Google Website Translator Gadget

vineri, 3 februarie 2012

Declaratii fiscale cu termen in februarie

Marţi, 7 februarie : Formular 092 Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.
Vineri, 10 februarie : Formular 096 depus de către plătitorii deTVA care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Miercuri, 15 februarie
 –situaţia livrărilor de ţigarete în lună... anul... pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.
-situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.
-situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în lună pentru luna precedentă de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru alcool etilic şi produse alcoolice.
-situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
-situaţia achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
-situaţia cu privire la produsele accizabile pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.
-Formular - anexa 52, depus de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.
-Formular - anexa 53 , depus de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Luni, 27 februarie 
- Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal pentru anul trecut de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie anul curent.
- Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2011
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent, din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.
- Formular 100 : lunar, de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. sau la alte termene de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4;
- Formular 101 : pentru  organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.
- Formular 112: pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente
-Formular 224: depus de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.
- Formular 300: decont de TVA pentru  operatorii economici înregistraţi ca plătitori de TVA . Formularul se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular).

-
Formular 306 - Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
-Formular 390 VIES: de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.
- Formular 392A: depus de plătitorii de TVA a  căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 35.000 de euro.(119.000 lei) model aici
- Formular 392B:depus de cei care nu sunt plătitori de TVA şi au o cifră de afaceri ,în anul precedent< de 35.000 de euro. model aici
- Formular 393- eclaratiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul .. pentru anul trecut ,depusă de plătitorii de TVA care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

-
Formular 394- Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente,corespunzătoare celei declarate pentru depunerea decontului de TVA,de către cei înregistraţi ca plătitori
Miercuri, 29 februarie
- Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi pentru anul trecut de către plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor.

-
Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe de către persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în România.
- Formular 205-Declaratia informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul trecut, de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă.
- Formular 206,depus de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
- Formular 210- fişelor fiscale la unitatea fiscală, precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor,pentru anul 2011 .Pentru anul fiscal 2012,nu se vor mai depune .
- Formular 400,depus de atre plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.


Niciun comentariu: