Google Website Translator Gadget

miercuri, 19 octombrie 2011

Registre obligatorii SRL

       
Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare republicată, stabileşte că registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul jurnalRegistrul inventar şi Cartea mare. Am să prezint registrele esenţiale pentru contabilitatea în partidă dublă.
1. Registrul-jurnal

        Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare. Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal. Printre jurnalele auxiliare care pot fi întocmite se numără: jurnalul privind operaţiunile de casă şi bancă, jurnalul privind decontările cu furnizorii sau situaţia incasarii-achitarii facturilor,situaţia avansurilor de trezorerie etc. Trebuie înregistrat în Registrul-jurnal totalul lunar al fiecăruia dintre jurnalele auxiliare.
        Registrul-jurnal se întocmeşte lunar prin înregistrarea cronologică a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. Tot lunar se totalizează sumele debitoare şi sumele creditoare.
        Orice înregistrare în Registrul jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate.
     În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin formule contabile în mod cronologic, după dată de întocmire sau de intrare a documentului în unitate.
        Registrul jurnal nu circulă, fiind un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la departamentul financiar-contabil
          2. Registrul-inventar

        Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de unitate. Elementele înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora la sfârşitul exerciţiului financiar.
      
Registrul-inventar se întocmeşte, pe baza inventarierii faptice, în mai multe situaţii:
 -   la înfiinţarea unităţii;
  -  cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii;
   - cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii;
    -alte situaţii prevăzute de lege.
        În acest registru se înscriu, într-o formă recapitulativă, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. Documentul se întocmeşte într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţă unităţii. Acest registru se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

3. Cartea mare

        Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare, care cuprinde toate conturile sintetice şi conţine:
-    simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente;
 -   rulajul debitor şi creditor;
  -  soldul contului.
        Acest registru serveşte la:
- Stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice la unităţile care aplică forma de înregistrare „pe jurnale”;
- Verificarea înregistrărilor contabile efectuate;
- Întocmirea balanţei de verificare
Se întocmeşte într-un exemplar în cadrul compartimentului financiar – contabil
             Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate.De asemenea, documentul poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.
            Registrul jurnal, registrul inventar  şi registrul „Cartea mare” se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, iar în caz de pierdere, sustragere sau distrugere trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
 4. Registrul de casă
Registrul de casă (Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA) serveşte ca:
    -document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii, pe baza actelor justificative;
   - document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;
   - document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.

Acesta se întocmeşte zilnic, în două exemplare, de către persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi. Un exemplar este arhivat la casierie, iar al doilea exemplar, la compartimentul financiar-contabil pentru o perioadă de 10 ani.

5. Statul de salarii

Statul de salarii serveşte atât ca document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor şi al contribuţiilor şi al altor sume datorat, cât şi ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Se întocmeşte lunar (pe secţii, ateliere, servicii, etc.), într-un exemplar sau în două, după caz. La baza lui stau, printre altele, documentele care atestă timpul lucrat efectiv, listele de avans, de concedii de odihnă sau certificatele medicale.
De asemenea, statele de salarii trebuie să includă plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul, lichidările, indemnizaţiile de concediu, astfel încât să ofere o imagine cuprinzătoare asupra întregii sume a salariilor calculate şi a reţinerilor legale din perioada de decontare respectivă.
Documentul se arhivează, timp de 50 de ani, la compartimentul financiar contabil şi, dacă este cazul să fi fost întocmit în dublu exemplar, şi la compartimentul care a întocmit statele de salarii.

6. Registrul de evidenţă fiscală (acesta este reglementat de Ordinul Ministerului Finanţelor nr.870/2005)
        Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte de către contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit şi are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat. Documentul se patreaza la domiciliul fiscal al contribuabilului şi trebuie prezentat organelor de inspecţie fiscală de câte ori este nevoie.
        Informaţiile înscrise în acest registru sunt înregistrate în ordine cronologică şi trebuie să corespundă cu operaţiunile fiscale şi cu datele privind impozitul pe profit din declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
         Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de către unităţile fiscale, pe baza unei cereri, însoţită de anumite documente (copie CUI societate, copie Certificat Constatator şi Hotărâre Judecătorească de înfiinţare a societăţii comerciale, copie după actul de identitate al persoanei delegate să depună solicitarea şi să ridice registrul). Cererea pentru achiziţionarea registrului trebuie depusă în maxim 30 de zile de la înregistrarea unei societăţi (numai dacă firmă este plătitoare de impozit pe profit).
Sinteza preluată de la avocatnet.ro

Niciun comentariu: