Google Website Translator Gadget

marți, 16 martie 2010

Proiect amânare plăţi anticipate impozit

Ministerul Finantelor vrea să amâne introducerea plăţilor anticipate de impozit pe profit până in anul 2015, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, lansat luni in dezbatere publică.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul Fiscal

Având în vedere necesitatea reducerii influenţelor bugetare ale unor
prevederi fiscale care sunt prevăzute în actualul cadru legislativ să se aplice
din anul 2010,

în scopul susţinerii mediului de afaceri şi în vederea perfecţionării continue a
legislaţiei fiscale,

în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, se modificăşi se completează după
cum urmează:

1. La articolul 18 după alineatul (4) se introduc trei noi alineate,
alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
˝(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) efectuează pentru
trimestrele I-III comparaţia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul
minim prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru
trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi
înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv. În situaţia în
care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul unui trimestru,
impozitul minim prevăzut la alin. (3), se recalculează corespunzător
numărului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea
impozitului pe profit datorat se efectuează comparaţia impozitului pe profit
anual cu impozitul minim anual prevăzut la alin. (3), iar în situaţia în care
perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul anului pentru
definitivarea impozitului pe profit se efectuează comparaţia impozitului pe

profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevăzut la alin.

(3) recalculat în mod corespunzător pentru aceeaşi perioadă.
(6) În cazul sucursalelor din România ale băncilor persoane juridice
străine înregistrate în cursul anului dintr-o operaţiune prevăzută la art. 271 în
care a fost implicată o persoană juridică prevăzută la art. 34 alin.(1) lit.a),
pentru stabilirea impozitului minim anual, încadrarea în tranşa de venituri
totale prevăzută la alin.(3) se efectuează în funcţie de veniturile totale anuale
înregistrate de persoana juridică - societate cedentă.
(7) Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. a) şi alin. (5), pentru
definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile alin. (2) prin
compararea impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu
impozitul minim anual, prevăzut la alin. (3).˝
2. La articolul 34 alineatul (1) litera b) se modificăşi va avea
următorul cuprins:
˝b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), au obligaţia de a
declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a
primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă
în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 2015, aceşti
contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru
contribuabilii menţionaţi la lit. a).˝

3. La articolul 34 după alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (71) cu următorul cuprins:
˝(71) Prin excepţie de la prevederile alin.(7), în cazul sucursalelor din
România ale băncilor persoane juridice străine înregistrate în cursul anului
dintr-o operaţiune prevăzută la art. 271 în care a fost implicată o persoană
juridică prevăzută la alin.(1) lit.a), impozitul pe profit pentru anul precedent,
pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit datorat
de către persoana juridică - societate cedentă, fără a lua în calcul plăţile
anticipate efectuate în acel an.˝

4. La articolul 34 după aplineatul (18) se introduce un nou alineat,
alineatul (19), cu următorul cuprins:
˝(19) Prin excepţie de la prevederile alin.(6), contribuabilii prevăzuţi
la alin. (1) lit. a) înfiinţaţi în cursul anului precedent care nu au fost obligaţi
la plata impozitului minim şi care la sfârşitul anului fiscal precedent
înregistrează pierdere fiscală, efectuează trimestrial plăţi anticipate în contul
impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual,

prevăzut la art. 18 alin. (3) recalculat în mod corespunzător pentru perioada
impozabilă aferentă anului în care s-au înfiinţat.˝

Art. II. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru
determinarea impozitului pe profit începând cu anul 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Gheorghe Teodor Vlădescu

Niciun comentariu: