Google Website Translator Gadget

miercuri, 13 iulie 2011

Ghidul fiscal AP

1.Înregistrarea fiscală
 
            1.1.Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.
În cazul asociaţiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, codul de identificare fiscală va fi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, potrivit legii, a asocierii.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, completând acelaşi formular 010, dar bifând căsuţa corespunzătoare menţiunilor.

            1.2.Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
            Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. În certificatul de înregistrare fiscală este înscris codul de identificare fiscală, ce va fi menţionat de asociaţie în cadrul documentelor elaborate.
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, asociaţia are obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.
 
            1.3.Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

            2.Conducerea evidenţelor fiscale
 
În vederea stabilirii stării de fapt şi a obligaţiilor fiscale de plată, asociaţiile de proprietari sunt obligate să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Evidenţele sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţia  de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă.
Evidenţele vor fi păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.
Pentru exerciţiul financiar în curs evidenţele se păstrează  la domiciliul fiscal al contribuabililor.
            În cazul în care evidenţele contabile/fiscale  sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.
Organul fiscal poate lua în considerare orice evidenţe relevante pentru impunere ţinute de contribuabil 
citeste mai mult

Niciun comentariu: