Google Website Translator Gadget

luni, 20 noiembrie 2017

Despre PFA

Avantaje
- costuri reduse de înfiinţare -nu depăşesc 300 de lei,
-cheltuielile de administrare sunt şi ele mai mici decât în cazul unei societăţi comerciale.Nefiind obligatoriu un contabil,persoana fizică autorizată îşi poate ţine singură contabilitatea în partidă simplă.
-depune un număr redus de declaraţii fiscale
-persoana fizică autorizată poate dispune, în orice moment, de banii încasaţi, şi nu doar la finalul anului, atunci când se stabileşte modalitatea de repartizare a profitului.
Dezavantaje
- pers.fizică autorizată răspunde cu toată averea personală pentru obligaţiile sale, nu în limita capitalului social, aşa cum se întâmplă la societăţile comerciale.

up date 20 mai 2011:Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 50, din 20 mai 2011,prin care se permite angajarea de catre PFA de personal salariat si in domeniul in care este autorizată.
UPDATE 14.03.2013 :S-a aprobat OUG 46/2011 prin Legea nr. 40/2013, publicata in Monitorul Oficial  nr. 129 din 11 martie 2013.
Prevederile ordonantei de urgenta raman neschimbate
Foarte important! Titularul persoanei fizice autorizate si titularul intreprinderii individuale nu pot incheia contracte individuale de munca cu entitatile pe care le reprezinta!

- PFA nu este considerată o entitate solidă, putând fi supusă unei proceduri simplificate de dizolvare.
- La infintare, este necesară justificarea experienţei/pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.
        Cadrul legal este dat de  OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, şi de către Legea nr. 300/2004  .Pot deveni persoane fizice autorizate orice cetăţeni români sau ai unor state membre UE, care au împlinit 18 ani, nu au săvârşit infracţiuni economice şi au pregătire profesională în domeniul în care vor să fie autorizaţi.

A.Procedura de înfiinţare
 Este obligatoriu că PFA  să aibă un sediu profesional asupra căruia să deţină un drept de folosinţă şi să declare, pe propria răspundere, că îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii.

Etape necesare
1.Solicitantul trebuie să verifice disponibilitatea denumirii sub care va funcţiona ca PFA. prin urmtoarele documente ce se depun la ghişeul Oficiului Registrului Comerţului (ORC) sau se pot transmite prin poştă ori în format electronic, caz în care este nevoie de semnătură electronică extinsă.
a) o cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă,
b) fotocopie a actului de identitate
c) dovada că aţi achitat taxa de registru, în valoare de 10 lei.

2Alegerea domeniului principal şi a domeniilor secundare de activitate şi identificare codurilor CAEN care corespund acestora.3.Identificarea spaţiului pentru stabilirea sediului profesional (proprietate/drept de utilizare), iar în cazul în care sediul profesional este într-un bloc de locuinţe, trebuie să obţineţi acordul asociaţiei de proprietari şi al vecinilor.
Odată îndeplinite toate aceste formalităţi, solicitantul va întocmi un dosar pe care îl va depune la ghişeul ORC în raza căruia persoană fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional. Acesta va fi un dosar cu şina şi va conţine, potrivit datelor ONRC, următoarele documente:
1. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionarii şi anexă nr. 1 referitor la înregistrarea fiscală, ambele în original;
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătura al persoanei fizice autorizate (original);
7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal);
8. Declaratia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original) – model 1 său model 2.
9. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţă spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
- declaraţia privind patrimoniul de afectatiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);
- documentele care atestă pregătirea profesională : diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia,   (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională:
certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
11. Dovezile privind plata taxelor de registru. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal sau ordin de plată.

B. Regimul juridic al PFA- PFA  pot colabora cu alte PFA, întreprinderi individuale, familiale sau orice persoană juridică sau fizică pentru efectuarea unei activităţi economice.
-PFA nu vă poate fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă aceasta  este exclusivă.
-PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată şi pe cea de de salariat.
- în cazul PFA-urilor funcţionează principiul contabilităţii de casă şi nu cea de angajament,fiind necesar registru de încasări şi plăti,în principiu.
update :02.07.2011 indiferent de forma de impunere,în sistem real sau norme de venit,trebuie condus(întocmit) obligatoriu Jurnalul de vanzări şi Jurnalul  de cumpărări, si pentru PFA neînregistrate ca platitori de tva cf titlul IV pct 62(1) din HG 44/2004 ptr. aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a Codului Fiscal,cu modificarile şi completarile ulterioare .

C. Impozitarea PFA: sistem real sau norma de venit

1.Norma de venit reprezintă, o sumă fixă stabilită anual de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale .PFA cu normă norma fixă de venit datorează impozit 16% (cota unică) din respectivă norma, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate. De aceea ,contribuabilii nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă şi în consecinţă nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat (200);
Norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţara garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
Normele de venit se cumulează pentru fiecare cod CAEN specificat în certificatul de înmatriculare al PFA, potrivit art. 49, alin. 5, din Codul Fiscal.Citeşte mai multe (link)
• În cazul în care persoana fizică desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi o altă activitate independentă venitul net anual se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Cititi modificarile contributiilor pentru activitati independente ,in 2018 aici 
Normele de venit valabile în anul 2014 pentru PFA sunt disponibile pe pagina de internet a ANAF.
Prin prin OUG 125/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 938, din 30 decembrie 2011. contribuabilii impusi la norma de venit sunt obligati sa treaca la impozitarea in sistem real, daca in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.
2. Sistem real. PFA  datorează cota de 16% la veniturile nete totale. Adică asupra diferenţei dintre veniturile realizate (veniturile încasate, şi nu cele facturate) şi cheltuielile deductibile. 
Important!un pfa inregistrat in sistem real, poate sa treaca la sistemul pe baza normelor de venit doar dupa 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca acel contribuabil nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului 220 la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plăteşte trimestrial, cu următoarele termene: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.
 

D.Obligaţii fiscale ale PFA a)PFA trebuie să depună la administraţia financiară din raza teritorială a sediului profesional formularul 220 privind venitul estimat, împreună cu o cerere de opţiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit, o copie după autorizaţia de funcţionare obţinută de la ORC, o copie BI/CI şi o cerere de înregistrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăti şi a Registrului inventar. În termen de 15 zile de la începerea activităţii. UPDATE 10.01.2012 cererea de optiune a fost eliminata ,trebuie depusa doar declaratia 220, in termenul de 15 zile.
Declaraţia 392 privind livrările de bunuri şi servicii efectuate în anul anterior, cu clasificarea: 392A – pentru cei care sunt înregistraţi în scopuri TVA (au RO la codul fiscal) şi 392B – pentru cei care nu sunt înregistraţi în scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administraţia financiară până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se face raportarea. Se depune în format electronic, însoţit de un formulat completat în două exemplare (unul va fi predat la administraţia financiară împreună cu suportul electronic, iar celălalt, păstrat de persoană impozabilă). Poate fi depus şi prin poştă, că scrisoare recomandată.

PFA-urile care au optat pentru sistemul real de impozitare trebuie să depună şi declaraţia 200 privind veniturile realizate din România .

In baza declaratiilor 220 si 200,organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

UPDATE 29 sept 2011 :De la 1 ianuarie 2012, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercitădoar completarea declaraţiei de venit estimat, declaraţia 220, cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent,renunţându-se la cererea de opţiune care trebuia completata şi depusă .

Toate formularele se completează în dublu exemplar, dintre care unul rămâne la contribuabil, şi pot fi transmise şi prin poştă, că scrisoare recomandată.

În plus, persoană fizică autorizată trebuie să depună o serie de documente şi la Casa de Pensii şi la cea de Sănătate pentru asigurarea în sistemul public de pensii şi, respectiv, de sănătate.

         Astfel, la Casa de Pensii Judeţeana, dosarul va conţine declaraţia de asigurare, copia după actul de identitate, copia după Certificatul de înregistrare sau Autorizaţie de funcţionare şi o copie a carnetului de muncă.

        Persoanele fizice autorizate sunt obligate să întocmească şi să depună Declaraţia individuală de asigurare în temen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia respectivă;
• Persoanele fizice autorizate care au şi contract de muncă, nu au obligaţia să declare şi să plătească CAS;
• Suma asigurată este stabilită de asigurat prin declaraţia individuală de asigurare, dar aceasta nu poate fi mai mică decât suma reprezentând 12 salarii minime brute pe economie,adica 22800 lei ,la nivelul anului 2018
• Plata contribuţiei se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).

In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.
Exista urmatoare categorii de PFA care nu daroreaza contributia la pensii :

 • Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 22800 lei ,la nivelul anului 2018.
 • Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
 • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii - cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

 • La Casa de Asigurări de Sănătate se depun: declaraţia privind obligaţiile de constituire şi plată la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, o copie a actui de identitate, o copie a Autorizaţiei de funcţionare sau a Certificatului de înregistrare, precum şi o copie a Carnetului de muncă sau a Adeverinţelor de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de muncă.
  După primirea Deciziei de impunere de la ANAF, aceasta trebuie depusă anual, în copie, la Casa de Sănătate, ca document justificativ privind veniturile realizate, concomitent cu Declaraţia anexă 5( de pe adresa www.casmb.ro)
  Contribuţii sociale
  Noile modificari aduse de OUG 79/2017 nu mai scutesc PFA-urile de la plata CAS si CASS daca obtin si venituri din salarii, asa cum se preciza initial in proiect.
  Astfel, in 2018, PFA-urile, PFI-urile, II-urile, IF-urile si profesiile liberale sunt obligate la plata CAS (contributie la pensie) daca au obtinut anul anterior un venit net mai mare decat 12 salarii brute pe economie (venit net de 22.800 lei in 2017).
  In ce priveste impozitul pe venitul obtinut din activitati independente, iata care sunt noile modificari de care va trebui sa tineti cont daca ati optat pentru una dintre organizarile amintite mai sus, conform GestiunePFA.ro.
  - 10% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile incasate si cheltuielile deductibile realizate in cursul anului fiscal, sau
  - 10% din norma de venit.
  Concluzii:
  Contributiile se platesc la salariul minim brut pe economie valabil in luna in care se calculeaza contributia, (la CAS poti alege o valoare mai mare);
  Ca PFA, sau alta forma de organizare a activitatii economice, vei plati contributie la pensie in 2018 daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 22.800 lei (12 luni * 1.900 lei pe luna);
  Ca PFA sau alta forma de organizare vei plati contributie la sanatate in 2018 daca in 2017 ai obtinut cumulat din mai multe surse venituri brute mai mari de 22.800 lei (12 luni * 1900 lei pe luna);
  Astfel, o persoana obligata la plata celor doua contributii va plati, oricat de mare este venitul net obtinut, cel putin:
  CAS 1.900*25%= 475 lei lunar, trimestrial = 1.425 lei, anual = 5.700 lei
  CASS 1.900*10% = 190 lei lunar , trimestrial = 570 lei anual = 2.280 lei
  Impozit de 10% din venitul net estimat platit anticipat in cursul anului 2018, respectiv din venitul net obtinut la definitivare care se va face dupa depunerea declaratiei 200 in anul 2019. Sau impozit de 10% din norma de venit.
  Concluzii generale:
  Esti ajutat sa cresti: Pana la 22.800 lei venituri anuale nu platesti contributii sociale ci doar impozit de 10% pe venitul net obtinut;
  Desi procentele de contributii ajung la 35% si pare mult, acestea se calculeaza la salariul minim brut pe economie si cu cat ai un venit net mai mare cu atat scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;
  Microintreprinderea nu mai este o optiune, motivele fiind: 
  (a) pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie sa platesti cel putin aceleasi contributii ca la PFA, 
  (b) platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat, 
  (c) platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate folosit de tine),
  (d) platesti contabil lunar/trimestrial - la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine singur contabilitatea.
  În calitate de angajatori, persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii:
  - să completeze vectorul fiscal cu obligaţii care le revin în calitate de angajatori, respectiv impozitul pe venituri din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţiile sociale obligatorii;
  - să întocmească şi să depună la organul fiscal competent lunar, până la data de 25 a lunii următoare, formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate”.
  Pentru  Declaratia 112 e nevoie de semnatură electronică .
  - să întocmească şi să depună la organul fiscal competent anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de realizare a veniturilor din salarii, fişele fiscale pentru fiecare angajat.
  Trebuie sa intocmeasca si sa depuna la ITM REVISAL ,descarcat de pe link
        Pentru persoanele care au calitatea de pensionar angajate cu contract individual de muncă nu se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

  Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).In baza acesteia organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

  Contributia la casa de sanatate, in cota de 10% are baza de calcul in functie de tipul de impozitare :in sistem real sau norma de venit.Astfel ,constituie baza de calcul :
  • Venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale) sau
  • valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
  La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale

  Plata se face anticipat ,cu regularizarea sumelor datorate anual.Trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
   Procedura de stabilire a platilor anticipate este urmatoarea :

  -se dpune declaratia de venit estimat (Formular 220) sau a declaratia de venit realizat (Formular 200),apoi organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.
  -regularizarea anuala se face pe baza declaratiei (formular 200) venitului realizat,incheierea anului fiscal .Organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
  Pentru  PFA cu norma de venit , contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate,deoarece acestea nu depun formularele 220 sau 200

  E. Taxa pe valoarea adăugată ( TVA )
  Persoana fizica autorizată se poate înregistra neplătitor sau plătitor de TVA ( lunar sau trimestrial), după opţiune.
  ATENŢIE ! Cei care se înregistrează neplătitori de TVA, trebuie să se înregistreze ca plătitori în cazul în care depăşesc plafonul de TVA , în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau depăşit plafonul.
  ATENŢIE ! Cifră de afaceri pe baza căreia se calculează plafonul de TVA este diferită de venitul brut care stă la baza calculării impozitului pe venit. Cifră de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise.
  Efectele nerespectării acestei obligaţii pot fi majore!

  • Plafonul de TVA este echivalentul a 65.000 euro , calculat la cursul din data aderării României la UE, rotunjită la mia de lei superioară, adică 220.000 lei pentru un an fiscal întreg;


  • În cazul în care PFA este infintat în cursul anului, plafonul de TVA, se ajustează proporţional cu perioada cuprinsă între momentul infintarii şi finalul anului;
  • În cazul în care o persoana înregistrată în scopuri de TVA ( plătitor de TVA ), nu depăşeşte în cursul unui an calendaristic plafonul de TVA, poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă începând cu 1 februarie.
  ATENŢIE ! Operaţiunile scutite de TVA sunt stabilite în Codul Fiscal la art.143. Veniturile obţinute din activităţile enumerate mai jos nu impun înregistrarea în scopuri de TVA indiferent dacă valoarea lor depăşeşte sau nu plafonul de 119.000 lei într-un an fiscal.
  • Cabinete medicale, stomatologice, societăţi care se ocupă cu transportul bolnavilor
  • Activităţi de învăţământ, prestări de bunuri şi servicii către aceste instituţii şi meditaţii acordate în particular
  • Servicii sau livrări legate de protecţia socială, a copiilor şi tinerilor
  • Servicii legate de activităţile sportive
  • Servicii culturale
  • Servicii de natură financiar-bancara
  • Servicii în asigurări
  • Activităţi de închiriere, arendare, concesionare
  • Livrări de construcţii sau terenuri cu construcţii care nu sunt noi
  ATENŢIE ! Intenţia de a efectua operaţiuni economice intracomunitare implică înregistrarea în scopuri de TVA cf. art 153 sau 153/1 şi înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari în conformitate cu art. 158/2 .
  F. Documente obligatorii in partida simpla 

  Dispozițiile introduse de Ordinul MFP nr. 170/2015 au redus numărul de formulare folosite de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă, de la 15 la 10. Concret, Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile cuprinde:

  • Registrul-jurnal de încasări și plăți;
  • Registrul-inventar;
  • Fișa mijlocului fix;
  • Factura;
  • Aviz de însoțire a mărfii;
  • Lista de inventariere;
  • Chitanța;
  • Chitanța pentru operațiuni;
  • Dispoziția de plată/încasare către casierie;
  • Statul de salarii.

  G Patrimoniul de afectatiunetotalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora;

  Pentru incetarea activitatii PFA trebuie depusa o cerere la a registrul comertului, iar in urma hotararii judecatoresti se depune radierea la administratia financiara..Trebuie sa nu aveti nicio datorie la stat si sa fie depuse toate declaratiile la zi 

   

  228 de comentarii:

  1 – 200 din 228   Mai noi›   Cele mai noi»
  Program FacturarePRO PFA spunea...

  Felicitari pentru articol!

  Anonim spunea...

  Felicitari pentru articol! Este de mare ajutor!

  Anonim spunea...

  DORESC SA DESCHID UN STUDIO DE MASAJ SI INTRETINEREA CORPULUI , INTR-O PARTE DIN APARTAMENT. CE MA SFATUITI E MAI BINE UN PFA???

  Florentin Sorescu spunea...

  In cazul salonului de masaj,recomand SRL in cazul in care nu aveti calificare in omeniu,deoarece,ca PFA, aveti nevoie de calificare atestata prin documente.Daca sunteti calificata recomand PFA

  Anonim spunea...

  Am facut un curs de contabilitate si as vrea sa imi PFA.As putea daca nu am studii economice???Va multumesc.

  Florentin Sorescu spunea...

  Ati putea face PFA .V-ati putea autoriza .Dar nu puteti tine decat contabilitate primara sau contabilitatea in partida simpla .Exista un cod CAEN pentru contabilitatea primara 6920 cred.Intreaba la registru .

  Cristian Epure spunea...

  Multumesc pentru informatiii....sunt agent de vanzari ... si vreau sa-mi fac un PFA ca sa vand pentru altii (ca la asta ma pricep)...ce competente trebe sa am?..Imi trebuie diploma?

  Florentin Sorescu spunea...

  @Cristian Epure .Ai nevoie de documente care sa ateste experienta profesionala .Este suficient sa prezinti la Registrul Comertului carnetul(cartea) de munca daca exista si daca ai lucrat pe acest post.

  Anonim spunea...

  pentru colaborare pfa cu un salon de coafura am infiitat un pfa , ma declar cu norma de venit sau in sistem real,multumesc.Elena

  Florentin Sorescu spunea...

  Recoman sistemul real pentru ca acesta permite deducerea cheltuielilor .Art 21 Cod Fiscal spune:"(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare."
  Daca nu sunt venituri nu ai la ce sa aplici cota de 16 %.pe cand norma de venit este baza de calcul a impozitului, chiar daca nu ai venituri .

  Anonim spunea...

  Buna ziua.
  Sunt PFA dependent, in sistem real, adica imi desfasor activitatea la sediul "angajatorului" si ma folosesc de baza lui materiala, e vorba de servicii informatice. Firma plateste partea ei din toate contributiile la stat (CAS, sanatate, somaj), si mi se opreste si mie partea mea pentru aceste contributii.
  De cateva luni nu mai lucrez la firma respectiva, dar nici nu am inchis PFA-ul, deoarece sunt sanse sa lucrez din nou acolo in cateva luni.
  In aceasta perioada (de cand practic nu mai am venituri) am platit doar asigurarea pentru sanatate.
  As vrea sa va intreb daca legea ma obliga sa platesc si alte contributii, cum ar fi CAS, somaj?
  Si daca puteti sa-mi spuneti daca trebuie sa depun declaratia 200.

  Multumesc.

  Florentin Sorescu spunea...

  Trebuie sa va supuneti regimului anterior intrării în vigoare a OUG 58/2010, adică veti plăti doar contribuţia la pensii, conform legii 19/2000, aceasta fiind diferenţiata în funcţie de condiţiile de muncă: normale, deosebite sau speciale.Adica 741x31.3%= 232 lei minimum

  Florentin Sorescu spunea...

  Da trebuie sa depuneti declaratia 200

  Tündike spunea...

  Lucrez ca reporter la o televiziune. Angajatorul nu mai poate sa ma angajeze ca colaborator (acum am contract de cesiune pt drepturi conexe)Trebuie sa fac PFA, PFI sau un SRL Ce ma sfatuiti: care ar fi mai bine?

  Florentin Sorescu spunea...

  @Tündike :Daca infiintati PFA,aveti avantajul unor costuri de infiintare mai mici si contabilitatea in partida simpla .Dar problema e ca doar avocatii,contabilii,notarii,consultantii fiscali pot incheia conventii civile in deplina legalitate cu angajatorii lor,Alte categorii de PFA sau I.I nu sunt agreate.De aceea recomand SRL,cu care angajatorul dvspoate incheia un contract de prestari servicii,in deplina legalitate.

  zyx1141 spunea...

  Depunerea declaratiei 200 pentru PFA dependent este confuza. Unii spun ca nu trebuie depusa pentru ca aceasta se depune de catre cei cu activitati independente iar cei de la fisc spun ca trebuie depusa insotita de fisa fiscala. Aveti vro idee cum sar completa aceasta declaratie? Dat fiind faptul ca suma facurata nu este incasata ci numai venitul net iar facturat este venitul brut.
  Deasemenea am citit ca incararea se poate face doar in urma unui control fiscal, daca aveti un caz concret in practica si puteti confirma ar fi util.

  Anonim spunea...

  Pot sa-mi fac PFA in contabilitate si sa inchei conventii civile cu alte firme ,daca sunt angajat ca economist la o societate cu norma intreaga? Si ce fel de contabilitate: si primara si la nivel de bilant, declaratii,s.a.m.d.?

  Florentin Sorescu spunea...

  Puteti sa va faceti PFA pentru contabilitate primara,chiar daca sunteti angajat ca economist in alta parte .Precizez ca regimul conventiilor civile lasa loc la interpretari .Conventia civila se incheie doar pentru o singura prestatie cu caracter intamplator si pe perioada determinata de timp.Cel mai indicat ar fi un SRL

  Anonim spunea...

  Este nevoie sa-mi fac PFA sau pot doar ca si persoana fizica economist sa inchei conventii civile cu firme cu CA< 35000 Euro?

  Florentin Sorescu spunea...

  @zyx1141:Nu am un caz concret dar ma refer la prevedirile anaf privind categoriile de contribuabili care sunt obligati sa deouna declaratia si anume:
  Declaraţie 200 privind veniturile realizate din România (OPANAF 233/2011) Se utilizează la: declararea venitului net/câştigului net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.
  Stiu ca in cazul activitatilor dependente ,obligatia declararii si virarii contributiilor sociale si impozitelor revine angajatorului.Vedeti gidul de completare la : www.contacafe.ro/topic13971.html?sid=2d6c7c372937b9323aa5a7b0607e607b#p22641
  Nu au obligatia sa depuna declaratia de venit persoanele fizice:

  - care au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit (cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii);
  - pentru care impozitul retinut de platitorii de venit este final, potrivit optiunii contribuabililor
  - care au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal;
  - care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat între parti este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplineau conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitati independente (adica aveau mai putin de 5 contracte de închiriere), pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei:

  - pentru situatiile în care declaratia de venit estimativ a fost depusa în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
  - pentru situatiile în care intervin modificari ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractului în cursul anului;
  - pentru situatiile în care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
  Eu cred ca nu trebuie sa o depui .
  Dar pentru siguranta,sa nu platesti amenda,completeaza declaratia 200 si cere fisa fiscala de la cel la care ai desfasurat activitatea in mod dependent,trecand in declaratie veniturile dein fisa.

  Florentin Sorescu spunea...

  @zyx1141:Veniturile din fisa,scuze.

  zyx1141 spunea...

  Multumesc pentru raspunsul promt si la obiect. Asta intentionam sa fac dar vroiam o confirmare. Cei de la firma sustin ca nu trebuie depusa...doar amenda nu o platesc ei. In rest nu am gasit alte indicatii pe nicaieri pt ca si legea e incerta. Sper sa fie bine asa. O saptamana placuta in continuare!

  Florentin Sorescu spunea...

  @Anonim ;Trebuie PFA.Nu e suficient sa fiti doar economist.Conventiile civile cu persoane fizice neautorizate sunt ilegale pentru că maschează contractul de muncă.

  zyx1141 spunea...

  Am fost la finante si doamnele de acolo stiu despre situatia cu PFA=urile dependente si in special a firmei pt ca suntem vro 60. Prin urmare mau sfatuit sa trec veniturile pe zero pe 2011. Problema e ca nici ele nu stiu cu siguranta cum se procedeaza pt ca lipsesc normele metodologice de aplicare la prostia asta. Daca s-ar coagula o multime sa facem reclamatie in privinta acestei legi cu siguranta s-ar anula...dar mai greu cu unitatea in Romania. :|

  Florentin Sorescu spunea...

  Ai dreptate.Fac apel catre toti ce vor citi articolul si comentariile sa se alature unei campanii .Astept sugestii.

  Ramona spunea...

  Buna ziua, sunt medic angajat cu contract de munca la o policlinica, iar acum mi-au oferit varianta sa trec pe PFA, cu contract de prestari servicii, caci doar asa pot sa imi faca o mica crestere salariala. Ce ma sfatuiti, sa raman pe CMI sau sa trec pe PFA? Multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  @Ramona La situatia dvs, s-ar potrivi PFA dependent.Indepliniti conditiile art 7 Cod fiscal alin 2.1. si anume :a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
  b) în prestarea activităţii beneficiarul de venit foloseşte baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă şi altele asemenea;"
  Trebuie sa stiti ca e necesar sa tineti ontabilitate in partida simpla pentru sistemul real, pentru care aveti nevoie de un contabil sa va indrume .Eu,personal va sfatuiesc sa ramaneti la CIM.
  PS: PFA independent,exclus din cauza contrangerilor conventiilor civile .Sper ca v-am fost de folos

  Ramona spunea...

  Multumesc pentru raspuns. Am hotarat sa raman pe CMI, oricum ei imi ofereau varianta de PFA independent. Felicitari pentru blog.

  andrei spunea...

  Buna ziua,

  Si eu sunt pfa si lucrez din 2011 ca pfa dependent la o firma in domeniul it. Am ajuns pe acest blog ca urmare a faptului ca am primit notificare de la anaf ca trebuie sa depun declaratia 200 in termen de 15 zile. Mentionez ca am depus in februarie declaratia 392b. Tot citind si intreband am ajuns la concluzia ca venitul declarat pe anul 2011 care il voi completa in acea declaratie 200 va fi 0. Intreb inca o data ... este corect asa ? Citind ce s-a scris mai sus si aici ma refer la reclamarea legii privitoare la pfa-uri (vezi mesajele utilizatorului xyz1141 precum si raspunsurile) sustin si intreb cum ne putem organiza pentru o asemenea actiune.
  Multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  O idee ar fi o petite on line.Nu stiu insa cat de eficienta e . Pentru modificarea unei legi ,de catre cetateni ,ar fi nevoie de 500.000 semnaturi .Astept in continuare sugestii in acest sens .

  Anonim spunea...

  Buna ziua, am o interbare:
  - care sunt cheltuielile deductibile la un PFA cu norma de venit?
  Ca si domeniul de activitate are amenajare monumente funerare, lucrari in piatra, marmura, finisare
  Va multumesc anticipat
  Carla Danu

  Florentin Sorescu spunea...

  @Carla Dinu :La norma de venit nu exista cheltuieli deductibile .Norma de venit e o sumă fixă stabilită anual de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale .PFA cu normă norma fixă de venit datorează impozit 16% (cota unică) din respectivă norma, indiferent de nivelul real al veniturilor realizat
  Cheltuielile se deduc doar in sistemul real

  Anonim spunea...

  Buna ziua,
  In 2007 cand s-au facut pensiile private obligatorii m-am inscris la o firma de broker care mi-a depus actele si am platit pentru a fi autorizat ca si agent de asigurari, dar am plecat din tara si nu mi-am ridicat de la finante certificatul de autorizare. Acel certificat daca nu a fost ridicat oare a fost anulat sau trebuie sa umblu pe la finante pentru anulare? In conditiile in care nu am avut deloc activitate trebuie platit ceva la CAS, sanatate etc?
  Multumesc anticipat.

  Florentin Sorescu spunea...

  Trebuie sa verificati daca s-a inregistrat la Registrul Comertului PFA dva.Daca este inregistrata, fiscul va va amenda pentru ca n-ati depus declaratiile legale.Daca nu exista PFA inregistrat la Reg.Com atunci nu cred ca e cazul sa mai intreprindeti ceva .Eventual puteti sa intrebati la Administratia Financiara.
  Inteleg ,din ce imi spuneti,ca ati platit pentru autorizare si ati primit un certificat pe care nu l-ati ridicat.Daca e vorba doar de autorizare,fara infiintare de PFA,puteti sa va ridicati certificatul de la institutia emitenta si,daca doriti ,sa va infiintati PFA.

  Anonim spunea...

  Din luna mai 2012 am intrat in somaj pentru o perioada de 6 luni, in luna iunie mi-am deschis PFA, am fost la somaj pentru a-l inchide, dar cei de acolo mi-au spus ca daca nu realizez lunar venituri mai mari decat ajutorul de somaj (370 ron)nu e nevoie sa il inchid, in consecinta mi-am continuat activitatea. Intrebarea mea este: trebuie sa platesc toate taxele aferente (asigurarea de sanatate, impozitul etc)incepand cu data infiintarii PFA-ului, sau pentru ca sunt in somaj sunt scutita de aceste taxe?

  Florentin Sorescu spunea...

  Da ,trebuie sa platiti de la data infiintarii .Nu aveti nicio scutire pentru ca sunteti in somaj

  Eta spunea...

  Bună ziua, am două întrebări:
  - dacă ca meşteşugar aş desfăşura trei activităţi diferite ca fabricarea produselor manufacturiere (coliere împletite din mărgele), predarea acestei meşteşug pentru adulţi şi copii în tabere, cursuri, şi comercializare online a materiilor prime folosite la acest meşteşug, se poate cu PFA? Precizez că nu am studdii comerciale.
  - am contract individual de muncă cu normă 0,55% ca profesor, ca PFA va trebui să plătesc la CAS şi sănătate?

  Florentin Sorescu spunea...

  @Eta Da . Trebuie sa platiti CAS minimum 232 rom si cota de 16$ impozit (calculat la norma de venit sau la diferenta dintre venituri si cheltuieli in sistem real
  Va trebuie calificare in domeniile alese sau declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale,

  Anonim spunea...

  buna ziua,
  sper sa imi raspundeti si mie

  de ceva timp ma duc la interviuri si sunt tot mai des "invitata" sa colaborez cu ei in sistem pfa.
  Mentionez ca este vorba despre un job de reprezentant medical de medicina muncii.
  snt un pic bulversata si nu inteleg foarte bine fenomenul...
  Daca am un venit de 1ooo lei,pe luna de exemplu, din acesti bani platesc impozite de 16%+5,5%+ 230 (pensia)??
  adica raman cu 500 lei din venit dupa achitarea taxelor si impozitelor??
  inteleg corect???
  ce avantaj am EU, ca angajat, daca colaborez cu firma in sistem pfa?

  va multuumesc

  Florentin spunea...

  Ati inteles corect .Cand va mai propune cineva colaborare de PFA, sugerati-le PFA dependent sa va declare,sa va retina ei si sa va plateasca toate contributiile aferente ptr 1000 lei net ,sa zicem .PFA indeoendent nu recomand deoarece:
  -toate obligatiile declarative cad in sarcina dvs
  -virati toate aceste plati ,dvs.
  -nu puteti incheia contract de colaborare pe perioada nedeterminata ,pentru serviciul prestat.Se poate doar pe perioada determinata, pentrru o singura prestatie
  -trrebuie sa angajati contabil,chiar daca e vorba de contabilitate in partida simpla( dezavantaj si ptr pfa dependent)
  Dupa opinia mea ,dvs nu aveti personal niciun avantaj.Poate cel mult avantajul ca ar permite angajatorului sa va plateasca o suma mai mare ptr activitartea dvs.ITM oricum nu prea agreeaza conventiile civile

  Anonim spunea...

  Buna ziua,
  Ca PFA pot incheia un contract de prestari servicii informatice cu o firma din Republica Moldova? Platesc taxe suplimentare catre statul roman/moldovean?
  Multumesc

  Florentin spunea...

  Da ,putrti incheia un astfel de contract.Nu olatiti taxe statului moldovean,iar in Romania platiti taxele obligatorii, nimic in plus

  Ionut spunea...

  Multumesc pentru raspunsul prompt. Pot emite factura in lei moldovenesti sau este obligatoriu in lei romanesti? Exista taxe vamale? Cu respect

  Florentin spunea...

  Emiteti Factura in lei romanesti

  Poiana Nicusor spunea...

  Buna ziua, este in continuare valabil ca Persoanele fizice autorizate care au şi contract de muncă, nu au obligaţia să declare şi să plătească CAS;

  Anonim spunea...

  Buna seara.am o intrebare daca ma puteti ajuta.imi pot deschide o afacere in domeniul reciclari ca persoana fizica autorizata?si ce acte necesare am nevoie?(deseuri reciclabile nepericuloase)

  Florentin spunea...

  OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,in anexa ,mentioneaza necesitatea certificatului de calificare in domeniul supus autorizarii. Pentru siguranta si mai multe detalii,intrebati la Registrul Comertului,dar eu consider ca aveti nevoie de calificare .Daca ati infiinta SRL atunci nu e nevoie de calificare

  Anonim spunea...

  buna ziua! Am un PFA de la inceputul anului 2012 dar nu s-au inregistrat venituri in fiecare luna. Platile CAS se fac pentru fiecare luna sau doar pentru lunile in care s-a inregistrat venit?

  Florentin spunea...

  Contributia la pensii nu se plateste daca venitul net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2117 = 741 lei)
  Pentru ca pfa s-a infiintat in acest an, trebuie sa platiti cei 232 lei minimum anual, in 4 transe trimestriale ,indiferent daca intr-o luna aveti sau nu aveti venituri .

  Anonim spunea...

  Anonim spunea...
  Buna ziua.
  Sunt PFA dependent, in sistem real, adica imi desfasor activitatea la sediul "angajatorului" si ma folosesc de baza lui materiala, e vorba de servicii informatice. Firma plateste partea ei din toate contributiile la stat (CAS, sanatate, somaj), si mi se opreste si mie partea mea pentru aceste contributii.
  De cateva luni nu mai lucrez la firma respectiva, dar nici nu am inchis PFA-ul, deoarece sunt sanse sa lucrez din nou acolo in cateva luni.
  In aceasta perioada (de cand practic nu mai am venituri) am platit doar asigurarea pentru sanatate.
  As vrea sa va intreb daca legea ma obliga sa platesc si alte contributii, cum ar fi CAS, somaj?
  Si daca puteti sa-mi spuneti daca trebuie sa depun declaratia 200.

  Multumesc.
  8 mai 2012, 14:37

  Referitor la acest comentariu, doresc sa adresez urmatoarea intrebare - ca PFA dependent am voie sa mai emit facturi?

  Florentin spunea...

  Potrivit OUG 82/2010 PFA-urile vor plăti contribuţiile prevăzute de OUG 58/2010 ( 10,5% la pensii, 5,5 la şantate şi 0,5% la şomaj ) numai în cazul în care beneficiază de venituri de natură profesională în baza unui contract de drepturi de autor/ convenţii civile.
  Daca nu faceti parte don aceasta categorie,platiti doar CAS de 31.3% daca venitul anual este sau depaseste 741 lei .Cred ca trebuie sa depuneti declaratia 200 pe zero.Dar intrebati si la admin.financiara.
  Puteti emite facturi

  Anonim spunea...

  Buna ziua,
  Util articolul. Am doua intrebari daca sunteti amabil. Doresc sa imi infintez o afacere de intermediere legume/fructe. Achizitie de la producatori si vanzare catre consumatori finali.
  1. Pot derula activitatea doar in baza unui PFA, avand in vedere ca nu voi avea angajati?
  2. Trebuie sa am vreo calificare speciala in acest sens? Lucrez in marketing de 4 ani, deci comertul nu imi este strain.
  Multumesc.

  Florentin spunea...

  Puteti derula orice activitate ca PFA daca aveti documente care sa ateste pregatirea profesionala:diplome certificate,ocuparea unui post in domeniu, dovedit cu cartea demuncaetc asa cum spune oug 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,in anexa.
  Activitatea dvs im domeniul marketing-ului(cercetarea pietei)nu cred ca e suficienta,dar merita sa intrebati si la Registrul Comertului

  Anonim spunea...

  Multumesc pentru raspuns. Voi apela la Reg Com. Pe diploma de facultate imi scrie: Economist-Informatician, deci ar trebui sa fie aceasta buna daca experienta in marketing nu ar fi potrivita pentru autorizarea unui PFA. Ce parere aveti?

  Anonim spunea...

  Felicitari pt.articol!
  Am urmatoarea intrebare:un cabinet de avocat,care,nu stiu cum face(!),depune declaratia 200 numai pe zero,are obligatia sa depuna declaratia 112 si sa plateasca CASS?CAS-ul il plateste la Casa de Pensii a Avocatilor,trebuie sa-l declare si la fisc?

  Florentin spunea...

  Toate datoriile sunt ale avocatului titular, nu ale cabinetului (care nu are personalitate juridica). Are de platit contributia la casa de asigurari a avocatilor (10% din venit, nu mai putin de 180 si nu mai mult de 1150 de lei), asigurari de sanatate - desi exista pareri contrare (5,5%) si impozit pe venit (16%).

  Persoana fizica autorizata care obtine venituri din exercitarea profesiei de avocat trebuie sa depuna la organul fiscal teritorial Formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat", in conditiile prevazute de art. 81 din Codul fiscal. De asemenea, are obligatia de a depune declaratia anuala de impunere (formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate"), pana la data de 25 mai .Chiar numai pe zero .
  Declaratia 112 se depune ,daca un cabinet are si alti angajati ex:sofer,femeie de serviciu,etc pentru care intocmeste stat de plata sau are incheiate conventii civile (drepturi de autor)

  Luca spunea...

  Buna ziua,
  as avea si eu o intrebare.Lucrez in Italia de cativa ani in domeniul IT,reparatii calculatoare.De cateva luni lucrez la negru deoarece contractul de munca a expirat iar angajatorul nu la prelungit din cauza taxelor mari care trebuie platite la stat.Imi tot spune sa deschid pfa in Italia, dar salariul pe care il iau este mic si nu as mai ramane cu mare lucru dupa platirea taxelor obligatorii pe venitul minim.

  As putea deschide PFA in Romania si sa inchei un contract cu firma din Italia unde lucrez in prezent? Sau este mai rentabil un SRL? Facturile trebuie sa fie in lei si unde ar trebui sa platesc TVA-ul?

  Multumesc pentru raspuns.

  Florentin spunea...

  @Luca .Daca folositi baza materiala a angajatorului ,puteti infiinta un PFA dependent in Romania si platiti 10,5% la pensii, 5,5 la şanţate şi 0,5% la şomaj si 16 % impozit pe venit pe care ii declara ,retine si vireaza angajatorul ,dvs urmand sa incasati suma neta .Trebuie sa deouneti insa declaratia 200 .
  Daca nu folositi baza materiala a angajatorului ,recomand SRL.

  Anonim spunea...

  Felicitari pt aceste informatii extrem de utile pe care ni le oferiti .

  Vreau sa va adresez o intrebare :
  Ca bugetar pot incheia un contract de colaborare cu un PFA ? Sau daca nu , cum altfel sa realizez prestarea de servicii ?
  Aceasta se refera la servicii IT .
  Va multumesc .

  Florentin spunea...

  Potrivit Legii nr. 330/05.11.2009 (privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice) – care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2010, funcţionarii publici (personalul platit din fonduri publice) vor putea lucra şi în domeniul privat. Ei pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice, precum şi în alte domenii de activitate din sectorul privat care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului.
  Asadar, daca activitatea desfasurata ca bugetar, nu este aceeasi ,cu activitate ce o veti desfasura la privat(chiar daca este PFA),puteti colabora pe baza unei conventii civile pe perioada determinata si pentru o singura activitate .Eventual si in baza legii drepturilor de autor .

  Anonim spunea...

  In cazul in care registrul de incasari si plati si registrul de inventar se depun la ANAF spre a fi vizate dupa termenul de 15 zile, dar in cursul aceluiasi an, se plasteste amenda?

  Florentin spunea...

  Da se plateste amenda 500 ron daca platiti in ziua depunerii

  Anonim spunea...

  Buna ziua,

  Sunt absolvent al ASE Contabilitate si Informatica de Gestiune, iar in momentul de fata sunt an 1 master. As putea sa infiintez un PFA pentru a tine evidenta contabila primara a unor societati ? In situatia de fata cu ce sfaturi ma puteti ajuta ?

  Va multumesc frumos !

  Florentin spunea...

  Da. puteti infiinta PFA pentru contabilitatee primara.In opinia mea ,un mare inconvenient ar fi raporturile juridice cu clientii,dat fiind faptul ca se pot incheia conventii civile cu PFA doar pentru o singura prestatie, cu caracter intamplator si pe o perioada de timp determinata.
  Asadar ,eu as opta pentru un srl ,deoarece dispare acest inconvenient .

  Rhett spunea...

  Buna ! am si eu 2 intrebari :sint PFA pe servicii IT .NU am activitate de vreo 2 ani.
  Ce trebuia sa platsec in acest timp ? ce ar fi trebuit sa fac ?
  alta intrebare : am acuma un proiect de facut .Vreo 5000 de roni .Pe aproximativ 2 luni .
  Ce trebuie sa platesc la stat ?

  Rhett spunea...

  inca o intrebare : ce e cu registrele acelea la ANAF ? de ce trebuiau duse acolo ?

  Rhett spunea...

  am uitat sa mentionez ca sint angajat la o firma.

  Florentin spunea...

  @Rhett : Daca nu ai activitate , trebuia sa depui declaratia 200 pana la 15 mai sau 25 mai anul urmator.Daca nu s-a depus vei plati amenda 1000 lei .Trebuia sa platesti contributia la pensii 31% din 741 lei ,pe 2012,adica 741 x 31,3%= 232 si din 708 lei pe 2011.In plus,se plateste 16% impozit pe profit brut.
  Daca esti platit pe drepturi de autor si nu mai lucrezi in alta parte ,trebuie sa platesti contribuţiile prevăzute de OUG 58/2010 ( 10,5% la pensii, 5,5 la sanatate şi 0,5% la şomaj) si cota de 16%

  Florentin spunea...

  @RhettDaca nu ai activitate, cota de 16 % e zero

  Florentin spunea...

  @Rhett:Daca esti angajat la o firma, platesti doar cota de 16% calculata la venituri-cheltuieli

  Florentin spunea...

  @Rhett : registrele se duc la ANAF pentru numerotare si stampilare .

  Anonim spunea...

  Buna!
  As vrea sa-mi deschid un service auto,poate sa fie PFA?

  Florentin spunea...

  Da se poate daca ai calificare in domeniu, certificata de documente sau de carte de munca

  catzelushblog spunea...

  Buna ziua. Am infintat si eu un PFA. Nu stiu cum sa procedez dupa, unde si ce trebuie sa fac sa fiu luat in evidenta. Nu stiu ce pasi trebuie sa urmez mai intai. Va multumesc.

  Florentin spunea...

  PFA trebuie să depună la administraţia financiară din raza teritorială a sediului profesional formularul 220 privind venitul estimat, o copie după autorizaţia de funcţionare obţinută de la ORC, o copie BI/CI şi o cerere de înregistrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăti şi a Registrului inventar. În termen de 15 zile de la începerea activităţii
  Trebuie sa va cumparati si sa vizati la fisc si registrele obligatorii :
  • Registrul unic de control
  • Registrul de încasări şi plăti ( acesta nu este un registru obligatoriu pentru persoanele impozitate pe baza normelor anuale de venit).
  • Registrul inventar

  Anonim spunea...

  Daca P.F.A.este deschis in anul 2011 fara sa am activitate am depus declaratia 220 si apoi in 2012 am depus 200 cu activitate 0. Acelasi lucru s-a intamplat si anul 2012 am depus declaratia 220 pe anul 2012 am platit impozitul stabilit trimestrial, dar nu am avut activitate
  Trebuie sa depun declaratia 200 tot cu venit 0?Mentionez ca incepand cu data de 01.01.2013 am inceput activitatea P.F.A. cod caen 6832 administrator imobile

  Florentin spunea...

  In anul 2013 se depune ,pana la 25 mai, declaratia 200 pentru 2012 .Daca n-ati avut activitate ,valorile sunt zero . Declaratia aferenta lui 2013 se depune in 2014 ,la termenul care va fi atunci .Daca nu veti avea activitate nici in 2013, va fi tot pe zero

  Adina Livia spunea...

  buna seara !util blog!felicitari!la PFA se intocmeste"raport de gestiune zilnic"?

  Florentin spunea...

  @Adina Livia : Da, seintocmeste zilnic .

  Anonim spunea...

  ce explicatii de refuz, beton, pot sa-i dau unui angajator care ma santajeaza/forteaza obligandu-ma sa-mi fac PFA? multumesc!

  Florentin spunea...

  Ii spuneti ca legea nu permite sa se incheie conventii civile cu caracter permanent intre PFA independent siun tert .In cazul unui PFA dependent este posibil doar in anumite azuri ex drepturi de autor ,si obligatia retinerii csi virarii taxelor revine angajatorului

  Kojeak spunea...

  Foarte bine pus la punct acest articol, eu unu iti multumesc. Sunt lamurit acum in legatura cu PFA-ul, pentru petitia online sunt de acord si eu. Si doresc acum cat mai curand posibil, sa deschid un service PC, dar cand am citit de calificare , ma cam pus pe ganduri... As avea o intrebare: pentru a deschide acest service se poate accesa fonduri europene pentru tineret in deschiderea unei afaceri, cel putin sa achizitionez casa de marcat, statiile de lipire si multe altele? Stima domnule Florentin

  Florentin spunea...

  @Kojeak : exista doar un singur program guvernamental pentru tineri care vor sa inceapa o afacere prin infiintarea unui slr-d(debutant) in baza oug 6/2011
  care acorda facilitati si finantare tinerilor cu varsta pana in 35 ani .
  Fondurile si programele UE se adreseaza mai mult tinerilor din mediul rural sau tinerilor care defasoara deja o intreprindere proprie ,de cel putin 2 ani .
  Despre SRL-D citeste la : http://floresor.blogspot.ro/2011/04/ce-este-srl-d.html

  Kojeak spunea...

  Multumesc frumos pentru raspuns ;)

  Anonim spunea...

  Buna ziua si felicitari pentru acest blog!
  As avea si eu cateva intrebari,daca se poate.

  1.As dori sa-mi fac un PFA/Inteprindere individuala sau SRL pt un magazin/stand cu produse lucrate manual din argila polimerica si as vrea sa mai adaug spre vanzare si alte produse de alta natura, gen: accesorii-ceasuri,esarfe,articole vestimentare,etc. Intrebarea mea este urmatoarea: Am nevoie de o calificare pentru acest domeniu de activitate? Tin sa mentionez ca pe diploma mea de studiu scrie inginer.

  Care forma credeti ca ar fi mai potrivita pentru acest gen de afacere? PFA-UL, Inteprinderea indivuala sau SRL-ul?

  2.Momentan nu am viza de resedinta in judetul in care as dori sa-mi fac PFA-ul.Se poate sa realizez oricum PFA-ul?

  3.Un PFA poate deschide mai multe puncte de lucru in alta localitate decat ce-a unde se afla sediul?

  4. Care metoda de impozitare PFA credeti ca ar fi potrivita pt acest gen?

  Va multumesc!
  Mihaela C.


  Anonim spunea...

  Buna ziua.Am un PFA comert online.Iau marfa din strainatate la un pret si vand in tara la un alt pret.Intrebarile mele sunt:
  - ce declaratii trebuie sa mai depun si unde?
  - marfa pe care o primesc trebuie inregistrata in registru-inventar?
  - trebuie specificat adaosul comercial practicat?
  - de ce alte registre mai am nevoie in afara de cele obligatorii desfasurarii unui PFA?
  Multumesc!

  Florentin spunea...

  Parerea mea este sa infiintati SRL pentru ca nu se cere calificare pentru fiecare cod CAEN ,asa cum este cazul la PFA. Pentru PFA, daca nu confectionati dvs produsele ci doar le comercializati este suficient un curs de lucrator comercial( vanzator) destul de scurt si , pe baza diplomei eliberate , sa primiti autorizare ptr PFA.
  2 si 3.Sediul profesional al PFA, trebuie sa fie orinde pe tritoriul Romaniei si puteti deschide puncte de lucru si in alte zone si la SRL la fel. Trebuie sa aveti cel putin un contract de inchiriere sau de comodat , in orice caz ,si ptr sediu si ptr. punctul de lucru .

  4.Moda de impozitare cea mai potrivita ar fi sistemul real .

  Florentin spunea...

  Sunteti importator direct sau nu ?.Sunteti platitor, de TVA ? Daca sunteri importator direct si aduceti marfa din spatiul comunitar, trebuie sa va inregistrati in registrul operatorilor comunitari sa va inregistrati ca platitor tva .
  Adaosul comercial trebuie specificat la intocmirea N.I.R (nota de intrare -receptie),pentru fiecare factura primita de la furnizor .

  Declaratiile necesare sunt

  -Declaratia 200
  -declaratia 392A sau B
  -declaratia 300 (daca sunteti platitor de TVA)
  -Declaeatia 094 privind cifra de afaceri(daca sunteti platitor de tva trimestrial)
  Mai aveti nevoie de registrul de vanzari si de registrul de cumparari, in afara registrelor obligatorii
  In registrul de inventar se trece valoare stocurilor (de marfa, obiecte de inventar etc )rezultate in urma inventarierii pe care trebuie sa o faceti cel puti o data pe an .

  Anonim spunea...

  Multumesc!Ati fost foarte prompt.

  Insa mai cateva nelamuriri.Sunt neplatitor de TVA iar impozitatrea se face in sistem real. Mai este nevoie sa ma inscriu in registrul operatorilor comunitari?Precizez ca sunt importator direct.
  Multumesc!

  Florentin spunea...

  Deorece nu sunteti platitor de TVA ,nu trebuie sa va inscrieti in Regustrul operatorilor intracomunitari .Aceasta obligativitate ntervine:
  - la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
  - înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare amintite, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 CF.

  Anonim spunea...

  Multumesc mult pentru raspunsuri!

  Anonim spunea...

  am lucrat pe pfain perioada 5 decembrie 2011-28 februarie 2012. Din 26 ianuarie pana in 28 februarie am luat si somaj, iar apoi intre 28 februarie si 12 aprilie am fost angajat cu carte de munca. Veniturile realizate pe pfa au fost de aprox 2000 de lei. Nu am depus nicio declaratie, decat cea din luna mai pt impozitul pe venit, pe care l-am platit. Am suspendat pfa in luna mai 2012. Ce declaratii trebuie sa depun, ce datorii am de platit, cam care ar fi suma?

  Florentin spunea...

  Ar trebui sa mai platiti contributia la casa de pensii pentru perioada in care ati lucrat pe PFA.
  Pentru perioada in care ati fost angajat in alta parte aveti de platit doar impozitul de 16 %
  Ar fi trebuit sa mai depuneti si declaratia 392 A sau B.Daca sunteti platitor de TVA, trebuia sa mai depuneti decontul de TVA -Declaratia 300 trimestrial . Cereti fisa sintetica de platitor de la ANAF.

  Anonim spunea...

  multumesc pentru raspuns. In afara de contributia la casa de pensii, nu trebuie sa platesc si asigurarile de sanatate pentru perioada in care am lucrat pe pfa?

  Florentin spunea...

  Nu platiti la CASS .

  Anonim spunea...

  Buna ziua,
  Firma la care lucrez ne obliga sa trecem la PFA independent, platindu-ne salariul net plus taxele la sanatate si impozitul pe venit. De asemenea pentru a plati si suma minima pentru pensie ne face un contract de munca pe o ora la o alta firma si cheltuielile la stat vor fi platite tot din banii nostri.
  Avand in vedere faptul ca nu au luat deloc in calcul varianta unui PFA dependent, desi activitatea se desfasoara la sediul firmei cu baza lor materiala, m-a pus pe ganduri.
  As dori sa stiu de ce au fugit de aceasta varianta si cum ne dezavantajeaza acest lucru pe noi?
  Despre ce drepturi de autor se vorbeste in cazul unui PFA dependent si daca aceste drepturi de autor se regasesc si la un PFA independent?

  Florentin spunea...

  Dezavantajul principal al unui PFA independent este ca sarcina calcularii, declararii si platii contributiilor revine PFA independent .In acest caz trebuie cel putin consultat un contabil,declaratiile legale trebuie sa le depuneti etc.Atentie PFA independent nu poate incheia conventii civile pe perioada nedeterminata cu firma pentru care lucreaza ,ci doar contracte pe o anumita perioada pentru o singura prestatie .In cazul PFA dependemt aceasta sarcina revine beneficiarului(firmei )la care lucrati .
  PFA dependent se preteaza xel mai bine cand e vorba de drepturi de autor (compozitori,ziaristi,realizator tv,lucrari stiintifice, cursuri etc).Nu stiu situatia dvs .Dar aceste drepturi pot fi platite si la PFA independent, daca nu se utilizeaza baza materiala a beneficiarului.

  Florentin spunea...

  In cazul PFA dependemt sarcina calcularii, declararii si virarii contributiilor revine beneficiarului(firmei )la care lucrati .

  Anonim spunea...

  Multumesc pt raspuns. As mai avea totusi cateva neclaritati. In cazul in care intre mine ca PFA independent si firma se semneaza un contract pe o perioada de un an, firma poate renunta la serviciile mele mai devreme? Daca da, exista vreo posibilitate, vreo clauza care poate fi pusa in contract care sa il opreasca de la acest lucru?
  Ce se intampla cu concediul de cresterea copilului si cu concediul de odihna in cazul unui PFA independent? Dar in cazul unui PFA dependent?

  vali spunea...

  Si daca as vrea sa imi dechis un PFA cu obiectul de activitate promovari site,cum pot sa ma justific cu acel atestat de care e nevoie pt depunere acte,nu prea vad de unde l-as putea lua.Eu am terminat cu totul alta meserie(ca atesta ,dupa liceu)

  Florentin spunea...

  1.Da firma poate renunta mai devremela serviciile dva,indiferent de pfa
  2. Nu se poate pune nicio clauza care sa impiedice rezilierea unui contract la cererea uneia dintre parti .Poate, doar in cazul cand firma va cere si dvs acelasi lucru .De obice insa, nu ,indiferent de pfa

  3.Concediu de odihna nu se acorda. Dar indemnizatia de crestere copil se acorda. Conform OUG 111/2010 care prevede ca indemnizatia se acorda daca ati obtinut venituri impozabile in cele 12 luni inainte de nastere si s-au platit contributiile sociale la zi . indiferent de pfa

  Florentin spunea...

  @vali: Intreaba si la Registrul Comertului. In locul tau ,as infiinta un SRL

  Anonim spunea...

  Buna ziua,

  Am un PFA comert cu amanuntul si marea majoritate a clientilor sunt persoane fizice.Din cate stiu pentru a putea preda personal produsele catre persoanele fizice, va trebui sa am casa de marcat.
  Intrebarea mea este daca pot livra produsele catre persoane fizice, personal, pe baza de factura,plata facandu-se prin banca direct in contul meu.

  Florentin spunea...

  Da, se poate livra personal catre persoane fizice. In cazul incasarilor prin virament (in cont bancar), factura este suficienta . Folositi obligatoriu casa de marcat doar la incasarile in numerer.

  Anonim spunea...

  Multumesc si felicitari pentru blog!

  Anonim spunea...

  daca am un PFA cu Norma de venit si tai facturi de o suma mai mare o sa platesc ce se intampla in cazul acesta? pot deduce cheltuieli?

  Florentin spunea...

  Cat timp sunteti pe norma de venit,nu deduceti cheltuieli ,pentru ca nu tineti contabilitate.Impozitul se calculeaza la norma de venit, indiferent de veniturile realizate.Daca vi se pare mai avantajos, puteti trece la sistemul real, pe care trebuie sa-l mentineti cel putin 2 ani .

  Anonim spunea...

  Buna ziua! Am un pfa in domeniul dansului din noiembrie 2012, am depus declaratia 220 pentru anul 2012 (pe norma de venit), am platit cei 16% estimati si CASS-ul.
  Pentru anul 2013 am depus 220 in sistem real. Documentele pe care le am sunt registrul jurnal de incasari si plati si registru inventar. E nevoie si de registrul unic de control? Avand in vedere ca sunt angajat la o alta firma, iar la pfa nu am angajati, mai trebuie sa depun ceva documente la casa de pensii si de asigurari de sanatate sau orice alte documente la finante sau altundeva?

  Florentin spunea...

  Consider ca trebuie sa aveti si Registrul unic de control,pe care il solicita si il completeaza doar organele de control. Desi nu este obligatoriu pentru PFA, dar mai bine nu le dati prilejul sa va amendeze .
  Trebuie sa va achizitionazi si jurmalul de vanzari si jurnalul de cumparari .
  Daca sunteri angajat cu contract individual de munca in alta parte, nu depuneti documente la casa de pensii si de sanatate .

  Anonim spunea...

  Buna ziua. Ana e numele meu si am o nelamurire. Sunt pensionara pe caz de boala gr 2 (fr drept de munca) si as vrea sa deschid un pfa. Am facut un curs de tehnician unghii cu gel si mi-ar place sa completez veniturile din lucrul acesta. Nelamurirea mea este daca pot face acest lucru fara sa imi dauneze fiind si pensionara. Ar trebui sa schimb gradul de incadrare a pensiei pt a putea deschide un pfa?

  Florentin spunea...

  @Ana Nu puteti obtine Obtine venituri din PFA si alte venituri profesionale ,in cazul pensionarii pe caz de boala cu gradul II.Acest grad inseamna pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire.
  Ca sa puteti desfasura activitati pe PFA sau alte venituri profesionale, trebuie sa va schimbati incadrarea , in gradul 3 care va permite sa lucrati cu jumatate de norma .
  Legea 263/2010 spune :
  Art. 118
  (1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
  a) pensionarii pentru limita de varsta;
  b) nevazatorii;
  c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
  d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b)

  Anonim spunea...

  Buna ziua.Am un magazin online si as dori s stiu daca pot vinde un produs la preturi diferite si ce acte ar trebui sa completez?Specific ca in Nir nu inregistrez pretul de vanzare.

  Cincinat spunea...

  Buna ziua

  Sunt PFA si fac comert cu bunuri in domeniul online.
  Deoarece imi vand produsele pe diferite site-uri de anunutri pentru acelasi produs primesc diferite oferte de pret.
  Am sa dau un exemplu:

  - un portofel il vand astazi prin intermediul site-ului de anunturi cu 100 lei ,
  - maine primesc o oferta de 80 lei de la un client ; deoarece pot face tot profit aleg sa il vand si la 80 lei
  - poimaine primesc o comanda pe site la pretul normal de 100 lei si iarasi vand .


  Daca fac acest lucru este legal?

  Multumesc

  Florentin spunea...

  @Cincinat: Este legal . Singura cerinta ar fi ca sa fie inregistrate in gestiune cu coduri diferite .La pret diferit, cod diferit .

  Anonim spunea...

  Un PFA poate avea registrul de casa pe minus? In ideea ca el achizitioneaza initial casa de marcat, stampila, registrele necesare, etc, plateste pt finante datoriile, insa nu a inceput sa aiba incasari. Poate cumva credita persoana fizica pentru PFA, dupa care sa isi recupereze banii, dupa incasari (prin dispozitii de incasare si plata)?

  De asemenea, pe anul 2012 am un singur bon pentru stampila, iar registrele le-am achizitionat in ianuarie 2013. Ar trebui sa trec bonul respectiv in registrul jurnal de incasari si plati si sa il prezint la finante? (asa stiu ca se face dupa fiecare an)

  Florentin spunea...

  Da, poate credita ,complatind o dispozitie de incasare catre casierie .Aceasta poate fi cumparata de la orice librarie /papetaroe .

  Anonim spunea...

  Daca sunt asociat intro firma, pot sa-mi deschid un PFA si sa facturez pe firma unde sunt asociat? Daca da, as dori sa stiu ce tip de PFA imi recomandati, in sistem real sau la norma de venit? PFA-ul va avea caen-ul 6202 - consultanta in servicii informatice.

  Florentin spunea...

  Da se poate . PFA pot colabora cu alte PFA, întreprinderi individuale, familiale sau orice persoană juridică sau fizică pentru efectuarea unei activităţi economice.
  Dar conventia civila dintre PFA si firma trebuie sa fie pe o perioada determinata si pentru o singura prestatie .Daca folositi baza materiala a firmei , puteti infiinta un PFA dependent .Atunci inconvenientul cu conventia civila dispare

  Anonim spunea...

  Pana acum am fost colaborator in sistemul bugetar prin contract prestari servicii iar acum mi s-a comunicat ca va trebuii sa imi infiintez PFA, am inteles din ce am citit aici ca pot sa imi fac un PFA dependent si nu va trebuii sa mai achit impozitul si taxele datorate statului, ce nu am inteles este faptul ca din slariul meu brut se vor deduce 5.5%+16%+31.3%? Pt ca pana acum eu stiu ca se platea pentru contractul meu de prestari servicii doar 6.5%+16%(dar e posibil sa ma insel)

  Florentin spunea...

  PFA dependent este asimilat salariatului .in acest caz vi se vor opri toate contributiile salariat/angajator - cas 31,3%, cass 5,5% si 5,2%, somaj 0,5% si 0,5%.

  Anonim spunea...

  Buna ziua si felicitari pt.blog!!!Eu am un SRL,momentan este cu activitatea suspendata,am avut magazin de haine second,iar acum as vrea sa fac spalatorie auto si probabil un mini-bar.Va rog sa ma sfatuiti cum este mai bine:sa redeschid SRL-ul sau sa-mi fac INTREPRINDERE INDIVIDUALA?Mentionez ca nu am calificare in domeniu.Daca inchid SRL-ul,mai pot sa-mi deschid alta firma tot pe mine?deoarece tot aud zvonuri cum ca,daca ai inchis o firma,nu mai poti deschide alta cativa ani...

  Florentin spunea...

  Va sfatuiesc sa va redeschideti SRL-ul.
  2.Puteti s mai deschideti alta firma ,chiar daca mai aveti un SRL cu conditia sa nu fiti asociat unic la ambele SRL ,asa cum spune Legea 31/1990 privind societatile comerciale :
  ,,Art. 14
  (1) O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.
  (2) O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata,alcatuita dintr-o singura persoana."
  Tot pe acest blog puteti citi legea 31/1990 la linkul http://floresor.blogspot.ro/2011/03/legea-311990.html

  Anonim spunea...

  Buna ziua,

  Ma numesc Andreea.Am un PFA infiintat din luna decembrie 2012 si am realizat pana in momentul de fata un profit de 60 lei.As vrea sa stiu daca trebuie sa platesc CAS chiar daca nu am venit in fiecare luna?

  Si as mai avea o intrebare:
  - ca sa pot sa suspend activitatea ce pasi trebuie sa urmez?
  Multumesc!

  Florentin spunea...

  @Andreea :Contributia la pensii nu se plateste daca venitul net anual, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat .
  Deci ,daca ai realizat un venit net,adica( venituritotale -cheltuieli totale)-impozit 16% sub 778 lei ,nu platesti CAS

  Florentin spunea...

  @Andreea : Pentru suspendare sau inchidere trebuie sa n u ai datorii la stat si sa fie depuse toate declaratiile.Apoi depui cerere la Registrul Comertului

  Anonim spunea...

  buna ziua, as dori sa stiu daca cu un pfa pot lucra la o fabrica in italia.Specific ca am avut contract timp de trei ani si acum a expirat. Intrebarea este cat si unde se vor plati taxele si impozitele aferente castigurilor realizate va multumesc

  Florentin spunea...

  Taxele si impozitele se platesc aici, daca sediul profesional al PFA este in Romania

  Anonim spunea...

  Buna ziua sunt Elena am un PFA infiintat in 2009 categoria profesii libere sistem realitate forma de organizare individual cod CAEN 0162 sunt si pensionara grad III din 2008 prezint in fiecare an formularele 200 si220 nu am obtinut nici un venit din aceasta activitate singurul meu venit fiind pensia si citeva luni ca salariat cu 4 ore la un SRL iar in 2012 datorita altei interventii chirurgicale din septembrie neavind activitate la PFA am o pierdere fiscala de 110 lei,as dori sa stiu trebuie sa platesc CAS pe perioada 2009-2012
  si cat?multumesc

  Octavian Baloi spunea...

  Buna ziua,ma numesc Octavian si am infintat in luna februarie un PFA indep ca medic dar din pacate inca nu am inceput lucrul, deci zero venit. As dori sa stiu cu ce suma raman net dupa plata tuturor taxelor dint-un salariu de 2500 ron? Trebuia sa depun vreo declaratie sau sa platesc ceva pana acum?

  Florentin spunea...

  @Octavian : Daca nu mai sunteti angajat in alta parte se plateste contributia la Pensii (CAS) de 31.3% si impozitul pe venit net 16%
  Daca mai sunteti angajat si in alta parte nu sa mai plateste CAS

  Florentin spunea...

  @Elena : La pierdere nu se plateste nimic, neexistand venit net

  Anonim spunea...

  BUNA ZIUA AS DORI SA IMI SPUNETI DE CE AVIZE AS MAI AVEA NEVOIE DUPA DESCHIDEREA UNUI PUNCT DE LUCRU,MENTIONEZ CA SUNT PFA CU SEDIUL IN BUCURESTI IAR PUNCTUL DE LUCRU IN TURDA JUDETUL CLUJ

  Florentin spunea...

  Autorizatii

  Dupa declararea punctului de lucru la Administratia Financiara, trebuie sa va ocupati de obtinerea autorizatiilor specifice activitatii voastre: de la Primarie, Autoritatea Sanitar Veterinara, Mediu, Pompieri etc. Fiecare activitate desfasurata cere anumite autorizatii, dar Primaria si Autoritatea Sanitar Veterinara sunt obligatorii pentru orice activitate desfasurata. Peste tot trebuie sa va prezentati cu documentele cerute de ei si acre constau, in general din copii de pe actele firmei, certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa calitatea de administrator, durata societatii, sediul social si unde este punctul de lucru, copii de pe documentele de spatiu care va fi autorizat (comodat si proprietate  Anonim spunea...

  Buna seara,Felicitari pentru blg si in acelasi timp multumiript ca aveti rabdarea sa explicati la fiecare orice nelamurire, asta in conditiile in care multe intrebari se repeta.
  As dori sa-mi spuneti cum este mai bine, PFA sau SRL in cazul in care doresc sa fac colaborare pentru situatii de urgenta si PSI. Am certificare in acest sens. Trebuie sa am certificare si pt SSM sau m-ar ajuta fiind activitati pe care sa le fac la pachet.Multumesc inca o data.

  Florentin spunea...

  As opta pentru srl ,deoarece puteti incheia mai usor contractele cu clientii dvs.In cazul PFA, exista unele restrictii in acest sens ,privind durata prestatiei, tipul de PFA etc

  Anonim spunea...

  Am un CMI specialitate medicina dentara.
  Spuneti-mi va rog ce declaratii anuale, trimestriale trebuie sa depun, ce contributii trebuie sa platesc, baza la care calculez contributiile si care sunt registrele obligatorii?

  Multumesc!

  Alice spunea...

  Buna ziua

  Am vazut ca PFA nu mai plateste Contributia la pensii daca are contract de munca in alta parte.
  1. Acest lucru e valabil si daca are contract de doar 2h/zi?
  2. Dar daca isi face pensie privata? Nici atunci nu plateste? (eu una as prefera asa deoarece nu am incredere in ce-mi va da statul peste 30 de ani)

  Multumesc anticipat
  Alice

  Anonim spunea...

  va rog frumos ,
  ptr o persoana angajata cu contract de munca si care are si un pfa, impozitul pe venit este 16% sau 8% , baza legala va rog ptr ca am ametit de tot cautand.

  Florentin spunea...

  Eu stiu doar de o propunere de aplicare a impozitului diferentiat pe veniturile persoanelor fizice .Deocamdata se aplica 16 %. Nu stiu nici eu sigur

  Florentin spunea...

  @Alice Da esste valabil si ptr 2 ore pe zi .
  Nu plateste nici daca isi face pensie privata,deoarece, CAS ptr pensii se refera la sistemul public de pensii

  Anca Cociuba spunea...

  Foarte multe felicitari pentru blog, pentru articol si pentru faptul ca se gaseste timp si rabdare pentru a se raspunde la fiecare intrebare.
  In cazul de fata, vin si eu cu urmatorul set de intrebari, dupa ce fac introducerea:

  In cadrul companiei la care lucrez, s-a propus angajatilor IT sa treaca la PFA, dar au aparut cateva intrebari:
  1. Daca devin PFA, pot emite factura catre o singura firma, sau sunt obligati sa opteze pentru PFA dependent?
  2. Daca exista doar diploma de bacalaureat si un atestat profesional in domeniul IT, colegii mei pot opta pentru deschiderea unui PFA cu cod CAEN 6202 sau 6203?
  3. Daca exista posibilitatea sa devina PFA independent, e ok, daca in fiecare an se reinnoieste contractul cu aceeasi firma?
  Sper sa se poata opta pentru PFA independent chiar daca se emite factura pentru o singura firma, altfel, e ok sa se ramana in continuare la varianta de angajat.

  Multumesc mult de ajutor,
  Anca

  Florentin spunea...

  @Anca: Sa le luam pe rand>
  1.Sfatuiesc PFA dependent, avantajos si pentru faptul ca declararea si plata contributiilor cad in sarcina angajatorului
  2.Pentru codurile CAEN mentionate trebuie studii superiaore se lunga durata , urmate la o facultate acreditata .Mai intreaba si la RC .
  3.Exista posibilitatea trecerii la PFA independent .Nu cred ca se poate ,in acest caz, sa faci contract exclusiv cu o singura firma ,iar declararea si plata contributiilor, cad in sarcina PFA independent .Cel mai bun ar fi un SRL sau sa ramaneti angajati in continuare .

  Anonim spunea...

  Buna ziua sunt Iulia
  As dori sa iau in chirie un spatiu si sa il amenajez ca si salon coafura, cosmetica manichiura pedichiura, de ce artorizatii as avea nevoie, eu fiind PFA( cod caen 9602) pot angaja sau doar colabora cu alte persoane care ar putea sa lucreze la salon?(trebuie sa fie neaparat si ele PFA?)
  Cam cat costa autorizatiile( de ce autorizatii am nevoie mai exact ?) si in cat timp ar fi gata ?
  Va multumesc !

  Florentin spunea...

  @Iulia: Trebuie sa mergi la Regiatrul comertului pentru deschiderea punctului de lucru .Poti lua toate formularele de pe net.Vei avea nevoie la Registru si de Contractul de inchiriere.
  Va trebuie avize de la sanepid, pompieri retc.Iti spune la registru .Taxele ,in jur de 300 lei .Dureaza in functie de programari ,pana la 30 de zile ptr avize.La Registru , cam o saptamana.
  Poti angaja si alte persoane care sa lucreze la salon, cu contract de munca .Mai greu cu cloborare .Succes

  Anonim spunea...

  Daca am sediul unui SRL pe adresa mea de domiciliu pot sa fac si un PFA pe aceeasi adresa.Mentionez ca detin apartament de 2 camere.

  Florentin spunea...

  Cred cs se poate .Intrebati si la registrul Comertului .
  Dar daca legea 31/1990 republicata permite functionarea mai multor SRL la acelasi sediu, cred ca se admite si PFA

  Anonim spunea...

  Vreau sa imi fac un PFA si sa inchei un contract cu o firma din SUA (pe IT.. probabil prestari servicii). Cum poate fi considerata aceasta activitate? Dependenta sau independenta?

  Florentin spunea...

  Daca ffolositi baza materiala a angajayorului, e activitate dependenta

  Anonim spunea...

  As vrea si eu un sfat va rog.In cazul unui PFA ca administrator imobile ce forma de impozitare ar fi mai avantajoasa norma pe venit sau sistemul real? Mentionez ca in fiecare luna suma este aceeasi.

  Florentin spunea...

  Sistemul real are avantajul deducerii cheltuielilor si platii taxelor doar daca ai venituri.Dezavantaul ar fi necesitatea tinerii contabilitatii .
  Norma de venit nu obliga la evidenta contabila , dar taxele se calculeaza la valoarea ei si se platesc chiar daca nu ai activitate .As opta ptr sistemul real

  Anonim spunea...

  Multumesc lui Florentin pentru toate sfaturile
  utile pe care ni le da.Am si eu o nelamurire: pentru PFA in sistem real platesc 16 % si 5,5 % sanatate si daca am CIM pt. 4 ore sau numai daca as avea pe 8 ore ?

  Florentin spunea...

  Daca ai CIM in alta parte ,platesti doar 16 %, indiferent de norma de lucru

  Florentin spunea...
  Acest comentariu a fost eliminat de autor.
  Adi Adison spunea...

  Buna ziua. As avea si eu doua intrebari:

  1. Sunt pfa si in acelasi timp salariat la o firma care imi va modifica contractul de munca la doua ore/zi. In acest caz voi fi obligat sa platesc (in afara de 16% impozit si 5,5% pentru sanatate) si o suma pentru pensii?
  2. Care e procedura de anulare a unei facturi (mentionez ca sunt pfa neplatitor de TVA) care nu a fost platita?

  Va multumesc anticipat…

  Adi Adison spunea...

  Scuze, partial raspunsul meu a fost dat deja de dvs. mai sus. Vreau doar sa mentionez ca desi aveam CIM cu norma intreaga mi s-a impus sa platesc si 5,5% pentru sanatate...
  Multumesc

  Ionut S spunea...

  Buna ziua,

  Sunt PFA independent cu norma de venit platitor de TVA (caen 6203 - servicii consultanta IT). Am semnat contract de prestari sercivcii cu firma A catre care emit factura, activitatea o desfasor la sediul firmei B. Firma A ofera servicii de consultanta catre firma B, eu fiind subcontractat. Eu intre timp am mai facturat si catre alte firme pentru care am prestat servicii in tara sau UE. Intrebarire mele:

  1. poate fi reconsiderata activitatea mea cu firma A ca si dependenta ?
  2. Daca raspunsul la 1 este DA, se poate aplica aceasta reincadrare retroactiv. Daca da, de cand ?
  3. ce se intampla cu TVA-ul pe care l-am platit in tot acest timp ?
  4. Cum e impaca reincadrarea unui PFA ca activitate dependenta cu urmatorul articol :
  Legea nr. 40/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 129 din 11 martie, prin care este aprobată Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2011 dată pentru modificarea şi completarea art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 , citez "PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă".

  Multumesc anticipat


  Multumesc,
  Ionut

  Florentin spunea...

  @Ionut: -daca exista o relatie de subordonare intre PFA si firma B,daca folosesti baza materiala a firmei B pentru desfasurarea activitatii ,atunci se reconsidera activitatea ca fiind dependenta fata de firma B,la sediul careia iti desfasori activitatea .In acest caz firma B trebuia sa factureze si sa retina impozitul si contributiile sociale .Daca nu folosesti baza materiala a firmei B si nu ai relatie de subordonare fata de aceasta, atunci ramai PFA independent.Firma A nu intra in ecuatie

  Anonim spunea...

  O PFA cu activitate de comert mobila second hand poate achizitiona si revinde produse de la persoane fizice, achizitia facandu-se cu contract de vanzare-cumparare, iar in baza acesteia sa se faca receptia? Si pentru a aduce mobila din Germania este obligatorie inregistrarea in ROI (PFA este neplatitor de TVA).

  Florentin spunea...

  Achizitiile de ;a persoanele fizice ,in scopul revanzarii, sunt pernise doar daca aveti CAEN pentru regim de consignatie ,altfel nu.
  Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în ROI
  Pe de alta parte, operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în ROI sunt sunt printe altele, achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania.De accea cred ca TREBUIE SA VA INSCRIETI IN ROI daca depasiti plafonul mentionat.De asemenea,fara inscriere , cei care efectueaza achizitii sau presteaza servicii intracomunitare , nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare.
  Inscrierea trebuie facuta ,inainte de efecturea achizitiei ,prin depunerea la Fisc a formularului 096 de inscriere in scopuri de TVA , care se solutioneaza cam in 10 zile
  Dupa solutionare trebuie depusa, tot acolo, cererea de inscriere (formular 095) si certificatul de cazier judiciar propriu al dvs.

  Florentina M spunea...

  Buna ziua,

  Daca eu devin PFA din 1Oct.2013 si nu am alt venit, normal declar D600( in cuantum minim conform O1176/2012, corect?).
  Dar e posibil ca din decembrie2013sa devin si salariata ,atunci ce trebuie sa fac cu D600? Trebuie sa fac o alta D600 cu corectie? Si daca da, aceasta trebuie data pana in 31Ian2013, cumva?

  Multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  Daca deveniti PFA in octombrie,trebuie sa depuneti declaratia 600 ,in termen de 15 zile de la data infiintarii.
  Contributia la pensii nu se plateste daca venitul net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2223 = 778 lei).Deci ,se depune declaratia numai daca aveti realizat acest plafon.
  Nu au obligaţia depunerii declaratiei persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct.I lit.a) – c), pct.II, III şi V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari.
  Da, trebuie depusa o declaratie rectificativa ,in 15 zile de la data producerii evenimentului.

  Anonim spunea...

  Daca pt o perioada nelimitata (care poate fi mai mare sau mai mica de 3ani) nu voi mai avea activitate pe PFI (independenta- profesie liberala) este de preferat sa lichidez sau doar sa suspend PFI-ul? Daca voi avea nevoie din nou de acest statut pot reinfiinta un PFI, fara continuitate de vreun fel? Poti face un nr fix de PFI-uri (si CIF uri) de-a lungul timpului sau nu exista vreo regula de acest fel?
  Cum si estimativ si real venitul lunar e sub salariul minim, nu am platit contributie la pensie. Daca doar suspend activitatea PFI-ului trebuie sa fac vreo modificare in declaratie/statut etc vis a vis de acest aspect sau nu incalc nici o lege lasind lucrurile asa?
  PFI-ul il am din martie 2013 deci nu am deocamdata nici o regularizare de un an si ma tem sa nu am vreo surpriza in acel moment.
  Multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  Cadrul legal dat de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, şi de către Legea nr. 300/2004,nu prevede limitări la înfiinţare ptr. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
  Eu va sfatuiesc sa faceti lichidartea .Trebuie sa verificati daca ati depus toate declaratiile legale la zi si daca ati facut toate platile

  Gabi 23 spunea...

  Buna ziua si felicitari pentru blog.

  Va rog sa ma lamuriti si pe mine:am terminat facultatea ca economist si acum fac master in expertiza contabila, anul 1. Ca sa deschid PFA pe servicii de contabilitate e de ajuns diploma de licenta? Mentionez ca in prezent sunt angajat la privat, dar nu ca economist.
  Doresc sa prestez servicii de contabilitate la persoane juridice.
  Sau e mai bine sa-mi fac un SRL? Pot sa fiu si asociat unic si contabil la acel SRL?
  In ce caz pot sa raman angajat in continuare la privat?
  Multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  @Gabi 23 :Pentru PFA, ai nevoie de diploma de licenta .Pentru SRL ,nu .
  Poti infiinta PFA sau SRL si tine contabilitatea la firme mici , cu o cifra de afaceri sub 35000 euro anual .Dupa ce devii expert, eventual membru CECCAR, aceasts ingradire dispare .Recomand SRL.

  Florentin Sorescu spunea...

  @Gabi23: poti ramane angajat la privat ,in ambele cazuri .
  Da ,poti fi asociat unic la SRL.Poti infiinta chiar SRL-D, pentru a beneficia de unele facilitati prevazute de OUG nr. 6/2011

  rodica Cluj-Napoca spunea...

  Buna Florentin vreau sa te rog sa-mi spui si mie daca am un PFA de la 1 iulie 2013 si am depus declaratia 220 pe 9 iulie si mi-au dat decizia de impunere dupa care platesc 16% si 5,5% sanatate,mai trebuie sa depun vreo declaratie si la Casa de asig.de sanatate. Mentionez ca am si un contract de munca la o firma.

  Florentin Sorescu spunea...

  @rodica Cluj-Napoca:Te sfatuiesc sa mergi pana acolo,desi eu cred ca nu mai trebuie sa depui nimic, deoarece firma depune declaratia 112 .Cu ocazia asta, verifica si daca apari in SIUI.Au existat cazuri in care salariati ai firmelor nu erau inregistrati .

  Fabiola spunea...

  Buna ziua

  Mi-am deschis un PFA in aceasta toamna. Autorizatia a fost emisa in 9 oct., iar eu am ridicat-o in 18 oct.
  As vrea sa stiu daca un contract de colaborare poate fi incheiat din data de 9 sau din data de 18?

  Va multumesc.

  Florentin Sorescu spunea...

  @Fabiola:Se ia in considerare data emiterii autorizatiei .

  lucianZ spunea...

  buna seara, as avea si eu o intrebare.
  Problema e in felul urmator, doresc sa-mi fac Pfa in Romania ca sofer , am pe cineva care are pfa in germania si detine mai multe masini inchiriate cu care transporta paine pentru niste magazine. as putea inchea un contract cu el si sa lucrez pentru el, fara sa am probleme in germania nici eu nici el, precizez ca doresc sa stau mai mult de 6 luni in Germania. As pute sa-i tai facturi lunar sau cum as putea proceda .
  Va multumesc anticipat!!!

  Anonim spunea...

  buna seara, am si eu o problema. Doresc sa-mi fac pfa ca sofer in Romania, am pe cineva care detine Pfa in Germania de mai multi ani.
  Are inchiriate cateva masini si transporta paine pentru un Supermarket, eu as vrea sa ma duc sa lucrez pentru el prin PFa-ul meu di Romania.
  Cum as putea sa procedez , un contract intre noi, ar fii legal si pentru mine si pentru el munca prestata. Tin sa precizez ca doresc sa stau mai mult de 6 luni si voi lucra pe masina lui (inchiriata).
  Va multumesc anticipat

  Florentin Sorescu spunea...

  @Lucian Z: Ordonanta 44/2008 prevede :,,ARTICOLUL 16
  În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.". Deci se poate .Precizare .Toate pbligatiile fiscale ce-ti revin,in calitate de PFA se achita in Romania .

  Anonim spunea...

  An inteles, multumesc frumos. Dar in Germania mai trebuie sa anunt undeva, sau e deajuns contractul pe care o sa-l facem? Cat timp as putea lucra in felul acesta.

  Florentin Sorescu spunea...

  1.Relatia cu Germania este traaba partenerului dvs. Nu cunosc ce prevede legislatia la ei

  2.Puteti lucra pe perioada prevazuta in contract .

  Anonim spunea...


  LEGE Nr. 29 din 16 ianuarie 2002

  privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001

  EMITENT: PARLAMENTUL

  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 31 ianuarie 2002
  ART. 14

  Profesii independente

  1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unor servicii profesionale sau a altor activităţi cu caracter independent sunt impozabile numai în acest stat, în afară de cazul în care acesta dispune de o bază fixă la dispoziţia sa în celălalt stat contractant în scopul exercitării activităţilor sale. Dacă dispune de o astfel de bază fixă, poate fi impusă în celălalt stat contractant numai acea parte din venit care este atribuibilă acelei baze fixe.
  Banuesc ca atara timp cat nu am o baza fixa (sediu) in Germania impozitele le platesc in Romania. In Germania nu am nevoie de contract pentru a presta servicii, am inteles ca doar in Romania este nevoie. Ce stiti in aceasta privinta O zi buna.

  Florentin Sorescu spunea...

  PFA a dvs ,avand sediul in Romania, va supuneti regimului fiscal de la noi .In cazul in care vi se va cere cumva, de catre fiscul german sa patiti impozit pentru activitatea desfasurata, atunci declarati ca platiti impozitele in Romania .

  Anonim spunea...

  Buna ziua!

  Ar fi legal ca un PFA coafor sa inchirieze scaune unor persoane fizice? Ori si aceste din urma persoane ar trebui mai intai sa se autorizeze ca PFA si eventual ulterior sa incheie un contract de colaborare cu PFA coafor?

  Florentin Sorescu spunea...

  Nu se pot inchiria persoanelor fizice.Se recomanda sa fie PFA sau chiar angajati de dva .

  Anonim spunea...

  Va multumesc pentru raspuns. Dar contributiile sociale unde le voi platii? In Germania sau in Romania. Am inteles ca formularul a1 sau E101 ti-l elibereaza numai dupa o luna de cotizatie. De ex ma duc in decembrie in Germnaia lucrez 3 luni, platesc impozitele cas-urile si toate cele, dupa care cer ace adeverinta si timp de 2 ani nu mai am treaba cu contributiile sociale. nu stiu poate ma lamuriti Dumneavoastra.
  Va multu,esc anticipat.!

  Florentin Sorescu spunea...

  Formularul A1 fost 101. Atestat privind legislaţia aplicabilă - confirmă faptul că vă achitaţi contribuţiile sociale în altă ţară din UE, dacă sunteţi detaşat sau lucraţi în mai multe ţări în acelaşi timp. Pentru a afla ce autoritate vă poate elibera acest formular, contactaţi biroul naţional de legătură pentru lucrătorii detaşaţi. Adresa :str Matei Voievod Nr 14 Bucuresti 40 / 213 027 056
  + 40 / 745 121 515 sau la casa de sanatate .
  Germania are niste criterii foarte dure de recunoastere a acestui formular ,In caz ca nu il avizeaza Germania ,va trebui sa platiti taxele si impozitele ca orice firma din Germania si, pe deasupra, va trebui sa aveti un permis de lucru .Succes !

  rodica cluj-napoca spunea...

  Buna Florentin, vreau sa te rog sa-mi spui cand trebuie in ianuarie 2014 sa depun declaratie la finante pentru PFA in sistem real.Tot atunci se depune si registrul de incasari si plati?

  Florentin Sorescu spunea...

  Registrul se procura de la Administratia Financiara, contra cost se numeroteaza, se snuruieste, se parafeaza si inregistreaza de catre Administratia Financiara. Se depune la ANAF ,pentru avizare in termen de 15 zile de la inregistrarea la Reg. Com a PFA indiferent de forma de impunere (real sau norma de venit)

  Declaratia privind venitul estimat / norma de venit: Formular 220 pentru anul in curs. Termenul de depunere este 31 ianuarie pentru contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro
  Daca e platitor de TVA ,pana la la 25 ianuarie ,trebuie depus formular 300.Daca sunt persoane angajate pe PFA,se depune formularul 112 tot pana pe 25 . Declaratia 600 pentru CAS se depune pana la 31 ianuarie 2014 , daca venitul net minim raportat la cele 12 luni ale anului este de cel putin 804 lei ptr 2014 si 778 lei ptr 2013

  Anonim spunea...

  Buna ziua!
  As avea si eu rugamintea sa ma indrumati pe caile PFA-ului, acolo unde majoritatea celorlaltor explicatii sunt confuze.
  1. Doresc sa infiintez un PFA ca traducator. Nu lucrez in alta parte si ma preocupa aspectul vechimii. Din cate am inteles, PFA poate avea angajati, acestia ar avea contract de munca, si deci vechime, insa angajatorul (PFA-ul) nu. Ce e de facut in aceasta situatie (cam ilogica)? Ma gandeam la un contract privat cu casa de pensii. Sau contributiile pe care le voi plati anuleaza necesitatea unui astfel de contract?
  Imi cer scuze, dar unele aspecte chiar imi sunt neclare, doresc sa inteleg fenomenul si sa gasesc solutia optima.
  2. O ultima intrebare: stiu ca pentru angajatorii persoanelor peste 55 ani exista niste beneficii. Acestea se aplica si in cazul angajatorului-PFA? Estimez venituri foarte mici, in jur de 300-400 lei/luna. In acest caz cat ar trebui sa platesc taxe pentru angajat?
  Va multumesc mult si va doresc Sarbatori Fericite!

  Florentin Sorescu spunea...

  1.PFA este obligat , dupa infiintare, sa se inscrie la casa de pensii si de sanatate ,sa declare si sa plateasca aceste contributii.Prin urmare, activitatea desfasurata de PFA este considerata vechime in munca si nu aveti nevoie de un contract separat cu casa .
  2.Beneficiile la care va referiti se acorda oricarui angajator . Deci si PFA

  Anisoara spunea...

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu raspunsul la o intrebare.
  Sunt insarcinata si sunt angajata la o firma (salariul este de 1500 ron/luna) in acelasi timp detin si un PFA (venit lunar 500 ron)in total 2000 ron/luna.
  Din cunostintele mele valoarea indemnizatiei de concediu pentru crestere a copilului ar fi de 85% x venitul pe ultimele 12 luni - la mine ar fi aproximativ 1700 lei .

  Intrebarea :
  Avand in vedere ca valoarea indeminizatiei ar depasii 1200 lei/ luna -> statul ma va trece automat pe un CCC de 12 luni
  sau
  eu sunt cea care poate opta pentru CCC timp de 1 an de zile ( in cazul acesta primind 1700 lei / luna x 12 luni ) sau pentru 2 ani de zile de CCC ( in cazul acesta primind max. 1200lei / luna timp de 24 luni )

  Va multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  @Anisoara : Ordonanta 111/2010 modificata prevede ca durata acordarii concediului este optionala conform Art.2 alin 1 care spune :
  ,,(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
  a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara;
  b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
  (2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
  (3) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei."
  In ceea ce priveste veniturile PFA se ia in calcul astfel:venituri-cheltuieli deductibile,din care se scade impozitul de 16% .
  Trebuie de asemenea sa renuntati la PFA pe durata acordarii concediului de crestere a copilului.

  monik spunea...

  Buna seara!am si eu o intrebare ;vreau si eu sa ami deschid un un PFA pe targuri,piete si oboare cu produse alimentare si nealimentar.Intrebarea mea e urmatoarea?ce pasi trebuie sa urmez?si ce autorizatii ami trebuiesc?multumesc frumos!

  Florentin Sorescu spunea...

  Pentru infiintarea PFA ,urmasiti etapele scrise in acest articol .
  PFA poate desfasura activitate in targuri si oboare si poate avea mai multe coduri CAEN.Cred ca puteti folosi codul CAEN 5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete
  Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale
  Aveti nevoie si de calificarea de vanzator .

  Mihaela Martinescu spunea...

  Am un SRL si vreau sa inchei un contract de prestari servicii cu un PFA care nu este platitor de TVA, cum voi inregistra o factura pentru mine ca SRL daca nu are TVA pe facutura, in jurnalul de cumparari? ( deoarece in acest jurnal sunt formule matematice care imi calculeaza automat baza si tva-ul pentru pretul total al unei facturi).

  Florentin Sorescu spunea...

  @Mihaela marinescu : Trebuie inregistrat in coloana 10 a jurnalului ,"Achizitii scutite de tva ",suma totala a facturii.

  Alex spunea...

  Vreau sa-mi deschid un magazin de piese auto si v-as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta cu cateva sfaturi. Am experienta in domeniu, dar nu am niciun act care sa ateste asta, nu imi trebuie un stoc f mare de piese, uleiuri si filtre, atat. Am 3 cunostinte care detin cate un service auto si m-ar ajuta sa ma pun pe picioare, comandand de la mine. Cel putin pentru inceput nu as vrea sa am adaos foarte mare un maxim 10% pentru a putea face un rulaj mai mare de piese. Ce ma poate avantaja in deschiderea acestei afaceri ? SRL, PFA sau altele. M-ar ajuta foarte mult parerea dumneavoastra, am vazut ca stapaniti bine domeniul. Multumesc foarte mult pentru timpul acordat !

  Florentin Sorescu spunea...

  @Alex :Recomand un SRL neplatitor de TVA . Asa poti fi microintreprindere taxata cu 3% pe cifra de afaceri (total facturi sau bonuri de casa emise )

  Alex spunea...

  Va multumesc pentru sfat !

  Anonim spunea...

  Buna Ziua. vreau sa imi deschid un salon de infrumusetare. eu am calificare in manichiura, deci pot sa imi deschid un pfa, dar pot sa angajez persoane si pe alte posturi, cum ar fi coafor si cosmetica, si ce fel de contract trebuie sa fac cu ele sa fie legal si fara sa am probleme? Multumesc foarte mult pentru timpul acordat

  Florentin Sorescu spunea...

  Da, puteti angaja persoane pe posturile mentionate de dvs. Recomand contract individual de munca .Atunci sigur nu veti avea probleme .

  Anonim spunea...

  Ce parere aveti de SRL D, este o alegere buna pentru inceperea unei afaceri in domeniul auto, piese de schimb de exemplu ?

  Florentin Sorescu spunea...

  @Anonim: Da ar putea fi .Beneficiati de scutire de taxe de infiintare si de scutiri la plata contributiile pe salarii ,daca mentineti afacerea cel putin 3 ani ,inclusiv cel puti 2 angajati (nu obligatoriu acceasi )

  Cristina spunea...

  Buna seara,
  Doresc sa imi fac un PFA.Nu sunt angajata.
  Pt a nu mai plati CAS-ul ma pot angaja la un alt PFA, detinut de sot, cu 2 ore pe zi de ex?
  Multumesc anticipat.

  Florentin Sorescu spunea...

  @Cristina: Cred ca se poate ,in baza OUG 46/2011 care modifica legea privind PFA si care spune ,,o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.". Din pacate nu rezulta clar daca acea terta persoana poate fi PFA.Daca veti avea un contract de munca inregistrat la ITM sise intocmeste stat de plata si registrul electronic al salariatilor,cred ca e in regula .Succes.

  «Cel mai vechi ‹Mai vechi   1 – 200 din 228   Mai noi› Cele mai noi»