Google Website Translator Gadget

marți, 22 martie 2011

Documente necesare cesiunii

1.Hatarare AGA pentru cesiune :S.C. “……………“ S.R.L.,
cu sediul în ………………….
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J………….,
cod unic de înregistrare ………………..,


HOTARAREA NR………/………….
a Adunarii Generale a Asociatilor S.C. ………….. S.R.L.            Redactata astazi, ……….., la sediul social.
            Se constata ca sunt prezenti asociatii cu participare de 100% la capitalul social, adunarea aflandu-se in stare de deliberare. Sunt prezenti:
            - ..........., cetãţean ........, domiciliat în ................., identificat cu ..........., CNP ................,
            - ..........., cetãţean ........, domiciliat în ................., identificat cu ..........., CNP ................,, în calitate de asociaţi
            ORDINEA DE ZI cuprinde următoarele puncte:
            1. Cesionarea tuturor părţilor sociale ale asociatului ..............., în număr de ........, în valoare nominală de ......... lei fiecare, în valoare totală de .......... lei, reprezentând ..............% către asociatul, ..............., care devine astfel asociat unic al societăţii.
            2. Se retrage din funcţia de administrator dnul ................. Drept urmare, administrator al societăţii rămâne dnul ................, pentru o perioadă nelimitată şi cu puteri depline.
            3. Se înlocuieşte în cuprinsul Actului constitutiv sintagma ‘Hotararea Adunării Generale a Asociaţilor’, cu sintagma ‘Decizia Asociatului Unic’ 
            Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate.
            Restul prevederilor raman nescimbate.
            Urmeaza ca asociatii sa indeplineasca formalitatile de inregistrare la Registrul Comertului a prezentei mentiuni.

            ASOCIAŢII

model oferit de activ sorf consulting srl

2 Contractul de cesiune 
 
CONTRACT DE CESIUNE
la actul constitutiv al S.C. “................“ S.R.L.,
cu sediul in Bucureşti, ……………..
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J………….,
CUI ……………..


Între subsemnaţii:
..............., cetăţean .........., domiciliat în ............., identificat cu ......................bărbătesc,  în calitate de CEDENT, pe de o parte şi
            ..............., cetăţean .........., domiciliat în ............., identificat cu ......................, în calitate de CESIONAR, pe de altã parte, 
            A intervenit prezentul CONTRACT DE CESIUNE, cu urmãtoarele clauze:
Art.1. Eu, ....................., cesionez dlui ....................., ....... pãrţi sociale, în valoare nominalã de ...... lei fiecare şi valoare totalã de .......... lei, reprezentând ........ % din întregul capital social al societãţii şi declar cã am primit contravaloarea capitalului social pe care l-am cesionat.
Eu, ....................., declar cã primesc cesiunea ce mi-a fost fãcutã de cãtre Dl. ....................., respectiv ... pãrţi sociale, în valoare de ........... lei fiecare şi valoare totalã de .......... lei, reprezentând ...........% din capitalul social al societãţii şi am luat la cunoştinţã de prevederile actului constitutiv al societãţii, cu al cãrui conţinut sunt de acord.
Totodatã, eu, cesionarul, ....................., declar că sunt de acord sã preiau ştampilele şi arhiva societãţii, iar odatã cu activul societãţii sunt de acord sã preiau şi pasivul acesteia. De asemenea, mă oblig să preiau activele circulante (stocuri, creanţe etc).
Cesionarul se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile de orice natură ce decurg din deţinerea părţilor sociale cesionate ale societăţii.
            Redactat astazi, .............., in patru exemplare, din care au fost eliberate partilor trei exemplare.                                                    
                  CEDENT,                                                       CESIONARI,    
            .....................                                                                          .....................  


                                                                                   .....................,

 3.Act aditional de modificare a statutului 

 
                        S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

ACT ADIŢIONAL
la actul constitutiv al S.C. “................“ S.R.L.,
cu sediul in Bucureşti, ……………..
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J………….,
CUI ……………..
            Între subsemnaţii: ..............., cetăţean .........., domiciliat în ............., identificat cu ......................bărbătesc, în calitate de fost asociat şi ..............., cetăţean .........., domiciliat în ............., identificat cu ......................bărbătesc, în calitate de actual asociat unic, am hotãrât urmãtoarele:
            Art.1.  Ca urmare a cesiunii convenite în temeiul contractului de cesiune nr. .......... din ........, eu, ........................, am devenit asociat unic al societãţii, iar dnul ..................., iese din societate.
            Art.2. Drept urmare, se modifică preambulul Actului constitutiv şi Capitolul referitor la capitalul social, aportul şi părţile sociale, astfel: ‚Capitalul social al societãţii, în sumã de 200 lei, divizat în 20 pãrţi sociale a 10 lei fiecare,  se prezintã astfel:
- .....................:  200 lei, divizatã în 20 pãrţi sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul societãţii, şi participarea la pierderi şi beneficii’.
Art.3. Se retrage din funcţia de administrator al societăţii dnul ................ În funcţia de administrator se numeşte dnul ......................., cu puteri depline şi pentru o perioadă nelimitată.   
Art.4. Se înlocuieşte în tot Actul constitutiv sintagma “Hotărârea adunării generale a asociaţilor cu sintagma Decizia asociatului unic.
             Ca urmare a prezentului act adiţional se modificã şi se completeazã în mod corespunzãtor toate clauzele din actul constitutiv al societãţii contrare prezentului înscris; restul prevederilor rãmân nemodificate.
            Redactat astazi, …………., in patru exemplare, din care au fost eliberate partilor trei exemplare.
            ASOCIATI
..................................                                                 ....................................

                                                                                  
 4.Declaratie asociat unic si specimen semnatura                                                            S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:


DECLARATIE
                       
            Subsemnatul ............., cetătean ............., domiciliat în ................, identificat cu ................, CNP ...................., născut la data de ................, în ..............., fiul lui .............., sex ................, declar pe proprie rãspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal privind infractiunea de fals in declaratii, următoarele:
            -  nu mai sunt asociat unic la nicio societate comercială din România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru îndeplinirea calităţii de asociat unic şi administrator la S.C. “................“ S.R.L., cu sediul in  …………….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J………….,CUI ……………..
- declar că accept în mod expres mandatul de administrator la societatea de mai sus.
Totodata, semnez prezentul inscris in vederea depunerii specimenului meu de semnatura.
            Redactat astazi, data autentificarii, la Biroul Notarului Public, ……….., in trei exemplare, din care au fost eliberate partilor două exemplare.

                                            DECLARANT,
Pentru dosarul depus la ONRC mai trebuie
1.Cerere de depunere şi menţionare acte( original);
2. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele
desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
3. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

4 . Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT.
5.Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii
6.Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice şi, după caz, de pe certificatele de
înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi;

Preocedura completa - linkNiciun comentariu: