Google Website Translator Gadget

miercuri, 19 octombrie 2011

Dosar inscriere ITM 2011

a)    cerere de înregistrare ce va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
-    număr de ieşire din unitate;
-    sediul unităţii;
-    cod fiscal;
-    nr. telefon, nr. Fax;
-    obiectul de activitate şi ramură, natura capitalului social (de stat, mixt său privat);
-    nr. total de salariaţi beneficiari ai contractului colectiv de muncă, durata contractului cu menţiunea ca acesta se va aplica de la data înregistrării acestuia la inspectoratul teritorial de muncă sau de la o dată ulterioară;
-    menţiunea că la nivelul unităţii nu există sindicat reprezentativ,
-    menţiunea că a încetat contractului colectiv de muncă încheiat anterior (în situaţia în care a fost încheiat un astfel de contract) sau precizarea că nu a mai fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii.
b)    contractul colectiv de muncă/actul adiţional, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de muncă), semnate de către părţi;
c)    dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
d)    împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
e)    dovezile de reprezentativitate ale părţilor.
f)    procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de muncă), conţinând poziţia părţilor.

Conform art. 134 din Legea nr.62/2011, părţile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negocieri după cum urmează:
- din partea angajatorilor, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;
- din partea angajaţilor de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanţii angajaţilor, după caz;

În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:
    a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;
    b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există nici un sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.
  
Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.

Potrivit art. 51 alin. 2 din Legea nr.62/2011 - privind dialogul social, îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 52 din legea sus menţionată.

Dovadă îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se face astfel:

a)    copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
b)    declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
c)    dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
d)    dovadă depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens (art. 53 alin.3 din Legea nr.62/2011 - privind dialogul social).
Conform inspectiamuncii.ro

Niciun comentariu: