Google Website Translator Gadget

luni, 5 septembrie 2011

Modificari ale Codului fiscal -OG 30/2011

Titlul I – Dispoziţii generale

    Se introduc prevederi legate de operaţiunile fiduciare. Toate prevederile introduse în legătură cu tranzacţiile fiduciare devin aplicabile odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 287 / 2009, republicată privind Codul Civil.
    Se completează prevederile legate de înregistrarea la autorităţile fiscale a contractelor de prestări servicii încheiate între rezidenţi şi nerezidenţi, care pot da naştere unui sediu permanent la nivelul prestatorului.
    Se aduc completări în privinţa valabilităţii tranzacţiilor desfăşurate cu contribuabili inactivi; prevederea intră în vigoare în 15 zile de la data publicării Ordonanţei în Monitorul Oficial.

Titlul II - Impozit pe profit

    Se defineşte modul de impozitare a contractelor de fiducie.
    Se menţionează tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate de contribuabili în legătură cu active fixe corporale primite în concesiune / administrare, care aparţin domeniului public al statului sau autorităţilor administrative teritoriale; intră în vigoare în 3 zile de la data publicării Ordonanţei în Monitorul Oficial;
    Se introduc prevederi legate de impozitarea asocierilor cu personalitate juridică efectuată în alt stat decât România.
    Declararea şi plata impozitului pe veniturile obţinute de nerezidenţi în România din proprietăţi imobiliare sau din vânzarea - cesionarea titlurilor de participare se poate face doar prin împuternicit.
    Se introduce posibilitatea ca, începând cu 1 ianuarie 2013, agenţii economici, alţii decât instituţii de credit, să poată opta pentru plata impozitului pe profit anual cu plăti anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat în anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie. Începând cu 1 ianuarie 2012 se modifică data limită de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit.

Titlul III – Impozit pe venit

    Se modifică prevederile legate de impozitarea veniturilor obţinute de nerezidenţii care devin rezidenţi după 3 ani de şedere în România.
    Se introduc noi prevederi cu privire la impozitarea veniturilor din contracte de fiducie şi cu privire la stabilirea bazei impozabile în cazul veniturilor obţinute din activităţi independente pentru care există obligaţia reţinerii unei părţi a impozitului şi a contribuţiilor aferente la plătitorul de venit.
    Se modifică şi simplifică procedura de exercitare a opţiunii de stabilire a venitului net anual pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente.
    Se modifică prevederile legate de termenul de plata a impozitului pe venituri din salarii: de la lunar la trimestrial în cazul contribuabililor cu o cifră de afaceri de până la 100.000 euro pe an şi cu un număr mediu de până la 3 angajaţi, exclusiv; acelaşi termen de plata se prevede şi pentru microintreprinderi cu maxim 2 angajaţi precum şi pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asocieri între persoane fizice fără personalitate juridică, care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă; prevederile vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011.
    Se introduc noi termene în ce priveşte obligaţiile declarative pentru o serie de contribuabili cum ar fi:

   - declaraţia venitului net realizat pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente;
    -declaraţia privind veniturile obţinute din străinătate depusă de contribuabilii care obţin astfel de venituri;
    -declaraţia depusă de plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor.

Titlul V - Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

    Se introduc prevederi privind modul de impozitare a veniturilor obţinute de nerezidenţi din tranzacţii fiduciare.
    Se modifică termenul de depunere a declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.

Titlul VI – Taxa pe Valoare Adăugată

    Se elimină prevederea conform căreia, în cazul contractelor care dau naştere unor plăti succesive (construcţii - montaj, consultanţă etc.) decontarea şi respectiv colectarea TVA trebuie să se facă cel puţin anual; eliminarea intră în vigoare în 3 zile de la publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial.
    Se modifică termenul de depunere a declaraţiei recapitulative VIES, începând cu declaraţia aferenta lunii august 2011.
    Se definesc categoriile de deşeuri care se supun măsurilor simplificate şi pentru care se aplică taxarea inversă; modificările intră în vigoare în 3 zile de la publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial.

Titlul VII – Accize

    Se aduc modificări în ce priveşte situaţiile în care se poate solicita restituirea plăţii accizelor (ex. produse accizabile eliberate în consum care sunt ulterior exportate – intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012, băuturi alcoolice expirate sau improprii comercializării – intră în vigoare în 3 zile de la publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial etc.).
    Se introduce un nou capitol în care se prezintă sancţiunile şi contravenţiile aplicabile plătitorilor de accize.

Titlul IX – Impozite şi Taxe locale

    Se măreşte impozitul pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3, respectiv 5 ani.
    Se stabileşte un nivel fix al taxei hoteliere ce poate fi impusă de consiliile locale şi anume un procent de 1% din valoarea totală a tarifului de cazare / zi hotelieră / turist.
    Începând cu 1 octombrie 2011 se prevede acordarea unei reduceri de impozit sau chiar a unei scutiri pe o perioadă de maxim 7 ani pentru următoarele categorii de clădiri:

    clădirile reabilitate termic în baza prevederilor legislative a programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
    clădirile reabilitate în baza legii 153 / 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor.

Titlul IX2 - Contribuţii sociale obligatorii

    Se introduce opţiunea de a depune trimestrial declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate pentru categoriile de contribuabili care se califică pentru plata trimestrială a impozitului pe venit; opţiunea trebuie declarată de eventualii doritori până la data de 25 septembrie 2011; deşi depunerea declaraţiei se va efectua trimestrial, completarea acesteia se va face pe fiecare lună în parte; virarea contribuţiilor reţinute de către plătitorii de venit mai sus menţionaţi se poate face de asemenea trimestrial; prevederea intră în vigoare în începând cu veniturile lunii octombrie 2011.
sursa : firma de consultanta Mazars si avocatnet.ro
text og 30 /2011 aici
text og 29/2011 aici

Niciun comentariu: