Google Website Translator Gadget

vineri, 7 octombrie 2011

Obligatii octombrie 2011

17 octombrie

Situaţia livrărilor de ţigarete în lună .. anul .. pentru luna precedentă de către antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.
  Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie/depozitare.
 Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă de către antrepozitării autorizaţi pentru depozitare.
  Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
  Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

  Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
 Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă de către antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
  Situaţia cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.


20 octombrie

 Decontul special de TVA(formular 301) pentru trimestrul precedent de către persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

25 octombrie

 Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă ( Formular 224 ) de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
  Declaraţia recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută (Formular 390 VIES) de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
  Decontul de TVA(Formular 300) de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
 Decontul special de TVApentru luna precedentă (Formular 301 – format electronic) de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
  Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formular 100 - format electronic)

    lunar, de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexă 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. ;
    trimestrial de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexă 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2 ;
    alte termene de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexă 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.
  Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate (Formular 112) pentru luna precedentă de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum şi de către instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.
 Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent (Formular 104) de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

 Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent (Formular 225) de către contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Niciun comentariu: