Google Website Translator Gadget

marți, 22 octombrie 2013

Retragerea unui asociat din firma

Legea 31/1990 prevede la art 226:,,(1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:
a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim,asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
In situatiile de la punctele a) si b), dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) In situatia pr/evazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal."
   
      Atunci cand retragerea se face in cazurile prevazute in actul constitutiv,aceasta mentioneaza posibilitatea asociatului care doreste sa se retraga sa notifice o declaratie de retragere tuturor asociatilor urmata de respectarea dreptului de preemptiune a celorlalti asociati.
         Cand retragerea unui asociat se face cu acordul tuturor asociatilor,  trebuie sa se intruneasca Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) care voteaza aprobarea cererii de retragere a Asociatului.
         In aceste cazuri, procedura de retragere la Registrul Comertului dureaza aproximativ 7 zile, cu exceptia cazului in care, asociatul retras cesioneaza partile sale catre terti, dupa ce in prealabil a respectat dreptul de preemptiune ale asociatilor ramasi in societate.
       Retragerea judiciara,in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim ,asociatul se va adresa Tribunalului cu o cerere de chemare in judecata ce va avea ca obiect constatarea retragerii sale precum si plata contravalorii partilor sociale. In aceasta  situatie, instanta va decide si cu privire la structura participarii la capitalul social. Neintelegerile grave dintre asociati reprezinta un motiv temeinic in virtutea caruia asociatul se poate adresa instantei de judecata pentru a solicita pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate retragerea sa din societate.
      In cazul unei retrageri judiciare,taxa de timbru pentru constatarea retragerii asociatului 20 lei si toate celelalte taxe si cheltuieli (onorarii avocati, experti etc),cad in sarcina asociatului care solicita constatarea retragerii sale din societate.
       La retragerea unui asociat dintr-un SRL, trebuiesc luate in considerare  urmatoarele aspecte:
-sa se inregistreze la Registrul Comertului noul act constitutiv;
-sa se acorde acestuia dividendele cuvenite pana la momentul retragerii
-asociatul retras are dreptul la o cota parte din patrimoniul societatii sau la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia;
-asociatul care s-a retras raspunde de pierderi si ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate pana la data retragerii.

Niciun comentariu: