Google Website Translator Gadget

duminică, 11 decembrie 2016

Cum se prescriu datoriile si ce bunuri pot fi executate silit ?

Cititi si Codul de procedura civila - executare silita1
Termene de prescripţie datorii
        Prescripţia = după trecerea unui anumite perioadă de timp, debitorul nu mai poate fi obligat la plata restanţelor prin mijloace garantate de stat .Deci nu poate fi executat silit. Prin împlinirea termenului de prescripţie, orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.
  Datoriile la stat se prescriu după 5 ani ,reglementate de Codul de Procedură Fiscală,la art. 130, alin. (1).Termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere creanţa, conform art. 130 alin. 1 din Codul de procedură fiscală.In aceasta categorie intra si amenzile.Conform art. 131 din Codul de procedura fiscala, dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept, iar acest termen de prescriptie se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale.
UPDATE
Datoriile la alţi creditori (furnizori,bănci,IFN etc) după 3 ani reglementate de Codul de Procedură Civilă,la articolul 405, alin. 1.Termenul de prescripţie  începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită, conform art. 405 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă. adică de la data scadenţei obligaţiei de plată.
Titlurile emise in materia actiunilor reale imobiliare au termen de prescriptie de 10 ani.
     
   Prescripţia se poate întrerupe când :
a) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod, a datoriei;
b) pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;
c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condiţiile art. 453 alin. 2;
d) pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;
e) pe data depunerii cererii de reluare a executării, în condiţiile art. 371 indice 6 alin. 1;
f) în alte cazuri prevăzute de lege.
        Prescripţia dreptului de a cere executarea silită nu curge pe durata desfăşurării executării silite, termenul fiind întrerupt ori de câte ori este nevoie, în condiţiile în care legea nu prevede niciun număr limitat de întreruperi. După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripţie.
        Totuşi, termenul de prescripţie nu este întrerupt în cazul în care cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat, ori dacă acela care a făcut-o a renunţat la ea.
        În cazul în care se demarează o executare silită după depăşirea termenului de prescripţie, debitorul poate invoca, în apărarea sa, pe calea contestaţiei la executare, că termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit, iar executarea silită va înceta.
        Potrivit Codului de Procedură Civilă, bunurile mobile care nu pot fi supuse executării silite sunt:
    * bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;
    * alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultură, alimentele necesare până la nouă recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de existenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la nouă recoltă;
    * combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;
    * bunurile declarate neurmaribile prin alte dispoziţii legale;
    * alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii.
        Codul de procedură civilă mai prevede şi o serie de bunuri care pot fi executate silit, însă numai în cadrul unor anumite limite.
-bunurile mobile care servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului pot fi executate silit doar în cazul în care nu există alte bunuri urmăribile pentru acel debitor şi numai dacă datoriile se referă la obligaţii de întreţinere, chirii, arenzi sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor.
-inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultură pământului, cu excepţia situaţiei în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanţei.
-salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor lui de existenţă, acestea pot fi urmărite şi ele doar în anumite condiţii, şi anume:
    * până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii;
    * până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
Codul de procedură civilă mai stabileşte că, dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, executarea nu poate depăşi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
- veniturile din muncă a căror valoare este mai mică decât salariul minim net pe economie pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.
- în limita a jumătate din cuantumul lor, pot fi urmărite şi ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, însă numai pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.
Update decembrie 2016  : Reţinerile din salariile persoanelor fizice, în baza executărilor silite, urmau să fie făcute direct de către angajatori, astfel că poprirea conturilor ar fi fost posibilă mai rar, potrivit unui proiect de act normativ adoptat de Parlament, dar care a fost declarat neconstituţional de către Curtea Constituţională a României (CCR). Iniţiatorii documentului voiau, în acest fel, să se evite situaţiile în care atât angajatorul, cât şi banca fac reţineri salariale, depăşindu-se limitele stabilite de lege.Vezi aici
Sursa : avocatnet.ro
        Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.
UPDATE: Dacă înainte de începerea executării silite sau în cursul ei aţi plătit la un moment dat chiar şi o mică parte din datorie, recunoscând, implicit, obligaţia de plată, termenul de prescripţie se întrerupe. De exemplu, în 2009 se prescriu dtoriilecare datează din 2003 dacă, în acest interval, nu aţi primit nici o notificare sau somaţie de la Fisc sau nu s-a început executarea silită asupra dv. şi nu aţi făcut nici o plată în contul acestora.
    Conform Codului de procedură fiscală, se poate prescrie orice tip de impozite şi taxe datorate bugetului de stat (de exemplu, venit, profit, TVA, accize) şi bugetelor locale, precum şi contribuţiile, amenzile şi alte sume care se constituie în venituri ale bugetului general, indiferent dacă sunt datorate de firme sau de persoane fizice.


Pentru ca prmesc multe intrebari privind facturile neplatite, la furnizor de telefonie mobila ,in special, va recomand sa cititi acest articol la www.buhnici.ro

Update  04.03.2014 Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa prin scrisoare recomandata, cu dovada de primire, tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu.
Din martie 2016 ,  În cazul datoriilor care nu au legătură cu bugetul statului (nefiscale), executorul judecătoresc este singurul organ administrativ de executare recunoscut de codul de procedură civilă. Doar executorul poate nota somaţii imobiliare, poate înfiinţa popriri, poate scoate la licitaţie bunuri mobile ori imobile şi, poate aplica sechestre
Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită se poate face doar la cererea creditorilor. Aceştia trebuie să se adreseze instanţei printr-o cerere de executare silită la care anexează: titlul executoriu, dovada achitării taxelor de timbru şi alte înscrisuri prevăzute de lege. Apoi, în trei zile de la înregistrarea solicitării, acestia trebuie să ceară instanţei de executare încuviinţarea executării silite. Cererea se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.. Soluţionarea cererii poate fi amânată cel mult 48 de ore. Numai după încuviinţarea executării silite, creditorul are dreptul să ceară executorului judecătoresc să apeleze la toate modalităţile de executare prevăzute de lege, pentru a-şi recupera datoriile. Datornicul trebuie să primească o copie a deciziei de încuviinţare, o copie a titlului executoriu şi o somaţie..

Procedurile de executare silită sunt:
1. Poprirea conturilor
2. Vânzarea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului

Aceste proceduri pot fi aplicate simultan. Executarea se poate face fie prin urmărirea mobiliară (sechestrarea bunurilor mobile, poprirea, urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor), fie prin urmărirea imobiliară (urmărirea bunurilor imobile).
        Pentru stingerea creantelor fiscale (datorii la stat),organele fiscale competente vor proceda la actiuni de executare silita prin poprire.Aceasta se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare de catre tertul poprit. De aceea,cel poprit este obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi.Popritul poate instiinta organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.Sepot  invoca,de asemenni,alte neregularitati privind infiintarea popririi.
   
        Noile reglementari, introduse prin OUG nr. 8/2014 si care se aplica din 28 februarie, stabilesc ca poprirea nu poate fi infiintata inainte de implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei.
 
 Update 03.07.2014 :   Executarea silita mobiliara prin sechestru asupra autoturismelor, proprietatea debitorului.
Procedura de executare silita incepe ,de fapt, in momentul in care debitorul primeste conform procedurii, somatia de executare, denumita in doctrina si somatia de o zi. In cazul in care executatul nu  se supune acelei somatii, executorul judecatoresc poate dispune sechestrarea acelui bun, facand mentiunea acestei masuri si pe certificatul de inmatriculare, precum si pe cartea de identitate a autovehiculului respectiv (conform  art. 739 din Codul de procedura civila). Daca proprietarul autovehicolului nu prezinta aceste acte pentru a se face mentiunea de sechestru , agentul de politie rutiera va putea opri in trafic autovehiculul sechestrat si va proceda la ridicarea certificatului de inmatriculare, a cartii de identitate, punand in vedere conducatorului autovehiculului ca bunul este sechestrat si sa se prezinte intr-un termen rezonabil la executorul judecatoresc.
Tot politia rutiera instiinteaza si executorul ,printr-un proces-verbal in care se va face si o descriere sumara a autovehiculului sechestrat, o copie a acestuia fiind remisa conducatorului autovehiculului.
Sechestrul asigurator este de asemenea notat in baza de date a serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, astfel incat la orice control al politiei rutiere fie ca sunteti depistat cu viteza, fara centura sau orice alta contraventie, prin verificarea in baza de date, se instituie sechestrul in mod imediat si absolut, astfel debitorul neputand sa instraineze autoturismul fara actele masinii.
Asadar, iata ca filtrele politiei rutiere  actioneaza in sprijinul executorului si orice oprire poate insemna in mod imediat si retinerea tuturor actelor autoturismului.Executorul nu este nevoit sa depisteze efectiv bunul urmarit .
Valorificarea se va face conform dispozitiilor vanzarii la licitatie publica in termen de cel putin 2 saptamani si cel mult 4 saptamani de la aplicarea sechestrului.
 Nerespectarea procedurii sechestrului,greseli sau omisiuni (chiar lipsa publicatiei de vanzare prezente la sediul biroului de executor judecatoresc sau lipsa mentiunilor asupra numarului dosarului de executare),pot desfiinta intreaga executare silita .
Debitorul sau persoana interesata de executarea silita poate promova o contestare la executare,in cazul in procedura executionala nu este conforma dispozitiilor  Codului de procedura civila.
Update 12.09.2014 :La data de 17 iulie 2014, Curtea de Justitie a Uniunii Europene s-a pronuntat in Cauza C-169/14 (Sánchez Morcillo si Abril García) avand drept obiect o cerere de decizie preliminara ce viza aplicarea Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii, in raport cu dispozitiile dreptului civil referitoare la executarea silita. In esenta, C.J.U.E. a stabilit ca debitorii asupra carora a fost demarata executarea silita (ex: de catre banci) ar trebui sa aiba dreptul sa atace cu apel decizia instantei de incuviintare a executarii, daca in contractul de credit exista posibile clauze abuzive.Cititi mai mult.....
Update 15.12.2014  :Prin Legea nr. 138/2014 s-a introdus articoluli 640^1, ce aduce schimbari in ceea ce priveste investirea cu formula executorie.Conform dispoziilor acestui articol, investirea se va aplica titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti.Adica ,executorul poate incepe executarea silita, fara acordul instantei. .
        Prin aceasta modificare se urmareste cresterea celeritatii cu care se efectueaza executarea silita.
In baza noilor prevederi,clientii care au debite restante fata de banci vor trebui sa se astepte ca executarile silite impotriva lor sa inceapa intr-un timp mai scurt.  Precizam ca,toate contractele de credit incheiate cu bancile ,conform art. 640^1,trebuie sa treaca prin instanta pentru a fi investite cu formula executorie.
          Termelel pentru atacarea actelor de executare silita:
-5 zile pentru incheierile date de executor
-15 zile pentru actele emise (somatii, procese verbale de licitatie etc)
Aceste termene nu se mai aplica pentru clauzele abuzive inserate in contractele bancare.

 11 iulie 2015  citeste la link  Recuperatorul de creanțe EOS KSI, oprit în instanță. Vezi motivul 

01.04.2016 :Firmele Rabon și Secapital (parte din Kruk) nu au fost recunoscute ca părți civile într-un procesul penal în care inculpații au fost acuzați că au obținut ilegal credite bancare. Unele creanțe au fost cesionate de bănci recuperatorilor. conform clujust.ro

359 de comentarii:

1 – 200 din 359   Mai noi›   Cele mai noi»
Anonim spunea...

Buna seara in anul 2003 am incheiat activitatea de taximmetrie fara am achita obligatiile catre Casa de sanatate in anul 1997 am achitat debitul de 772 de ron ramanand penalitai si dobanzi de 1100 de roni care nu am fost de acord sa le platesc as dori sa stiu daca in aceasta perioada nu sa prescris suma de pe urma cei 1100 de ron pana in prezent 09 01 2013 de oare ce in data de 08 01 2013 am primitde la ANAF titlu excutoriu pt o suma de 454 de ron as dori sa stiu ce pot intreprinde inpotriva acestui document ca el sa nu isi faca efectul mentionez ca in 1997 am depus la la Casa de Sanatate un memoriu privind suma care sunt de acord sa o platesc mai putin penalizarile si dobanzile care am considerat ca ca sunt ft mari mai mult decat dublu debitului va multumesc anticipat pt raspunsul dvs

Florentin spunea...

Datoriile de acest gen se prescriu dupa cinci ani . Din pacate ,daca n-ati lichidat PFA la registru Com ,penalitatile au curs in continuare
Va sfatuiesc sa cereti fisa fiscala de platitor sa vedeti modul in care s-au calculat si s-au stins datoriile de catre ANAF,deoarece pot fi unele erori de la ei .S-a mai intamplat .Puteti depune o contestatie la ANAF si , printr-un avocat ,sa intreprindeti o actiune in instanta ,dar primul pas e fisa fiscala de platitor .

Anonim spunea...

Floerntin va multumesc si imi cer scuze pt postarea de mai sus care pe alocuri este gresita ;deci in 2003 am incheiat activitatea de taximetrie inchizand peste tot la ANAF primarie etc eu pana in anul 2003 nu am achitat obligatile CAS decat la ANAF odata cu taxa forfetara cum a fost pana in anul infiintari CAS neavand nici un contract cu CAS nu am achitat nimic in anul 2007 dupa repetate somatii am achitat 777 ron peste acesti bani mai erau alti 1100 de roni penalitati si dobanzi pe care nu am fost de acord sa le platesc facand un memoriu catre CAS in acest sens CAS aceptand sa platesc suma de 777 de ron pt stingera debitului acum in 2013 am primit titlu executoriu de care am pomenit in postarea de mai sus si la care ati raspuns atat de promt deci suma in cauza este dobanda si penaliatile de la CAS ramase neachitate din anul 2007 despre aceasta suma de 115 roni vreau sa stiu daca sa prescris si ce pot face in cazul in care sa prescris si ANAF totusi incearca recuperarea ei in mod ilegal va multumesc pt raspunsul dvs

Florentin spunea...

Daca ati inchis activitatea la ANAF, probabil ca ati primit si o adresa de la ei cum ca nu aveti datorii .Pentru inceput, cereti o fisa fiscala de platitor. Apoi mergeti (daca o aveti)cu adresa de la ei cum ca nu aveti debite si luati si documentele cu care ati platit si mergerti acolo. Daca ati avut contabil, rugati-l sa va ajute .Daca nu reusiti sa va reglati , depuneti o contestatie la ghiseu pentru titlul executoriu primit si , printr-un avocat , intreprindeti o actiune in instanta

Anonim spunea...

Am un credit de nevoi personale la Banc Post din 2005, refinantat in 2007, si din lipsa unui venit sigur din sept. 2009 nu am mai putut plati. S-a prescris dreptul bancii de a ma exeuta silit pana in ianuarie 2013
Va multumesc pentru un raspuns !

Florentin spunea...

Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită, conform art. 405 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă. Probabil ca nu s-a atins acest termen si veti primi o instiintare de executare silita cat de curand .Dar puteti face o contestare la executare .Un avocat va poate ajuta cu toate formalitatile

Anonim spunea...

Buna ziua
In anul 2000 am infiintat un PFA -instaructor auto, declarat la finante cu norma de venit, si din pacate nu am profesat, daci am incasat 0 lei, dar in 2004 am primit de la finante o decizie de plata de 4400 lei, din care cu greu am dovedit ca nu am profesat, dar a ramas de plata o suma de aprox 2400lei pe care i-an si achitat. in acelasi an am primit si de la casa de sanatate instiintare ca am de plata 550lei, din care am platit 400lei . Astazi mi-a sosit prin posta ca am o datorie la casa de sanatate de 5600 lei!!! deci acei 150lei au ajuns 5600 in 8 ani! As dori va rog sa stiu daca aceasta datorie la casa de sanatate s-a prescris, mai nou m-am gasit si pe o lista a casei de sanatate pe internet, lista cu exectutatii silit, dar prin posta nu am primit nimic niciodata. Mai adaug ca in perioada 2000-2006 am fost salariat cu norma intreaga. Pfa-ul care a generat aceste probleme a fost inchis in 2004 si am si de la finante adeverinta ca s-au platit toate datoriile la zi.

Florentin spunea...

De exemplu, în 2009 se prescriu datoriile care datează din 2003.
Pentru somatia primita, cred ca trebuie sa faceti urmatoarele:
- transmiteti o notificare la Casa de sanatate ca nu sunteti de acord sa platiti pentru ca a trecut termenul de prescriptie.Apelati la sfatul unui specialist pentru intocmire.
-In cazul in care Casa de Sanatate nu îşi recunoaşte eroarea, se contestă în instanţă şi se face o cerere de suspendare a executării silite
Mergeti la casa de sanatate cu toate documentele pe care le aveti (plati, adrese de la fisc etc ,) eventual si cu fisa fiscala sintetica la zi a PFA, eliberata de ANAF si vedeti ce se poate face inainte, de a contesta in instanta executarea silita


Anonim spunea...

Va multumesc pentru raspuns. Totusi sunt in dilema referitor la termenul de prescriptie, daca cumva aces termen a fost intrerupt cumva anume, se poate deci ca aceasta datorie sa nu se fi prescris? Totusi ceea ce am primit de la anaf este o "Decizie-referitoare la obligatiile de plata accesorii. - In temeiul art 88 lit c si art 119 din OG nr 92/2003 din cod de procedura fiscala s-au calculat urmatoarele accesorii'' sie trecut pe fisa contr la asig de sanatate, iar prezentul inscris constituie titlu de creanta, deci nu e pomenit nimic de executare silita. Pe de alta parte am vorbit cu o doamna de la anaf si mi-a zis ca au sosit la ei de la sanatate o gramada de liste cu cei cu datorii, si nu stie de ce, ptr ca multe dintre ele cum e si cazul meu ar fi trebuit sa fie prescrise, a vazut de cand sunt datoriile ca dateaza de 8 ani. Am sa merg la sanatate cu toate documentele pe care le am sa vad ce rezolv si am sa va tin la curent. Inca o data mii de multumiri.

Anonim spunea...

buna
Vreau sa va rog sa-mi spunuti cum sa-mi rezolv urmatorea problema :
in aug 2008 fostul meu sot a facut un credid de nevoi personale fara stirea mea el parasind in aceiasi luna si domiciliul, ca urmare a plecarii lui eu am divortat de el in aprilie 2009.(mentionez ca in timpul divortului amconvenit o tranzactie prin care el i-mi ceda cota lui din apartamentul detinut deoarece eu urma sa raman sa am grija de copil)Acuma ma trezesc cu o firma de recuperare care imi spune ca sunt buna de plata si ca trebuie sa achit o parte din aceasta datorie de care eu nu am stiut .Conform firmei de recuperari orice bun ce il achizitionezi in timpul casatoriei se imparte cica si asa se face si cu datoriile .
Va rog sa-mi spuneti ce sa fac sa scap de aceasta problema.

Florentin spunea...

Potrivit art. 30 din Codul familiei, bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune.De aceea plata ratelor la un credit de nevoi personale datoria se suporta in cote egale .
Prezumţia relativă a achiziţionării bunurilor cu contribuţia egală a soţilor poate fi infirmată prin orice mijloc de probă, de oricare din părţi care, la împărţeală, ar pretinde o contribuţie mai mare.
Cu alte cuvinte puteti uteti sa-l chemati in judecata pe fostul sot pentru partajarea atat a activului, cati si a pasivului dobandit in timpul casatoriei.La cererea de chemare in judecata anexati si actele doveditoare prin care sa aratati ca nu ati stiut de acest credit . Consultati un avocat care va poate ajuta sigur .

Anonim spunea...

VA ROG SA MA AJUTATI!
In anul 2009 luna februarie sotul meu a decedat iar acum dupa 4 ani, am primit o somatie de executare silita pe numele lui din care am inteles ca in anul 2008, sotul meu a facut un credit de nevoi personale, fara ca eu sa stiu (eu nu am semnat contractul). Mentionez ca apartamentul nu este proprietate personala, platesc rate la el.Am citit pe net si am inteles ca exista prin lege un termen de prescriptie pentru datoriile la banci. In acest caz eu beneficiez de el? Ce trebuie sa fac? Va rog din suflet sa ma ajutati. Deci au trecut cel putin patru ani de cand nu a platit nimeni la banca pentru ca sotul meu a murit si eu nu am stiut. Cum ma sfatuiti sa procedez? Va multumesc anticipat!

Florentin spunea...

Datoriile la alţi creditori (furnizori,bănci,IFN etc) după 3 ani reglementate de Codul de Procedură Civilă,la articolul 405, alin. 1
Daca n-ati stiut sau n-ati semnat contractul,nu conteaza, pentru ca banca are dreptul de a executa silit mostenitorii decedatului.
Daca,nu sunteti unic mostenitor si ati facut succesiunea , in acest caz, obligatiile sotului decedat se divid intre mostenitori, proportional cu cotele ce le revin din mostenire.
Va sfatuiesc:
-sa trimiteti onotificare bancii a nu sunteti de acord sa platiti pentru ca a trecut termenul de prescriptie.Apelati la sfatul unui specialist pentru intocmire.
- contestati in în instanţă şi faceti o cerere de suspendare a executării silite.
Consultati un avocat specializat in drept civil si al familiei ca sa va sfatuiasca, in functie de situatia dvs.(ce documente aveti etc)

Anonim spunea...

In anul 2000am facut un contract cu o firma de telefonie mobila, CONNEX, pe numele meu, insa de acest abonament nu m-am folosit eu. Persoana in cauza nu a mai platit la momentul respectiv. Eu am primit o perioada de timp instiintari de plata si i le dadeam persoanei, dupa o perioada de 1-2 ani nu am mai primit nimic.Ieri 13.03.2013, am fost sunata de catre o firma de recuperari prin care am fost anuntata ca am de platit o suma in valoare de 2350 lei. In cazul in care nu platesc voi fi executata silit sau imi va pune poprire pe salariu. Intrebarea mea este: daca dupa 10 ani datoria acesata nu s-a prescris
Va multumesc!

Florentin spunea...

E posibil sa se fi prescris. Dar daca, sa zicem ca, pana in 2012 s-au platit facturile si suma mentionata are zicem un an de la ultima plata, atunci nu s-a prescris.Termenul de prescriptie curge de la ultima plata .
Solicitati de la firma de telefonie mobila o situatie a contului dvs .
Printr-un avocat puteti solicita o suspendare a executarii silite, pana la clarificarea situatiei.

Anonim spunea...

Buna ziua. Am o intrebare. In anul 2010 am incheiat un contract de inchiriere utilaje,pe o perioada de doi ani, cu o societate. Deci e vorba despre un contract de inchiriere intre doua societati. Am emis doar pentru 12 luni factura de chirie, din varii motive. La sfarsitul contractului, adica in 2012 nu mi s-au inapoiat utilajele. Acum in 2013, pot sa emit facyura de chirie si pentru acel an ramas nefacturat?

Anonim spunea...

Bună seara. În anul 2010 firma mea a încheiat un contract de închiriere pentru cateva utilaje, pe o perioada de doi ani, cu o altă societate. În toată această perioadă eu am emis facturi de chirie doar pentru circa un an, din varii motive. Perioada contractuală s-a încheiat în anul 2012, dar se întârzie redarea utilajelor. Întrebarea mea este dacă pot emite facturi acum, de exemplu în martie 2013,pentru perioada în care eu n-am emis celelalte facturi. Precizez că facturile emise pentru primul an au fost încasate, nu știu dacă are relevanță acest lucru, dar am ținut să precizez. Vă mulțumesc anticipat.

Florentin spunea...

Cred ca puteti factura ,pe anul 2013,specificand pe factura in mod expres perioada de chirie ramasa nefacturata si numarul contractului .
Problema e, pentru chirias, ca acum probabil,intrati in regimul tva la incasare. S-ar putea sa nu fie de acord

Anonim spunea...

salut!am un srl cu asociat unic la care sunt administrator,am avut perioada de activitate suspendata pana in noiembrie 2013 dar nu am mai cerut activarea,intrebarea este,daca se acumuleaza datorii la stat doar la stat nu si la banci etc.imi poate executa silit bunurile personale ,am o casa pe numele meu nu pe firma ,firma nu are bunuri,sau nu are legatura pers.juridica cu pers.fizica

Anonim spunea...

buna
in anul 2010 am facut un credit de nevoi personale de 36000 lei, credit care după circa 4 luni de plata nu am mai putut achita, am mers la ei la banca pentru a reesalona platile dar nu au fost de acord și ulterior nu am mai achitat deloc. pe la sfarsitul anului 2010 mi s-a pus o poprire pe salariu de 3 luni dupa care creditul a fost preluat de firma asigurari groupama și ulterior de coface carora le-am platit circa 1000 lei
dupa un timp creditul a fost preluat de krug de la care am primit o perioada instiintari de plata si amenintari cu executarea silita si de mai bine de jumatate de an nu am mai primit nimic
precizez ca pe numele meu detin o masina și un teren.
as dori sa stiu cum se poate proceda pentru a putea scapa de aceasta datorie chiar si in contextul in care as achita dar o suma mult mai mica fata de cat am luat avand intrebarea ca daca as achita firmei krug suma cu care a cumparat creditul de la firma de asigurari Groupama + cheltuielile
as fi recunoscator pentru niste solutii sau pareri pertinente
multumesc anticipat

Florentin spunea...

Intrucat atu avut activitatea suspendata si nu ati mai reluat activitatea, nu se acumuleaza datorii la stat.Daca aveti un credit bancar ,acesta se deruleaza in continuare,dac am inteles bine intrebarea

Florentin spunea...

E cam alambicat cazul dvs.Poate va vor ajuta cu un raspuns cei ce citesc comentariul dvs.
Eu voi reveni cu un raspuns c mai tarziu .
Oricum cred ca inca nu e termenul de prescriptie implinit.Iar in cazul dvs, fiecare creditor care a preluat creditul a venit cu un nou termen de prescriptie .Cred ca va va fi greu sa scapati de datorie

Anonim spunea...

BUNA ZIUA,AM UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE LA O BANCA FACUT IN MAI 2007,DIN LIPSA UNUI VENIT SIGUR DIN DATA DE 7 IULIE 2008 NU AM MAI PUTUT PLATI RATELE.MENTIONEZ CA NU AM PRIMIT IN ACEASTA PERIOADA NICI UN FEL DE INSTIINTARE DE LA BANCA PANA IERI ADICA 5 APRILIE 2013 CAND MI-A VENIT O HARIE NERECOMANDATA PUR SI SIMPLU IN CUTIA POSTALA LASATA DE LA UN EXECUTOR JUDECATORESC CU O OPRIRE PE CONTURI.PUTETI SA-MI SPUNETI DACA NU SA PRESCRIS DREPTUL BANCII DE A MA EXECUTA SILIT? VA MULTUMESC PT RASPUNS.

Florentin spunea...

Daca luam in considerare anul 2008 ,as spune ca s-a prescris.Dar , din cele descrise de dvs, cred ca :
1.Instiintarile trimise de banca nu au ajuns la dvs (se mai intampla)
2.Banca a deschis actiune pentru recuperarea banilor inainte sa se prescrie datoria .
Trebuie sa luati legatura cu un avocat specializat care cunoaste foarte bine caile de atac .

Anonim spunea...

Buna ziua dle. Florentin,

am avut un imprumut de nevoi personale in euro, facut in 2008. O perioada cam de aprox. 3 ani, am achitat ratele dupa care...colaps...In primavara anului trecut, Executoriul Judecatoresc a bancii respective a comunicat tuturor bancilor sa mi se puna poprire pe venituri...am contactat banca mea si intr-un final au hotarat retinerea 1/3 din banii ce intra in contul meu, oprind din start la momentul comunicarii, suma de bani ce se afla in cont. Neavand un venit sigur lunar, nu prea au mai intrat bani in cont....
recent, banca imi comunica ca mi s-a facut o alta blocare a conturilor de catre ALT executoriu judecatoresc, pe aceeasi suma de bani imprumutata in 2008... chiar mai mare(banuiesc..penalitati)...
acum va intreb...se poate, pe acelasi imprumut, DOI executori jud.(unul a bancii de la care am luat imprumutul...altul..din Cta..care cred ca este interesat de 'cazul' meu, avand in vedere ca locuiesc in Cta)...sa comunice bancii la care am conturile, sa mi se faca poprire, suma- de data aceasta fiind mai mare cu 4.000 euro asa cum am mentionat, dorita penalitatilor?
Pai, daca este vb deja de un act trimis de executoriu...de ce intervine si al doi-lea?
Cui ma pot adresa?
Va multumesc anticipat!
Alexia

Florentin spunea...

@Alexia : E posibil ca Banca sa fi cesionat creanta dvs altcuiva .Consultati un avocat si depuneti la banca o contestare la executare sau o contestatie la titlul executor .Prin aceasta castigsti timp pentru clarificarea situatiei si puteti obtine o rescadentare a platilor ,etc .
Un avocat va poate ajuta sa reganditi impreuna strategia viitoare, sa va ofere sprijin si solutii in ce va urma, sa identifice "fisurile" din planul bine pus la punct de banci si poate sa reuseasca anularea titlului. Insa sumele datorate vor ramane datorate, pentru ca vi le-ati asumat prin contract.

Anonim spunea...

Am un contract de inchiriere cu primaria pt. spatiu ong din 2006 , nu folosesc spatiul ,si nu am platit chirie deloc dar de la spatiu locati imi spune ca contractul se prelungeste tacit.Daca ma duc sa reziliez contractul trebuie sa platesc datoriile.
In contract spune ca daca nu platesc chiria trei luni consecutiv intra in vigoare pactul comisoriu de gradul 4 ,imi poate prelungi tacit contractul in spatiu nu am nimic deci nu are ce evacua

Florentin spunea...

Pactul comisoriu de gradul IV inseamna ca ,,în caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi vreo altă formalitate prealabilă.''
Daca vi l-a prelungit tacit , inseamna ca ,de fapt, creditorul nu a optat sa aplice rezolutiunea pactului comisoriu, ci a optat executarea silita a contractului ,respectiv a achitarii contravalorii chiriei si a penalitatilor de intarziere la plata .
Instanta poate decide,,existenţa unei neexecutări culpabile, validitatea pactului comisoriu şi corecta sa aplicare."
Consultati un notar public in aceasta chestiune, pe doccumente. Este cel mai bine .

Anonim spunea...

Multumesc fff frumos si la muti ani cu sanatate cu ocazia FLORIILOR.
Sunt cel anonim din ultimul dumneavoastra raspuns(referitor la pactul comisoriu ,ideea este ca daca vrea sa ma execute silit, se mai poate deoarece am inteles ca datoriile fiscale se prescriu dupa 5 ani.
Ce sa inteleg ca se prescriu numai datoriile trecute de 5 ani ,dar pentru ultimii 4 ma pot executa ,sau se prescrie toata datoria si ei pot prelungi tacit cat vor contractul.
MULTUMESC MULT SI LA MULTI ANI CU SANATATE

Florentin spunea...

Multumesc pentru urari Datoriile catre furnizori si alti creditori se prescriu dupa 3 ani
Nu stiu exact ce prevede ontractul dvs ,ca sa va raspuns corect .Cert este ca ,daca nu se activeaza rezolutia pactului comisoriu de catre creditor (singurul in drept sa o faca),contractul ramane valabil pe toata durata prevazuta in el sau pe baza oricarei prevederi similare.

Anonim spunea...

buna ziua,

o intrebare as avea la dumneavoastra... daca eu am incheiat un contract de credit la o banca in mai 2010 si undeva in mai 2011 am incetat sa mai platesc din motive de "criza", iar pana acum nu am fost executat silit de acea banca... (banca a vandut oricum creditul unor agentii de recuperare)... cand ma pot astepta ca termenul de prescriptie sa fie depasit? - de cand am incheiat contractul initial de imprumut cu banca?; - de cand am incetat sa platesc?; de cand avea scadenta ultima rata sau de cand a fost preluata datoria de catre agentia recuperatoare (asta n-am de unde sa stiu cand s-a intamplat)? ma puteti ajuta cu un raspuns?

si o alta intrebare as mai avea, daca se poate... daca o persoana are poprire pe un cont de salariu cam de un an si in intervalul acesta, dupa un lung parcurs juridic, reuseste sa obtina o casa si o trece pe numele ei, executorul poate purcede inclusiv la sechestrarea respectivului imobil chiar daca exista in vigoare deja poprirea?

multumesc frumos si sarbatori fericite!

Florentin spunea...

Termenul de prescriptie curge de cand ati incetat sa mai platiti .S-ar prescrie cam in 2014
Veti primi o adresa de la banca, daca s-a cedat creanta unui executor.in momentul in care o veti primi , consultati un avocat ,pentru a obtine o amanare sau orescadentare .
Daca exista deja poprirea pe salariu, alte bunuri intra la executare numai daca ,la un moment dat, nu mai aveti salariu sau alte venituri .
Sper ca v-am fost de folos Da , in acest caz,se poate recurge si la sechestrarea respectivului imobil.

Anonim spunea...

Buna seara!!!va sunt recunoscator (anticipat)pt raspunsul la urmatoarea intrebare:
In anul 2006 am facut un credit bancar(ilegal) pe care nu l-am platit,in 2007 am platit 2 rate pt a depune chitantele la dosarul penal care mi-a fost deschis. data inregistrarii dosarului la judecatorie este: decembrie 2010, in decembrie 2011 s-a solutionat cu o pedeapsa cu suspendare si : ----------"In baza art. 14 si 346 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 998-999 C.civ. admite acţiunea civila formulata de partea civilă S.C. EOS KSI ROMANIA S.R.L. si obliga pe inculpata R. A. Alina la plata către aceasta a sumei de 13107,48 lei reprezentând despăgubiri materiale pentru prejudiciul produs. În baza art. 191 alin. 1 şi art. 349 Cod procedură penală obligă pe inculpată la plata sumei de 550 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public si de la comunicare pentru inculpata R. A. Alina şi pentru părţile vătămate. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 13.12.2011." INTREBAREA :Ce se poate intampla daca nu platesc daunele materiale catre firma de recuperatori??? si daca nu cumva datoria era prescrisa??? intentionez sa cumpar o casa pe numele meu.
MULTUMESC!!

Adriana Ola spunea...

buna ziua.am citit multe comentarii si poate si ptr mine gasiti un raspuns de linistire. si eu am un credit facut in 2006 ptr nevoi personale, am platit pana in anul 2009 ultima rata am platit martie 2009, apoi tot in 2009 luna august m-a dat banca in judecata ptr executare silita. eu de atunci din martie 2009 pana acum nu am mai putut plati, si de atunci din august 2009 de cand m-au dat in judecata prima somatie care am primit de la un executor a fost trimisa in decembrie 2012 si imi scrisese mare ca daca nu achit toata suma imi scoate casa licitatie. vreau sa stiu 2 lucruri? 1. datoria mea este prescrisa din ceea ce v-am spus? 2. in contractul meu de propietate am clauza viagera ca sunt de fapt propietar dar de drept dupa decesul mamei mele. ca mama mea mi-a vandut mie in 2007 casa dar cu clauza viagera. acest credit l-am facut fara garantie. va rog sa ma ajutati cu un raspuns, nu am posibilitate nici macar sa stau de vorba cu un avocat, am probleme mari cu copilul si grave , mama bolnava rau, si sunt intr-o situatie de disperare

Florentin spunea...

@Adriana Ola : 1 .Din pacate ,datoria nu s-a prescris ,deoarece banca a deschis actiune impotriva dvs in 2009.Daca facea acest lucreu in 2012 sau 2013, atunci se prescria.
2 .Chiar daca exista clauza viagera, dvs sunteti proprietar ,chiar daca nu plin.NU DISPERATI ! Cunosc caz concre
t asemanator cu al dvs. Si-a salvat casa dupa ce a luat legatura cu executorul judecatoresc si i s-a pus poprire pe venit(in cazul respectiv pensie) pana la lichidarea datoriei .Cred ca se aplica si in cazul dvs .Imi pare rau ca nu va pot ajuta mai mult .

Florentin spunea...

@ Adriana Ola :Ca sa fiu mai clar :
Datoria nu s-a prescris pentru ca banca a intreprins actiunea inainte de implinirea termenului de prescriptie care se calculeaza de la ultima rata platita si nu de la data imprumutului si termanul de prescriptie nu curge pe durata executarii silite .

Anonim spunea...

Buna ziua,
In cazul unei sentinte definitive, penale cu executare si plata catre stat a unei sume de bani in solidar, aceasta se prescrie ?

Florentin spunea...

Nu cred ca se prescrie

Anonim spunea...

salut...in anul 2002 am fost condamnat cu suspendare la 2 ani de inchisoare ,obligat sa returnez prejudiciul ce l-am facut regiei autonome posta romana....am platit vreun an din debitul pe care-l aveam si dupa aceea nu am mai platit nimic....la cat timp se prescrie datoria mea ,fata de p.r....?....are vreo importanta valoarea prejudiciului...?...mersi si astept un raspuns...

Florentin spunea...

Se prescrie in termen de 3 ani .Exceptie face prejudiciul datorat institutiei publice care rezulta din indemnizatii ori alte sume primite de la bugetul de stat.


Anonim spunea...

Buna ziua,

In anul 2004 am girat un fost prieten ptr un credit de 5.000€ de la Raif.
Acesta a achitat ratele pana in 2007, dupa care nu a mai achitat nici o rata. In ian 2010 m-am trezit cu o somatie de la executor sa ma prezint la sediul banci ptr a lamuri situatia. Ca urmare a somatiei debitorul a mai achitat aprox 4 rate ( pana in mai 2010). In anul 2012 banca a cesionat creanta care o societate de recuperari.
Intrebarea este, de la ce data curge perioada de prescriere?
Multumesc

Florentin spunea...

De la data cesionarii de catre banca a creantei .Si oricum prescriptia s-a intrreupt pana in mai 2010,care reprezinta o noua data de prescriptie .

Anonim spunea...

As avea si eu o intrtebare .In anul 2006 am infintat SRL , iar in anul 2010 am dat faliment ,am ramas cu o datorie catre stat pe care nu am reusit sa o achit .De 2 zile am primit o instintare de la finante ca in termen de 15 zile sa imi achit datoria in valoare de 11000 ron.in caz contrar mi se va pune penalitati si voi fi dat in judecata . Momentan sunt plecata din tara de 3 ani dar nu am de unde sa platesc aceasta suma nici macar esalonat . Ce mi se poate intampla in caz ca nu platesc ,sunt sanse sa mi se prescribe aceasta datorie? Multumesc frumos si astept un raspuns .

constantin spunea...

Buna ziua, in februarie 2008 am facut un credit BCR pe care nu l-am achitat. Nu am avut nicio instiintare din parte bancii dar in decembrie 2011 am primit diverse telefoane si notificari din partea unei firme de recuperatori EOS KSI care ma tot ameninta. Intrebarea mea este daca aceasta firma este indreptatita sa faca ceea ce face, daca sa platesc acestei firme ratele sau daca nu cumva este vorba de un santaj. ma gandesc ca perioada de prescriere a trecut si cum ar trebui sa procedez cu respectiva firma. Multumesc frumos

Anonim spunea...

Buna ziua. in februarie 2008 am facut un credit BCR si nu l-am achitat.Nu am avut nicio instiintare din partea bancii dar incepand cu decembrie 2011 primesc telefoane si notificari de la o firma de recuperatori EOS KSI care ma tot ameninta. Intrebarea mea este daca acestia au drepturi asupra mea, daca sa le platesc lor ratele sau daca nu cumva datoria a fost prescrisa. Multumesc frumos

Florentin spunea...

Batoria nu s-a prescscris deoarece prescriptia s-aintrerupt pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;
c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condiţiile art. 453 alin. 2;
Banca a cesionat datoria dvs firmei de recuperatori care are dreptul sa intreprinda orice actiune pentru recuperarea datoriei datoriei .Luati legatura cu ei .Ratele le veti plati lor ,in prezenta celor 3 part:Dvs, un reprezentant al bancii si executorul .Stiu din experienta proprie.
Va sfatuiesc sa luati legatura si cu un avocat, dat fiind ca nu ati fost instiintat de catre banca despre cesionarea datoriei dvs.

Florentin spunea...

Datoria nu s-a prescris

Florentin spunea...

Pentru SRL infiintat in 2006 :
Datoria se prescrie abia in 2015.
Puteti fi data in judecata si se poate merge pana la recuperarea datoriei prin scoaterea la licitatie a bunurilor dvs.
Mergeti pana la Administratia Finanaciara si incercati sa obtineti o esalonare a datoriilor .Nu neglijati .

Anonim spunea...

Buna ziua,
Am avut un PFA inchis in 2006, ulterior a sosit un titlu executoriu de la CAS, contestat in justitie si am obtinut anularea titlului executoriu dar nu si a datoriei. Dupa aceasta CAS tot emite decizii si titluri executorii care se refera la creante accesorii la titlul anulat. Cat poate dura aceasta situatie avand in vedere ca datoriile s-au prescris, dar ei in decizia noua se bazeaza doar pe TE emis in 2009 (anulat in instanta)? Mentionez ca nu am cerut suspendarea executarii pe perioada derularii procesului.
O alta intrebare ar fi, daca pot cere restituirea taxei jud. de timbru de la ANAF intr-un alt dosar unde am contestat un alt titlu executor, ANAF-ul si-a recunoscut eroarea iar contestatia mea a fost respinsa pentru ca a ramas fara obiect. Legea taxei de timbru are un articol doar pentru situatia in care actiunea ramane fara obiect datorita unor modificari legislative.
Multumesc

Anonim spunea...

buna seara am si eu o intrebare .Tatal meu a decedat acum 3 luni el avea un imprumut la o banca la care nu mai platea ratele cam de un an si am gasit in posta somatie de a plati.Am fost la banca respectiva si a zis ca tre sa plateasca

fam sau iau casa cu care a girat tata.

Florentin spunea...

Mostenitorii defunctului preiau si datoriile acestuia .

Anonim spunea...

chiar daca el avea asigurare pentru bani luati,cei de la firma de recuperari au zis ca asigurarea nu mai e valabila ca nu a mai platit ratele

Florentin spunea...

Neplata ratelor duce la anularea politei de asigurare .Din pacate

Florentin spunea...

@ pentru PFA inchis in 2006.
Prescriptia datoriei se aplica doar in cazul in care nu se emite nicio actiune de executare silita , timp de 5 ani .Dvs ati obtinut doar o amanare a executarii silite in instanta ,prin anularea acelui titlu executoriu.
Am totusi o dilema .Spuneti ca PFA e inchis din 2006.Dar Registrul Comertului si ANAF nu va inchid daca aveti datorii.Daca e inchis , probabil ca aveti si o adresa de la ANAF , cum ca nu aveti datorii,ce v-ar fi de folos .
Veti primi titluri executorii si decizii dde la CAS pana veti achita datoria .

Druydul spunea...

Am intrebare la care sper sa-mi raspundeti. Am luat un credit de la o banca in 2005. Din 2006, august, nu am mai platit. Mi-au venit somatii si instiintari pana in 2008. Dupa care nu mi-a mai venit nimic pana luna asta, julie 2013. Exista posibilitatea ca datoria sa nu fie prescrisa? Multumesc anticipat pentru raspuns. Cu respect, Sergiu.

Florentin spunea...

@Sergiu :Nu cred ca s-a prescris,deoarece vi s-a deschis procedura de executare silita,inainte de implinirea termenului de prescriptie .

Anonim spunea...

buna ziua am o datorie la cosmote din 2010 fiind ultima plata in mod normal ar treb sa se prescrie dar ei m-au facut sa recunosc telefonic si prin mail ca am aceea datorie,ce se int?se reincepe termenul de prescriere? ce imi pot lua daca nu am nimic pe numele meu?

Anonim spunea...

Buna ziua! Am si eu o problema!Tatal meu a avut un pfa, a decedat in ian 2010, la data decesului avea datorii la fisc din impozit pe venit.S a radiat pfa ul de la Registrul Comertului la data decesului! V arog sa mi spuneti daca exista o prevedere legala ca penalitatile sa se opreasca la data radierii pfa ului de la registru!
Multumesc!

Florentin spunea...

Nu exista o asemenea prevedere legala. Penalitatile vor fi calculate pana la achitarea datoriilor .Precizare: mostenitorii defunctului preiau si datoriile acestuia.
Solicitati o fisa fiscala de platitor de la fisc sa vedeti care este situatia .Un contabil sa verifice daca declaratiile depuse sunt corecte sau daca s-au depus toate.Daca nu s-au depus toate declaratiile sunt amenzi de platit.

Florentin spunea...

in legatura cu factura Cosmote .Daca nu ati primit nicio adresa sau titlu de executare silita , sau somatie de plata in scris cu semnatura de primire ,prescriptia nu se intrerupe .

Anonim spunea...

are dreptul o firma de recuperari sa se adreseze executorului judecatoresc? daca sumele sunt prescrise , una de 13 ani si una de doi ani ce se poate face? cu ce baza legala? cei de la eos au cumparat creante prescrise de mult si ma ameninta cu executorul acum. multumesc!

Florentin spunea...

Prin împlinirea termenului de prescripţie, orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.
Nu stiu exact caere este situatia dvs,dar daca inainte de prescriptia s-a declansat procedura de executare silita ,atunci termenul de prescriptie se intrerupe .Cu alte cuvinte ,nu conteaza daca au trecut 13 ani ,in cazul in care dupa 2 ani,sa zicem s-a declansat procedura de executare silita sau alta procedura de recuperare a debitului ,de catre creditor impotriva dvs .Daca acesta a vandut (cesiomnat )datoria catre o firma de recuperari ,aceasta are dreptul sa intreprinda orice actiune impotriva dvs.
Legal puteti depune la tribunal o actiune de intrerupere a executarii , sub indrumarea unui avocat .
In cazul in care s-a intamplat a

Arcade237 spunea...

Buna ziua,in urma cu trei ani tatal meu a cumparat o firma si mi-a cerut sa il ajut prin a accepta sa fiu administrator. Am acceptat si am semnat ,eu nu am avut nimic de a face cu firma respectiva,dupa un an tatal meu a dat faliment, si lacirca un an am primit o hartie de la tribunal prin care sut obligata la plata datoriilor in valoare de 67000de roni. Eu nu am de unde plati atatia bani,nu mai sunt in Romania de 2 ani,nu muncesc ,traim doar din salariul sotului plus ca am si un bebelus. Nu am bunuri pe numele in Romania care sa pot fi eexecutate silit, va rog sa imi spuneti ce fac,sunt disperata,nu vreau ca fetita me sa traiasca fara mama.

Florentin spunea...

@Arcade 237:Daca ati fost doar administrator si nu si asociat sau asociat majoritar,atunci nu puteti fi trasa la raspundere pentru neplata creantelor bugetare(datoriilor la stat) .Nu stiu exact situatia.
Legal firma poate depune la Tribunal o contestatie la executare .Consultati un avocat specializat in astfel de spete .

Anonim spunea...

buna ziua! in octombrie 2008 am facut un credit la banca in jur de 5000 euro...iar banii i-am imprumutat iubitei mele(care a cumparat o masina) fara nici un act si fara nici un martor........ne-am despartit si nu vrea sa-mi mai dea banii.....am vreo sansa sa-i mai recuperez

Florentin spunea...

Dinn pacate, daca i-ati imptumutat banii iubitei fara acte si martori, nu mai aveti nicio sansa de recuperare a datoriei .
Imi pare rau .Banuiesc ca actele de cumparare ale masinii sunt pe numele ei .Poate sa apelati la buna ei credinta si atat.

Anonim spunea...

Am si eu o intrebare.
Ne-a vizitat sotia unui fost angajat al societatii din anii 90, caruia pana in 94 i s-a retinut din salar si virat intr-un cont al societatii pensia alimentara datorata pentru intretinere copil.
Dupa 20 de ani doamna respectiva s-a trezit sa vina sa-si ridice banii, deoarece pana acum era instrainatate. Aceste datorii in cat timp se prescriu? Si daca se poate sa-mi mentionati si legea, articolul care reglementeaza acest lucru. Multumesc anticipat,

Florentin spunea...

Se prescriu dupa 3 ani ,conform art 405 alin 1 care spune :,,Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel" si Art. 2517 cod civil

Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen

refffas spunea...

buna ziua. am si eu o intrebare. in 2010 semnam un precontract de cumparare a unui apartament. am oferit 12000 euro avans, iar la finalul acelui precontract se stipula clar ca banii imi vor fi returnati fara nicio discutie daca tranzactia nu se mai face. ei bine, nu am primit banii nici pana in ziua de astazi. datoria omului aceluia catre mine se prescrie???

suntem in 2013 si mi-i sa nu pierd acei bani. nu l-am dat inca in judecata ptr ca am tot sperat sa ii recuperez. nu am reusit, dupa aceea am incercat sa intru in proces, dar mi se cerea o taxa de timbru de vreo 4000 ron, pe care nu ii aveam ... si am mai asteptat ceva timp, pana acum 2013.

ce pot face in acest caz? datoria se prescrie?

il pot da in judecata si sa cer si despagubiri? macar sa merite din plin. astept un rasp din partea dvs. sunt disperat. multumesc frumos.

Florentin spunea...

@refffas:Da , se prescrie dupa 3 ani de la data semnarii pre-contractului,conform art 405 alin 1 cod procedura civila siArt. 2517 cod civil.

refffas spunea...

aveti idee ce as putea face in momentul de fata, dupa ce datoria s-a prescris, conform articolului invocat de catre dumneavoastra? nu de alta, dar suma respectiva este una imensa si tare mi-e ca voi face ceva necugetat in caz ca nu mi-i restituie.

personal, ma gandeam ca trebuie sa existe vreo prevedere speciala in care atunci cand se semneaza un act intre doua persoane FIZICE datoria sa nu se prescrie. sunteti sigur ca se prescrie?

Florentin spunea...

@refffas:Singura prevedere speciala de care stiu este aceasta: in ceea ce priveste dreptul la actiune in repararea unei pagube provocate printr-o actiune ilicita, legiuitorul a stabilit o regula speciala, exceptie de la regula generala, respectiv de la data la care pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel chemat sa raspunda de producerea acesteia. Cu alte cuvinte, prescriptia dreptului la actiune nu incepe sa curga de la data producerii pagubei, ci de la data la care cel care e victima a cunoscut atat paguba, cat si persoana direct raspunzatoare de producerea ei.
Consultati un avocat specializat pe civil care v-ar putea ajuta.

Florentin spunea...

@refffas:precizare .La încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare era bine să includeţi o clauză penală pentru nerespectarea condiţiilor din antecontract.Modul de calcul şi cuantumul penalităţilor incluse în clauza penală pot fi stabilite liber de către părţi, prin acord comun.

luca spunea...

Buna seara! in anul 2009 am avut un cumplit accident.masina care o conduceam era proprietatea unei societati, in urma unui proces care s-a incehiat in mai 2011, daunele stabilite sunt de 29.000 de euro, insemnanad contravaloarea masinii.
in luna februarie,din cursul acestui an am primit prima si singura somatia de plata din aprtea unui executor.
As vrea sa stiu daca aceasta datorie se prescrie, si un cat timp?
Va multumesc anticipat!

Anonim spunea...

buna ziua
am un PFA din 2008, in anul 2010 l am suspendat pentru ca am ramas gravida...mi am platit impozitul de 16% toate bune si frumoase...pana cand saptamana trecuta am mers la ANAF sa- redeschid PFA-ul dar am aflat cu stupoare ca am o datorie de 4300 lei care este de fapt catre CASS si dateaza din 2009-2010(cele cateva luni (3) din 2010 caci in martie am suspendat o) , este drept ca nu am stiut la acea vreme ca trebuie sa- mi platesc si CAS (pentru ca era si angajata si desfasuram si activitate pe PFA). iN TOTI ACESTI ANI NU AM PRIMIT NIMIC NICI DE cas NICI DE LA ANAF pentru aceasta datorie pe care o plateam fara comentarii la vremea aceea daca aveam cunostinte de ea.Acum datoria mea initiala catre CAS este de 2700 lei iar restul penalizari, accesorii...Intrebarea mea este as putea sa scap fara sa platesc?sau pot plati doar suma initiala de 2700 lei, iar penalitatile ....intr-o zi cu soare?

Florentin spunea...

Potrivit OUG 82/2010 PFA-urile vor plăti contribuţiile prevăzute de OUG 58/2010 ( 10,5% la pensii, 5,5 la sanatate si 0,5% la somaj ) numai în cazul în care beneficiaza de venituri de natura profesionala în baza unui contract de drepturi de autor/ convenţii civile. Daca erati salariata in perioada mentionata ca ati avea datorie la CASS,nu trebuia sa declarati si sa platiti aceasta contributie.Trebuia sa platiti doar la Pensii,conform legii 19/2000
Cred ca puteti rezolva cu CASS ,mergand la casa de asigurari de sanatate cu adeverinta de la firma dvs si cu una de la ITM.Sper ca v-am fost de folos .

Florentin spunea...

@luca: Conform art 2517 cod civil Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.
In cazul tau,prescriptia se aplica pana in mai 2014

Anonim spunea...

buna ziua,
in anul 2010 in luna februarie am incheiat un contract cu firma cosmote pentru un abonament, insa incepand cu luna octombrie a aceluiasi an m-am aflat in imposibilitatea de a mai plati facturile.
anul trecut, in septembrie 2012 am primit o instiintare de la firma credit express prin care ma anuntau ca am de achitat suma de 4300 lei pt un abonament cosmote... mentionez faptul ca am colaborat cu cei de la firma de recuperari si am reusit sa achit suma de 1000 lei pana in prezent....insa nu stiu ce ar trebui sa fac in continuare...citind pe diverse bloguri am aflat ca aceasta datorie se prescrie dupa 3 ani de la plata ultimei facturi...va rog da-ti-mi un sfat cum ar trebui sa procedez in continuare si daca este normal sa se ajunga la o asemenea suma...va multumesc anticipat

Florentin spunea...

Prescripţia nu curge pedurata desfăşurării executării silite.Asadar, in cazul dvs.,datoria nu se prescrie intrucat sunteti in procedura de executare silita.
Iata ce puteti face :
Executarea silita poate fi intrerupta prin formulara unei cereri se duspendare a executarii silite
2. Daca se intrerupe executarea, aceasta se va intrerupe pana la solutionarea fondului adica pana la primavara cand aveti termen pentru contestatie la executare. Asta se intampla pentru ca respectiva cerere de suspendare a executarii silite are caracter suspensiv pana la solutionarea cererii pe fond(contestatie la executare)
3. Daca nu se intrerupe executarea, iar la termenul din primavara contestatia la executare este castigata de partea adversa, atunci va trebui sa platiti chelt de judecata, taxa de timbru, probabil se va opri o parte si din cautiunea depusa pentru suspendarea executarii.
Odata cu formularea si punerea in discutie a cererii privind suspendarea executarii,instanta o sa va puna in vedere sa achitati o cautiune.
Consultati si un avocat .Dar cred ca trebuie sa incercati sa gasiti o solutie cu executorul .Poprire pe venit sau altceva

Anonim spunea...

buna ziua.am inceput sa am restante la intretinere din 2007.pe parcurs am mai platit dar in 2010 casiera a plecat si am ramas cu penalitati de 867 ron.noua casira a preluat asa.apoi am platit si am ajuns la 450 cheltieli si penalitati de aprox 1200 pe care am refuzat sa le platesc pt ca mi se par abuziv calculate.intrebarea e daca se pot prescrie cele vechi de peste 3 ani?

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie curge de la data ultimei plati sau scadente .Nu se prescriu sumele mai vechi de trei ani .Legea nu prevede prescriptii partiale,ci se refera la intreaga datorie calculata .
Puteti contesta in justitie sumele calculate daca dvs.considerati ca acst calcul este incorect sau abuziv .

Anonim spunea...

Buna seara. In 2008, cineva a facut frauda pe numele tatalui meu, a obtinut un credit in cuantum de 3.380 lei la IFN S.A. cu care si-a cumparat o unitate PC. Acel cineva spunea ca lucreaza ca agent de paza si a si dus adeverinta de salariat, tata fiind pensionat medical din 29.07.1995. Tot in 2008 tata a depus o plangere, iar in 2013 prin mai am primit o solutie pe care nu am inteles-o nici acum \"1. Neinceperea urmarii penale fata de AN, sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 215, alin. 1, 23, art. 290 si art. 291 C.p\" lucrul asta nu-l inteleg, nu inteleg la ce se refera, il obliga pe tata la plata acelei creante facute de un necunoscut ? Mentionez ca organele au solicitat din partea IFN si firmei de recuperari detalii despre credit si nu au fost date. Va rog sa ma lamuriti si sa ma ajutati, nu stiu ce sa mai cred/fac.
Mentionez ca pe data de 31.12.2012 tatal meu a decedat.
"la data de 16.05.2008 numitul tatal meu, a incheiat contractul nr. cu IFN avand ca obiect achizitionarea unor produse in valoare de 3380 lei din cadrul magazinului Aida Comples Domino V, insa datorita neplatii ratelor scadente creanta a fost cesionata catre firma de recuperari. Prin urmare societatea nu a putut pune la dispozitie documentele ce au stat la baza incheierii contractului de credit. Astfel ulterior s-a trimis adresa catre firma de recuperari prin care au fost solicitate aceleasi documente insa nu s-a primit raspuns. Tinandu-se contde dispozitiile art.5 ind.2 si art. 66 din C.p.p. rezulta ca tragerea la raspundere penala a unei persoane implica stabilirea pe baza unor probe concludente, a existentei faptei sesizate/imputate, a caracterului ei infractional, precum si a vinovatiei faptuitorului, chiar daca in speta sunt sesizate fapte savarsite de un autor necunoscut. Avand in vedere lipsa documentelor probatorii precum si faptul ca numitul a decedat, reaudierea acestuia fiind necesara, se constata ca in speta opereaza pe deplin principiul "in dubio pro reo", neexistand probe din care sa rezulte ca o persoana necunoscuta a incheiat contractul de credit avand ca titular pe tatal meu. Avand in vedere cele expuse, se constata ca in speta sunt indeplinite conditiile art. 10 lit. din C.P.P., motiv pentru care in temeiul art. 228 alin.4 din C.P.P. Propun: Neinceperea urmarii penale fata de autorul necunoscut, sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 215 alin. 1,2,3, art 290 si art 291, toate din CP si inaintea dosarului la Parchet pentru a dispune".

Acest lucru intr-un fel il scoate pe tata vinovat ? Adica daca ei n-au fost in stare sa-l gaseasca pe respectivul infracor din cauza lipsei de probe, rezulta ca tata a facut creditul ?
Exista posibilitatea sa se fii prescris datoria ? Din 2009-2013 sunt 4 ani. Mentionez ca firma de recuperari n-a facut nicio inaintare de speta juridica in genul, somatie de plata cu titlu executoriu sau chestii de genul.

Florentin Sorescu spunea...

In dubio pro reo :,,Potrivit art. 52 C. proc. pen., care consacră prezumţia de nevinovăţie, orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. În cazul în care probele referitoare la vinovăţie nu sunt certe, sigure, complete, ci există îndoială cu privire la vinovăţia inculpatului, se aplică regula in dubio pro reo, potrivit căreia orice îndoială operează în favoarea inculpatului, iar pe baza acesteia, soluţia ce se impune este achitarea inculpatului de către instanţa de judecată.
Cu alte cuvinte, prin neaudierea tatalui dvs,ca urmare a decesului ,nu s-a demonstra vinovatia inculpatului ,doar pe baza probelor din dosar, fara niciun dubiu.Atunci s-a dat NUP
Deci tatal dvs. sau mostenitorii acestuia sunt buni de plata
Puteti da in judecata IFN si executorul, sau puteti cere o amanare a executarii silite ,pana la clarificarea situatiei .CONSULTATI UN AVOCAT SPECIALIZAT IN ASTFEL DE SPETE .Acesta va poate da un sfat pertinent privind calea de urmat,cu documentele pe masa .Eu v-am explicat doar termenul. Nu va pot ajuta mai mult .

Anonim spunea...

Nu este vorba de o plangere facuta de IFN impotriva tatalui meu. Este o plangere facuta de tata. Deci IFN-ul sau firma de recuperare n-a facut nimic concret, vreo plangere ceva..

Florentin Sorescu spunea...

Am inteles.Poate n-am fost clar eu.In momentul in care plangerea facuta de tatal dvs , a primit solutionarea descrisa de dvs,atunci tatal ramane obligat sa achite datoria si inseamna ca nu mai aveti decat calea de atac impotriva IFN.Aceasta sau a firmei careia i s-a cesionat datoria. In dubio per neo, in cazul pe care mi l-ati prezentat, inseamna ca n-ati reusit sa demonstrati fara niciu dubiu inselaciunea la care se refera articolele din Codul penal.

Anonim spunea...

Am inteles acum, totusi nu e posibil sa se fi prescris ?

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie, pentru o datorie contractata in 2008,este 2011.Acesta se calculeaza de la data scadentei ultimei rate neplatite.In plus,daca datoria a fost cesionata(cedata )altui creditor,se naste alt termen de prescriptie ,de la data cedarii.Nu stiu exact situatia creditului in cauza .Precizare .Termenul de prescriptie se intrerupe,in cazul unui litigiu,pana la solutionarea acestuia.Deci nu cred ca s-a prescris .

Anonim spunea...

Firma de recuperari a preluat cazul in 2009, deci termenul de prescriptie ar fi in 2009. Litigiul nu este intre tatal meu si IFN sau firma de recuperari, este o simpla plangere facuta la politie.

Anonim spunea...

Buna! Ce sugerati la o urmarire silita imobiliara sa se faca contestatie sau sa se ajunga la un acord de plata cu executorul? Multumesc

Florentin Sorescu spunea...

Daca ati ajuns in faza executarii silite ,recomand o intelegere cu executorul.Codul de procedura civila prevede mai multe mijloace juridice prin care se poate obtine suspendarea sau chiar incetarea executarii silite.Aceasta poate fi voluntara (dispusa numai de creditor) sau legala.In cazul celei legale, suspendarea executarii silite constituie o masura cu caracter provizoriu care se ia numai "in cazuri urgente" care justifica aceasta procedura speciala.Realizarea suspendarii silite se poate face prin introducerea contestatiei la executare si plata unei cautiuni stabilite de instanta, daca legea nu prevede altfel.

Florentin Sorescu spunea...

Daca firma de recuperari a preluat cazul si a fost emis un titlu de executare silita,anterior anului 2012(cand s-ar fi prescris dupa noul termen )atunci datoria nu se prescrie .
Puteti introduce in instanta o contestare la executare a titlului emis.Cred ca exista o sansa (mica ,e adevarat)ca instanta sa desfiinteze acest titlu in urma decesului tatalui dvs.Intrebati un avocat .

Anonim spunea...

Buna ziua!Pana in anul 2007,am fost PFA,Am facut taximetrie.Sunt pensionar pe caz de boala,am platit la finante toate darile ,mai putin contributiile de asigurari de sanatate.Am primit o somatie,titlu executoriu, de la directia de finante,vrea sa stiu,in aceasta situatie,daca merg la finante,mai poate exista o cale amiabila,sa pot plati esalonat? Va multumesc anticipat,cu respect!

Florentin Sorescu spunea...

Puteti plati esalonat .Mergeti la ei .Cereti si o fisa de platitor a PFA sa dtiti exact situatia

Andrelya spunea...

Buna ziua,
sunt in urmatoarea situatie si am nevoie de indrumare:
-am beneficiat de pensie de urmas pana in 2005 septembrie, atata timp cat am fost studenta. In anul 2004 cand am depus adeverinta de la facultate la casa de pensii am intrebat daca la terminarea facultatii mai trebuie sa depun acte la casa de pensii si mi s-a raspuns de la registratura ca nu este nevoie deoarece daca nu voi mai aduce adeverinta pensia se va suspenda automat in octombrie
-incepand cu 01.10.2005 m-am angajat
-in august 2007 ,fiind acasa in concediu, ma trezesc cu postarita la usa dorind sa-mi inmaneze pensia.I-am explicat ca de aproape doi ani eu nu mai beneficiez de pensie si am refuzat talonul. Pana la aceasta data nu ma mai cautase postasul cu vreun talon de pensie.
-in septembrie 2007 am depus la Casa de pensii o adresa pe propria raspundere descriind situatia de mai sus , atasand ultima adeverinta depusa 2004-2005, ultimul talon de pensie din septembrie 2005 si CI
-in 29.11.2007 am primit o decizie de sistare si recuperare debit 3748 lei
-ca raspuns la aceasta decizie am depus o cerere de anulare debit la Casa de Pensii, am tinut legatura cu o doaman de acolo care m-a asigurat ca s-au gasit taloanele returnate si urma sa primesc prin posta o anulare de debit.Nu am primit aceasta anulare si greseala a fost ca desi am insistat la acea persoana aceasta m-a asigurat ca sa stau linistita ca debitul este anulat.
-ieri am primit o somatie prin care se spune : daca in 15 zile de la primirea prezentei somatii , nu veti achita sumele mentionate sau nu veti face dovada stingerii acestora , se va proceda la continuarea masurilor de executare silita".
Mentionez ca NU am incasat banii la care se face referire.
Ce anume sa depun la casa de pensii ca raspuns la aceasta somatie?o adresa in care sa reiau iar firul povestii, sa se faca verificari ca taloanele returnate sunt la ei?Este de ajuns?Sa merg in audienta la ei pt a explica situatia?
Sau mai bine spus care ar trebui sa fie raspuns meu catre ei fata de aceasta somatie? Nu imi vine sa cred ca ma aflu in situatia asta si nu stiu cum sa procedez de aici inainte.
Cum se poate demonstra ca nu am incasat acesti bani?(decat cerand iar o verificare la ei?)
Exista un termen de prescriere a datoriilor ?Au trecut 6 ani de la prima hartie primita cu sistarea debitului si recuperare...Luni vreau sa ma duc la Casa de Pensii sct 1 si de aceea doresc sa fiu lamurita cu ce trebuei sa fac.
Multumesc
Raluca

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie este de 5 ani dar, in situatia data,acesta curge de la data ultimului talon emis. Puteti depune la ei o adresa ,la care atasati somatia de plata ,prin care instiintati casa de pensii ca nu ati incasat acele sume si ,prin urmare nu recunoasteti si nu veti da curs somatiei de plata .
In cazul in care ,casa nu recunoaste eroarea ,mergeti in instanta , in contencios administrativ .

Anonim spunea...

nu am platit rata la bana de 4 ani sint pensionara bolnava nu am primit nici macar o instiintare sa se fi prescris imprumutul.

Florentin Sorescu spunea...

Termenul curge de la ultima scadenta a ratei sau de la ultima rata platita . Nu cred ca s-a prescris .E posibil sa se fi ratacit somatia privind executarea silita .Nu cred ca banca nu a intreprins nicio actiune ca sa-si recupereze creditul .Ar fi bine sa va interesati cu privire la situatua dvs .chiar la banca .

Anonim spunea...

Buna ziua.
In 1991 tata a infiintat un SRL. In 2000 unchiul meu a devenit administrator cu 15% actiuni( nu stiu sigur daca sunt actiuni,este SRL).
Din 2002 firma nu a mai produs nimic, nu a mai avut angajati, nu a mai depus acte nimic.
A primit o executare silita in 2006 la care nu au luat nimic pt ca tata nu are absolut nimic pe numele lui.
Acum in 2014 unchiul meu a primit direct oprire din pensie, fara somatie, fara instiintare.(este administrator).
Poate fi tras la raspundere pt datoriile aceste firme. (cred ca am mai vazut raspunsul la aceasta intrebare, am scris pt a ma asigura).
Multumesc anticipat.

Florentin Sorescu spunea...

Am inteles, din cele spuse de dva.,ca unchiul detine 15%din capitaul social al firmei(avand asadar calitatea de asociat).Calitatea de asociat atrage dupa sine raspunderea solidara ,cu ceilalti asociati ,pentru datoriile SRL.Pe scurt ,da ,poate fi tras la raspundere in calitate de asociat.

Anonim spunea...

buna ziua! in 2004 o anumita banca mi-a virat in cont echivalentul a 3 salarii fara ca eu sa fi fost instiintat in prealabil! banca a vandut ceeantele unei firme de recuperari care ma tot suna si ma ameninta cu tot felul de executari! cei de la firma de recuperari imi spun ca nu am respectat contractul de creditare cu banca dar eu nu am facut niciun contractde creditare! ce pot sa fac?

Florentin Sorescu spunea...

ti avut contract de credit? Ati primit vreo instiintare scrisa de la banca ,prin care va anunta ca a fost cesionata creanta ? Executorul v-a trimis intiintare scrisa cu privire la creanta ?

Daca aceaste actiuni au loc abia acum ,e posibil sa se fi prescris datoria

Eu recomand sa depuneti o contestaere a executarii printr-un avocat.Lasati- i sa va dea in judecata,eventual .Reveniti cu mai multe detalii ,daca se poate .

Anonim spunea...

Va rog sa ma ajutati. Prin 2009 mi s-a cesionat contractul meu cu Cosmote catre o societate de recuperari. Am primit numai scrisori amenintatoare de la ei, chiar pana in ziua de azi. Care este termenul de prescriptie al acestei datorii? Cand se va stinge aceasta datorie? Ca din ce am inteles eu termenul este de 3 ani. Problema e ca nu inteleg care este punctul de pornire. 3 ani din 2009 sau 3 ani din ce data?

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie este de 3 ani de la data ultimei plati facute catre Cosmote .
Precizare ,daca s-a inceput executarea silita ,termenul nu curge pe perioada acesteia .Daca n-ati primit instiintare privind inceperea executarii silite de la Cosmote sau de la recuperator si nu s-a declansat executarea silita, atunci termenul se calculeaza asa cum am zis .Oricum , mai mult decat poprire pe venit nu au ce sa ceara, dar numai daca va dau in judecata.Altfel , adresele de la recuperatori sunt doar amenintari .

Anonim spunea...

buna ziua
am si eu o intrebare, in 2007 am luat un credit de nevoi personale,din 2008 ne mai avand un loc stabil de munca nu am mai platit ratele, as dori sa flu daca datoria sa prescris, tin sa precizez ca nu am primit nici o instiintare ca sunt executat silit doare scrisori de instiintare asupra creantei de catre firme de recuperare

Florentin Sorescu spunea...

@Anonim : Datoria se prescrie in termen de 5 ani de la data ultimei rate platite .

anamaria 1978 spunea...

buna ziua,
am rugamintea sa ma ajutati cu ceva detalii ref.la problema mea: acum 10 ani o prietena m-a rugat sa-i fiu asociata doar cu numele in acte pt ca avea mai multe firme ; ea a fost administrator si s-a ocupat de firma , eu nestiind ce se intampla acolo , in acte si neavand acces la ele; la un mom.dat am inteles ca nu se prea mai ocupa de firma ca nu prea mai mergea si am rugat-o sa ma coata din firma si mi-a sus ca a bagat-o in conservare si ca nu are cum sa o maii deschida sa faca vreo modificare insa sa stau linistita cum ca fima se a dizolva. La vreo 2 ani am primit o hartie de la fisc ref la niste datorii destul de mari ; am contactat-o , insa mi-a spus acelasi lucru ca sa stau linistita ca firma nu mai functioneaza...atat de linistita incat anul trecut in ian am primit ordin de executare pe bunurile pe care le am (un apartament la rosu si o garsoniera pe care am o ipoteca de 10 000 euro , bunuri pt.care am muncit pana acum si inca platesc pt ele). Datoria este de aprox 30 000 euro la fisc. "prietena" a plecat din tara , nu e de gasit si nici nu are niciun bun pe numele ei. Stiindu-ma nevinovata si multe pers.mi-au dat castiga de cauza am intentat proces , insa de 2 ori l-a castigat fiscul, iar acum au pus la licitatie garsoniera in care locuim . Intrebarea este daca as putea sa stabilesc cu fiscul o plata in rate a datoriei , iar in cazul in care doresc sa vand apt.sa pot plati din datorie se poate scoate de sub sechestru? Aveti idee cum se stabileste plata in rate , pe ce perioada de timp? Va multumesc mult pentru ajutor si multa sanatate tututror.

Anonim spunea...

buna ziua am ci io o intrebare in 2012 am facut un abonament la cosmote numai avind de lucru nu lamai platit cam de un an ci acum primesc scrisori ci telefoane dela firma de recuperari precm ca se va face executarea silita imi putesi spune ce trebe sa fac

Florentin Sorescu spunea...

Executarea silita poate fi declansata in termen de 3 ani de la data ultimei plati .In cazul dvs, daca ati primit decat scrisori si telefoane, inseamna ca nu a fost declansata procedura executarii silite . Trebuie sa primiti o instiintare de la tribunal ,ca s-a inceput exectarea silita . Apoi puteti cere, printr-o adresa catre Tribunal(cereti sfatul unui avocat) ocontestare la executare .

Florentin Sorescu spunea...

@Anamaria : Nu se poate ,pentru ca nu va incadrati in prevederile legale pentru acest lucru . Puteti insa incerca si sa vedeti daca va aproba cererea pe care trebuie sa d depuneti la Administratia Financiara din judetul(sectorul)in care se afla sediul social al firmei .Pentru reesalonare trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii :
* depuneti o cerere la organul fiscal competent;
sunt indeplinite conditiile de acordare a esalonarii (declaratiile fiscale sa fie depuse conform vectorului fiscal, contribuabilul trebuie sa constituie garantiile impuse si sa nu se afle in insolventa sau in dizolvare, etc.)
contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minim 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata inscrise in certificatul de atestare fiscala.
Daca vi se aproba cererea,datoriile se esaloneaza pe 5 ani

Anonim spunea...

buna seara,
am inchis firma in 2010,un presupus creditor a dat in judecata firma ,motivand ca are o creanta,dar nu avea nici o hotarare judecatoreasca in acest sens,tribunalul a repus firma pe functiune , procesul a durat pana in 2013 contractul intre parti s-a terminat in 2011,iar ultima lucrare a fost in 2010,iar am inchis firma acum in 2014,ei dand iar firma in judecata
--mai pot ei pretinde ceva daca contractul a expirat in 2011 si ultima lucrare in 2010 ?
==pot spune ca au avut proces in anii astia cu noi si nu au avut cum sa recupereze creanta

Florentin Sorescu spunea...

@ Prescrierea opereaza dupa 3 ani .Nu prea inteleg.Daca nu aveti nicio datorie,de ce v-a dat in judecata ?.In cazul dvs,termenul de prescriptie a fost suspendat pe durata procesului(prescriptia se intrerupe) si a inceput un nou termenin 2013. Deci pot sa mai inceapa o actiune ,dar nu pe aceeasi cauza,deoarece aceasta a fost solutionata.

Florentin Sorescu spunea...

@Anamaria: In conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.
Persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară poate fi asistată de avocat, consultant sau persoana care o consiliază pe aceasta, sau poate fi reprezentată de o persoană împuternicită, în baza unui mandat întocmit în condiţiile legii.
Convocarea persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, în vederea consultării documentaţiei aflată la dosar, se face prin notificare.
În situaţia în care persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la audiere la data stabilită, aceasta poate solicita amânarea audierii, comunicând acest fapt în scris, cel târziu până la data stabilită pentru audiere.
Noua dată ce poate fi stabilită pentru audiere de către persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, trebuie să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal.
Declaraţiile făcute la audiere de persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară se consemnează într-un proces verbal, în care se face menţiunea şi despre înscrisurile prezentate în apărare de către aceasta.
Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de doi funcţionari publici dintre cei care realizează audierea şi de către persoana audiată sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
Refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, sau a reprezentantului legal al acesteia de a semna procesul-verbal de audiere nu întrerupe procedura de angajare a răspunderii solidare.
Totodată, în cazul neprezentării la audiere, funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare, întocmeşte o notă de constatare în care consemnează acest fapt.
Persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, poate prezenta organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în scris, observaţii şi precizări, alături de orice alt înscris considerat util în apărarea acesteia, în termen de 30 de zile de la data consultării documentaţiei aflată la dosar, sub sancţiunea decăderii.
Acest termen nu poate fi prorogat iar prezentarea obiecţiunilor, precizărilor şi înscrisurilor în apărarea persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, se face prin depunere la registratura organului fiscal cu competenţe în executarea silită, poştă sau fax.

Dreptul de a contesta decizia de angajare a răspunderii solidare
Persoana pentru care s-a atras răspunderea solidară, nemulţumită, poate formula contestaţie împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală.
Menţionăm că procedura de angajare a răspunderii solidare încetează în cazul în care s-au stins obligaţiile fiscale pentru care a fost declanşată angajarea răspunderii solidare, când decizia de angajare a răspunderii solidare a fost anulată pe cale administrativă urmare soluționării contestaţiei în acest sens, ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de către instanţa de judecată competentă.

Anonim spunea...

Buna seara, as avea nevoie de un sfat: sotul meu a achizitionat o masina (de la un prieten. Masina este pe o firma care are datorii la stat nu am facut act de vanzare cumparare deoarece masina o platim in rate. Intrebarea mea este daca firma respectiva va fi somata sa plateasca si nu va plati datoriile.. se va trece la confiscarea bunurilor??? pot ramane fara masina?? Administratorul firmei nu e de gasit e plecat din tara de mult timp deci impozitul la masina nu este platit.

Florentin Sorescu spunea...

In cazul executarii silite a firmei ,puteti pierde masina ,deoarece aceasta face parte din patrimoniul (activele ) firmei .Era foarte bine daca aveati act de vanzare-cumparere.Imi pare rau .

szidi opra spunea...

Buna ziua!in anul 2007 am fact un credit pe firma pe care l-am platit cam doi anidupa care nu am mai platit,m-am astepat ca sa fiu contactata de banca si sa rezolvam plata prin reesalonare,nu am primit nici o somatie sau instiintare,nimic in schimb in luna decembrie a venit ez\xecutorul la usa,au facut evaluarile si acum m-am trezit cu data licitatiei fixata,intrebarea mae este daca in timpul ramas pina la licitatie pot cumpara eu sau pot sa aduc eu o persoana care sa plateasca datoria mea,si o alta intrebare saptamana aceasta am primit executare si pe firma,poate fiscul sa mai faca ceva cu acest imobil?

Florentin Sorescu spunea...

@szidi opra: La licitatie, debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane interpuse.
In ceea de-a doua varianta, a unei persoane care sa va achite datoria,nu cred ca se poate .Intrebati executorul .
In ceea ce priveste instiintarea de executare de la fisc, vi se poate face poprire pe venituri pentru stingerea creantei ,sau pe alte bunuri in afara imobiluli scos deja la licitatie .La fisc mai puteti sa-i instiintati ca nu recunoasteti suma si sa mergeti in instanta.

Anonim spunea...

Buna ziua . In anul 2008 am luat un credit de nevoi personale de la ing . Nu am mai putut face plata la rate din anul 2010 din cauza ca am iesit la pensie pe caz de boala . Eu totusi in fiecare luna am platit cate 200-300 de ron in functie de cat am putut sa dau in fiecare luna .Precizez ca rata era in valoare de 400 ron . Am fost la ing sa le spun ca nu mai pot plati ratele si sa imi micsoreze rata eu m-au pus sa le dau dovezi si sa le trimit la un executor pentru a se micsora rata. In urma cu 3 zile mi-a venit acasa ca imi pune poprire pe pensie. Eu nu inteleg de ce imi pune poprire pe pensie daca poprirea e cu cateva zeci de lei in plus fata de ce dau eu in fiecare luna ? . Iar la ing apar cu o datorie de 13000 lei iar la executor cu o datorie de 16000 . De ce sunt diferite ?. Dar prescrierea se face de cand ?
Eu totusi vreau sa platesc suma dar nu o pot da pe toata odata vreau in rate . Dar executorul acela imi spune sa dau toata suma . Nu gasesc intelegere . Daca as fi unu care nu mai platea ratele deloc as intelege e vina mea dar totusi am binevointa de a plati. Ce ar trebui sa fac sa scap de acea poprire iar daca las popriea va tine pana la stingerea creditului sau cat ?

Florentin Sorescu spunea...

Poprirea se pune pentru stingerea datoriei si este calculata de executor.
La executor ,datoria e mai mare pentru ca include si cheltuielile de executare (inclusiv hartia consumata de biroul executorului de exemplu,etc)
Prescrierea curge de la data la care ati platit ultima rata ,dupa care nu ati mai platit .Dvs ati spus ca ati facut plati in contul datoriei ,deci ati amanat termenul de prescriptie care este de3 ani .
Ca sa scapati depoprire trebuie samrgeti in instanta, dupa ce instiintati executorul ca nu sunteti de acord cu poprirea.

Anonim spunea...

buna zoiua la data de 1.10.2008 am facut un credit de nevoi personale la banca brd am platit vrun an dupa care nu am mai platit si anul acesta am primit o somatie de proprire pe salariu de la firma de creante s.c eos kis romania srl ei au trecut la executare silita miau pus proprire pe salariu intrebarea ar fi urmatoare a daca eu accept proprire cat au voie sa ami opreasca din salariu si daca eu platesc acea proprire mai le face proprire si la giranti si mai am o intrebare eu nu am girat nimic era credit de nevoi personale au dreptu sa ami execute bunuri mobiliare sau imobiliare

Florentin Sorescu spunea...

Daca nu acceptati poprirea,puteti depune o contestare la executare(apelati la un avocat),invocand implinirea termenului de prescriptie.Daca doriti sa platiti ,poprirea nu poate depasi JUMATATE DIN SALARIUL NET conform art 728 cod procedura civila .Girantii nu vor fi buni de plata decat daca dvs nu platiti .

Anonim spunea...

Buna seara.la data de 19.03.1999 am incheiat un Contract de Concesiune cu Consiliul Local pentru un teren de stat,aferente unui imobil cumparat in baza Legii 112/1995.Am platit pina in anul 2002,iar in anul urmator am solicitat anularea contractului si totodata cumpararea terenului respectiv.Cererea mi-a fost respinsa.In 2007 am revenit cu o alta cerere,cu aceasi probleme,la care mi s-a raspuns ca ;la Legea 112/1995 nu se mentioneaza nimic de terenul aferent casei,doar de imobilul in sine.In urma cu 2 saptamani am primit de la Consiliul local o instintare ca am de plati to suma exagerat de mar din anul 2003 si pina in prezent.Ce pot face pentru a anula contractul de concesiune,si sa mi se anuleze plata sumei care s-au acumulat din 2003 si pina in prezent?Multumesc.

Florentin Sorescu spunea...

ontractul de concesiune de bunuri proprietate publică este considerat ca făcând parte din categoria contractelor administrative. Astfel, potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminitrativ, „sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică […]”.
În aceste condiţii, se înţelege că acţiunea în pronunţarea rezilierii unui contract de concesiune este o acţiune în contencios administrativ.Trebuie sa faceti o plangere in acest sens.Consultati un avocat pentru ca e destul de complicat pentru a fi detaliat aici .

Stoica Marius spunea...

Buna ziua,

Am fost administratorul unei societati comerciale care a intrat in faliment.
La data de 28.06.2012 , prin hotarare judecatoreasca s-a dispus falimentul si atragerea raspunderii personale impotriva mea pentru pasivul societatii de 46.000 RON.

Pana in momentul de fata nu am primit nici o instiintare de executare silita de la creditori.

Cand se prescrie termenul executarii silite?

Va multumesc anticipat pt raspuns.

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie general eate de 3 ani,de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai devreme de doi ani de la data hotărârii de deschidere a procedurii Interpretarea logică a textului de lege, in concret a menţiunii „dar nu mai devreme de doi ani de la data hotărârii de deschidere a procedurii”, este în măsură să conducă la concluzia ca momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie se poate situa şi anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi,,acţiunea se prescrie"
într-un termen de 3 ani calculat de la data cunoaşterii persoanei răspunzătoare, dar cu toate acestea,curgerea termenului de prescripţie nu poate fi concepută anterior deschiderii procedurii.Data cunoaşterii raportului este momentul iniţial a1 curgerii termenului de prescripţie de 3 ani deoarece în acest document se consemnează, între altele, cauzele ajungerii la starea de insolvenţă şi persoanele care au cauzat asemenea stare. Pe lângă momentul subiectiv al cunoaşterii persoanei, textul art. 139 prevede şi un al doilea moment, de natură obiectivă:,,sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariţia stării de insolvenţă". Acest moment coincide, în ultima instanţă, cu data cunoaşterii raportului administratorului judiciar/ lichidatorului.

Anonim spunea...

Buna seara,
In iulie 2012 am primit o sentinta definitive prin care mi se cere achitarea a 60000 ron datorii la stat a firmei mele, care intrase in insolventa. Pe adresa fostei firme continui sa primesc scrisori de la finante, pe care persoana domiciliata acolo continua sa le returneze cu mentiunea ca mi am schimbat domiciliul.(actualmente locuiesc in strainatate). As dori sa aflu cand se va prescrie aceasta datorie.
Va multumesc anticipat

Florentin Sorescu spunea...

Se prescrie in 2015 cu posibolitate se prelungire pana ib 2017

Anonim spunea...

Buna ziua,daca detin la Provident o datorie pe care ma aflu in imosibiltatea de a mai platii..sau pur si simplu nu mai platesc..imi puteti spune va rog in ce conditii poate fi prescrisa datoria ?Va intreb ca titlu informativ..
Multumesc .

Florentin Sorescu spunea...

Daca nu mai puteti plati datoria la Provident ,termenul de prescriptie este de 3 ani ,de la scadenta ultimei rate neplatite,si se calculeaza numai daca ,timp de 3 ani,creditorul nu intreprinde nicio actiune de recuperare a datoriei .

Anonim spunea...

Buna ziua,
Mă confrunt cu o problema foarte delicata. In luna aprilie a anului 2006 am facut un credit la BCR, am achitat cateva rate dupe care am intrat in imposibilitate de plata. Au urmat telefoanele de riguare,scrisori,mesaje,mailuri. Am ignorat orice venea de la ei. Dupa un timp o firma de recuperari a preluat creantele. Intre timp eu mi-am schimbat jobul si domiciuliul,din aceasta cauza nu am mai primit nicio somatie,absolut nimic.
Acum doua zile cei de la salarizare mi-au adus la cunostinta ca in urma unei decizii a unui executor judecatoresc am poprire pe salariu in valoare de 1/3.Mentionez ca salariul il primesc "in mana", nu am niciun card,nu am nimic pe numele meu....,cum au aflat unde lucrez?
Cum este posibil ca dupa 8 ani sa primesti asa ceva? Un alt lucru care m-a socat a fost suma pe care trebuie sa o platesc. Creditul era in valore de 3000 ron,iar acum trebuie sa platesc 17500 ron.
Se poate face ceva sa pot opri aceasta poprire? Daca,da,ce anume am de facut?
Multumesc frumos!

Florentin Sorescu spunea...

In cazurile prevazute de codul civil, poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca la o alta unitate sau este pensionat. In aceste cazuri, unitatea de la care pleaca debitorul va trimite actele prin care s-a infiintat poprirea, unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului competent de ocrotire sociala care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.
Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca,ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta
imprejurare. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului, creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivitlegii.Asa au aflat unde lucrati .
Suma de plata estr arat de mare ,deoarece cuprinde dobanzi ,penalitatisi cheltuieli de executare .Puteti solicita executorului cuantumul exact si defalcat .
Contestarea infiintarii popririi se poate face printr-o actiune in contestatie la executare in temeiul dispozitiilor art. 711 si urmatoarele din NCPC.Dar,dispozitiile art. 786 alin. (5) din NCPC restrang dreptul tertului poprit de a ataca masura instituirii popririi printr-o contestatie la executare, stabilind ca apararile sale vor putea fi invocate doar in fata instantei de judecata investita cu o eventuala cerere de validare a popririi. Asada, in cazul formularii contestatiei la executare de catre tertul poprit, aceasta va fi respinsa ca inadmisibila.
Va sfatuiesc sa luati legatura cu executorul .

Anonim spunea...

buna ziua

am o problema mare am nevoie de un sfat.an 2009 am luat un credit de nevoi personale oneline de la ctelm.am platit cateva rate si upaia sau redus salarile si nu am mai putut plati.acum mam trezit acasa cu cei de la eos kis /eu nu eram acasa au antrebat la bloc vecini daca mai stau acola si au sunat la usa a raspuns fiica mae si a dat numarul de telefon,
dupa doua zile mau sunat si au spus ca ma dau anjudecata si ma executa silit. am aviu un credit de 100de milioane acum dupa hartia lasata de iei am aproape dublu. ce pot sa fac ajutatima .as nu fac vro prostie sa nu mai aive de la cine lua

Anonim spunea...

buna ziua

am luat un credit de nevoi personale de la ctelm oneline de 100 de milioane vechi an anul 2009 .sau taiat salarile si nu am mai putut plati am primit mai multe plicuri ca ma executa .dar acum vro doua zile au venit acasa si au antrebat vecini daca mai stau aici au sunat la usa si iau cerut numarul de telefoa fiicei male.ma sunat un reprezentant si cu unton arogant ma antrbat daca sant eu persoana iam sus sa nu ma mai suna ca nu am contract cu iei la care el a spus ca ma da an judecata si ma executa silit. ce pot sa fac
am intrat an depresie si nu stiu ce sa fac.nu am nici servicisi deabi ma descuc.
va antreb ca am auzit ca se prescrie datoria.si nu ami execute casa.
ce sa fac ajutatima

Anonim spunea...

buna ziua

am luat un credit de nevoi personale de la ctelm oneline de 100 de milioane vechi an anul 2009 .sau taiat salarile si nu am mai putut plati am primit mai multe plicuri ca ma executa .dar acum vro doua zile au venit acasa si au antrebat vecini daca mai stau aici au sunat la usa si iau cerut numarul de telefoa fiicei male.ma sunat un reprezentant si cu unton arogant ma antrbat daca sant eu persoana iam sus sa nu ma mai suna ca nu am contract cu iei la care el a spus ca ma da an judecata si ma executa silit. ce pot sa fac
am intrat an depresie si nu stiu ce sa fac.nu am nici servicisi deabi ma descuc.
va antreb ca am auzit ca se prescrie datoria.si nu ami execute casa.
ce sa fac ajutatima

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie este de 3 ani,de la scadenta ultimei rate neplatite si poate fi invocat atunci cand creditorul nu intreprinde nicio actiune concreta de executare ,in intervalul mentionat .Nu stiu exact situatia dvs.Daca nu a fost declansata procedura de executare silita pana acum,puteti invoca prescriptia .In cazul executarii silite,puteti depune o contestare la executare , in instanta ,printr-un avocat .Va sfatuiesc sa apelati la un avocat care sa va indrume .

Anonim spunea...

Buna ziua am si eu de plata amenzi de 1025 ron.. am gasit in cutiuta postala o hartie de la primarie Somatie si inca una tot de la ei Titlu executoriu. Am avut de fapt 2 amenzi in total de 1225 ron. Una de circulatie de 425 lei si una de la politie de 800 de lei pe care am contestat-o insa nu am castigat. Mentionez ca nu lucrez si am avut un card la ING pe care depusesem intr-o zi suma de 200 de lei bani care au fost ulterior blocati si trimisi catre primarie . Astfel am ramas cu amenda totala actuala de 1025 ron. Nu am pe numele meu mai nimic doar un apartament este pe numele meu al mamei mele si al surorii mele. As plati-o pana la urma dar e greu ca nu lucrez de ceva timp fiind cu probleme de sanatate..Oare as putea sa o platesc in decurs de cateva luni? desi acolo spune ca in termen de 15 ziel incepe executare silita

Anonim spunea...

bun seara
pana acuma nu am fost dat an judecata pentru credit doar am primit scrisori cu avertisment de executare nimic alceva. mam uitat pe saitul ministerului justitiei si nu apar cu nici un proces. pot sa ma mai dea an judecata.dar daca nu am girat cu casa pot sa ami puna sechiestru pe casa. va multumesc pentru primul raspuns. va multumesc din suflet mam mai linistit

Florentin Sorescu spunea...

In ce priveste amenda raspuns : Da,se poate sa platiti cash partial,dar se vor calcula penalitati.Eu va sfatuiesc sa platit cum puteti .Contestarea executarii implica si ea cheltuieli.

Florentin Sorescu spunea...

@Anonim Precizez:codul civil prevede ca orice contract de credit are titlu executor ,fara sa mai fie nevoie de instanta .Daca societatea de credit nu are executor propriu,poate apela la un executor sau poate cesiona creanta unei firme de recuperari .Calea de atac de care dispune debitorul este contestarea la executare in instanta .Exista ub proiect de lege privind indolventa persoanelor fizice .Ar fi foarte utila aprobarea ei de catre Parlament .

Anonim spunea...

buna ziua

am luat un credit de nevoi personale an valoare de 100milioane de lei vechian 2009 am platit din credit pana an 2010 su nu am mai putut plati .de mai multe ori mam trezit cu cei de la eoskis la usa firma de recuperare care mau anuntat ca am de plata 190 milioane de lei vechi.am fost sunat miercuri de un agent de la firma si mia zis ca ma executa silit .daca nu am putut plati ca nu am de lucru nici acuma ce p[ate sa ami execute nu am girat cu imobilul.
ce sfaturi ami puteti da sa ma ajute.
va multumesc anticipat

Florentin Sorescu spunea...

@Anonim : Am sa dau un raspuns care sa cuprinda toate spetele similare dvs, pentru creditele mai mici de 3000 de euro ,pentru nevoi personale.
In general ,bancile sau firmele de de recuperari va ameninta ca au dreptul sa va execute bunurile .Teoretic asa e .Practic,parghiile care exista pentru executarea silita nu se folosesc aproape niciodata,din cauza costurilor mari cu procedura executarii silite care depasesc ,uneori, 1500 euro la care se adauga si costurile cu urmarirea in timp a datoriei .
In concluzie ,daca nu aveti venituri sau le incasati cash si creditul este negarantat (depinde ce contract ati semnat) exista sanse mari ca recuperatorii sa renunte la urmarire .Este insa la latitudinea firmei de recuperari

Anonim spunea...

buna seara
va rog frumos sa ami raspundeti si mie .
an anul 2010 am luat un credit de nevoi personale de la bcr am platit cam vrun an si dupaia nu am mai putut plati creditul a fost de 200milioane lei an luna februarie am primit o hartie an care sant anuntat sa platesc suma de47,393,40 an cinci zile nu am putut sa platesc ca nu am servici .
va antreb ce poata sa faca ce de la kruk ca asta este firma da recuperare .cei de la bcr puteau sa ami vanda contractul fara consimntamantul meu si fara sa fiu anuntat.
creditul este de nevoi personale.
am anteles de la cineva ca se prescrie dupa 3 ani dar cand.de la ultina plata sau de la sfarsitul contractului.
datim un raspuns va rog ca ami vine sa ami pun capat zilelor ca si asa duc o viata foarte grea. am un apartament cu doua camere ami este frica sa nu mil ia astia de la kruk. pot sa fac donatie feti mele. sau sal vand iei
su cum credeti ca este mai bine sa nu mil ia.
sunt pe cale sa ami pun capat zilelor ce sa fac mam saturat de viata grea. va multumesc mult

Florentin Sorescu spunea...

Termenul de prescriptie este de 3 ani dde la data ultimei rate neplatite .
Banca nu are nevoie de consimtamantul dvs pentru a apela la o firma de recuperari
Depinde ce contract de credit ati semnat .Daca era garantat sau nu .
In cazul unui contract negarantat sunt supuse executarii doar veniturile si BUNURILE MOBILE(autoturism,mobilier,inventar etc) nu si cele imobile (apartament,etc)
In momentul in care nu ati mai putut plati trebuia sa luati legatura cu banca si poate se gasea o solutie .Deocamdata nu disperati ,luati legatura cu un avocat care ,pe baza documentelor de credit si a adreselor primite, ,va poate ajuta .Situatia nu e fara iesire,va asigur. Adresele de la firmele de recuperari ,au mai intai rolul de intimidare,apoi de executare . LUATI LEGATURA CU UN AVOCAT specializat pe aceste spete .

Anonim spunea...

Sotul meu a decedat in urma cu 5 ani. De curand am aflat ca in timpul vietii a facut un credit de nevoi personale de care eu nu am stiut. Am primit un telefon de la Kruk prin care mi-au cerut o copie dupa certificatul de deces. Ei spun ca trebuie sa platesc eu datoria. Au trecut 5 ani. Datoria nu s-a prescris? Daca nu m-au trimis in instanta in aceasta perioada ma mai pot da in judecata incepand de acum? Sunt in pericol sa ajung pe drumuri? Mentionez ca apartamentul nu este inca proprietate, eu platesc rate inca vreo 10 ani. Oricum de cand a decedat sotul meu tot eu am platit ratele.Va rog sa-mi dati un sfat despre cum pot iesi din aceasta situatie.Va multumesc anticipat

Florentin Sorescu spunea...

Asa cum am mai spus astfel de datorii se prescriu dupa 3 ani de la data utimei rate scadente neplatite .In cazul dvs nu stiu daca s-a prescris.Depinde de cand a preluat kruk recuperarea . Datoria trebuie sa o platiti,fiind urmasa sotului. In cel mai rau caz va pot pune poprire pe venit.Salariu,pensie etc
Singura cale de atac este contestarea la executare ,in instanta . Consultati un avocat care ,pe baza documentelor dvs, va poate ajuta .

adrian spunea...

Buna,
in sept. 2008 am luat un credit de noevoi personale de la o banca comerciala si am platit pana in octombrie 2009, dupa care nu am mai putut plati ratele. Intre timp am fost mplecat in strainatate si acum cand m-am intors am primit in posta o instiintare de la un executor judecatoresc pentru proprire pe conturi si executare silita.......in scrisoare scrie ca data in care s-a inregistrat cererea de executare silita este iunie 2013, iar proprirea este in favoarea unei firme de recuperare..eos ksi ....
Imi puteti spune va rog daca nu cumva datoria s-a prescris si daca nu cand ar trebui sa se prescrie.
Multumesc
Imi puteti

Florentin Sorescu spunea...

Nu s-a predcris,deoarece termenul de 3 ani a fost schimbat si se calculeaza un alt termen cu fiecare noua cesionare a datoriei .Termenul de prescriptie este de 3 ani ,prescriptia s-a intrerupt odata cu inceperea executarii silite si popririi .

Anonim spunea...

In octombrie 2008,tatal meu, autorizat persoana fizica,a intrat in insolventa , primind pv cu toate accesoriile calculate ( 10.000 lei)pana la data respectiva.In luna februarie 2013 tatal a decedat.In aceasta perioada nu a existat nici o procedura de executare silita, somatii sau alte instiintari, cu exceptia unei inspectii fiscale in 2009, unde sa constatat ca acea autorizatie eliberata in anul 1987 in baza careia fiscul calcula obligatii de plata, nu a mai fost actualizata, si ca nu a mai desfasurat activitatea respectiva din anul 2000, astfel devenind nula. Invocand prevederile legale. Organul de inspectie fiscala constata ca a intervenit situatia prevazuta de art. 91, alin.(1) din O.G.92/2003(a).Intrebarea este daca fiscul mai poate cere recuperarea sumei respective,tinand cont de faptul ca termenul de prescriptie sa implinit la 31.12.2013,ba mai mult a intervenit si decesul tatalui meu.Va multumesc!

Florentin Sorescu spunea...

Alin al articolului mentionat spune :,,(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel."
Daca, in urma inspectiei fiscale. s-a invocat situatia prev de art 91 ,atunci inseamna ca datoria s-a prescris .In caz ca veti primi notificari de la fisc , puteti invoca ,in favoarea dvs.,concluziile controlului fiscal .In cazul decesului titularului PFA, mostenitorii preiau si datoriile acestuia . Puteti verifica on line situatia dvs pe site-ul ANAF la http://www.anaf.ro/obligatii/ sau sa cereti o fisa fiscala de platitor

MB&A Total Green MB&A Total Green spunea...

Buna seara,

Am cumparat o masina,am fiscal,contract de vanzare-cumpărare,indentificarea,etc.
Am fost sa imi inmatriculez masina si cei de la politie mi-au spus prima oara ca e furată. Dupa ce le-am aratat toate actele au zis ca de fapt este proprire pe masina si nu pot sa o inmatriculez.
Ce as putea sa fac în situatia asta?

Va multumesc frumos
Mihai

Florentin Sorescu spunea...

@Mihai ,pe scurt, exista doua solutii :1. Contactezi vanzatorul sa-si ia masina inapoi si sa-ti restituie banii .
2 Il dai in judecata ,daca nu va intelegeti .

Anonim spunea...

Buna seara ,
Am datorii la Primarie pe mai multi ani din taxe si impozite in valoare de 8,242.00 lei din care devit 4908 iar majorari de intarizere calculate pana in ianuarie 2014 in valoare de 3355 lei . Am facut cerere pentru esalonare si nu mi-au aprobat . Am actionat in judecata si am pierdut de doua ori . Sunt la ultima cale de atac si mi-e teama ca voi pierde din nou . Daca as plati tot debitul as putea scapa de majorarile de intarziere ? Ce ar trebui sa fac ?
Mentionez ca mi-a venit poprirea dar nu s-a pus in aplicare .
Va multumesc .

Florentin Sorescu spunea...

1.Trebuie sa platiti inclusiv dobanzile .
2.Ati facut tot ce se putea. Altceva nu aveti ce sa mai faceti
2.Dupa ce se solutioneaza litigiul,incepe si poprirea (daca nu aveti castig de cauza ) .Sa speram ca veti castiga .

Anonim spunea...

Buna ziua,

In 2005 am fost actionar si eu si fratele meu ( 5%), de forma pentru ca actionarul principal nu putea fi singur, la o firma de termopane din Campina, eu locuind in Bucuresti si zilele trecute am primit la mama acasa o instiintare ca trebuie sa platesc o parte din datoriile firmei catre stat. Mentionez ca pe firma respectiva s-a lucrat dor cateva luni. Datoriile ar fi de 1900 lei, ajungand cu penalitati la 6500 lei. Puteti sa imi spuneti cum sa procedez? Din cate stiam eu, datoriile catre stat se prescriu in 5 ani, mai ales ca eu nu am mai primit nici o instiintare pana acum. Multumesc anticipat pentru raspuns

Florentin Sorescu spunea...

Datoriile la stat se prescriu dupa 5 ani numai daca nu s-a declansat in acest interval executarea silita . Banuiesc ca s-a declansat executarea asupra firmei ,daca ati primit o astfel de adresa .
1.Luati legatura cu ceilalti actionari si vedeti care este situatia . Singura cale de atac ar fi contestare la executare inaintata in instanta .
Precizez ca in baza Ordinul nr. 127/2014 al ANAF, pentru aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de articolele 27 și 28 din Codul de Procedură Fiscală ,fiscul poate declansa procedura raspunderii solidare ,pe baza CNP,daca va declara insolvabili,putand sa oblige pe oricare dintre actionari la plata intregii datorii .
Dupa ce luati legatura cu ceilalti actionari ,depuneti o contestare la executare(apelati la un avocat specializat pe astfel de spete)
Nu trebuia sa asteptati atat.

Anonim spunea...

Buna ziua!

Sotia mea are un credit la banca pe care nu l-a mai platit de cativa ani. In prezent, am dori sa achizitionam un imobil, cu bani cash. Pot face acest lucru, trecandu-l pe numele meu (al sotului), fara pericol de executare?

Multumesc

Florentin Sorescu spunea...

Trebuie sa-mi spuneti ce fel de credit are sotia .In principiu,cel executat silit este titularul creditului .Executarea se poate extinde asupra girantilor,daca acestia exista .La creditele de pana la 10.000 lei executarea imobilului se face doar daca debitorul nu are alte bunuri urmaribile care sa poata fi valorificate .Asadar ,daca nu sunteti girant al creditului sotiei ,apartamentul aflat pe numele dvs ,nu poate fi supus executsrii silite a sotiei .
Mai dati-mi detalii .

Anonim spunea...

Buna ziua,
Va rog sa ma indrumati si pe mine cu privire la situatia de mai jos.
Am pierdut un proces cu firma la care am lucrat si, in urma procesului, am primit o somatie de executare silita(2003). Stiu ca, la momentul acela am apelat la un avocat si am inceput sa platesc datoria prin poprire pe salariu. Executorul nu a mai facut niciun demers ulterior. Am achitat datoria in 36 de rate(pana in 2006). Acum am fost pentru cadastru si mi-a fost mentionata aceasta somatie. Am fost la executor sa aflu cum se poate radia somatia dar mi-a spus ca nu are la cunostinta ca am achitat datoria si ca trebuie as platesc si cheltuieli de executare de 1750 de lei si contravaloarea certificatului de radiere.
Eu pot face usor dovada ca am achitat.
Intrebarea este daca sunt obligat sa achit cheltuielile de executare atat timp cat nu a fost nicio executare. Daca dupa somatie, executorul s-a oprit, executarea nu s-a perimat? Si atunci de ce sa platesc cheltuieli de executare?
Valabil si pentru acel certificat de radiere, trebuie sa platesc pentru el?
Via multumesc anticipat.

Florentin Sorescu spunea...

Trbuie sa depuneti o contestare la executare in instanta ,intrucateste singura cale de anulare a somatiei si,implicit anularea cheltuielilor de executare .

Anonim spunea...

Speta: Firma infiintata in 2002 cu datorii la stat fara declaratii depuse la ANAF din ianuarie 2009, apare in listele publice de datornici incepand cu 2010 (mai veche nu am reusit sa gasesc) ca fiind in procedura de executare silita. La sediul social (unde probabil s-au trimnis notificarile) nu se mai gaseste nici o persoana implicata. Termenul de prescriptie se considera intrerupt daca notificarile nu au fost confirmate, cum poate fi identificat momentul de start al perioadei ?

Florentin Sorescu spunea...

1.Termenul de prescriptie pentru ultima declaratie, depusa in 2009 incepe sa curga de la 1 ianuarie 2010
2 Perioada de prescriptie este de 5 ani,daca nu este intrerupta de o alta actiune .Daca s-au emis notificari ,acestea au intrerupt termenul de prescriptie .Dar si daca nu luam in considerare notificarile ,cred ca executarea dva silita a inceput ,cel putin de la 1 ianuarie 2010.Momentul de start al perioadei trebuie sa ia in considerare ultima data scadenta a datoriei fiscale neachitata la termen ,dar este greu de stabilit .
Doar in fisa de platitor a firmei si in contabilitate trebuie sa verificati cand s-au platit ultima data datoriile,fie si partial .
Ma puteti contacta pe datele de contact ale blogului ,pentru un sfat mai amplu .

Anonim spunea...

Buna ziua,

Am primit pe durata a 20 zile , trei procese verbale de la cnadr de contraventie pentru neplata rovinetei, cu urmatoarele date 01.06.2012,03.06.2012 respectiv 23.06.2012.Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa procedez ca sa platesc doar o amenda din cele 3 comform legii nr 114/2012

va multumesc

Florentin Sorescu spunea...

Daca in interval de 30 de zile sunt emise mai multe procese verbale care vizeaza aceeasi problema,soferii platesc doar prima amenda
Conform prevederilor legale în vigoare, sumele provenite din amenzile aplicate de personalul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transporturilor Rutiere şi de către personalul CNADNR pentru circulaţia fără rovinietă valabilă constituie venit în proporţie de 90% în contul CNADNR şi în proporţie de 10% la Bugetul de Stat.Cred ca se platesc in conturi separate . Stiu ca urma sa se incaseze toata suma de catre ANAF ,dar nu stiu sigur asta .Oricum cei de la trezorerie va pot indruma .

alexandra spunea...

Buna ziua,
va rog sa ma indrumati referitor la urmatoarea situatie: am fost instiintata de curand ca trebuie sa returnez o suma de bani reprezentand indemnizatie somaj necuvenit.Am ajuns in situatia asta fara voia mea, dar asta nu conteaza. Ideea este ca eu nu am aceasta suma, de prescris nu poate fi vorba, sunt PFA cu venituri sporadice...bunuri nu am.
Sunt divortata de 7 ani si adresa pe buletin a ramas cea de la apartamentul fostului sot. Apartamentul este girat la banca, ratele le plateste fostul sot, apartamentul este pe numele lui chiar daca a fost cumparat in timpul casatoriei dar cu banii lui. Se poate ca executarea sa se indrepte impotriva apartamentului fostului sot doar pentru ca eu am inca a dresa acolo?

Florentin Sorescu spunea...

Apartamentul in cauza nu poate face obiectul executarii . Pot fi supuse executarii veniturile dvs.banesti sau allte bunuri aflate in proprietatea dvs.. Adresa de domiciliu nu e totuna cu a fi proprietar. Puteti depune o contestare la executare daca ati primit aceasta suma de bani dintr-o eroare a celor de la somaj. Mergeti pana la ANOFM cu instiintarea si poate reusiti sa iesiti din aceasta situatie.

Anonim spunea...

Buna ziua!
Am primit o somatie de executare silita pt un credit bancar luat in data de 07.02.2006.Specific ca acest contract s-a inchiat pe o perioada de 4 ani cu unitatea bancara(suma creditului 1790lei).Ultima plata efectuata in contul aferent creditului a fost in data de 18.08.2008 ,iar valoarea ramasa fiind de 928lei.Datorita acestei sume neplatita banca a cesionat contractul unei firme de recuperare(EOS)Care acum in 2014 ma executa silit cerand 2413lei+cheltuieli executor judecatoresc574lei in total 3000lei.
Intrebarile mele sunt:
1.In cat timp pot inainta contestatia si care este taxa care se percepe?
2.Daca contest executarea silita ma pot apara singura ?-un avocat nu-mi permit pt ca veniturile mele sunt 0lei
3.Ce sansa am daca cotest faptul ca acest contract trebuia sa se prescrie ?
4.Ce bunuri imi poate lua din casa?Pot lua frigider ,aragaz,masina se spalat tv?
5.Dati-mi va rog cateva exemple de motive pe care sa le specific la contestrea executarii silite.
7.Ce sanse am sa daca fac cerere de suspendare a executarii silite?
Orice sfat este binevenit!
Va multumesc anticipat!

Florentin Sorescu spunea...

Dvs ati primit doar somaţie ?
Codul de procedură fiscală, prin art. 145, prevede că executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu.Ea trebuie sa conţină :
- numărul dosarului de executare;
- suma pentru care se începe executarea silită;
- termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu;
- indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

Puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data când :
- aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;
- dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.
- de la data primirii somaţiei ori de la data când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.
Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus nu vă împiedică să vă realizaţi dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.
Contestaţia la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârşită cu prilejul activităţii de urmărire silită, precum:
- nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, (somaţia de plata)
- alegerea formei de executare,
- prescripţia dreptului de a cere executarea silită,
-perimarea executării,
- modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei,
-timpul în care se putea face urmărirea silită,
- contestiatie la titlu (daca nu cunoasteti intinderea, intelesul sau aplicarea titului executoriu)
- daca executorul refuza sa indeplineasca actele de executare
- daca contestati modalitatea impartirii bunurilor comune
- anularea incheierii prin care s-a dispun investirea cu formula executorie a titlului executoriu etc.
Contestaţia la executare se timbrează cu timbru judiciar şi taxă judiciară de timbru conform legii, adica la valoarea pretentiilor.
Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.Pentru suspendarea executarii trebuie sa depuneti o cautiune de maximum 10% din valoarea de executat.
Daca se respinge executarea ,puteti fi obligata, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării.Nu cred ca va puteti apara singura .
Da ,poate sa va ia lucruri din casa :frigider etc, si sa le vanda prin licitatie.
Incercati o rezolvare amiabila cu executorul .
Daca nu aveti o copie a titlului executoriu in termen de 15 zile de la somatie,inseamna ca recuperatorul nu a solicitat instantei executarea silita din cauza cheltuielilor mari din partea lor ,care depasesc suma de recuperat .E posibil ca datoria sa se fi prescris,iar somatia fara mentiunea dosarului de executare si a titlului executoriu sa fie doar o amenintare si atat .

Florentin Sorescu spunea...

De pe site-ul www.urbaniulian.ro ,am luat aceste intrebari pe care trebuie sa le asresati firmelor de recuperari,printr-o notificare scrisa in 2 exemplare,pe care le-o inmanati ,cu nr de inregistrare, ,atunci cand va trimit scrisori sau somatii de plata :
- sa va explice modul in care a fost calculata suma, cu defalcarea debitului principal fata de alte categorii de pretentii financiare cuprinse in totalul indicat de acesta firma;

- sa va trimita copii ale documentelor in baza carora aceasta firma pretinde ca datorati aceste sume de bani;

- sa va trimita lista completa a platilor pe care le-ati facut, impreuna cu contractul semnat si graficul de plati, plus un extras complet de cont;

- sa va demonstreze ca dreptul de a pretinde suma de bani nu este prescris conform legilor romanesti in materie de prescriptie extinctiva;

- sa va spuna daca firma este creditorul original sau daca a preluat creanta prin cesiune sau subrogatie de la creditorul initial si daca este asa, sa va spuna care este identitatea acestui creditor original;

- sa va spuna care este numarul lor de inregistrare la ONRC, codul unic de inregistrare si faptul ca au in obiectul de activitate al societatii activitatea de colectare a debitelor;

- toate documentele sa va fie trimise avand mentiunea conform cu originalul si avand semnatura originala si stampila reprezentantilor.

Precizati-le faptul ca asteptati raspunsul impreuna cu documentele solicitate in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii si, de asemenea, notificati-i ca, pana la data la care va vor trimite un raspuns scris insotit de documentele solicitate, nu doriti sa va mai contacteze telefonic, prin e-mail sau in vreo alta forma, in caz contrar urmand sa le cereti daune in Justitie sub acuzatia de hartuire si amenintare nefondata.

Daca nu va vor trimite raspunsurile scrise si documentele cerute in cele 30 de zile, ii amenintati ca veti prezuma faptul ca somatiile de plata au fost rodul unei erori, cerandu-le sa va stearga din baza lor de date, si incetarea oricaror alte proceduri impotriva dvs.

Si faceti aceasta notificare in doua exemplare, cereti sa va dea numar de inregistrare, semnatura, data si stampila ca au primit-o.

sile spunea...

Buna ziua.
In 2011 contractul de credit a fist cesionat unei firme de recuperari.Pina acum nu m-a contactat nimeni de la firma. Dupa ce trece 2014 datoria se prescrie? se implinecs 3 ani.

Florentin Sorescu spunea...

@Sile Creditele se prescriu dupa 5 ani de la ultima rata scadenta platita .De unde stiti ca a fost cesionata datoria ? Ati primit o adresa de la banca sau de la firma ? Daca nu v-au deranjat pana acum inseamna ca nu au declansat procedura de executare .Mai au timp .

Anonim spunea...

Buna ziua, va rog mult sa-mi raspundeti. In anul 2005 am facut un credit de nevoi personale. Acesta avea termen de plata pana in anul 2007. Din motivul lipsei banilor nu l-am mai putu achita. Pe data de 27 sept.2014 am primit acasa la parintii mei care locuiesc intr-o alta localitate o somatie de executare silita. Deci, nu primisem plicul si executorul judecatoresc mi-a luat din salariu inca din data de 11 sept. banii. Va rog sa-mi spuneti nu cumva s-a prescris acest debit, avand in vedere ca au trecut 7 ani de la ultima rata scadenta din desfasurator, desi legea spune ca orice credit se prescrie dupa 3 ani ? Ma multumesc frumos pentru timpul acordat

Anonim spunea...

Buna ziua !! am un credit ptr nevoi personale din 2007,mentionez ca dupa 2 ani nu am mai reusit sa platesc ratele si acum vreau sa otin prescrierea prin actiune in instanta.in cazul in care obtin prescrierea vreau sa stiu ce riscuri exista daca devin proprietara unui imobil????

Florentin Sorescu spunea...

Daca obtineti prescrierea ,nu mai aveti niciun risc daca deveniti proprietara unui imobil,om sensul ca nu poate fi parte a unei executari silite pentru o datorie prescrisa . Daca nu obtineti prescrierea,atunci exista acest risc

Florentin Sorescu spunea...

Poprirea poate fi facuta fara somatie de plata, adica fara instiintarea si somarea debitorului in prealabil cu privire la obligatia de plata a acestuia fata de creditor.
Exista un termen de prescriptie de 3 ani, in anumite conditii, DAR el nu se invoca din oficiu de catre instanta, ci numai de catre partea interesata, prin contestatie la executare .Prin urmare, daca nu exista vreo contestatie la executare, instanta poate incuviinta executarea ta silita la cererea executorului judecatoresc, chiar si in afara termenului de prescriptie !In cazul creditelor bancare, termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita incepe sa curga de la data scadentei obligatiei de plata, adica de la data la care trebuia achitata rata de catre debitorul obligatiei .

NISTOR IONEL spunea...

sunt nistor ionel,persoana cu handicap gr.II,
am locuit intr-un camin social de cazare temporara si am fost evacuat de catre primaria oradea !
Acum mi-a venit sa achit datoria la intretinerea camerei de locuit unde am locuit ! mentionez ca Criminalii din primaria oradea nu tine cont de handicapul meu,si de pensia de boala,si nici de respectarea legilor de protectia sociala ! de ce trebuie sa achit 900 lei ?deja mi-*sa oprit din pensia de boala 400 lei !

II.LA OBTINEREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP DE LA DIRECTIA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR SI A PERSOANELOR CU HANDICAP MI-SA CALCULAT INDEMNIZATIA DE HANDICAP GRESIT DE CATRE FUNCTIONARII ACESTEI INSTITUTII,SI FUNCTIONARII CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR,SI MI VIRAT SUMA DE 400 LEI IN PLUS PE CUPONUL DE PENSIE !M-AU DAT IN JUDECATA SI AU CISTIGAT PENTRU-CA DE VINA ESTE HANDICAPATUL CARE A PRIMIT BANII NU FUNCTIONARII !? ESTE CORECT ?ACUM TREBUIE SA DAU INAPOI SI ACESTI BANI ! INTREBAREA MEA ESTE :CA PERSOANA CU HANDICAP SE POATE STERGE ACESTE DAATORII ?
VA MULTUMESC ,CU RESPECT NISTOR IONEL

Florentin Sorescu spunea...

@Nistor Ionel :Din pacate ,nu poti fi scutit de aceste datorii,pentru ca legea persoanelor cu handicap 448/2006 prevede scutiri doar de la plata chiriei pentru cei cu gradul I sau II.Asadar plata intretinerii nu e scutita.
Pentru restituirea indemnizatiei de handicap calculata gresit ,nu exista scutire.Sumele retinute din pensie pentru achitarea datoriilor,nu trebuie sa dapaseasca junatate din pensie .

Cristi Nicola spunea...

Buna ziua.In anul 2012 mi-am facut un pfa.Anul acesta l-am radiat incepand cu data de 04.07.2014.Am fost la zi cu toate platile iar din luna a 06 mi s-a facut contract de munca.Am depus la anaf copia dupa certificatul de radiere si mi sa astept sa astep acasa cu ce mai am de platit.Dupa 2 sapt mi-a venit de plata pt sanatate si impozit asteptand sa imi vina si de la pensie.Am platit contributiile dar fara cea de la pensie pt ca doamna de la anaf a spus ca nu am nimic de platit.Am presupus ca cei la care sunt angajata au platit ei si e ok.Acum cateva zile am primit somatie cu o suma enorma si ca am depasit termenul de neplata pt pensie...eu neprimind nimic de la anaf sau pensie k treb sa platesc..ce pot sa fac? multumesc

Florentin Sorescu spunea...

@Cristi Nicola: Intermen de 30 zile de la primirea somatiei,puteti depune o contestatie a somatiei la ANAF.
Inainte de asta, solicitati,printr-o cerere, eliberarea fisei fiscale de platitor.Asa veti veti vedea ce s-a declarat si ce s-a platit .Solicitati ajutorului contabilului care a tinut PFA Deoarece somatia a venut pe numele dvs, inseamna ca are legatura cu PFA lichidata si nu cu contractul de munca ,

Anonim spunea...

Buna ziua! In anul 2008 am facut un credit si la credit mi-au dat bonus un card in valoare de 3500 lei,in vara anului 2010 nu am mai putut plati niciuna din ele iar luna trecuta mi-a venit executare silita de la un executor pe toate bancile si la firma la care am lucrat. Accea firma s-a inchis am inteles acu 6 luni si eu sunt in somaj. As dori sa stiu daca s-a prescris aceea datorie si daca au dreptul sa puna proprie pe somaj? Va multumesc,anticipat!

Florentin Sorescu spunea...

@Anonim: Nu s-a prescris,termenul de 3 ani se calculeaza de la data ultimei rate scadente neplatite .Da pot pune poprire pe somaj

Anonim spunea...

Fii amabila,te rog! Am uitat sa te intreb acest executor poate sa-mi ia bunurile pana la suma datorata din imobil daca imobilul e pe firma si adminstrator la firma am fost eu?

Florentin Sorescu spunea...

Potrivit Codului de Procedură Civilă, bunurile mobile care nu pot fi supuse executării silite sunt:
* bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;
* alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultură, alimentele necesare până la nouă recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de existenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la nouă recoltă;
* combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;
* bunurile declarate neurmaribile prin alte dispoziţii legale;
* alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii..
Sunt supuse executarii toate bunurile urmaribile ,inclusiv cele descrise de dvs

Cristi Nicola spunea...

Multumesc pt raspuns.Din pacate am depus la anaf declaratia 601 pt incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale in calitatae de angajat cu contract de munca.Nu stiu daca am procedat corect,am intrebat la anaf daca mai figurez cu datorii si a spus k nu mai am nimic..o sa fac cum ati spus d-voastra si o sa depun o contestatie. din acate termenul este de 15 zile asa scrie pe somatie si sper sa ajung la timp.
Citind mai bine somatia am constatat o mica greseala la nr doc prin care s-a evidentiat suma de plata.am cautat documentul la acre se face referire si la mine apare o cifra in plus la sfarsit.
Si inca o intrebare: de ce se face referire la un doc din data de 13.02.2014 si nu la documentul din data radierii pfa?
Multumesc.

Anonim spunea...

buna ziua.va rog, poate ma lamuriti si pe mine.in ianuarie 2014,bunicul meu a decedat,acesta avand o fiica cu probleme mentale.el nu si-a ridicat pensia timp de un an de zile inainte de a muri.am aflat ca nu-si platise impozitele de cativa ani si era dator.in luna mai,se pare ca aceste datorii s-au achitat...e posibil ca sa se fi achitat automat din pensiile neridicate?? va multumesc mult!12009

Florentin Sorescu spunea...

Anonim 12009@ De unde stiti ca s-au achitat ? Pentru linistea dvs. mergeti pina la Adm.Financiara din zona de domiciliu a bunicului dvs si cereti in scris o fisa a dansului .Mergeti si la casa de pensii , cu certificatul de deces si verificati si acolo.Eu nu cred ca sistemul functioneaza asa,sa se puna poprire pe pensia neridicata si sa se stinga datoriile .Ar fi bine sa verificati ,sa nu va treziti cu vreun executor .

Anonim spunea...

buna ziua,
am credit la o banca din anul 2008 iar ratele au fost platite pana pe 09.08.2010 dupa care nu am mai platit deloc.intre timp m-am mutat de la adresa respectiva si nu am mai primit nici un plic de la ei sau firma de recuperari.imi puteti spune va rog daca s-a prescris aceea datorie

Florentin Sorescu spunea...

@ Anonim .Ca termen,e posibil sa se fi prescris, daca nu cumva banca v-a cesionat creditul catre firma de recuperari,inainte de implinirea celor 3 ani de la data ultimei rate neplatite . Trebuie sa va interesati dvs.Daca aveti venituri urmaribile va pot pune popreire ,fara somatii sau adrese,deoarece contractul de credit este si titlu executor .

Anonim spunea...

Alecs. Stimate domn. Am un micut SRL din 2005. Din 2007 - 2011 fosta contabila angajata a depus declaratii doar din cand in cand. Astfel eu nu mi-am dat seama ca ea de fapt a lasat firma intr-o situatie dezastruoasa. Incepand din toamna anului 2011 am o alta contabila si in final am reusit sa refac documentatia. Observ ca pe parcursul anilor s-au adunat creante in jurul a 7.000 lei care la randul lor atrag penalitati ceea ce imi ridica datoriile catre stat la zeci de mii lei. Se pot prescrie aceste datorii? E recomandat sa intru in insolventa dupa ce imi platesc datoriile catre stat, pentru ca nu pot plati aceste sume? Ce riscuri executorii am, fiind administrator si asociat unic? Multumiri.

Florentin Sorescu spunea...

@Alecs : Termenul de prescriptie este de 5 ani .In mod sigur insa finantele au declansat executarea silita inainte de acest termen .Intrarea in insolventa o puteti face si inainte de plata datoriilor,cum este si de recomandat .Fiind asociat unic si administrator sunteti solidar cu firma si poate fi executata si averea .
De asemenea, Noul Cod al insolventei prevede o valoare prag de 40.000 de lei pentru firmele care vor sa intre in solventa. Cu alte cuvinte, debitorul va putea cere insolventa doar daca are datorii mai mari de 40.000 lei.

Anonim spunea...

Buna ziua,va rog din inima ajutati-ma
Fosta mea soacra paralizata,proprietara unui apartament, cu sotul decedat, cu o pensie de 750lei,are 2 fii(unul sta cu ea dar nu are nici-un venit),nu are succesiunea facuta si intabularea la casa.Nu a platit intretinerea din mart.2011-iunie 2014.As.de locatari a dato in judecatacf.comunicarii jud.sect.1 Ds.47154/299 din 10.10.2014, are la dispozite 15 zile as depuna intampinare sau ii ia casa firma de exec.Kompass Data.
-Ce poate face, nu are bani pt avocat
-Oarenu s-a prescris datoria?
Mii de multumiri

Florentin Sorescu spunea...

@henghelz: Regret ca trebuie sa treceti prin asa ceva. Ca sa va raspund la prima intrebare. Nu s-a prescris datoria, deoarece s-au facut demersuri pentru recuperarea datoriei, inainte de implinirea termenului de prescriptie,de 3 ani. Din pacate avocatii costa bani,putini lucreaza pro bono. Eu cunosc un caz concret .Omul s-a judecat cu asociatia de locatari mult timp,a pierdut si a fost evacuat,desi avea un handicap mintal destul de grav. I-a fost scoasa garsoniera la licitatie si noul propietar l-a lasat sa mai stea peste iarna, apoi l-a evacuat. V-am spus asta, ca sa stiti ca,odata ajunsi la proces ,e greu sa mai evittatii evacuarea,daca decizua e defavorabila. Puteti incerca sa contactati firme de avocati poate gasti o firma care sa va ajute fara bani,pro bono.Daca era specialitatea mea,v-as fi ajutat.Regret.


Anonim spunea...

Multumesc pentru raspuns.
Totusi din mart.2011 pana un iunie 2014, nu sunt 3 ani? Actiunea As de locatari fiind inceputa in 10.2014.Se poate depune intampinare de fiu, fara avocat? Multumesc

Florentin Sorescu spunea...

@henghelz:Da, se poate depune intampinare si fara avocat .
In legatura cu prescriptia, revin cu precizari :
Faceti referire la firma de exec.Kompass Data.Termenul de prescriptie se calculeaza de la data la care aceasta firma a preluat datoria si se tine cont si de data la care aceasta firma a declansat peocedura de executare . Un avocat poate sa va ajute mult daca, in intampinare, motiveaza si nerespectare procedurii de executare silita.De exemplu,nu ati fost instiintati de catre executor cu privire la actiunea de executare,etc.Sunt destule chichite care va pot ajuta .
Gasiti model de intampinare la :http://legeaz.net/modele/model-intampinare-cerere-chemare-judecata

Anonim spunea...

Buna ziua!

In cazul in care am rămas fara serviciu si nu am mai putut plati ratele către banci, îmi puteți spune va rog daca sunt riscuri de executare silita având in vedere ca am părăsit țara iar locuința din Romania unde am avut adresa este proprietatea bunicului meu iar eu nu am nici un bun pe numele meu.
La aceeași adresa mai locuiesc inca si parintii mei.
Mulțumesc anticipat.

Florentin Sorescu spunea...

@Anonim :Nu ati precizat despre ce fel de imprumuturi este vorba .Daca rudele mentionate sunt giranti sau nu etc
In general sunt supuse executarii silite bunurile si veniturile urmaeibile ale titularului de credit,nu si ale rudelor .Executorul are dreptul sa ceara poprire pe veniturile dvs. De exemplu daca lucrati in strainate,la o firma, angajat cu contract de munca legal,vi se va retine din salariu pana la 2/3 din suma,de catre firma, la solicitare executorului sau a bancii .Reveniti cu detalii .

Anonim spunea...

Mulțumesc pentru răspuns.este vorba de un card de credit si de unul de consum fara giranți si fara garantii.Creditul de consum inca nu a fost preluat de către firma executorie ,dar ma intereseaza cam cu ce procent va creste suma de returnat daca acest lucru se va întâmpla.Mai am de plătit in jur de 37000 lei.Multumesc

Florentin Sorescu spunea...

@Anonim : Suma va creste cu dobanzile si penalitatile de intârziere prevãzute in contract, la care se vor adãuga,in caz de executare silita,si aceste cheltuieli.Nu va pot spune un procent.

Anonim spunea...

Buna ziua,

Am inchiriat un spatiu comercial de la un Srl. Dupa o perioada am decis sa inchei contractul, pentru ca vanzarile mergeau foarte prost si nu aveam venituri nici sa acopar chiria spatiului. Pentru ca am incheiat contractul inainte de termen, m-au amenintat ca am de platit o suma mare compensatorie, chipurile pentru ca le las spatiul gol (desi imediat dupa ce am parasit spatiul, altii s-au mutat acolo imediat). Mi-am pierdut serviciul si momentan nu am cum fizic sa mai platesc restanta de 3,170 euro ramasa. Nu am niciun venit, dar am un imobil pe numele meu. Pot sa-mi execute silit casa pentru suma de 3,170 euro?
Va multumesc

Anonim spunea...

Buna seara.Am salariul poprit pe 1/2 de 3 ani.Am hotarat cu sotia sa divortam la notar de comun acord iar pensia de intretinere ptr cei 3 copii minori am stabilito tot 1/2 din venitul meu.copii vor locui cu mama pe numele nostru nu avem nici un fel de bun mobil sau imobil si locuim cu chirie.ce pot face creditorii daca nu mai primesc bani pot intra an casa sa ne ia mobila si lucrurile? la ce sa ne asteptam ?copii au varste antre 2 si 9 ani.sotia nu e giranta la credite

Cristi Marin spunea...

Daca stabilim prin divort la notar pensia alimentara 1/2 din salariul meu in conditiile in care am deja salariu poprit jumatate de catre 2 creditori bancari ce pot face tinand cont ca nu avem nimic pe numele nostru si locuim cu chirie?copii au varse intre 2 si 7 ani.

Florentin Sorescu spunea...

@Cristi Marin : Presupun ca poprirea pe salariu se face prin retinerea directa a sumelor de catre firma la care lucrati.Daca e asa ,nu puteti renunta la plata creditorilor .Oricum poprirea +pensia alimentara ,nu trebuie sa depaseasca 2/3 din salariu.

«Cel mai vechi ‹Mai vechi   1 – 200 din 359   Mai noi› Cele mai noi»