Google Website Translator Gadget

marți, 12 iulie 2011

Despre contractul de munca ,de la ITM

Prin noul cod al muncii:
- se instituie obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă ca o cerinţă ad validitatem (pentru validitate are înţelesul ca o condiţie de formă a unui act juridic este prevăzută de lege pentru însăşi validitatea actului)

- dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală şi obligaţia corelativă a acestuia de a informa salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activităţii profesionale;
- obligaţia legală expresă a angajatorului de a informa salariatul cu privire la fişa postului;
- perioada de probă vă putea avea o durată de maximum 90 de zile calendaristice în cazul funcţiilor de execuţie şi 120 de zile calendaristice pentru funcţii de conducere, iar perioada maximă în care se pot face angajări succesive de probă este de 12 luni;
- pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni de la debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu ;
- pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia;
- delegarea salariatului va putea fi dispusă pentru perioade succesive de maximum 60 de zile,
- după consultări cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, angajatorul confruntat cu reducerea temporară a activităţii va putea, în anumite condiţii, reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile, cu reducerea corespunzătoare a salariului;
- perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului;
- termenul de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de conducere, sau conform clauzelor din contractul individual de muncă dacă s-a negociat altfel;
- contractul individual de muncă cu durată determinată va putea fi încheiat pentru o perioadă de până la 36 de luni inclusiv;
- eliminarea restricţiilor privind posibilitatea angajatorului de a apela la agenţii de muncă temporară. Angajatorii vor putea apela la agenţii de muncă temporară pentru executarea sarcinilor precise şi cu caracter temporar cu anumite excepţii, expres prevăzute de lege;  
- durata maximă legală a timpului de muncă nu va putea depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare;
- muncă suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice  după efectuarea acesteia;
- o prevedere cu totul nouă apare în art. 119 alin. 3 în sensul ca, în perioadele de reducere a activităţii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni;
- în cazul în care programarea concediului de odihnă se face fracţionat, angajatorul are obligaţia să stabilească programarea astfel în cât fiecare salariat să efectuieze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt;
- sporul pentru lucrul pe timp de noapte creşte de la 15% la 25% din salariul de bază dacă timpul lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de muncă de noapte;
 - au fost eliminate condiţiile privind durata cursurilor şi stagiilor de formare profesională efectuate la iniţiativa angajatorului ce permiteau în unele cazuri recuperarea costurilor de către angajator, astfel încât în viitor angajatorul şi salariatul vor avea libertatea de a stabili prin act adiţional la contractul individual de muncă, drepturile şi obligaţiile acestora privind cursurile şi stagiile de formare profesională;
- nivelurile salariale minime se stabilesc prin contracte colective de muncă aplicabile. Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat;
- plata salariului se poate efectua prin virament int-un cont bancar;
termenul de preaviz ce trebuie acordat de angajator este extins la minimum 20 de zile lucrătoare, iar termenul de preaviz în cazul demisiei salariaţilor nu poate fi mai mare de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere;
- în cazul concedierilor colective, în cadrul stabilirii ordinii de prioritate la concediere vor prevala criteriile profesionale;
- a fost modificată restricţionarea angajatorului în privinţa efectuării de noi angajări pe o perioadă de 9 luni de la data concedierilor colective. Astfel în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi ativitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă;
- sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă;
S-au stabilit noi sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării unor obligaţii legale cum ar fi:
- primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă , potrivit art.16 alin.1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
- prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă , cu amendă de la 500 la 1000 lei
- nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa muncii sau angajarea fără cerificat medical se sancţionează cu amendă  de la 1500 la 3000 lei
nerespectarea  prevederilor privind înregistrarea demisiei salariatului se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei;
S-a introdus răspunderea penală a angajatorului pentru anumite fapte cum ar fi :
- se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă;
- se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă penală, refuzul repetat de a permite accesul în spaţiul unităţii a inspectorilor de muncă sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate;
- în cazul săvârşirii unor infracţiuni, instanţă de judecată poate stabilit sancţiuni complementare cum ar fi:
- pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române pentru o perioda de până la 5 ani;
- interzicerea dreptului angajatorului de participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
- recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor , ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;
- închiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară sau definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării;
- au fost abrogate dispoziţiile privind clauzele, efectele şi nivelul la care pot fi încheiate contractele colective de muncă.Niciun comentariu: