Google Website Translator Gadget

marți, 30 martie 2010

Obligatii fiscale aprilie 2010

7
aprilie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009


până la 1.04.2010:


alin. (7) al pct. 23.1 de la titlul VII;


de la 1.04.2010: alin. (11) al pct. 113.1
15
aprilie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna ... Formular. Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009
15
aprilie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009


până la 1.04.2010:


alin. (9) al pct. 23.1 de la titlul VII;


de la 1.04.2010: alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
15


aprilie
Depunerea situaţiei privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în regim de scutire de accize Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. HG 1620/2009


până la 1.04.2010:


alin. (27) al pct. 22 de la titlul VII


de la 1.04.2010


alin. (25) al pct. 111
15


aprilie
Depunerea situaţiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice în regim de scutire de accize pentru luna precedentă


Formular.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final HG 1620/2009. De la 1.04.2010: alin. (12) al pct. 113.2 şi alin. (8) al pct. 113.7 de la titlul VII
15
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile Formular Operatorii înregistraţi şi neînregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscaliDestinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali până la 1.04.2010


art. 19210 CF;


de la 1.04.2010


art. 20650 CF
15
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse energetice Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final HG 1620/2009


până la 1.04.2010 : alin. (15) al pct. 51.3  de la titlul VII;


de la 1.04.2010: alin. (22) al pct. 82
15
aprilie
Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamală teritorială) HG 1620/2009


Pct.  109. la tivlul VII
15
aprilie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor


Formular
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii HG 1620/2009


de la 1.04.2010: alin. (9) al pct. 117.2 de la titlul VII din Norme
15
aprilie
Transmiterea  on-line a situaţiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamală teritorială


Formular


Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia Până la 1.04.2009: art.197 C.F.


De la 01.04.2009:


art. 20655 CF
15


aprilie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri


Formular 390 VIES
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. C.F. art. 1564


OPANAF 77/2010
26


aprilie
Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit şi plata acestuia


Formular 101
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (4), (5), (11), C.F. art. 35 alin. (1)


OPANAF 101/2008
26
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc Formular 105 Organizatorii de jocuri de noroc. Declaraţia se depune pentru poziţiile 10, 13 şi 14 din Nomenclatorul cuprins în OPANAF 1451/2010 OUG 77/2009


Art. 14
şi OPANAF 1451/2010
26
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România Formular 224 pentru luna precedentă Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art.60


OMEF  2371/07
26


aprilie
Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile


Formular
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile C.F.  art. 19210 (până la  1.04.)


Art. 20650 după 1.4.2010
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind accizele


Formular 103
Orice plătitor de accize armonizate şi alte produse accizabile Pana la 1.04.2010


art. 194 si 214


După 1.04


C.F. art. 20652 si Art.214


OPANAF 101/2008
26


aprilie
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adăugată Formular 300 Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153.


Lunar


Trimestrial, pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia celei care a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.


Semestrial, cf. aprobării (dacă efectuează op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)


Anual, cf. aprobării (dacă efectuează op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)
OPANAF 1746/2008
26


aprilie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată


Formular 301
Persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operaţiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se înregistra, conform art. 153, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) şi f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301) C.F. art. 1563


alin. (2)


OPANAF 75/2010
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat    Formular 100 privind:


-     Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reţin la sursă impozitul pe venit . Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi C.F.art.52 alin. (3), art. 58 şi 116


OG  92/03 art.81


OPANAF 101/08

-     Declararea impozitului pe ţiţeiul de producţie internă pentru luna precedentă Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă C.F. art. 217

-     Calcularea, virarea si declararea impozitului  aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d),  pentru trim.I 2010 Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator C.F.art. 52 alin. (1) lit. d)


OG  92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a)


OPANAF 101/08

-     Calcularea şi virarea impozitului pentru  trim. I 2010 Plătitorii de venituri pentru venitul obţinut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere C.F.art. 111


OG  92/03 art. 81


OPANAF 101/08

-     Efectuarea plăţilor anticipate, în contul impozitului pe profit anual Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, inclusiv  societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine C.F. art. 34 alin. (1) lit. a), b). şi alin. (6)

-     Calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. I 2010 Persoanele juridice străine care realizează venituri din/ sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română C.F. art. 34 alin. (3)

-     Calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. I 2010 Asocierile fără personalitate juridică. C.F. art. 13 lit. c) şi e), art. 34 alin. (2)
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale Formular 102


-     pentru luna precedentă
Plătitorii de contribuţii cărora le revin obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu excepţia celor care au obligaţii fiscale trimestrial sau semestrial OG  92/03 art. 111 alin. (6)


OPANAF 101/08

-     pentru trim. I 2010 Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator. OG  92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a)


OPANAF 101/08
26


aprilie
Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trim. I 2010


Formular 104
Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din C.F. OPANAF 101/2008
30


aprilie
Depunerea Decontului privind accizele


pentru anul 2009


Formular 120
Operatorii economici plătitori de accize C.F. art. 219


OPANAF 101/2008
30


aprilie
Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă


pentru anul 2009


Formular 130
Operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă C.F. art. 219


OPANAF 101/2008

Niciun comentariu: