Google Website Translator Gadget

luni, 1 iulie 2013

Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013

Update 26 iulie 2013Aplicatiile pentru raportarile contabile din primul semestru au fost publicate de ANAF pe site-ul lor la la sectiunea de Declaratii electronice sau accesand direct acest link.
Update 24 iulie  2013: A aparut  Ordinul Nr.1013 din 18.07.2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici .ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 24 iulie 2013 .Cititi ordinul integral aici 
Ministerul de Finante a anuntat ca raportarile contabile la 30 iunie 2013 vor fi publicate pe site abia dupa aparitia in Monitorul Oficial.
Raportarile se depun fie la ghiseele unitatilor fiscale sau transmise prin posta cu scrisoare cu valoare declarata, insotite in ambele cazuri de suportul magnetic, listate si semnate de persoanele autorizate, fie online pe portalul ANAF, asa cum se depun alte declaratii sau cum s-a depus bilantul anual.

Semnaturi

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

     Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Nu se vor intocmi  raportari contabile la 30 iunie 2013 de catre entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013, cei care in tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat in inactivitate temporara, cei infiintati in cursul anului 2013, si nici persoanele juridice care se afla in curs de lichidare potrivit legii.
De asemenea, nu depun raportari firmele care au o cifra de afaceri mai mica decat 220.000 lei ,inregistrata in anul fiscal precedent (31.12.2012)
CIFRA DE AFACERI NETA , pentru pragul mentionat, se calculeaza prin insumarea, din balanta contabila, a rulajelor conturilor :
- 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite” ;
- 702 ”Venituri din vanzarea semifabricatelor”;
- 703 ”Venituri din vanzarea produselor reziduale”;
- 704 ”Venituri din servicii prestate” ;
- 705 ”Venituri din studii si cercetari” ;
- 706 ”Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” ;
- 707 ”Venituri din vanzarea marfurilor”;
- 708 ”Venituri din activitati diverse”
Din care se scade rulajul contului 709 ”Reduceri comerciale acordate”.
Alte precizari

        Operatorii economici au obligatia completarii datelor de identificare( denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datelor referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosii prescurtari sau initiale.
        Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu datele mentionate mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, si in consecinta, se considera ca raportarea contabila nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata.
Update 19.07.2013 :3.1Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013. 
        update 14.08.2013:Ca urmare a declararii zilei de vineri 16 august,zi libera ,raportarile se depun pana luni .
 3.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La 14 iunie 2013 a fost publicat de catre Ministerul Finantelor noul proiect de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.

Va prezentam mai jos continutul proiectului, cu precizarea ca varianta integrala a documentului se regaseste AICI.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent (31.12.2012) au inregistrat o cifra de afaceri peste 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica, de semenea, societatilor comerciale carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de rapotare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste 220.000 lei.

(3) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (1) si (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.

Art. 3. - Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 2 pe baza indicatorilor determinati conform raportarii anuale la 31 decembrie 2012.

Art. 4. - Operatorii economici prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respectarea prevederilor acesteia.

Art. 5. - Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare, pentru domeniul pensiilor private si pentru domeniul pietei de capital.

Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

- Art. IV din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010;
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012.

Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel CHITOIU
Sursa : conta.ro
Potrivit actului normativ ,prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2013

2.1. (1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la Cap. II lit. A:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
(2) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la Cap. II lit. B:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Niciun comentariu: