Google Website Translator Gadget

joi, 8 septembrie 2011

Programul Mihail Kogalniceanu

        Programul Mihail Kogălniceanu. Cf.art 1 alin (1) şi (2) din OUG 60/2011 este program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituţiile de credit.
(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011—2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata programului.

   Criteriile de eligibilitate pentru I.M.M sunt:
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei — Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;
b) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată;
c) nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit parteneră;
d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul I.M.M.-urilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;
Nota mea : ''Norma privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici – (NI-FIN-06-VI/0)''  defineste la art 4 pct b) asa : '' transport rutier – transportul de marfă şi transportul de pasageri pe cale rutieră''

e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);
f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);
g) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
h) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului;
i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;
j) respectă prevederile alin. (2).
(2) Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
a) cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;
b) cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii;
c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
e) cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate;
f) plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
g) alte costuri de operare.

Domeniile neeligibile sunt :
-intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare
- activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
- producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili
- tutun, alcool
- produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-substante aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
- activităţi de închiriere şi leasing
- activităţi de investigare şi protecţie
- activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

Facilităţile creditului sunt următoarele :

a) dobândă parţial subvenţionată — subvenţia acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., în cuantum de maximum 70% din dobanda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit. Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
(2) Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit.
(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(4) I.M.M.-urile vor plăti lunar partea din dobanda care le revine în baza contractului de credit, urmând ca, în baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituţiei de credit partenere subvenţia de dobândă aferentă creditului contractat de către I.M.M. în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezenţei ordonanţe de urgenţă.
(5) Subvenţionarea parţială a dobânzii se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, iar garanţiile în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

Obligaţiile beneficiarului

1Plata unui comision de risc
2.Beneficiarul programului se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o garanţie reală mobiliară — gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.
3.Cel puţin unul dintre administratorii, acţionarii sau asociaţii beneficiarului programului, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune.
4.Cf Ordin 2474/2011 al MF,Întreprinderile mici şi mijlocii care solicită aprobarea garantării creditului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - ,în cadrul Programului Mihail Koga~lniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, vor face dovada achitării unei prime de garantare, la nivelul a 2,6% din valoarea garanţiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului.
Această primă se compune din :
-comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul a 1,6% din valoarea garanţiei aprobate,
-comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., la nivelul a 1% din valoarea garanţiei aprobate.
Companiile cu afaceri de sub 50 de milioane de euro pe an, încadrate în categoria IMM-urilor, pot aplica de mâine (n.r-9 septembrie ) pentru linii de credit cu dobânda subvenţionată de stat prin programul "Kogălniceanu", circa 4.000 de firme putând să primească finanţări până la finalul acestui an, a anunţat premierul Emil Boc.  Stirea aici 
Update:19.03.2012:Detalii suplimentare se pot obţine de la Oficiile Teritoriale şi de la Agenţia pentru Implementarea proiectelor şi programelor pentru IMM-uri -  Str. Poteraşi nr. 11 sector 4, Bucureşti, tel:021-335.26.20; 335.26.32, fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro

Niciun comentariu: