nr. 500/2011 - amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Niciun comentariu: