Google Website Translator Gadget

joi, 31 martie 2011

Atentie se modifica declaratia 100

ORDIN nr. 1.081 din 7 februarie 2011
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2011
Data intrarii in vigoare : 9 februarie 2011

 
    Având în vedere dispoziţiile <LLNK 12003   571 10 202 156 47>art. 156^3 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12003    92131 322 228 55>art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    pentru a se asigura informaţiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor <LLNK 831989R1553           42>Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,
    în temeiul <LLNK 12009   109 20 302  12 55>art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (392 A) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....", cod 14.13.01.02/ia, prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (392 B) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....", cod 14.13.01.02/ib, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (393) "Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul....", cod 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Formularele prevăzute la art. 1-3 se completează şi se depun conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Procedura de gestionare a formularelor (392 A) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....", (392 B) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul...." şi (393) "Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul...." este prevăzută în anexa nr. 5.
    ART. 6
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2010, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.
    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă <LLNK 12008     1 50FA01   0 75>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.
    ART. 10
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                                 Sorin Blejnar

    Bucureşti, 7 februarie 2011.
    Nr. 1.081.

    Descarcati  varianta noua de la site-ul anaf

Niciun comentariu: