Google Website Translator Gadget

luni, 21 martie 2011

Precizari privind esalonarea datoriilor

    In postarea din 9 martie link scriam ca nu se stiu criteriile conform carora se poate cere esalonarea.Iata ca duminica,Guvernul a adoptat proiectul de OUG despre care era vorba .
    Contribuabilii,persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de
organizare,trebuie sa corespunda cumulativ urmatoarelor conditii :
a) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal;
b) sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti, conform criteriilor economico-financiare prevazute in normele metodologice;
c) sa aiba constituita garantia prevazuta
d) sa nu se afle in procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in dizolvare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) sa nu i se fi stabilit raspunderea, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art.27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.
Conditia prevazuta la lit.a) trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.
          Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului.Acesta   se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala este de cel mult 10 zile lucratoare in cazul cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. 
        Daca exista neconcordante intre sumele solicitate de contribuabil in cerere si certificatul de atestare fiscala ,se procedeaza la punerea de acord a acestora onform procedurii si in termenul stabilit prin normele metodologice.Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial.
.Dupa aceasta etapa organul fiscal competent verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei ordonante de urgenta si comunica contribuabilului decizia de respingere sau acordul de principiu privind esalonarea la plata, dupa caz, in termenul stabilit prin norme metodologice.
      In 30 de zile de la primirea  acordului de principiu ,contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.
      Garantiile pot fi constituite sub urmatoarele forme:
a) consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garantie bancara; continut obligatoriu:
1) denumirea bancii emitente;
2) data emiterii scrisorii de garantie si perioada de valabilitate a acesteia. In acest caz, scrisoarea trebuie sa aiba mentiunea ca perioada de valabilitate a acesteia este cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;
3) valoarea scrisorii de garantie bancara;
4) obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;
5) semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;
6 angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

c) bunuri proprietatea contribuabilului in vederea instituirii masurilor asiguratorii;organul fiscal competent dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu exceptia cazului in care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind masurile asiguratorii din titlul VIII din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator numai in ceea ce priveste indisponibilizarea bunurilor. Oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:
- actul de proprietate asupra bunului;
- raportul de evaluare a bunului,intocmit de un expert evaluator independent, autorizat in conditiile legii, iar costul evaluarii se suporta de catre contribuabil.
- extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile; d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;
  -fisa mijloacelor fixe.

d) bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini, in baza unui contract de garantie reala, in favoarea organului fiscal competent, pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului, pentru care exista un acord de esalonare la plata.
        Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art.119 alin.(2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit Codului de procedura fiscala,pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei .Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului.
     Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.
     Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se percepe o penalitate, care i se comunica contribuabilului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii .
Nivelul penalitatii este de 10% din:
a) rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz;
b) diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.
     Esalonarea la plata nu se acorda pentru:
a) obligatiile fiscale care fac obiectul esalonarilor la plata in suma totala mai mica decat limita stabilita prin norme metodologice
b) obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordata in temeiul prezentei ordonante de urgenta, care si-a pierdut valabilitatea;
c) obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
d) creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii;
e) obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art.116 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
f) obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord sau alt act administrativ similar, potrivit legii;
g) impozite, taxe si alte sume ce se declara, potrivit legii, in vama;
h) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
    *Criteriile de determinare a perioadei de esalonare la plata se stabilesc prin norme metodologice.

mai multe detalii link aici

OUG integral aici

Up date OUG nr. 29/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 200 din 22 martie.
Update 12.04.2011
Pasii de urmat :
1.Cererea de acordare a esalonarii la plata , elemente obligatorii
 a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
b) perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;
c) suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;
d) justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;
e) mentiuni referitoare la esalonarile la plata acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
f) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

Atasate,vor fi obligatoriu documentele:
a) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei, ca nu se afla in dizolvare si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala; 
b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii
Pentru persoane juridice ,se mai ataseaza :
a) copia ultimei situatii financiare anuale depuse la oficiul registrului comertului/organul fiscal competent, dupa caz;
b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata
c) copia ultimei balante de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;
e) situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii
Pentru pers.fizice,mai trebuie atasate :
a) registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata;
b) programul de redresare financiara sau orice alt document similar care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.
 2.Eliberarea certificatului de atestare fiscala .Acesta se elibereaza doar dupa ce organul fiscal competent verifica:  
a) daca cererea contine elementele si documentele prevazute mai sus
c) daca au fost depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) existenta unor sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget.
Certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.
Certificatul de atestare fiscala cuprinde 3 sectiuni:
a) sectiunea A „Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului”;
b) sectiunea B „Obligatii de plata care nu pot face obiectul esalonarii la plata”;
c) sectiunea C „Obligatii fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul esalonarii la plata”.
     Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de esalonare la plata ori a deciziei de respingere
Indeplinirea conditiei referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare, se analizeaza si se stabileste de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la incasarile si platile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata, a programului de restructurare sau de redresare financiara prezentat de contribuabil ori a altor informatii si/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal. In aceasta analiza sunt relevante evolutia pozitiva a capacitatii financiare de plata pe perioada esalonarii, precum si sustenabilitatea acesteia.
     Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileste perioada de esalonare, dobanda datorata pe aceasta perioada si procentul de pana la 40% prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta, dupa caz, precum si cuantumul garantiei. Dobanda se calculeaza de la data emiterii acordului de principiu.
In termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
4.Procedura de emitere a deciziei de esalonare la plata
In situatia in care contribuabilul a depus garantiile in cuantumul prevazut in acordul de principiu, precum si documentele necesare, in termenul legal, organul fiscal verifica indeplinirea tuturor conditiilor si intocmeste referatul „B” si emite decizia de esalonare la plata.
Decizia de esalonare la plata se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii. Daca contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, decizia de esalonare la plata se emite in 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunica bancii emitente a garantiei.
In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul „B” si emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata.
Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe numar de luni, pe o perioada de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de esalonare la plata. Numarul de luni este dat de numarul de rate de esalonare.
Perioada de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se stabileste de organul fiscal in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de contribuabil.
Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare.

Odata cu emiterea deciziei de esalonare se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.

5.Finalizarea esalonarii la plata
In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite, in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.

6.Pierderea valabilitatii esalonarii la plata
In cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal va emite, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.

In scopul efectuarii stingerii, vechimea sumelor reprezentand rate ramase nestinse ca urmare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata este data pierderii valabilitatii esalonarii la plata .

Stingerea obligatiilor fiscale inainte de emiterea deciziei de esalonare


In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare. In cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la aceasta operatiune.

Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada esalonarii

In cazul divizarii sau fuziunii persoanei juridice care beneficiaza de esalonare la plata, aceasta este obligata sa prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune si, daca este cazul, actele constitutive ale societatilor rezultate din divizare sau fuziune.

In baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi decizii de esalonare la plata pentru sumele ramase in sold la data divizarii sau fuziunii, astfel:
a) in cazul fuziunii, prin insumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzioneaza;
b) in cazul divizarii, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate in functie de modul de repartizare a pasivelor in cadrul proiectului de divizare.

Noile decizii de esalonare la plata se emit de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune, in baza informatiilor si documentelor transmise de organul fiscal emitent al deciziei de esalonare la plata initiale.

Contestarea deciziilor


Impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.

Evidenta si monitorizarea esalonarilor la plata

Organele fiscale competente care acorda esalonari la plata organizeaza evidenta cererilor de esalonare la plata, deciziilor de esalonare la plata, deciziilor de respingere a cererilor de esalonare la plata, deciziilor de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, precum si a deciziilor de finalizare a esalonarii la plata si urmaresc modul de respectare a esalonarilor la plata acordate.

Inlesnirile la plata acordate in baza altor acte normative se deruleaza in conditiile prevazute de respectivele dispozitii legale.

Update 13 aprilie 2011
OMFP nr. 1853/2011 – Procedura esalonare datorii bugetare link
update 23aug 2011 :Contribuabilii care îşi achită toate obligaţiile fiscale eşalonate la plată, inclusiv obligaţiile fiscale curente, vor fi scutiţi de la plata penalităţilor de întârziere, potrivit modificărilor pe care Ministerul Finanţelor Publice vrea să le aducă Ordonanţei care reglementează eşalonarea la plată a datoriilor,după cum precizează  avocatnet
Up date 27.11.2012 Noi reglementari care se aplica deja (link)
Up date  ianuarie 2016   Și în acest an, contribuabilii persoane fizice și persoane juridice au posibilitatea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, obligațiilor fiscale accesorii, precum și a amenzilor, pe o perioadă de cel mult 5 ani .Vezi precizari linkNiciun comentariu: