Google Website Translator Gadget

miercuri, 27 iulie 2011

Ordinul MFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 522, din 25 iulie 2011.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin

(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate

(3) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Art. 2. - (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin

(2) Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţă de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar

(3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare a unei societaţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;

c) societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;

d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de Banca Naţională a României;

e) subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de instituţiile prevăzute la lit. d)

(2) Persoanele care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate

(2) În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare

(3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii.

Art. 5. - Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate în condiţiile prevăzute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.

Art. 6. - Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 7. - Persoanele prevăzute la art. 2 pot organiza şi conduce contabilitatea de gestiune, indiferent dacă au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 8. - Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii prevăzute la art. 2 alin. (1) aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite.

Art. 9. - (1) Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat opţiunea prevăzută la acel articol şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie semnate de persoanele prevăzute de lege

(2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 10. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în tot cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „situaţii financiare anuale simplificate” se înlocuieşte cu sintagma „situaţii financiare anuale prescurtate”.

Art. 11. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.239.

Notă AvocatNet.ro:

- Anexa*) Ordinului MFP nr. 2239/2011 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poate achiziţiona doar de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

4 comentarii:

Florentin spunea...

Pentru raportarea la iunie 2011 sunt valabile prevederile OMPF nr.2234/2011

Florentin spunea...

Art. 11. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Anonim spunea...

In conditiile astea,bilantul la 31.12.2011 mai trebuie semnat de un expert contabil?

Florentin Sorescu spunea...

Pentru cei care adopta sistemul simplificat bilantul nu mai trebuie semnat de un expert contabil